Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Uczący się dorośli

Informacje ogólne

Zagraniczne wyjazdy edukacyjne dla uczących się dorosłych o mniejszych szansach mogą być organizowane zarówno w grupie, jak i indywidualnie.

Dorośli uczniowie z organizacji wysyłającej mogą przez określony czas uczestniczyć w innowacyjnym programie nauczania organizowanym przez zagraniczną organizację przyjmującą. Program wyjazdu edukacyjnego powinien obejmować przede wszystkim kompetencje o kluczowym znaczeniu dla dorosłych uczestników lub takie kwestie jak integracja i różnorodność, kompetencje cyfrowe, zrównoważone środowisko oraz partycypacyjny wymiar projektu.

Uczący się dorośli mogą również wyjechać indywidualnie, aby w zagranicznej organizacji przyjmującej pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. W przypadku każdego uczestnika należy opracować indywidualny program nauczania. Może on obejmować wykłady, uczenie się w miejscu pracy, staż towarzyszący, obserwację i inne innowacyjne metody.

Czas trwania

Wyjazdy grupowe dla dorosłych (przez grupę rozumie się co najmniej dwoje uczestników) mogą trwać od dwóch do 30 dni. Nie obejmuje to czasu podróży.

Indywidualne wyjazdy edukacyjne dla dorosłych mogą trwać od dwóch dni do miesiąca. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Aby wziąć udział w programie wymiany zagranicznej dla uczących się dorosłych w ramach programu Erasmus+, instytucja oświatowa musi uzyskać akredytację Erasmusa w dziedzinie edukacji dorosłych lub być uczestnikiem projektu mobilności krótkoterminowej. W obydwu przypadkach organizacje powinny przestrzegać zestawu norm dotyczących projektów mobilności w odniesieniu do dobrych praktyk zarządzania, jakości, wsparcia dla uczniów, rozpowszechniania wyników i wiedzy o programie.

W przypadku wyjazdów indywidualnych uczestnik oraz organizacje wysyłająca i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć. Określa ono cele edukacyjne uczestnika, jego prawa i obowiązki oraz to, w jaki sposób okres nauki za granicą zostanie formalnie uznany.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie ze środków unijnych pokrywa koszty podróży i utrzymania. Tym finansowaniem zarządza organizacja edukacji dorosłych, do której uczęszcza uczestnik. Oprócz tego program Erasmus+ oferuje środki na wsparcie integracji tych uczestników, którzy mają mniejsze możliwości niż inni kandydaci.

Jak wysłać zgłoszenie?

Osoba prywatna nie może bezpośrednio ubiegać się o dotację na udział w wymianie dla dorosłych. Taki wniosek musi złożyć instytucja oświatowa, której zadaniem jest następnie przeprowadzenie selekcji kandydatów na wyjazd zagraniczny.

Proces selekcji dorosłych uczestników do udziału w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych musi być sprawiedliwy, niewykluczający nikogo, przejrzysty i dobrze udokumentowany.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat oferty edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla dorosłych, skontaktuj się z agencją narodową.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for adult learners, available for download in all languages from the EU Publications Office.