Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Coronaviruset – praktiska råd om utbyten och projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Bakgrund och respons

EU-kommissionens främsta prioritering är att alla deltagare i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren ska vara säkra och trygga samtidigt som nationella restriktioner ska följas fullt ut. Vi arbetar med att hjälpa studenter, elever, volontärer och andra deltagare att hantera de konsekvenser som coronakrisen medfört.

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren genomförs främst med hjälp av de nationella programkontoren i programländerna (EU-länderna och Nordmakedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Serbien och Storbritannien). Enskilda deltagare som får problem ska kontakta sitt lärosäte eller sin organisation i hemlandet.

Lärosäten och organisationer ska kontakta sitt nationella programkontor om det gäller decentraliserade projekt och Eacea (genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) om det gäller centraliserade projekt.

Med utgångspunkt i våra råd kan programkontoren och Eacea ge all nödvändig information och hjälp till drabbade organisationer och deltagare.

Kommissionen följer noga händelseutvecklingen och kommer vid behov att anta ytterligare åtgärder.

Bidragsmottagande organisationer

Kommissionen ger de bidragsmottagande organisationerna största möjliga flexibilitet att anpassa sin verksamhet till det rådande läget, inom gränsen för vad reglerna tillåter.

Vi har vidtagit följande åtgärder:

  • De nationella programkontoren får åberopa klausulen om force majeure i alla fall där nationella restriktioner påverkar projekt inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren. Då kan de bedöma möjligheten att godkänna extra kostnader som motiveras av coronarestriktionerna. De här extra kostnaderna får dock inte överskrida den totala budget som ett projekt har beviljats.
  • All planerad verksamhet kan senareläggas med upp till tolv månader per projekt. Ett projekt får dock inte pågå i mer än 36 månader.
  • Tusentals pågående partnerskapsprojekt inom Erasmus+ kan fastställa nya tidsramar för den verksamhet som inte har kunnat genomföras under våren 2020.
  • Sista ansökningsdag för pågående ansökningsomgångar har senarelagts. Kolla därför den senaste informationen om ansökningsomgångarna och deras nya ansökningsdatum.
  • De nationella programkontoren har uppmanats att noggrant följa upp de problem som deltagare som just nu är utomlands har, särskilt de unga, så att de kan få snabb och adekvat hjälp.

Högre utbildning

Lärosätena uppmanas att vara så flexibla och pragmatiska som möjligt och hjälpa studenterna att nå de resultat som anges i lärandeavtalen, oavsett var studenterna befinner sig, t.ex. genom distansundervisning. Detta kan särskilt hjälpa studenter som har återvänt till sina hemländer att avsluta sina kurser hos värdlärosätena och få sina ECTS-poäng från distansundervisningen erkända fullt ut.

De som nyligen har tagit sin examen och som måste skjuta upp en planerad utlandspraktik har 18 månader på sig att göra sin praktik räknat från examensdagen, istället för de vanliga 12 månaderna.

De nationella programkontoren för Erasmus+ och lärosätena uppmanas att samarbeta med lokala sektioner av Erasmus studentnätverk och nationella studentföreningar för att snabbt dela information med utbytesstudenter och ordna så att andra studenter kan hjälpa dem som behöver det. Kommissionen samarbetar med European Students’ Union och Erasmus studentnätverk för att hjälpa studenter runtom i Europa.

Vem ska jag kontakta?

Om du är student eller lärare ska du kontakta ditt lärosäte i hemlandet.

Om du företräder ett lärosäte ska du kontakta programkontoret i ditt land eller Eacea om det gäller ett centraliserat projekt.

Related news

Publicerades: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Publicerades: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Publicerades: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.