Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koroonaviirus – olulised praktilised nõuanded programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse liikuvuse kohta

Taust ja reageerimine

Euroopa Komisjoni peamine eesmärk on tagada kõigi programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate turvalisus ja kaitse, järgides samas täielikult kõiki riiklikul tasandil võetud epideemia leviku tõkestamise meetmed. Komisjon töötab selle nimel, et aidata üliõpilastel, õpilastel, vabatahtlikel ning teistel programmides osalejatel tegeleda neid puudutavate tagajärgedega.

Programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpust rakendatakse peamiselt programmiriikide (ELi liikmesriigid ning Põhja-Makedoonia, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi, Serbia ja Ühendkuningriik) riiklike büroode kaudu. Raskustes olevad üksikosalejad peavad ühendust võtma oma koduriigi õppeasutusega.

Institutsioonid peaksid ühendust võtma riikliku bürooga detsentraliseeritud projektide ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga (EACEA) tsentraliseeritud projektide puhul.

Komisjoni suuniste alusel saavad riiklikud bürood ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet pakkuda mõjutatud organisatsioonidele ja osalejatele vajalikku teavet ja tuge.

Komisjon jälgib arenevat olukorda tähelepanelikult ja võtab vajaduse korral täiendavaid meetmeid.

Toetust saavad organisatsioonid

Komisjon võimaldab kohaldatava õigusraamistiku piires toetust saavatele organisatsioonidele maksimaalset paindlikkust, et need saaksid oma tegevust kohandada vastavalt praegusele olukorrale.

Komisjon on võtnud järgmised meetmed.

  • Riiklikel büroodel on õigus kasutada vääramatu jõu klauslit kõigil juhtudel, mil riiklike piirangute kohaldamine mõjutab programmi Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse projektide rakendamist. See võimaldab neil hinnata COVID-19 tõkestamismeetmetega põhjendatud lisakulude aktsepteerimise võimalust. Need lisakulud ei tohiks ületada projektile eraldatud kogueelarvet.
  • Kõikide kavandatud tegevuste tähtaegu võib iga projekti puhul edasi lükata kuni 12 kuud. Projekti maksimaalne kestus ei tohi ületada 36 kuud.
  • Mitmel tuhandel käimasoleval programmi Erasmus+ partnerlusprojektil on võimalus edasi lükata tegevused, mida ei olnud võimalik 2020. aasta kevadel ellu viia.
  • Käimasolevate projektikonkursside tähtaegu on edasi lükatud. Palun vaadake ajakohastatud teavet uute konkursside tähtaegade kohta.
  • Riiklikel büroodel on palutud tähelepanelikult jälgida praegu välismaal viibivate osalejate ning eelkõige noorte probleeme, et pakkuda neile vajaduse korral kohest ja piisavat toetust.

Kõrghariduse valdkond

Kõrgkoolidel palutakse olla võimalikult paindlikud ja pragmaatilised, et aidata üliõpilastel saavutada õppelepingutes märgitud tulemused, olenemata nende geograafilisest asukohast, näiteks kaugõppe korraldamise kaudu, kasutades digitaalseid vahendeid. Selline paindlikkus aitab eelkõige neil üliõpilastel, kes on pöördunud tagasi oma päritoluriiki, lõpetada oma kursused vastuvõtvas õppeasutuses ning saada Euroopa ainepunktisüsteemi (ECTS) kaugõppe kaudu saadud ainepunktidele täielik tunnustus.

Hiljuti lõpetanutel, kes peavad oma kavandatud praktika välismaal edasi lükkama, lubatakse tavapärase 12-kuulise ajavahemiku asemel asuda praktikale 18 kuu jooksul pärast kõrg- või kutsehariduse omandamist.

Erasmus+ riiklikke büroosid ja kõrgharidusasutusi julgustatakse tegema koostööd Erasmuse üliõpilasvõrgustiku kohalike allüksuste ja riiklike üliõpilasliitudega, et jagada üliõpilastele kiiresti teavet liikuvuse kohta välismaal ning korraldada abivajajatele vastastikune tugi. Komisjon teeb koostööd Euroopa üliõpilasliidu ja Erasmuse üliõpilasvõrgustikuga, et aidata üliõpilasi kogu Euroopas.

Kellega ühendust võtta?

Kui olete üliõpilane või õppejõud, võtke palun ühendust oma koduriigi õppeasutusega, et saada täiendavat nõu.

Kui olete õppeasutus, võite võtta ühendust oma riigi riikliku bürooga või tsentraliseeritud projektide puhul Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.

Related news

Avaldatud: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Avaldatud: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Avaldatud: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.