Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Коронавирус — важни практически съвети относно програмата „Еразъм+“ и мобилността в рамките на Европейския корпус за солидарност

Контекст и ответни действия

Основната цел на Европейската комисия е безопасността и защитата на всички участници в „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, като същевременно напълно се спазват всички противоепидемични мерки, взети на национално равнище. Комисията полага усилия да помогне на студентите, учениците, доброволците и другите участници в програмите да се справят с последиците.

Програма „Еразъм+“ и Европейският корпус за солидарност се изпълняват предимно чрез националните агенции в участващите държави (държавите от ЕС и Северна Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Сърбия и Обединеното кралство). Отделните участници, срещащи трудности, трябва да се свържат със своята изпращаща институция.

Институциите следва да се свържат с националната агенция в тяхната страна за децентрализирани проекти или с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) за централизирани проекти.

Въз основа на насоки от Комисията националните агенции и EACEA могат да предоставят цялата необходима информация и подкрепа на засегнатите организации и участници.

Комисията следи развитието на ситуацията отблизо и ще предприеме всички допълнителни мерки, които могат да се окажат необходими.

Организации бенефициери

Комисията предоставя на организациите бенефициери максимална гъвкавост за адаптиране на техните дейности към текущата ситуация в рамките на приложимата правна рамка.

Комисията предприе следните мерки:

  • Националните агенции имат право да се позовават на клаузата за непреодолима сила във всички случаи, в които прилагането на национални ограничения засяга изпълнението на проектите по програма „Еразъм+“ или Европейския корпус за солидарност. Това им позволява да оценят възможността за приемане на допълнителни разходи, оправдани от мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19. Тези допълнителни разходи не следва да надвишават общия бюджет, предоставен на проекта.
  • Сроковете за всички планирани дейности могат да бъдат удължени с до 12 месеца за всеки проект. Максималната продължителност на проекта не може да надхвърля 36 месеца.
  • Няколко хиляди текущи проекта за партньорство по програма „Еразъм+“ имат възможност да отложат дейностите, които не могат да се проведат през пролетта на 2020 г.
  • Сроковете за текущите покани за представяне на предложения бяха удължени. Моля, вижте актуализираната информация за новите крайни срокове за представяне на предложения.
  • От националните агенции бе поискано да следят отблизо проблемите, с които се сблъскват участниците, и особено младите хора, които в момента са в чужбина, за да може да им се осигури незабавна и адекватна подкрепа.

В областта на висшето образование

Висшите училища се приканват да бъдат възможно най-гъвкави и прагматични, за да могат студентите да постигнат резултатите, посочени в техните споразумения за обучение, независимо от географското им местоположение, например чрез дистанционно обучение с помощта на цифрови инструменти. Тази гъвкавост ще помогне по-специално на студентите, които са се завърнали в родните си страни, да завършат своите курсове в приемащата институция, а кредитите им, получени чрез дистанционно обучение, да бъдат напълно признати в рамките на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS).

Наскоро дипломиралите се висшисти, които трябва да отложат планираните си стажове в чужбина, ще могат да ги извършат в рамките на 18 месеца от завършване на образованието си, вместо в обичайния 12-месечен срок.

Националните агенции за „Еразъм+“ и висшите учебни заведения се насърчават да си сътрудничат с местните секции на студентската мрежа „Еразъм“ и с националните студентски съюзи, за да обменят информация бързо със студентите в чужбина и да уреждат партньорско съдействие на нуждаещите се. Комисията си сътрудничи с Европейския студентски съюз и студентската мрежа „Еразъм“, за да помага на студентите в цяла Европа.

Към кого да се обърнете

Ако сте студент или учител, моля, свържете се с вашата изпращаща институция за допълнителни насоки.

Ако сте институция, можете да се свържете с националната агенция във вашата страна или с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в случай на централизирани проекти.

Related news

Публикувано: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Публикувано: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Публикувано: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.