Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Κορονοϊός – βασικές πρακτικές συμβουλές για την κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Περιγραφή και αντιμετώπιση της κατάστασης

Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με πλήρη τήρηση όλων των μέτρων περιορισμού που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να βοηθά τους φοιτητές, μαθητές, εθελοντές και άλλους συμμετέχοντες στα προγράμματα να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υλοποιούνται κυρίως μέσω των εθνικών οργανισμών στις χώρες του προγράμματος (κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία, Σερβία και Ηνωμένο Βασίλειο). Μεμονωμένοι συμμετέχοντες που αντιμετωπίζουν προβλήματα θα πρέπει να επικοινωνούν με το ίδρυμα της χώρας τους.

Τα ιδρύματα θα πρέπει να απευθύνονται στους εθνικούς τους οργανισμούς για τα αποκεντρωμένα σχέδια ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) για τα κεντρικά σχέδια.

Με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής, οι εθνικοί οργανισμοί και ο EACEA μπορούν να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την αναγκαία υποστήριξη στους φορείς και τους συμμετέχοντες που επηρεάζονται από την πανδημία.

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασης και θα λάβει όλα τα πρόσθετα μέτρα που θα κριθούν αναγκαία.

Δικαιούχοι οργανισμοί

Όσον αφορά τους δικαιούχους οργανισμούς, η Επιτροπή παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία με σκοπό την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους στην τρέχουσα κατάσταση, εντός των ορίων του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η Επιτροπή έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

  • Οι εθνικοί οργανισμοί μπορούν να επικαλούνται τη ρήτρα περί ανωτέρας βίας σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή εθνικών περιορισμών επηρεάζει την υλοποίηση των σχεδίων του προγράμματος Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Συνεπώς είναι σε θέση να αξιολογούν τη δυνατότητα αποδοχής πρόσθετων δαπανών που δικαιολογούνται από τα μέτρα ανάσχεσης της νόσου COVID 19. Οι πρόσθετες αυτές δαπάνες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του σχεδίου.
  • Οι προθεσμίες για όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες μπορούν να αναβληθούν για 12 μήνες το πολύ ανά σχέδιο. Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες.
  • Για αρκετές χιλιάδες σχέδια σύμπραξης Erasmus+ που βρίσκονται σε εξέλιξη υπάρχει η δυνατότητα νέου προγραμματισμού των δραστηριοτήτων που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2020.
  • Οι προθεσμίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν ανασταλεί. Δείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις νέες προθεσμίες προσκλήσεων.
  • Ζητήθηκε από τους εθνικούς οργανισμούς να παρακολουθούν συνεχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες, ιδίως οι νέοι, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό, ώστε να τους παρέχεται άμεση και επαρκής στήριξη.

Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υιοθετήσουν όσο το δυνατό πιο ευέλικτη και ρεαλιστική προσέγγιση για να βοηθήσουν τους φοιτητές, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, να επιτύχουν τα αποτελέσματα που περιγράφονται στις συμφωνίες μάθησης, για παράδειγμα, μέσω μαθημάτων εξ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Η ευελιξία αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους φοιτητές που έχουν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους να ολοκληρώσουν τα μαθήματα τους στο ίδρυμα υποδοχής και να τους αναγνωριστούν πλήρως οι μονάδες ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων) που θα συγκεντρώσουν μέσω μαθημάτων εξ αποστάσεως.

Οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες φοιτητές που είναι υποχρεωμένοι να αναβάλουν την προγραμματιζόμενη πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό θα έχουν προθεσμία 18 μηνών από την αποφοίτησή τους, αντί της κανονικής 12μηνης προθεσμίας, για την υποβολή αίτησης.

Οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να συνεργάζονται με τα τμήματα του τοπικού δικτύου φοιτητών Erasmus και με τους εθνικούς φοιτητικούς συλλόγους για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με φοιτητές που συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας στο εξωτερικό, και να μεριμνούν για τη στήριξη των ατόμων που έχουν ανάγκη. Η Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών και το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus με σκοπό την παροχή βοήθειας στους φοιτητές σε όλη την Ευρώπη.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε

Αν είστε φοιτητής ή εκπαιδευτικός, επικοινωνήστε με το ίδρυμα στο οποίο φοιτούσατε στη χώρα σας για περαιτέρω καθοδήγηση.

Εάν είστε ίδρυμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό οργανισμό της χώρας σας ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού σε περίπτωση κεντρικών σχεδίων.

Related news

Δημοσιεύτηκε: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Δημοσιεύτηκε: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Δημοσιεύτηκε: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.