Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pedagogickí pracovníci

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ poskytuje možnosť vyslania alebo prijatia školských zamestnancov na účely vyučovania alebo odborného rastu.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré chcú využiť tieto možnosti, sa môžu prihlásiť ako individuálna organizácia alebo ako súčasť národného konzorcia pre mobilitu (združenie organizácií riadené centrálnou koordinačnou organizáciou).

Tieto organizácie patria do jednej z týchto troch kategórií:

  • Žiadajúce organizácie – sú zodpovedné za realizáciu a riadenie projektu. Žiadateľskou organizáciou môže byť samotná škola (v takomto prípade je zároveň vysielajúcou organizáciou) alebo koordinátor konzorcia podávajúci prihlášku v mene skupiny škôl,
  • Vysielajúce organizácie – škola zodpovedná za výber zamestnancov vysielaných do zahraničia a za správu grantových platieb,
  • Prijímajúce organizácie – zodpovedné za prijímanie zamestnancov zo zahraničia.

Národné konzorciá pre mobility musia tvoriť minimálne tri organizácie z tej istej krajiny účastniacej sa programu, pričom všetky musia byť vo fáze podávania žiadosti známe. Koordinátorom konzorcia môže byť miestna alebo regionálna školská správa, alebo iný typ orgánu koordinujúceho školy. Školy, ktoré sú súčasťou konzorcia, musia byť organizačne prepojené s koordinátorom konzorcia.

Rámcom mobility školských zamestnancov musí byť európsky plán rozvoja vysielajúcej organizácie a musí zodpovedať jasne identifikovaným potrebám rozvoja jej zamestnancov. Žiadatelia musia zabezpečiť náležitý výber, prípravu a nadväzujúce opatrenia, riadne uznávanie výsledkov vzdelávania zúčastnených zamestnancov, ako aj výmenu a široké využitie výsledkov vzdelávania v rámci organizácie.

Ako podať žiadosť?

Za proces podávania žiadosti zodpovedá národná agentúra krajiny, v ktorej má žiadajúca organizácia alebo konzorcium sídlo. Organizácia alebo konzorcium môžu v rámci výberového kola podať žiadosť iba raz. Organizácia však môže byť súčasťou alebo koordinátorom viacerých národných konzorcií pre mobilitu.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o týchto príležitostiach je sprievodca programom Erasmus+, podrobné informácie o kritériách na vyhodnotenie návrhov, kritériách oprávnenosti a pravidlách financovania nájdete v oddiele B.

Ďalšie informácie vám poskytnú národné agentúry alebo v prípade partnerských krajín národné kancelárie (ak existujú).

eTwinning je platforma pre školy, v rámci ktorej môžu jednotlivci pracujúci v európskych školách komunikovať, spolupracovať, rozvíjať projekty, vymieňať si skúsenosti a byť súčasťou najväčšej vzdelávacej komunity v Európe.

Portál School Education Gateway je platforma, pomocou ktorej môžu učitelia, školy, odborníci a ďalší záujemcovia nájsť informácie o aktualitách, trendoch, politikách, iniciatívach a činnostiach v oblasti školského vzdelávania, a zároveň diskutovať s partnermi o dôležitých otázkach a hľadať možné riešenia.

Príručka pre vedenie škôl

Príručka pre vedenie škôl poskytuje informácie o tom, aký môže mať program prínos pre školy.

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Uzavreté

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.