Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Üldhariduse valdkonna töötajad

Võimalused

Erasmus+ pakub võimalust saata üldhariduskoolide töötajaid välismaale õpetama või ennast tööalaselt täiendama ning võtta samadel eesmärkidel vastu välisriikide koolide töötajaid.

Kuidas see toimib?

Toetust saab taotleda eraldiseisva organisatsioonina või riikliku õpirände konsortsiumi liikmena. Konsortsium on organisatsioonide rühm, mida juhib koordineeriv organisatsioon.

Organisatsioonid jagunevad kolme peamisse kategooriasse:

  • taotlev organisatsioon – vastutab taotluse esitamise ja projekti juhtimise eest. Taotlevaks organisatsiooniks võib olla üks konkreetne kool (sel juhul on ta samal ajal ka lähetav organisatsioon) või konsortsiumi koordinaator, kes esitab taotluse koolide rühma nimel;
  • lähetav organisatsioon – vastutab välismaale lähetatavate töötajate väljavalimise ning neile toetuse maksmise eest;
  • vastuvõttev organisatsioon – vastutab välismaalt saabuvate töötajate vastuvõtmise eest.

Riiklik õpirände konsortsium peab koosnema vähemalt kolmest ühes ja samas programmiriigis asuvast organisatsioonist ning nende kõigi nimed tuleb märkida ka taotlusse. Konsortsiumi juhiks võib olla kohalik või piirkondlik haridusasutus või muu koolide tegevust juhtiv asutus. Konsortsiumi kuuluvatel koolidel peab olema selle koordinaatoriga organisatsiooniline seos.

Üldhariduskooli töötajate õpiränne peab kuuluma lähetava organisatsiooni Euroopa arengukavasse ja vastama töötajate selgelt kindlaks määratud arenguvajadustele. Taotleja vastutab välismaale lähetatavate töötajate väljavalimise ja ettevalmistuse ning lähetuse järelmeetmete, töötajate välismaal omandatud teadmiste ja oskuste tunnustamise ning nende jagamise ja kasutamise eest oma organisatsioonis.

Kuidas taotleda?

Taotlemist haldab taotleva organisatsiooni või konsortsiumi asukohariigi riiklik büroo. Organisatsioon või konsortsium võib esitada igas valikuvoorus vaid ühe taotluse. Organisatsioon võib siiski kuuluda mitmesse riiklikku õpirände konsortsiumi või neid koordineerida.

Lisateave

Põhiteabe nende võimaluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Üksikasjalik teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Teavet saab ka riiklikelt büroodelt ja partnerriikide puhul riiklikelt ametitelt (kui need on olemas).

eTwinning on koolidele mõeldud veebikogukond, mille raames Euroopa koolide töötajad saavad omavahel suhelda, koostööd teha, projekte luua, kogemusi jagada ja osaleda Euroopa suurima õppekogukonna tegevuses.

Haridusportaal School Education Gateway on õpetajatele, koolidele, ekspertidele ja teistele mõeldud platvorm, kust leida koolihariduse valdkonnaga seotud uudiseid, uusi suundumusi, poliitikaalast teavet, algatusi ja tegevusi. Samal ajal saab anda ka oma panuse ja arutada kolleegidega olulisi teemasid.

Juhend koolijuhtidele

Siit leiate juhendi koolijuhtidele, milles selgitatakse, kuidas programm saab teie koolile kasu tuua.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Suletud

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.