Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Baill foirne scoileanna

Cén deis atá ann?

Cuireann Erasmus+ deis ar fáil chun foireann scoile a sheoladh thar lear, nó glacadh le baill foirne agus iad ar cuairt chucu, ar chúiseanna teagaisc nó le haghaidh forbairt ghairmiúil.

Conas a oibríonn sé?

Eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu tairbhe a bhaint as na deiseanna sin, is féidir leo iarratas a dhéanamh ina gcáil mar institiúid ardoideachais aonair nó mar chuid de "chuibhreannas náisiúnta soghluaisteachta", is é sin grúpa eagraíochtaí atá á bhainistiú ag eagraíocht chomhordúcháin aonair.

Baineann na heagraíochtaí sin le ceann amháin de na trí phríomhchatagóir seo a leanas:

  • Eagraíochtaí Iarrthacha – iad sin atá freagrach as iarratas a dhéanamh ar an tionscadal agus é a bhainistiú. Féadfaidh an eagraíocht iarrthach a bheith ina scoil aonair (sa chás sin is í an eagraíocht sallchuir í freisin) nó ina comhordaitheoir cuibhreannais ag déanamh iarratais thar ceann grúpa scoileanna,
  • Eagraíochtaí Sallchuir – scoil a bhfuil sé de chúram uirthi foireann a roghnú le cur thar lear agus íocaíochtaí deontais a bhainistiú,
  • Eagraíochtaí Glactha – iad sin atá freagrach as foireann a ghlacadh ón gcoigríoch.

Ní mór trí eagraíocht ar a laghad ón tír chláir chéanna a bheith i gcuibhreannas náisiúnta soghluaisteachta, agus iad ar fad ainmnithe ag céim an iarratais. Féadfaidh údarás scoile áitiúil nó réigiúnach nó cineál eile de chomhlacht comhordaithe scoile a bheith mar cheannaire ar an gcuibhreannas. Ní mór do scoileanna atá ag glacadh páirt i gcuibhreannas nasc eagraíochtúil a bheith acu le comhordaitheoir an chuibhreannais.

Ní foláir soghluaisteacht fhoireann na scoile a shuíomh laistigh de Phlean Forbartha Eorpach na heagraíochta sallchuir, agus ní mór di freastal ar riachtanais forbartha foirne atá sonraithe go soiléir. Ní mór don iarrthóir a chinntiú go bhfuil bearta cuí ar bun don roghnúchán, don ullmhúchán agus do ghníomhartha leantacha, go n-aithnítear i gceart torthaí foghlama na foirne atá rannpháirteach, agus go ndéanfar na torthaí foghlama a chomhroinnt agus a úsáid go forleathan laistigh den eagraíocht.

Iarratas a dhéanamh

Bíonn an próiseas iarratais á bhainistiú ag Gníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht nó cuibhreannas iarrthach lonnaithe. Ní féidir le heagraíocht nó cuibhreannas ach iarratas amháin a dhéanamh in i ngach babhta roghnúcháin. Is féidir le heagraíocht a bheith ina cuid de roinnt cuibhreannas soghluaisteachta náisiúnta, nó ina comhordaitheoir ar roinnt acu, áfach.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais i leith na ndeiseanna seo. I gCuid B tá eolas mionsonraithe le fáil faoi chritéir dhámhachtana, critéir incháilitheachta, agus na rialacha maidir le maoiniú.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó na Gníomhaireachtaí Náisiúnta nó, i gcás na dTíortha Comhpháirtíochta, ón Oifig Náisiúnta (más ann di).

Pobal do scoileanna atá i gceist le Ríomhnascadh inar féidir le daoine aonair atá ag obair i scoileanna san Eoraip teagmháil a dhéanamh le chéile, comhoibriú, tionscadail a fhorbairt, taithí a roinnt le chéile agus páirt a ghlacadh sa phobal foghlama is mó san Eoraip.

Ardán do mhúinteoirí, scoileanna, saineolaithe agus daoine nach iad atá i gceist leis an tairseach School Education Gateway inar féidir faisnéis a fháil maidir le nuacht, treochtaí, beartais, tionscnaimh agus gníomhaíochtaí i réimse na scolaíochta, chomh maith le páirt a ghlacadh ann trí cheisteanna tábhachtacha a phlé agus a chíoradh le piaraí.

Treoirleabhar do Cheannairí Scoile

Foilsíodh treoirleabhar do cheannairí scoile ar mian leo eolas a fháil faoin gcaoi ar féidir leis an scoil seo acu leas a bhaint as an gclár.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Closed

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.