Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mokyklinio ugdymo darbuotojai

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia galimybę siųsti arba priimti mokyklų darbuotojus mokyti arba profesinio tobulėjimo tikslais.

Kaip rengiami projektai?

Pasinaudoti šiomis galimybėmis norinti organizacija gali teikti paraišką kaip atskira organizacija arba kaip nacionalinio judumo konsorciumo, t. y. organizacijų grupės, kuriai vadovauja viena koordinuojančioji organizacija, dalis.

Šios organizacijos priskiriamos vienai iš trijų pagrindinių kategorijų:

  • paraišką teikianti organizacija, atsakinga už paraiškos teikimą ir projekto valdymą. Paraišką teikianti organizacija gali būti viena mokykla (tokiu atveju ji yra ir siunčiančioji organizacija) arba konsorciumo koordinatorius, teikiantis paraišką mokyklų grupės vardu;
  • siunčiančioji organizacija – tai mokykla, atsakinga už darbuotojų, kurie vyks į užsienį, atranką ir tvarkanti dotacijų išmokas;
  • priimančioji organizacija, atsakinga už darbuotojų iš užsienio priėmimą.

Nacionalinį judumo konsorciumą turi sudaryti bent trys organizacijos iš tos pačios programos šalies, kurios visos turi būti nurodytos paraiškos teikimo etapu. Konsorciumo vadovė gali būti vietos ar regiono mokyklų institucija arba kitos rūšies mokyklų koordinavimo įstaiga. Konsorciume dalyvaujančios mokyklos su konsorciumo koordinatoriumi turi būti susijusios organizaciniu ryšiu.

Mokyklų darbuotojų judumo projektas turi būti parengtas pagal siunčiančiosios organizacijos europinį plėtros planą ir atitikti aiškiai nustatytus darbuotojų tobulinimosi poreikius. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos atrankos, pasirengimo ir tolesnės susijusios priemonės ir kad būtų tinkamai pripažinti, skleidžiami ir plačiai organizacijoje naudojami dalyvaujančių darbuotojų mokymosi rezultatai.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškų teikimo procesą administruoja tos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija arba konsorciumas, nacionalinė agentūra. Organizacija arba konsorciumas per kiekvieną atranką gali pateikti tik vieną paraišką, bet organizacija gali dalyvauti keliuose atskiruose nacionaliniuose judumo konsorciumuose arba juos koordinuoti.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie šias galimybes šaltinis. Išsami informacija apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles pateikiama B dalyje.

Daugiau informacijos gali suteikti nacionalinės agentūros arba šalyse partnerėse įsteigti nacionaliniai biurai (jei yra).

Mokykloms skirtoje platformoje eTwinning Europos mokyklose dirbantys asmenys gali bendrauti, bendradarbiauti, rengti projektus, dalytis patirtimi ir būti didžiausios mokymosi bendruomenės Europoje dalimi.

Portalas School Education Gateway yra mokytojams, mokykloms, specialistams ir kt. skirta platforma, kurioje galima rasti naujienų, informacijos apie tendencijas, politiką, iniciatyvas ir veiklą mokyklinio ugdymo srityje bei diskutuoti svarbiais klausimais su kolegomis.

Gairės mokyklų vadovams

Paskelbtos mokyklų vadovams, norintiems sužinoti, kaip jų mokyklos galėtų pasinaudoti programa, skirtos gairės.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Uždara

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.