Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Служители в училища

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ предлага възможност за изпращане или приемане на училищен персонал за целите на преподаването или професионалното развитие.

Как функционира?

Организациите, желаещи да се възползват от тези възможности могат да кандидатстват като отделни организации или като част от „национален консорциум за мобилност“, който представлява група от организации, управлявана от една координираща организация.

Тези организации попадат в една от следните три категории:

  • Кандидатстващи организации — отговарят за подаване на кандидатурата и управление на проекта. Кандидатстващата организация може да бъде отделно училище (в такъв случай, тя е и изпращащата организация) или консорциум, кандидатстващ от името на група училища;
  • Изпращащи организации — училища, отговарящи за подбора на изпращаните в чужбина преподаватели и служители и за управлението на плащанията на безвъзмездни средства;
  • Приемащи организации — отговарящи за приема на преподаватели и служители от чужбина.

Националните консорциуми за мобилност трябва да се състоят от поне три организации от една и съща държава по програмата „Еразъм+“, които трябва да бъдат идентифицирани в момента на кандидатстване. Ръководител на консорциума може да бъде местен или регионален училищен орган или друг вид координационен училищен орган. Училищата, участващи в консорциум, трябва да са свързани организационно с координатора на консорциума.

Мобилността на училищния персонал трябва да бъде определена в рамките на плана за европейско развитие на изпращащата организация и трябва да отговаря на ясно идентифицирани нужди за развитие. Кандидатстващата организация трябва да гарантира, че са налице подходящи мерки за подбор, подготовка и проследяване, че наученото от участниците в проекта се признава и се споделя и използва в цялата организация.

Как се кандидатства?

Процесът на кандидатстване се управлява от националната агенция в страната, в която са установени кандидатстващата организация или консорциумът. Една организация или консорциум може да кандидатства само веднъж в рамките на един кръг на подбор. Дадена организация обаче може да координира или да участва в няколко различни национални консорциума за мобилност.

Научете повече

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният източник на информация за тези възможности. Подробна информация за критериите за присъждане и допустимост и правилата за финансиране можете да намерите в Част Б.

Националните агенции или, в държавите партньори — националните бюра, когато има такива, също предлагат допълнителна информация.

Мрежата за електронно побратимяване eTwinning позволява на работещите в училища в Европа да общуват, да си сътрудничат, да разработват проекти, да обменят опит и да бъдат част от най-голямата учебна общност в Европа.

Порталът за училищно образование School Education Gateway е платформа, позволяваща на учители, училища, експерти и други да се информират за новости, тенденции, политики, инициативи и дейности в областта на училищното образование, както и да участват в дискусии по важни въпроси със свои колеги.

Ръководство за директори на училища

Публикувано е ръководство за директори на училища, които искат да научат как програмата може да е от полза за техните училища.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Закрито

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.