Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilność kadry nauczycielskiej

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje szkołom możliwość wysyłania pracowników za granicę w celach dydaktycznych lub związanych z rozwojem zawodowym oraz zapraszania pracowników z zagranicy do swojej szkoły.

Jakie są zasady?

Organizacje zainteresowane udziałem w programie mogą się zgłosić jako organizacje występujące indywidualnie lub jako członkowie „krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności”, czyli grupy organizacji, którą zarządza jedna instytucja koordynująca.

Organizacje te należą do jednej z trzech następujących kategorii:

  • Organizacje składające wniosek – odpowiedzialne za złożenie wniosku i zarządzanie projektem. Organizacją składającą wniosek może być pojedyncza szkoła (w tym przypadku jest ona również organizacją wysyłającą) lub koordynator konsorcjum składający wniosek w imieniu grupy szkół.
  • Organizacje wysyłające – szkoły odpowiedzialne za wybór pracowników, którzy zostaną wysłani za granicę, oraz zarządzanie wypłacaniem dofinansowania.
  • Organizacje przyjmujące – odpowiedzialne za przyjmowanie pracowników z zagranicy.

Krajowe konsorcja muszą składać się z co najmniej trzech organizacji z tego samego kraju uczestniczącego w programie – wszystkie te kraje muszą zostać podane na etapie składania wniosku. Koordynatorem konsorcjum może być lokalny lub regionalny organ prowadzący szkołę lub innego rodzaju podmiot koordynujący szkołę. Szkoły wchodzące w skład konsorcjum muszą być powiązane organizacyjnie z koordynatorem konsorcjum.

Projekt mobilności musi być zgodny z założeniami europejskiego planu rozwoju instytucji wysyłającej i musi odpowiadać jasno sformułowanym potrzebom dotyczącym rozwoju pracowników. Organizacja składająca wniosek musi zagwarantować odpowiedni wybór uczestników, a także odpowiednie przygotowanie i działania następcze, uznanie efektów kształcenia uczestników oraz upowszechnienie i szerokie wykorzystanie efektów kształcenia przez organizację.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składany jest do agencji w kraju, w którym organizacja lub konsorcjum, które składają wniosek, mają swoją siedzibę. Organizacja lub konsorcjum mogą złożyć wniosek tylko raz w każdej rundzie selekcyjnej. Organizacja może jednak należeć do kilku różnych krajowych konsorcjów lub koordynować kilka takich konsorcjów.

Więcej informacji

Najważniejszym źródłem informacji na temat tych możliwości jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje o kryteriach selekcji, kryteriach kwalifikowalności i zasadach dotyczących finansowania można znaleźć w części B przewodnika.

Szczegółowych informacji udzielają agencje krajowe lub w przypadku krajów partnerskich biura krajowe (o ile istnieją).

eTwinning to największa wspólnota edukacyjna łącząca szkoły w Europie, w ramach której pracownicy szkół mogą dyskutować, współpracować, opracowywać projekty i dzielić się doświadczeniami.

School Education Gateway to platforma dla nauczycieli, szkół, ekspertów i innych osób zainteresowanych informacjami o aktualnościach, nowych trendach, strategiach politycznych, inicjatywach i działaniach w dziedzinie edukacji szkolnej. Użytkownicy platformy mogą dyskutować ze sobą o ważnych kwestiach.

Przewodnik dla kadry kierowniczej szkół

Informacje na temat korzyści, jakie program może przynieść szkołom, można znaleźć w przewodniku dla kadry kierowniczej szkół.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Zamknięte

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.