Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Študenti a zamestnanci so špeciálnymi potrebami v dôsledku svojej fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie

Každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania sa podpísaním Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie zaväzuje, že zabezpečí rovnaký prístup a príležitosti účastníkom z každého prostredia. Študenti a zamestnanci, ktorí majú z dôvodu svojej fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie špeciálne potreby, môžu využívať výhody podporných služieb, ktoré ponúka hostiteľská inštitúcia svojim miestnym študentom a zamestnancom.

Kto má nárok na pomoc?

V programe Erasmus+ sa venuje osobitná pozornosť usmerňovaniu a prijímaniu účastníkov, fyzickej dostupnosti zariadení, pedagogickým a technickým podporným službám, a najmä financovaniu dodatočných nákladov, aby sa zabezpečilo aj osobám, ktorých individuálna fyzická, duševná alebo zdravotná situácia im nedovoľuje účasť na programe Erasmus+ bez dodatočnej finančnej pomoci, v plnej miere využiť možnosti európskej mobility.

Viacero vysokoškolských študentov a predstaviteľov zamestnancov, ktorí boli vybraní, aby propagovali program Erasmus+, sú osoby so zdravotným postihnutím. Jessica z Írska takto vyjadrila svoje odhodlanie zúčastniť sa na programe Erasmus+:

„Rozhodla som sa ísť. Ako človek, ktorý sa nevzdáva, som sa chcela popasovať s touto výzvou. Nedovolila som, aby ma moje znevýhodnenie zastavilo. Myslím si, že dokonca zvýšilo moje odhodlanie a motiváciu.“

Aké granty sú dispozícii?

Dodatočné financovanie je dostupné pre účastníkov, ktorí by sa v dôsledku svojej fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie nemohli na programe zúčastniť, a to prostredníctvom podpory, ktorú ponúka program Erasmus+. Granty z programu Erasmus+ môžu byť teda vyššie ako bežné granty na štúdium, stáže alebo granty pre zamestnancov, aby sa kompenzovali aj osobitné ťažkosti, s ktorými sa stretávajú účastníci so špeciálnymi potrebami (napr. prispôsobené ubytovacie priestory, pomoc pri cestovaní, návštevy lekára, podporné zariadenia, prispôsobenie učebných materiálov, sprevádzajúca osoba pre študentov a zamestnancov so zdravotným postihnutím). Tento dodatočný príspevok sa zakladá na skutočných nákladoch.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali na svojich webových stránkach uviesť, ako môžu študenti a zamestnanci so špeciálnymi potrebami požiadať o takúto dodatočnú podporu vo forme grantu.

Dodatočné financovanie pre študentov a zamestnancov so špeciálnymi potrebami možno získať aj z iných zdrojov na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni.

Ako podať žiadosť?

Počas prípravy pobytu v rámci programu Erasmus+ by účastník, ktorý má špeciálne potreby v dôsledku svojej fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie, mal uviesť svoje požiadavky a mimoriadne náklady, ak sa chce s pomocou svojej vysielajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania uchádzať o grant programu Erasmus+ na podporu inklúzie.

Koordinátor programu Erasmus+ vašej vysielajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vám poskytne informácie o postupe podávania žiadostí (informácie o termíne podania žiadosti, o tom, kde môžete získať formulár žiadosti, kam ho podať atď.).

Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a/alebo národná agentúra posúdi žiadosť a rozhodne o dodatočnej sume, ktorú môžete dostať.

Ako získať ďalšie informácie?

Vo všeobecnosti by vaša vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania mala zabezpečiť, že v prijímajúcej inštitúcii sa prijmú potrebné opatrenia na splnenie vašich špeciálnych potrieb (za predpokladu, že ste poskytli informácie o svojej fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácii).

Ak chcete získať viac informácií o tom, aké služby poskytuje vaša prijímajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania osobám so špeciálnymi potrebami, kontaktujte pred svojím odchodom priamo osobu, ktorá je zodpovedná za tieto otázky v prijímajúcej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Kancelária medzinárodných vzťahov vašej vysielajúcej univerzity by vám takisto mala vedieť pomôcť.

S cieľom lepšie určiť služby, ktoré sú k dispozícii pre účastníkov, môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vo svojich medziinštitucionálnych dohodách uviesť, či majú infraštruktúru potrebnú na prijímanie študentov a zamestnancov, ktorí majú v dôsledku svojej fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie špeciálne potreby.

Užitočné informácie nájdete na webovej stránke Inkluzívna mobilita.

Môžete takisto požiadať svoju národnú agentúru, aby vám poskytla viac informácií o osobitných otázkach, ktoré sa vás týkajú pri plánovaní vášho výmenného pobytu v zahraničí.

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania ponúka zoznam odkazov, kontaktných miest a informácií o krajinách EÚ/EHP, ktoré môžu byť užitočné pre študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.