Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Darbības sporta jomā

“Erasmus+” darbības sporta jomā sekmē dalību fiziskās, sporta un brīvprātīgās aktivitātēs.

Ar tām tiks risinātas problēmas sabiedrībā un sportā. Organizācijām ir iespējas trīs uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, kā šīs problēmas risināt.

No 2022. gada ir pieejams arī īpašs uzaicinājums veidot spējas sporta jomā. Tas ir domāts ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm (iepriekš sauktām par programmas valstīm) un Rietumbalkāniem.

Darbības

Sadarbības partnerības

Organizācijām paredzēto sadarbības partnerību mērķis ir izstrādāt un īstenot kopīgas darbības, kas, cita starpā, veicina fiziskas un sportiskas aktivitātes, kā arī cīnīties pret apdraudējumiem, kas skar sporta integritāti un godprātīgumu (tādiem kā dopinga lietošana un spēļu rezultātu sarunāšana), veicināt sportistu duālās karjeras, gādāt par labāku pārvaldību sportā, rosināt iecietību un sociālo iekļaušanu.

Uzziniet vairāk un piesakieties

Maza mēroga partnerības

Piemērotas vietējām organizācijām, mazāk pieredzējušām organizācijām un programmas jaunpienācējiem. Maza mēroga partnerībām ir vienkāršāka pārvaldība, mazākas dotācijas un īsāks darbības ilgums nekā sadarbības partnerībām.

Uzziniet vairāk un piesakieties

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī

Paredzēti, lai veicinātu sporta aktivitātes, īstenotu ES stratēģijas, kas sekmē sociālo iekļaušanu ar sporta palīdzību, veicinātu brīvprātīgo darbu sportā, cīnītos pret diskrimināciju un veicinātu dalību sportiskās un fiziskās aktivitātēs.

Uzziniet vairāk un piesakieties

Spēju veidošana sporta jomā

Spēju veidošanas projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp organizācijām, kuras darbojas sporta jomā ES dalībvalstīs, programmas asociētajās trešās valstīs (iepriekš sauktas par programmas valstīm) un Rietumbalkānos. To mērķis ir atbalstīt sporta aktivitātes un politiku kā vērtību popularizēšanas līdzekli, kā arī izglītojošu instrumentu, ar ko veicināt indivīdu personisko un sociālo attīstību un veidotu saliedētākas kopienas.

Uzziniet vairāk un piesakieties