Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sadarbības partnerības

Par partnerību

Sadarbības partnerības rosina Eiropas tīklu izveidi un ieviešanu sporta jomā. To mērķis ir palīdzēt sporta organizācijām īstenot sekojošo:

 • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darbu, darbības un praksi;
 • veidot organizāciju spējas darboties starp valstīm un dažādām nozarēm;
 • risināt kopīgās vajadzības sporta jomā;
 • veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizatoriskā vai nozares līmenī).

Partnerību ietvaros var veikt, piemēram, šādas darbības:

 • veidot kontaktus starp galvenajām ieinteresētajām personām;
 • izstrādāt, apzināt, veicināt un kopīgot labu praksi;
 • sagatavot, izstrādāt un ieviest izglītības un mācību moduļus un rīkus;
 • uzlabot to personu un organizāciju prasmes, kam ir multiplikatora efekts sporta jomā;
 • izstrādāt darbības rādītāju uzraudzībai un salīdzinošai novērtēšanai;
 • veidot izpratni par sporta un fizisko aktivitāšu pievienoto vērtību;
 • sekmēt sinerģiju starp sportu, veselību, izglītību, apmācību un jaunatni;
 • uzlabot sporta zināšanu bāzi;
 • organizēt konferences, seminārus, sanāksmes un pasākumus.

Rezultātiem jābūt atkārtoti izmantojamiem, pārnesamiem, ar plašu izvēršanas potenciālu un, ja iespējams, jāaptver vairākas disciplīnas. Paredzams, ka projektu rezultāti tiks izplatīti gan vietējā, gan transnacionālā līmenī.

Kas var pieteikties

Sadarbības partnerībā ir jāiesaistās vismaz trim dažādām organizācijām no trim dažādām programmas valstīm.

Pieteikuma iesniedzēji

Sadarbības partnerībai var pieteikties jebkura iesaistītā organizācija, kas reģistrēta programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā.

Citi dalībnieki

Piedalīties var jebkura publiska vai privāta organizācija, kas reģistrēta programmas valstī vai jebkurā partnervalstī pasaulē.

Programmas valstīs reģistrētas organizācijas var piedalīties vai nu kā projekta koordinators, vai kā partnerorganizācija.

Organizācijas partnervalstīs nevar darboties kā projektu koordinatori, bet var piedalīties projektā (Programmas vadlīnijās ir izklāstīti konkrēti nosacījumi).

Organizācijas veids

Neatkarīgi no projekta īstenošanas jomas sadarbības partnerības ir atvērtas jebkāda veida organizācijām, kas darbojas jebkurā izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta vai citā sociālekonomiskā nozarē. Tajās var piedalīties arī organizācijas, kas darbojas citās jomās (piemēram, vietējās pašvaldības, reģionālās un valsts iestādes, atzīšanas un apstiprināšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, konsultāciju centri, kultūras un sporta organizācijas).

Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem sadarbības partnerībās būtu jāiesaista pēc iespējas piemēroti un daudzveidīgi partneri, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, un radītu atbilstošus un augstas kvalitātes projekta rezultātus.

Kā pieteikties

Organizācijām, kas vēlas pieteikties, tas jādara, izmantojot ES Finansējuma un iepirkumu portālu.

Katru gadu tiek izsludināts viens uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. 2021. gadā projektu iesūtīšanas termiņš ir 2021. gada 17. jūnijs (pl. 17.00 pēc Centrāleiropas laika).

Saistītās politikas jomas

Sadarbības partnerības ir saistītas ar programmas “Erasmus+” vispārējām prioritātēm un četrām konkrētām prioritātēm sporta jomā.

Horizontālās prioritātes programmā “Erasmus+”:

 • iekļautība un daudzveidība sportā;
 • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām;
 • digitālās pārveides īstenošana, uzlabojot digitālo gatavību, noturību un spējas;
 • kopīgas vērtības, pilsoniskā iesaistīšanās un līdzdalība.

Ar sportu saistītās prioritātes:

 • rosināt dalību fiziskās un sporta aktivitātēs;
 • sekmēt godprātību un vērtības sportā;
 • sekmēt izglītību sportā un ar tā starpniecību;
 • novērst vardarbību, rasismu, diskrimināciju un neiecietību sportā un nepieļaut vardarbīgu radikalizāciju.

Plaši raugoties, sadarbības partnerības ir veidotas tā, lai tās atbilstu ES sporta darba plānam 2021.–2024. gadam (sk. vietnē “EUR-Lex”).

Uzzināt vairāk

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par sadarbības partnerībām. Tajās ir iekļauta visa informācija par prioritātēm, dotāciju piešķiršanas kritērijiem, finansēšanas noteikumiem u. c.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Slēgts

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Slēgts

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).