Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus Mundus“ Veiksmas

„Erasmus Mundus“ veiksmai apima:

 • 1 dalis. „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą ir
 • 2 dalis. „Erasmus Mundus“ planavimo priemones.

Šiuo veiksmu siekiama didinti aukštojo mokslo ir studijų institucijų meistriškumą ir jų tarptautinimą pasaulio mastu per Europoje įsteigtų aukštojo mokslo ir studijų institucijų bendrai vykdomas ir bendrai pripažįstamas magistrantūros studijų programas, kuriose gali dalyvauti ir institucijos iš kitų pasaulio šalių.

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa ir „Erasmus Mundus“ planavimo priemonės skirstomos į dvi atskiras dalis. Prievolės įgyvendinti „Erasmus Mundus“ planavimo priemones prieš „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą nėra. „Erasmus Mundus“ planavimo priemonės nereiškia automatiškai skiriamo finansavimo pagal „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą, o „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių projekto užbaigimas nėra „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos kriterijus.

1 dalis. „Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos veiksmu remiamos aukšto lygio integruotos tarpvalstybinės magistrantūros studijų programos[1], kurias įgyvendina tarptautinis aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš įvairių pasaulio šalių konsorciumas ir, prireikus, kiti švietimo ir (arba) kitų sričių partneriai, turintys specialių žinių ir besidomintys atitinkamomis studijų ir (arba) profesinėmis sritimis.

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos – pavyzdinės programos, turinčios prisidėti prie Europos aukštojo mokslo erdvės integracijos ir tarptautinimo. „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų specifika yra susijusi su didele dalyvaujančių institucijų bendryste ir (arba) integracija bei jų akademinio turinio meistriškumu.

„ERASMUS MUNDUS“ JUNGTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI

„Erasmus Mundus“ jungtine magistrantūros studijų programa siekiama didinti Europos aukštojo mokslo patrauklumą ir meistriškumą pasaulyje bei pritraukti talentų į Europą derinant šiuos veiksmus:

 1. institucinį akademinį bendradarbiavimą siekiant atskleisti Europos aukštojo mokslo meistriškumą ir
 2. individualų visų „Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje dalyvaujančių studentų mobilumą, geriausiems studentams suteikiant ES finansuojamas stipendijas.

KOKIE KRITERIJAI TAIKOMI PARAIŠKOMS DĖL „ERASMUS MUNDUS“ JUNGTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS?

TINKAMUMO KRITERIJAI

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus“ dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti Programos šalyje arba šalyje partnerėje įsteigta reikalavimus atitinkanti aukštojo mokslo ir studijų institucija.

Kokios organizacijos gali dalyvauti projekte?

Dalyvaujančioji organizacija gali būti viešoji arba privačioji organizacija ir susiję subjektai (jei tokių yra), įsteigti Programos šalyje arba šalyje partnerėje, tiesiogiai ir aktyviai dalyvaujanti įgyvendinant „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programą.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos Programos šalyje, turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE). Dalyvaujančioms šalių partnerių aukštojo mokslo ir studijų institucijoms reikalavimas turėti ECHE netaikomas, tačiau jos turi įsipareigoti laikytis chartijos principų.

Visateisės partnerės statusą turinčios aukštojo mokslo ir studijų institucijos paraiškos teikimo etapu turi įrodyti įvykdžiusios jungtinei programai keliamus jų jurisdikcijai priklausančius išorės kokybės užtikrinimo reikalavimus (pavyzdžiui, akreditacijos ir įvertinimo). Tą galima pasiekti i) sėkmingai įgyvendinus Europos jungtinių programų kokybės užtikrinimo metodiką (jei leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus) arba ii) remiantis konkrečia jungtinės programos akreditacija ir (arba) įvertinimu arba iii) kiekvieno iš nacionalinių komponentų sudarančių „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą, akreditacija.

Be to, „Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje gali dalyvauti ir asocijuotieji partneriai (pasirinktinai). Šios organizacijos netiesiogiai prisideda prie konkrečių užduočių (veiklos) įgyvendinimo ir (arba) remia sklaidą ir jungtinių programų tvarumą. Jos gali prisidėti, pavyzdžiui, perduodamos žinias ir įgūdžius, siūlydamos papildomus kursus arba teikdamos stažuotės arba praktikos galimybių. Atsižvelgiant į tinkamumo ir sutarčių valdymo aspektus jos nėra laikomos pagal Programą skiriamo finansavimo gavėjomis.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

„Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje dalyvauja ne mažiau kaip trys visateisių partnerių statusą turinčios aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš trijų skirtingų šalių, iš kurių bent dvi turi būti Programos šalys.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Pagal šią studijų programą gali studijuoti magistrantūros studentai, įgiję pirmosios aukštojo mokslo pakopos kvalifikacinį laipsnį arba turintys lygiavertį išsilavinimą, pripažįstamą pagal laipsnį suteikiančių šalių ir (arba) institucijų nacionalinės teisės aktus ir praktiką.

Studentai, jau gavę „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendiją negali teikti paraiškos papildomai stipendijai pagal tą patį veiksmą gauti.

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendijos gali būti teikiamos studentams iš viso pasaulio. Tačiau konsorciumai turėtų užtikrinti geografinę pusiausvyrą: tai reiškia, kad įgyvendinant vieną projektą tos pačios tautybės kandidatams skiriama ne daugiau kaip 10 proc. visų stipendijų (ši taisyklė netaikoma papildomoms stipendijoms tiksliniams pasaulio regionams, jei aktualu).

Veiklos vieta (-os), jei taikoma

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos apima privalomą visų dalyvaujančių studentų (tiek gaunančių, tiek negaunančių „Erasmus Mundus“ stipendijas) fizinį mobilumą, kurį sudaro bent du studijų laikotarpiai dviejose šalyse, iš kurių bent viena turi būti Programos šalis. Šios dvi šalys turi skirtis nuo studento gyvenamosios vietos paraiškos teikimo etapu. Kiekvienas iš dviejų privalomų studijų laikotarpių turi atitikti ne mažiau kaip vieno akademinio semestro darbo krūvį (30 ECTS arba lygiaverčių kreditų).

Visi magistrantūros studijų laikotarpiai turi vykti visateisės partnerės statusą turinčiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose arba joms tiesiogiai prižiūrint.

Privalomo mobilumo laikotarpių negalima pakeisti virtualiuoju mobilumu (nuotoliniu mokymusi).

Projekto trukmė (ir veikla, jei taikoma)

Konsorciumo atveju dotacijos sutartis bus sudaryta 6-iems akademiniams metams ir finansuojamos bent keturios magistrantūros, trunkančios 1–2 mokslo metus (60, 90 arba 120 ECTS kreditų), laidos.

Anksčiau finansuotos „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros laipsnio ir jungtinės magistrantūros studijų programos gali būti atnaujintos likus ne daugiau kaip vieneriems metams iki sutarties galiojimo pabaigos. Pagal dvi atskiras dotacijos sutartis finansuojamos dvi magistrantūros laidos negali prasidėti tais pačiais akademiniais metais.

Stipendija skiriama už dienines studijas ir ji bus mokama visą „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programos laikotarpį (t. y. 12, 18, 24 mėn.). Trumpesnis stipendijos mokėjimo laikotarpis taikomas tuo atveju, jei pripažįstamas ankstesnis mokymasis (taikant trumpiausią vienerių akademinių metų stipendijos mokėjimo laikotarpį).

Pirmieji dalyvaujantys studentai turėtų pradėti studijuoti ne vėliau kaip kitais akademiniais metais po projektų atrankos metų.

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai.

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki gegužės 26 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

PROJEKTO RENGIMAS

Tikimasi, kad „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos tenkins toliau nurodytus reikalavimus:

 1. Apims drauge parengtą ir visiškai integruotą mokymo programą, atitinkančią Europos aukštojo mokslo erdvės jungtinių programų kokybės užtikrinimo standartus[2], taikomus „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos paraiškos pateikimo dieną. Šie standartai apima svarbiausius jungtinių programų aspektus, susijusius su jų bendru rengimu, įgyvendinimu, vykdymu ir kokybės užtikrinimu.

Be jungtinių programų kokybės užtikrinimo standartų, „Erasmus Mundus“ jungtinėse magistrantūros studijų programose pabrėžiamos šios jungtinės ir (arba) bendros įgyvendinimo procedūros:

 • bendrieji studentų priėmimo reikalavimai ir paraiškų teikimo, atrankos, stebėsenos, egzaminų ir (arba) rezultatų vertinimo taisyklės ar procedūros;
 • jungtinės programos kūrimas ir integruota mokymo(si) veikla, įskaitant bendrai sutartą kalbų politiką ir bendrą konsorciumo studijų laikotarpių pripažinimo procesą;
 • bendros paslaugos studentams (pavyzdžiui, kalbų kursai, parama vizoms);
 • jungtinė viešinimo ir informuotumo didinimo veikla, siekiant užtikrinti Programos ir „Erasmus Mundus“ stipendijų sistemos žinomumą visame pasaulyje. Į viešinimo strategiją turėtų būti įtraukta integruota ir išsami speciali interneto svetainė (anglų kalba, taip pat pagrindine (-ėmis) mokymo kalba (-omis), jei jos skiriasi), kurioje būtų teikiama visa reikiama informacija apie programą studentams ir kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, būsimiems darbdaviams;
 • jungtinis konsorciumo administracinis ir finansinis valdymas;
 • jei leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus, skatinami jungtiniai laipsniai.
 1. Bus įgyvendinama aukštojo mokslo ir studijų institucijų konsorciumo ir, prireikus, kitų švietimo ir (arba) kitų sričių partnerių, įsteigtų Programos šalyje arba šalyje partnerėje. Konsorciume turi dalyvauti ne mažiau kaip trys aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš trijų skirtingų šalių, iš kurių bent dvi turi būti Programos šalys.

Visos visateisės partnerės statusą turinčios aukštojo mokslo ir studijų institucijos (iš Programos šalių arba šalių partnerių) turi būti magistro laipsnį teikiančios institucijos, galinčios suteikti jungtinį arba dauginį laipsnį, kuriuo patvirtinamas sėkmingas „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos užbaigimas.

Siekiant užtikrinti patikimą institucinį palaikymą ir paramą, dar prieš priimant pirmuosius studentus būtina užtikrinti, kad visos „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumo organizacijos prisiimtų būtinus institucinius įsipareigojimus. Šie įsipareigojimai įtvirtinami „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos partnerystės susitarime, kurį turi pasirašyti visos institucijos partnerės (įskaitant asocijuotuosius partnerius, jei manoma, kad tai svarbu). Dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš šalių partnerių turėtų įsipareigoti laikytis šiame partnerystės susitarime nustatytų ECHE principų. Šiame partnerystės susitarime turėtų būti kuo tiksliau apibūdinti visi akademiniai, veiklos, administraciniai ir finansiniai aspektai, susiję su „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos įgyvendinimu ir stipendijų administravimu (žr. toliau). Partnerystės susitarimo projektas pateikiamas paraiškos teikimo etape.

 1. Pritrauks geriausius studentus iš viso pasaulio. Už studentų atranką, priėmimą ir stebėjimą atsako patys „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumo nariai. Studentų atrankos procedūra turi būti organizuojama skaidriai, nešališkai ir teisingai. Dalis šių studentų gali gauti „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendiją.

Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą ir apibrėžti visų įstojusių studentų teises ir pareigas, abi šalys (t. y. įstoję studentai ir „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumas) turi pasirašyti mokymosi sutartį. Mokymosi sutarties šablonas turi būti paviešintas „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos interneto svetainėje.

 1. Įtrauks privalomą fizinį mobilumą visiems priimtiems studentams. Dėl mobilumo galimybių ir studijų laikotarpių pripažinimo tarp institucijų partnerių mechanizmų konsorciumo narės turi būti susitarusios projekto paraiškos teikimo etapu.
 2. Remti darbuotojų mainus ir kviestinius mokslininkus siekiant prisidėti prie mokymo, rengimo, mokslinių tyrimų ir administracinės veiklos.
 3. Sėkmingai užbaigus jungtinę „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programą turi būti suteiktas jungtinis laipsnis (t. y. vienas diplomas, kurį išduoda bent dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena turi būti Programos šalis) arba dauginis laipsnis (t. y. bent du diplomai, kuriuos išduoda dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena turi būti Programos šalis) arba jų derinys.

Absolventams suteiktas laipsnis (-iai) turi priklausyti šalių, kuriose yra aukštojo mokslo ir studijų institucijos, aukštojo mokslo laipsnių sistemoms. Laipsnius turi pripažinti visos tuos laipsnius teikiančios visateisės partnerės statusą turinčios aukštojo mokslo ir studijų institucijos. Konsorciumas visiems programą baigusiems studentams studijų laikotarpio pabaigoje turėtų išduoti jungtinį diplomo priedėlį, kuriame būtų nurodytas visas magistrantūros studijų programos turinys.

Teikiant paraišką, „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos pasiūlymuose turi būti pateiktos baigtinės jungtinės studijų programos, kurias galima pradėti įgyvendinti ir viešinti visame pasaulyje iš karto, kai jos bus atrinktos. Disciplinų atžvilgiu netaikoma jokių apribojimų.

Be finansinio įnašo magistrantūros studijų programoms vykdyti (žr. skirsnį apie finansavimo taisykles) visi „Erasmus Mundus“ finansuojami projektai, kurie baigsis 2021–2027 m. (įskaitant projektus, kurie prasidėjo 2014–2020 m.), gali būti tęsiami pagal „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programą neviršijant trijų papildomų laidų po veiksmo pabaigos, jeigu galutiniame ataskaitiniame etape EACEA atlikto dotacijos sutarčių vertinimo metu bus surinkta bent 75 balai. Atitinkami magistrantai turėtų įsipareigoti i) toliau laikytis veiksmo tikslų, apimties, numatomo poveikio, ii) dalyvauti, kad užtikrintų anksčiau finansuotos magistrantūros studijų programos tęstinumą, ir iii) atitinkamo laikotarpio pabaigoje pateikti veiklos ataskaitą.

NUMATOMAS POVEIKIS

Sistemos lygmeniu

 • Skatinti akademinį bendradarbiavimą Europos aukštojo mokslo erdvėje ir už jos ribų remiant jungtinį mokymą ir kvalifikaciją, kokybės gerinimą, akademinio meistriškumo skatinimą;
 • Stiprinti tarptautinį aukštojo mokslo aspektą bendradarbiaujant Europos ir užsienio institucijoms ir užtikrinant geriausių studentų mobilumą visame pasaulyje;
 • Didinti aukštojo mokslo, inovacijų ir mokslinių tyrimų sąveiką;
 • Šalinti mokymosi kliūtis, didinti galimybes naudotis kokybišku ir inovacijomis grindžiamu švietimu ir sudaryti sąlygas besimokančių asmenų tarptautiniam mobilumui;
 • Atsižvelgti į visuomenės ir darbo rinkos poreikius;
 • Prisidėti prie novatoriškos švietimo politikos kūrimo.

Instituciniu lygmeniu

 • Suteikti Europos ir kitų pasaulio šalių aukštojo mokslo institucijoms daugiau struktūruoto ir tvaraus akademinio bendradarbiavimo visame pasaulyje galimybių;
 • Gerinti magistrantūros programų kokybę ir priežiūros priemones;
 • Didinti dalyvaujančių organizacijų tarptautiškumą ir konkurencingumą;
 • Remti naujų tinklų kūrimą ir gerinti esamų tinklų kokybę;
 • Didinti dalyvaujančių organizacijų patrauklumą talentingiems studentams;
 • Prisidėti prie aukštojo mokslo ir studijų institucijų tarptautinimo politikos, didinant tarptautinį informuotumą per mokymo programas ir rengiant išsamias tarptautinimo (institucinio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinio žmonių mobilumo) strategijas.

Asmeniniu lygmeniu

 • Didinti dalyvaujančių studentų įsidarbinimo galimybes;
 • Stiprinti studentų bendruosius gebėjimus ir įgūdžius;
 • Per tarptautinę, tarpdisciplininę, tarpsektorinę ir tarpkultūrinę patirtį formuoti naują mąstyseną ir požiūrį į akademines studijas;
 • Stiprinti studentų tinklaveikos ir bendravimo gebėjimus;
 • Didinti individualų indėlį į žiniomis grindžiamą ekonomiką ir visuomenę.

DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Projekto aktualumas

(ne daugiau kaip 30 balų)

 • Bendrieji ir konkretūs projekto tikslai, susiję su „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos veikla, ir jų aktualumas;
 • Projekto pagrindimas ir atsakas į nustatytus tam tikros teminės srities, visuomenės ir darbo rinkos poreikius;
 • Meistriškumo ir inovacijų skatinimo strategiją;
 • Strategija, kuria siekiama didinti Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumą ir prisidėti prie jos integracijos ir tarptautinimo.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė

(ne daugiau kaip 30 balų)

 • „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos bendrystė ir (arba) integracija, atsižvelgiant į jos struktūrą, įgyvendinimą, vykdymą ir kokybės užtikrinimą, kaip nustatyta 1.2 skirsnio reikalavimais. Pasiūlyme visų pirma apibūdinama:
 • vidaus ir išorės kokybės užtikrinimo priemonės;
 • studentų paraiškų teikimo, atrankos, dalyvavimo studijų programoje ir stipendijų skyrimo principai ir reikalavimai;
 • akademinė programa ir kaip konsorciume bus užtikrinamas meistriškumas ir novatoriški mokymosi patirties elementai;
 • studijų laikotarpių organizavimas, įskaitant minimalius mobilumo reikalavimus ir abipusį mokymosi rezultatų (kreditų) pripažinimą;
 • studentams siūlomos paslaugos;
 • jungtinis laipsnis, suteikiamas ir pripažįstamas jį teikiančios visateisės partnerės statusą turinčios aukštojo mokslo ir studijų institucijos, taip pat jungtinio diplomo priedėlis;
 • Mobiliųjų darbuotojų ir kviestinių mokslininkų indėlis į mokymą, rengimą, mokslinius tyrimus ir administracinę veiklą;
 • Specialiosios paramos priemonės, skirtos palengvinti lygiavertę ir įtraukią prieigą dalyviams, taip pat individualių poreikių, susijusių su ilgalaikiais fiziniais, psichikos, intelektiniais ar jutiminiais sutrikimais, turinčių studentų / darbuotojų / kviestinių mokslininkų įtraukimą;
 • Rizikos, susijusios su projekto įgyvendinimu, nustatymas ir adekvačių tos rizikos švelninimo priemonių planavimas.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

 • Konsorciumo sudėties ir partnerių tarpusavio papildomumo pagrindimas; jų pridėtinė vertė įgyvendinant „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą ir kokios naudos kiekvienas partneris gauna iš dalyvavimo projekte.
 • Novatoriškas konsorciumo pobūdis ir partnerių, turinčių įvairios dalyvavimo „Erasmus Mundus“ veiksme patirties, įtraukimas. Jei taikytina:

- kaip buvo stiprinamas esamas „Erasmus Mundus“ konsorciumas;

- kaip organizuojamas bendradarbiavimas su ne švietimo srities subjektais ir kokie yra tokio bendradarbiavimo tikslai.

 • Institucinis įsipareigojimas, kiekvieno partnerio vaidmenų ir uždavinių apibrėžimas ir dalyvavimo projekto veikloje lygis; bendradarbiavimo susitarimai, valdymo organai ir priemonės, visų pirma susijusios su administraciniu ir finansiniu valdymu. Partnerystės susitarimo projektas yra išsamus ir dera su „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos aprašymu.
 • Finansavimo paskirstymas ir biudžeto planas; papildomo finansavimo sutelkimas ir valdymas.

Poveikis

(ne daugiau kaip 20 balų)

 • Planuojamas studentų skaičius per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir planuojamas sutelkti finansavimas iš kitų šaltinių siekiant sukurti tvarią magistrantūros programą. Priemonės, kuriomis užtikrinama šalių pusiausvyra pritraukiant studentus;
 • Viešinimo strategija siekiant pritraukti geriausius studentus iš viso pasaulio: Tikslinės grupės, partnerių užduotys ir kaip studentai bus skatinami prisidėti prie „Erasmus+“ identiteto ir (arba) bendruomenės;
 • Sklaidos ir rezultatų naudojimo strategija;
 • Sisteminis poveikis (akademinėje bendruomenėje ir už jos ribų, įskaitant plačiąją ir pilietinę visuomenę), poveikis instituciniu (organizacijų partnerių) ir individualiu lygmeniu (ypač pabrėžiant įsidarbinimo galimybes);
 • Vidutinės trukmės ir (arba) ilgalaikė vystymosi ir tvarumo strategija, nesusijusi su ES finansavimu.

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 70 balų. Be to, pagal dotacijos skyrimo kriterijų „Projekto aktualumas“ pasiūlymas turi būti įvertintas bent 22 balais. Ex aequo atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

KOKIOS YRA FINANSAVIMO TAISYKLĖS?

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos dotacija apskaičiuojama remiantis šiais trimis elementais:

 • indėliu institucinėms programos įgyvendinimo išlaidoms padengti;
 • maksimaliu studentų stipendijų, kurios turi būti skiriamos per visą sutarties galiojimo laikotarpį, skaičiumi;
 • papildomomis sumomis, skirtomis individualiems neįgalių studentų poreikiams tenkinti.

Indėlis „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos institucinėms išlaidoms padengti

Tai – vieneto įkainis už vieną studentą, skirtas padengti dalį išlaidų, susijusių su jungtinės magistrantūros studijų programos įgyvendinimu.

Vieneto įkainis apima personalo (mokymo, kelionių) išlaidas, kviestinių dėstytojų, viešinimo, sklaidos, organizacines išlaidas (įskaitant visapusišką studentų draudimą, finansinę paramą individualių poreikių turintiems studentams, jei jiems netaikomas papildomų sumų mechanizmas (žr. toliau), apgyvendinimo ir kitų paslaugų studentams išlaidas), administracines išlaidas ir visas kitas išlaidas, būtinas sėkmingam magistrantūros studijų programos įgyvendinimui.

Atrinktuose projektuose nebus leidžiama studentams taikyti registracijos mokesčius. Be to, projektuose „Erasmus Mundus“ stipendininkams negalima taikyti mokesčio už mokslą ar reikalauti padengti kitas būtinas išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu mokymosi procese.

 

Didžiausias įnašas į institucines išlaidas yra: 750 EUR per mėnesį x DR x NRES

Čia:

 • DR = maksimali magistrantūros studijų programos trukmė mėnesiais (t. y. 12, 18, 24 mėn.)
 • NRES = numatomas užsiregistravusių studentų (stipendininkų ir ne stipendininkų) skaičius per visą dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį.

Atkreipkite dėmesį, kad dotacijos apskaičiavimo tikslais NRES negalės viršyti 100 (išskyrus papildomas stipendijas, skirtas tiksliniams pasaulio regionams, jei taikoma).

Studentų stipendijos

Stipendija bus skiriama dalyvaujančių studentų patiriamoms išlaidoms – kelionės, vizų, įsikūrimo ir pragyvenimo išlaidoms – padengti. Ji apskaičiuojama remiantis mėnesiniu vieneto įkainiu visam laikotarpiui, kurio reikia, kad stipendininkas užbaigtų studijų programą. Šis laikotarpis apima studijų, mokslinių tyrimų, stažuočių veiklą, disertacijos rengimą ir gynimą, laikantis jungtinės magistrantūros programos reikalavimų. Šiuo laikotarpiu stipendija gali būti skiriama tik visa ir tik dieninių studijų studentams.

Didžiausios stipendijos vienam studentui apskaičiavimas:

Stipendija apskaičiuojama pagal šią formulę: 1 400 EUR per mėnesį x DS

Čia: DS = magistrantūros studijų programos trukmė.

Didžiausios stipendijos, skiriamos „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos dotacijos sutarties galiojimo laikotarpiu, apskaičiavimas:

Didžiausia stipendija apskaičiuojama pagal šią formulę: 1 400 EUR/mėn. x DR x NRS

Čia:

 • DR = maksimali magistrantūros studijų programos trukmė mėnesiais (t. y. 12, 18, 24 mėn.)
 • NRS = stipendijų, numatytų visai dotacijos sutarties galiojimo trukmei, skaičius (ne daugiau kaip 60 stipendijų, išskyrus papildomas stipendijas tiksliniams pasaulio regionams, jei taikoma)

Įnašas individualiems neįgalių studentų poreikiams patenkinti

Įnašas, skirtas individualiems poreikiams patenkinti, yra tinkamas finansuoti, jei tenkinamos bendros tinkamumo finansuoti sąlygos, nustatytos dotacijos sutartyje. Įnašai bus naudojami įstojusiems studentams (gaunantiems stipendiją ar jos negaunantiems) su negalia (pavyzdžiui, ilgalaikių fizinių, psichikos, intelektinių ar jutiminių sutrikimų), pavyzdžiui, kai būtina gauti specialių daiktų ar paslaugų (pavyzdžiui, reikalinga trečiųjų asmenų pagalba, prisitaikyti prie darbo aplinkos, patiriama papildomų kelionės ir (arba) transporto išlaidų).

 

Parama, skirta individualiems įstojusių studentų poreikiams tenkinti, bus skiriama pagal specialiesiems poreikiams skirtą vieneto įkainį:

a) 3 000 EUR;

b) 4 500 EUR;

c) 6 000 EUR;

d) 9 500 EUR;

e) 13 000 EUR;

f) 18 500 EUR;

g) 27 500 EUR;

h) 35 500 EUR;

i) 47 500 EUR;

j) 60 000 EUR.

Vieneto įkainio vienam studentui apskaičiavimas

Įstoję studentai deklaruos, kokių daiktų ir (arba) paslaugų jiems reikia, ir nurodys jų kainą. Taikytinas vieneto įkainis prilygs numatytoms išlaidoms arba bus šiek tiek už jas mažesnis. Šiuo vieneto įkainiu tik prisidedama prie išlaidų padengimo; jis neskirtas faktinėms išlaidoms visiškai padengti.

Pastaba. Išlaidos, nesiekiančios mažiausios normos (3 000 EUR), nebus laikomos atitinkančiomis papildomos paramos reikalavimus ir turės būti padengtos kitomis jungtinių magistrantūros studijų programos institucinėmis lėšomis arba lėšomis iš kitų paramą gaunančių institucijų finansavimo šaltinių.

Didžiausio indėlio, skiriamo „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos dotacijos sutarties galiojimo laikotarpiu, apskaičiavimas

Paraiškų teikimo etapu, remdamiesi savo skaičiavimais, pareiškėjai prašys ne daugiau kaip dviejų vieneto įkainių, atitinkančių didžiausią vieneto įkainį, t. y. ne daugiau kaip 2 x 60 000 EUR. Šia suma bus remiamasi skiriant vieneto įkainį atitinkamiems studentams.

Įgyvendinimo etapu vieneto įkainiai taps mėnesinėmis vienetinėmis įmokomis, apskaičiuojamomis taip:

{specialiųjų poreikių vienetas x (1/mėnesių skaičius)}

Šioje formulėje mėnesių skaičius turi atitikti mėnesių, kuriais buvo naudojami ar teikiami su specialiaisiais poreikiais susiję daiktai ar paslaugos veiksmui įgyvendinti, skaičių atsižvelgiant į daiktų ar paslaugų pobūdį. Vienkartinių lėšų atveju mėnesių skaičius bus lygus 1.

PAPILDOMOS LĖŠOS STUDENTAMS IŠ TIKSLINIŲ PASAULIO REGIONŲ

Pareiškėjai gali teikti paraiškas dėl papildomų lėšų studentams iš šalių partnerių regionų, finansuojamų šiomis ES išorės veiksmų finansavimo priemonėmis (6 išlaidų kategorija):

 • Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP)
 • Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP III)

Finansavimui siūlomoms „Erasmus Mundus“ jungtinėms magistrantūros studijų programoms gali būti skirta ne daugiau kaip 18 papildomų stipendijų (įskaitant atitinkamas institucines išlaidas), kurios finansuojamos pagal KVTBP priemonę, ir ne daugiau kaip 6 papildomos stipendijos (įskaitant atitinkamas institucines išlaidas), kurios finansuojamos pagal PNPP III priemonę, visu magistrantūros studijų programos laikotarpiu. Šios papildomos stipendijos siūlomos siekiant įgyvendinti aukštajam mokslui taikomus ES išorės politikos prioritetus ir atsižvelgti į skirtingus atitinkamus šalių partnerių ekonominio ir socialinio išsivystymo lygio skirtumus. Šios stipendijos bus skiriamos „Erasmus Mundus“ jungtinėms magistrantūros studijų programoms, kurios atrenkamos finansavimui pagal jų reitingą mažėjančia tvarka ir atsižvelgiant į turimą biudžetą.

Išsamus šalių, kurioms skirtas šis veiksmas, sąrašas bus paskelbtas adresu https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en.

Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas

Galutinė dotacija bus apskaičiuojama galutiniame ataskaitų teikimo etape, atsižvelgiant į suteiktų stipendijų skaičių, priimtų studentų skaičių ir faktinį vieneto įkainių skaičių individualiems poreikiams tenkinti, jeigu bendra suma neviršija didžiausios skirtos dotacijos sumos. Projektų vykdytojai galės lanksčiai perkelti lėšas iš stipendijų eilutės (išskyrus papildomas stipendijas tiksliniams pasaulio regionams, jei taikoma) į individualių poreikių eilutę (ir atvirkščiai), priklausomai nuo realių poreikių ir laikantis dotacijos sutarties. Pervedimai tarp biudžeto išlaidų kategorijų ir finansavimo priemonių negalimi.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“ (FTOP).

2 dalis. „Erasmus Mundus“ planavimo priemonės

„Erasmus Mundus“ planavimo priemonės turėtų didinti universitetų pajėgumus modernizuoti ir tarptautinti savo studijų programas ir mokymo praktiką ir sutelkti išteklius, o aukštojo mokslo sistemoms padėti kurti bendrus mechanizmus, susijusius su kokybės užtikrinimu, akreditacija, laipsnių ir mokymosi kreditų pripažinimu. Parama taip pat siekiama ištirti ir išnaudoti Europos jungtinių programų kokybės užtikrinimo metodikos teikiamas galimybes. Remiantis didele dalyvaujančių institucijų bendryste ir (arba) integracija, tokios jungtinės tarpvalstybinės programos turėtų prisidėti prie Europos aukštojo mokslo erdvės integravimo ir tarptautinimo.

„ERASMUS MUNDUS“ PLANAVIMO PRIEMONIŲ TIKSLAS

Pagrindinis „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių tikslas – skatinti kurti naujas, novatoriškas, aukšto lygio integruotas tarpvalstybines magistrantūros studijų programas. Šios planavimo priemonės turėtų apimti a) „Erasmus+“ šalis, b) institucijas ir (arba) c) temines sritis, kurioms nepakankamai atstovaujama įgyvendinant „Erasmus Mundus“(žr. „Erasmus Mundus“ katalogą)[3].

KOKIE KRITERIJAI TAIKOMI PARAIŠKOMS DĖL „ERASMUS MUNDUS“ PLANAVIMO PRIEMONIŲ?

Kad atitiktų reikalavimus dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti Programos šalyje arba šalyje partnerėje įsteigta aukštojo mokslo ir studijų institucija.

Projekto trukmė (ir veikla, jei taikoma)

15 mėn.

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai.

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki gegužės 26 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

PROJEKTO RENGIMAS

„Erasmus Mundus“ planavimo priemonių veiksmu remiamas aukšto lygio magistrantūros studijų programų kūrimas[4], kurį bendrai įgyvendina tarptautinis aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš įvairių pasaulio šalių konsorciumas ir, prireikus, kiti švietimo ir (arba) kitų sričių partneriai, turintys specialių žinių ir besidomintys atitinkamomis studijų ir (arba) profesinėmis sritimis.

Paramos gavėjai inicijuos ryšius ir bendradarbiavimą, siekiant sukurti magistrantūros studijų programą, atitinkančią integruotos magistrantūros studijų programos apibrėžtį (žr. skirsnį „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos“, „Projekto rengimas“). Bendrai parengta magistrantūros studijų programa turėtų:

 • pasiūlyti visiškai integruotą mokymo programą, kurią įgyvendintų aukštojo mokslo ir studijų institucijų konsorciumas, (kurį sudarytų bent trys aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš trijų skirtingų šalių, iš kurių bent dvi yra Programos šalys);
 • siekti pritraukti geriausius studentus iš viso pasaulio;
 • įtraukti privalomą fizinį mobilumą visiems priimtiems studentams;
 • suteikti jungtinį laipsnį (t. y. vieną diplomą, išduodamą bent dviejų aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena yra Programos šalis) arba dauginį laipsnį (t. y. bent du diplomus, kuriuos išduoda dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena yra Programos šalis) arba jų derinį.

Tikimasi, kad iki finansavimo laikotarpio pabaigos projektu bus parengti šie jungtiniai mechanizmai:

 • bendrieji studentų priėmimo reikalavimai ir paraiškų teikimo, atrankos, stebėsenos, egzaminų ir (arba) rezultatų vertinimo taisyklės ar procedūros;
 • jungtinės programos kūrimas ir integruota mokymo(si) veikla;
 • bendros paslaugos studentams (pavyzdžiui, kalbų kursai, parama vizoms);
 • jungtinė viešinimo ir informuotumo didinimo strategija;
 • jungtinis konsorciumo administracinis ir finansinis valdymas;
 • jungtinio laipsnio politika;
 • bendro partnerystės susitarimo projektas, kuriame dalyvauja bent trys aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent dvi yra Programos šalys. Šiuo susitarimu siekiama aprėpti visus akademinius, veiklos, administracinius ir finansinius aspektus, susijusius su magistrantūros studijų programos įgyvendinimu;
 • bendros mokymosi sutarties projektas.

Tikimasi, kad rengiamoje magistrantūros studijų programoje bus laikomasi Europos aukštojo mokslo erdvės jungtinių programų kokybės užtikrinimo standartų[5].

Skatinama iki projekto pabaigos pradėti akreditavimo ir (arba) vertinimo procesą ir išnagrinėti Europos jungtinių programų kokybės užtikrinimo metodikos teikiamas galimybes (jei leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus).

NUMATOMAS POVEIKIS

 • Suteikti Europos ir ne Europos aukštojo mokslo ir studijų institucijoms daugiau galimybių plėtoti naują partnerystę;
 • Gerinti magistrantūros programų kokybę, skatinti inovacijas ir gerinti priežiūros priemones;
 • Didinti dalyvaujančių organizacijų tarptautinimą ir konkurencingumą;
 • Didinti dalyvaujančių organizacijų patrauklumą talentingiems studentams;
 • Prisidėti prie universitetų tarptautinimo politikos, didinant tarptautinį informuotumą per mokymo programas ir rengiant išsamias tarptautinimo (institucinio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinio žmonių mobilumo) strategijas.

DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Aktualumas

(ne daugiau kaip 40 balų)

 • Bendrieji ir konkretūs projekto tikslai bei jų svarba įgyvendinant „Erasmus Mundus“ planavimo priemones
 • Siūloma strategija, kuria bus siekiama parengti itin integruotos magistrantūros studijų programos projektą
 • Projekto užmojai, palyginti su esamų magistrantūros studijų programų pasiūla, ir indėlis į Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumo didinimą
 • Indėlis kuriant naujas partnerystes ir potencialas įtraukti a) Programos šalis, b) institucijas ir (arba) c) temines sritis, kurioms programoje „Erasmus Mundus“ atstovaujama nepakankamai

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

 • Veiklos, kuria bus siekiama tikslų, planavimas ir laukiami rezultatai
 • Numatyti veiklos ištekliai, susiję su planuojama veikla ir rezultatais
 • Numatyti veiksmai siūlomos magistrantūros programos akreditavimo ir (arba) vertinimo procesui pradėti, jei įmanoma, pasinaudojant Europos jungtinių programų kokybės užtikrinimo metodikos teikiamomis galimybėmis

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

 • Vaidmenų ir užduočių paskirstymas projekto partneriams
 • Planuojamas kitų švietimo ir (arba) ne švietimo srities subjektų dalyvavimas ir jų indėlis rengiant programą
 • Jų dalyvavimo, pridėtinės vertės ir papildomumo pagrindimas

Poveikis

(ne daugiau kaip 20 balų)

 • Numatomas naujos magistrantūros studijų programos poveikis
 • Veikla, numatyta naujos magistrantūros programos ir projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai
 • Numatomos naujos magistrantūros programos tvarumo priemonės ir galimų finansavimo šaltinių nustatymas

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų. Ex aequo atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

KOKIOS YRA FINANSAVIMO TAISYKLĖS?

Parama teikiama kaip finansinis fiksuotosios sumos indėlis, skirtas padengti išlaidas, tiesiogiai susijusias su veikla, būtina naujai magistrantūros studijų programai parengti, pavyzdžiui, posėdžiais ir konferencijomis, tyrimais ir (arba) apklausomis, akreditavimo ir (arba) vertinimo procesu ir t. t. Ši suma taip pat gali būti naudojama personalo, kelionės ir apgyvendinimo, administracinėms ir subrangos išlaidoms padengti, jei tai svarbu „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių įgyvendinimui.

Fiksuotoji suma – iki 55 000 EUR vienam projektui.

Dotacijos parametrai bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Kad būtų išmokėta visa dotacija, paramos gavėjai turės įrodyti, kad paraiškoje nurodyta veikla buvo įgyvendinta iki galo ir tinkamai.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“ (FTOP).

 1. Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (isced 2011) 7 lygmuo.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en

 4. Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED 2011) 7 lygmuo.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: