Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumas

Pagal šį veiksmą remiami profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir kitos šios srities veiklą vykdančios organizacijos, norinčios organizuoti profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais veiklą.

Remiama įvairi veikla, įskaitant darbo stebėjimą ir darbuotojų profesinio tobulėjimo kursus, stažuotes (mokomąją praktiką) ir ilgalaikę profesinę praktiką („ErasmusPro“), kviestinių ekspertų ir kitą veiklą, kaip paaiškinta toliau.

Dalyvaujančiosios organizacijos savo veikla turėtų aktyviai skatinti įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą ir skaitmeninį švietimą, naudodamosi konkrečiomis šiuo tikslu Programos teikiamomis finansavimo galimybėmis, didindamos dalyvių informuotumą, dalydamosi geriausia patirtimi ir pasirinkdamos tinkamą savo veiklos modelį.

VEIKSMO TIKSLAI

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojamos mobilumo veiklos tikslas – suteikti mokymosi galimybių ir remti profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir kitų šios srities veiklą vykdančių organizacijų tarptautinimą ir institucinę plėtrą. Veiksmu remiamas Tarybos rekomendacijos dėl profesinio rengimo ir mokymo ir Osnabriuko deklaracijos bei Europos įgūdžių darbotvarkės įgyvendinimas. Juo taip pat prisidedama prie Europos švietimo erdvės kūrimo. Konkretūs šio veiksmo tikslai išvardyti toliau.

Gerinti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo kokybę Europoje:

 • stiprinant bendruosius ir universaliuosius gebėjimus, ypač kalbų mokymąsi;
 • remiant su konkrečiu darbu susijusių įgūdžių, kurių reikia dabartinėje ir būsimoje darbo rinkoje, ugdymą;
 • dalijantis geriausios patirties pavyzdžiais ir skatinant naujų bei novatoriškų pedagoginių metodų ir technologijų taikymą, taip pat remiant bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų, mentorių ir kitų profesinio mokymo srities darbuotojų profesinį tobulėjimą.
 • stiprinant profesinio mokymo paslaugų teikėjų gebėjimus vykdyti kokybiškus mobilumo projektus ir gebėjimą užmegzti kokybišką partnerystę plėtojant tarptautinimo strategiją;
 • užtikrinant, kad mobilumas būtų reali galimybė bet kuriam pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programose besimokančiam asmeniui, ir padidinant vidutinę profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumo laikotarpio trukmę siekiant pagerinti mobilumo kokybę ir poveikį;
 • skatinant mobilumo laikotarpiu užsienyje gautų mokymosi rezultatų kokybę, skaidrumą ir pripažinimą, visų pirma taikant Europos priemones ir sistemas[1].

Stiprinti europinį mokymo ir mokymosi aspektą:

 • puoselėjant įtraukties ir įvairovės, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybes;
 • propaguojant žinias apie bendrą Europos paveldą ir įvairovę;
 • remiant profesinių tinklų plėtrą visoje Europoje.

KAIP NAUDOTIS „ERASMUS+“ MOBILUMO GALIMYBĖMIS?

Profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir kitos profesinio mokymo srityje veikiančios organizacijos paraiškas dėl finansavimo gali teikti dviem būdais:

 • Trumpalaikiai besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai suteikia galimybę paraišką teikiančioms organizacijoms šešis – aštuoniolika mėnesių organizuoti įvairią mobilumo veiklą. Trumpalaikiai projektai yra geriausias pasirinkimas organizacijoms, pirmą kartą išbandančioms programą „Erasmus+“, arba organizacijoms, norinčioms organizuoti tik ribotą veiklą.
 • Akredituotuose besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektuose gali dalyvauti tik „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje turinčios organizacijos. Ši speciali finansavimo schema leidžia akredituotoms organizacijoms reguliariai gauti finansavimą mobilumo veiklai, kuria prisidedama prie laipsniško jų „Erasmus“ plano įgyvendinimo.

„Erasmus“ akreditaciją gali gauti visos organizacijos, norinčios reguliariai organizuoti mobilumo veiklą. Norint teikti paraišką, ankstesnė dalyvavimo Programoje patirtis nereikalinga. Daugiau informacijos apie šią galimybę žr. šio vadovo skyrių apie „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo srityse.

Organizacijos taip pat gali dalyvauti Programoje neteikdamos paraiškos, jei:

 • prisijungia prie esamo „Erasmus+“ mobilumo konsorciumo, kuriam vadovauja jų šalyje akredituotas konsorciumo koordinatorius, priimantis naujus konsorciumo narius;
 • priima dalyvius iš kitos šalies: bet kuri organizacija gali priimti besimokančius asmenis ar darbuotojus, atvykstančius iš užsienyje esančios organizacijos partnerės. Tapus priimančiąja organizacija įgyjama vertingos patirties ir tai yra geras būdas sužinoti daugiau apie Programą prieš patiems teikiant paraišką.

Profesinio mokymo paslaugų teikėjai raginami prisijungti prie „eTwinning“ – internetinės bendruomenės, turinčios saugią platformą, prieinamą tik „eTwinning“ tarnybos kiekvienoje šalyje patikrintiems mokytojams. „eTwinning“ suteikia galimybę profesinio mokymo paslaugų teikėjams kurti bendras virtualias klases ir vykdyti projektus su kitais profesinio mokymo paslaugų teikėjais ir organizacijomis partnerėmis (t. y. priimančiosiomis bendrovėmis). Bendrųjų ir specialiųjų dalykų mokytojams suteikiama galimybė diskutuoti ir keistis nuomonėmis su kolegomis bei naudotis įvairiomis profesinio tobulėjimo galimybėmis. Be to, „eTwinning“ aplinkoje lengva rasti partnerių būsimiems projektams.

PROJEKTO RENGIMAS

Paraišką teikianti organizacija yra pagrindinė projekto, remiamo pagal 1 pagrindinį veiksmą, dalyvė. Pareiškėjas parengia ir pateikia paraišką, pasirašo dotacijos sutartį, įgyvendina mobilumo veiklą ir teikia ataskaitas savo nacionalinei agentūrai. Tiek paraiškų dėl trumpalaikių projektų, tiek paraiškų dėl „Erasmus“ akreditacijos teikimo procese daugiausia dėmesio skiriama paraišką teikiančios organizacijos poreikiams ir planams.

Dauguma galimos veiklos rūšių yra susijusios su išvykstamuoju mobilumu. Tai reiškia, kad paraišką teikianti organizacija veiks kaip siunčiančioji organizacija: ji atrinks dalyvius ir išsiųs juos į priimančiąją organizaciją užsienyje. Be to, yra specialių veiksmų, kuriuos vykdydamos paraišką teikiančios organizacijos gali į savo organizaciją pakviesti ekspertus ar būsimus mokytojus ir pedagogus. Atvykstančių dalyvių veikla siekiama ne kurti dvipusius mainus, o pritraukti asmenis, galinčius padėti paraišką teikiančiai organizacijai vystytis ir įgyvendinti savo tarptautinimo strategiją.

Visos pagal šį veiksmą remiamos veiklos įgyvendinimas turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus. „Erasmus“ kokybės standartai apima konkrečią projektų užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projektų rezultatais ir t. t. Visas „Erasmus“ kokybės standartų tekstas pateiktas svetainėje „Europa“: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_lt.

Įtrauktis ir įvairovė

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, turi užtikrinti įtraukias ir vienodas mobilumo galimybes. Atrenkant besimokančius asmenis, dalyvausiančius projekto veikloje, turėtų būti atsižvelgiama į tokius svarbius veiksnius kaip dalyvių motyvacija, nuopelnai, asmeninis tobulėjimas ir mokymosi poreikiai. O atrenkant dalyvausiančius darbuotojus taip pat reikėtų užtikrinti, kad jų profesinis tobulėjimas būtų naudingas visiems organizacijos besimokantiems asmenims.

Rengdamos, įgyvendindamos ir vykdydamos tolesnę su mobilumu susijusią veiklą, siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos turėtų įtraukti dalyvius į svarbiausių sprendimų priėmimo procesą, kad kiekvienam dalyviui būtų užtikrinta didžiausia nauda ir poveikis.

Švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios dalyvaujančiosios organizacijos raginamos aktyviai kurti mobilumo galimybes ir sudaryti palankesnes sąlygas jomis naudotis, pavyzdžiui, akademiniame kalendoriuje nustatant vadinamuosius mobilumo langus ir apibrėžiant įprastus sugrįžusių dalyvių reintegracijos etapus.

Aplinkos požiūriu tvari ir atsakinga praktika

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, turi skatinti aplinkos požiūriu tvarų ir atsakingą savo dalyvių elgesį, didindamos informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Šie principai turėtų atsispindėti rengiant ir įgyvendinant visą Programos veiklą, visų pirma naudojant konkrečią pagal Programą teikiamą finansinę paramą tvariems keliavimo būdams skatinti. Švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios organizacijos turėtų įtraukti šiuos principus į savo kasdienį darbą ir aktyviai skatinti besimokančių asmenų ir darbuotojų mąstysenos ir elgesio pokyčius.

Švietimo ir mokymo skaitmeninė pertvarka

Remiantis „Erasmus“ kokybės standartais, pagal Programą visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų mokymosi ir mokymo kokybei gerinti. Profesinio mokymo įstaigos taip pat turėtų didinti savo mokinių ir darbuotojų informuotumą apie Programos teikiamas galimybes įgyti ir gerinti aktualius skaitmeninius įgūdžius, įskaitant vadinamąsias skaitmeninių galimybių stažuotes (angl. Digital Opportunity Traineeships), skirtas profesinių mokyklų mokiniams ir absolventams[2]. Pedagoginiai ir administraciniai darbuotojai taip pat gali naudotis skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programomis, kad įgytų reikiamų skaitmeninių įgūdžių ir galėtų naudoti skaitmenines technologijas mokymo ir administravimo skaitmenizavimo tikslais.

VEIKLA

Šiame skirsnyje nurodoma veikla, kurią galima remti programos „Erasmus+“ lėšomis, įgyvendinant tiek trumpalaikius, tiek akredituotus projektus.

Bet kokios veiklos atveju papildoma parama gali būti teikiama asmenims, lydintiems mažiau galimybių turinčius dalyvius, nepilnamečius ar jaunus suaugusiuosius, kuriems reikalinga priežiūra. Lydintys asmenys gali būti remiami visą arba tam tikrą veiklos vykdymo laikotarpį.

Darbuotojų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Darbo stebėjimas (2–60 d.)
 • Mokymo užduotys (2–365 d.)
 • Kursai ir mokymas (2–30 d.)

Kursų ir mokymo atveju reikalavimus atitinkantys mokesčiai už mokslą bus apriboti 10 dienų vienam dalyviui. Pareiškėjai kursus ir mokymą renkasi patys. Siekiant padėti pareiškėjams pasirinkti kursų organizatorius, buvo parengti kokybės standartai: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai bei darbuotojai, dirbantys pirminio ar tęstinio profesinio mokymo srityse.

Reikalavimus atitinkantiems mokymo veikloje nedalyvaujantiems darbuotojams priskiriami darbuotojai, dirbantys pirminio ar tęstinio profesinio mokymo srityje kaip profesinio mokymo paslaugų teikėjai (vadovai, už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai ir kt.) arba kitose profesinio mokymo srities veiklą vykdančiose organizacijose (pavyzdžiui, instruktoriai vietos bendrovėse partnerėse, patarėjai, už profesinį mokymą atsakingi politikos koordinatoriai ir t. t.).

Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą (pavyzdžiui, tai gali būti kviestiniai mokytojai, ekspertai ar savanoriai).

Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos sutartimi, užduoties aprašymu arba panašiu dokumentu). Nacionalinės agentūros nustato skaidrią ir nuoseklią praktiką, pagal kurią apibrėžiami jų nacionalinėmis aplinkybėmis priimtini darbo santykiai ir patvirtinamieji dokumentai.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi būti vykdoma užsienyje, Programos šalyje.

„Erasmus“ akreditaciją turinčios organizacijos taip pat gali siųsti dalyvius į šalis partneres (iš 1–14 regiono) darbo stebėjimo ir mokymo tikslais.

Besimokančių asmenų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Dalyvavimas įgūdžių konkursuose (1–10 d.)
 • Trumpalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (10–89 d.)
 • Ilgalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (90–365 d.)

Be fizinio mobilumo, visa besimokančių asmenų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Dalyvavimas įgūdžių konkursuose. Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys gali dalyvauti užsienyje vykstančiuose įgūdžių konkursuose. Finansavimas taip pat skiriamas darbuotojams, mentoriams ar ekspertams, lydintiems besimokančius asmenis.

Trumpalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys gali praleisti tam tikrą laikotarpį mokydamiesi užsienyje profesinėje mokykloje partnerėje, bendrovėje ar kitoje šioje srityje ar darbo rinkoje veikiančioje organizacijoje. Mokymosi laikotarpis turi apimti tvirtą darbu grindžiamą komponentą ir kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Pagrįstais atvejais mažiau galimybių turintiems dalyviams gali būti organizuojama ne trumpesnė kaip 2 dienų mobilumo veikla.

Ilgalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais („ErasmusPro“). Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys gali praleisti tam tikrą laikotarpį mokydamiesi užsienyje profesinėje mokykloje partnerėje, bendrovėje ar kitoje šioje srityje ar darbo rinkoje veikiančioje organizacijoje. Mokymosi laikotarpis turi apimti tvirtą darbu grindžiamą komponentą ir kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir pameistriai. Dalyviai turi būti užregistruoti mokytis pagal reikalavimus atitinkančią pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą[3].

Neseniai mokslus pagal reikalavimus atitinkančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas baigę absolventai (įskaitant buvusius pameistrius) programoje gali dalyvauti 12 mėnesių po mokslų baigimo. Jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi būti vykdoma užsienyje, Programos šalyje.

„Erasmus“ akreditaciją turinčios organizacijos taip pat gali siųsti dalyvius į šalis partneres bet kurios pirmiau nurodytos besimokančių asmenų mobilumo veiklos tikslais.

Kita remiama veikla

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Kviestiniai ekspertai (2–60 d.)
 • Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas (10–365 d.)
 • Parengiamieji vizitai

Kviestiniai ekspertai. Organizacijos gali kviesti bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojus, politikos ekspertus ar kitus kvalifikuotus specialistus iš užsienio, galinčius padėti gerinti mokymą ir mokymąsi priimančiojoje organizacijoje. Pavyzdžiui, kviestiniai ekspertai gali mokyti priimančiosios organizacijos darbuotojus, pristatyti naujus mokymo metodus arba padėti perduoti gerąją organizavimo ir valdymo patirtį.

Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas. Paraiškas teikiančios organizacijos gali priimti būsimus mokytojus, norinčius stažuotis užsienyje. Priimančioji organizacija gaus paramą veiklai parengti, o dalyvio kelionės ir individualios paramos išlaidas turėtų padengti siunčiančioji institucija (kuri šiuo tikslu taip pat gali teikti paraišką dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“).

Parengiamieji vizitai. Prieš prasidedant mobilumo veiklai, organizacijos gali surengti parengiamąjį vizitą pas priimantįjį partnerį. Parengiamieji vizitai yra ne atskira veikla, o papildoma darbuotojų ir besimokančiųjų mobilumo veiklos dalis. Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir padėti didinti mobilumo veiklos įtrauktį, aprėptį ir gerinti jos kokybę. Pavyzdžiui, parengiamieji vizitai gali būti organizuojami siekiant geriau pasirengti mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumui, pradėti bendradarbiauti su nauja organizacija partnere arba parengti ilgesnę mobilumo veiklą. Parengiamieji vizitai negali būti organizuojami siekiant parengti mokomąją programą ar darbuotojų mokymo veiklą.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Kviestinis ekspertas gali būti asmuo iš kitos Programos šalies, turintis patirties, kuri yra susijusi su jį kviečiančios organizacijos poreikiais ir tikslais.

Dalyvauti būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimo iniciatyvoje gali dalyviai, įtraukti į mokytojų rengimo programą (arba panašaus pobūdžio pedagogikos programą) arba neseniai ją baigę[4] kitoje Programos šalyje.

Parengiamuosius vizitus gali vykdyti bet kuris asmuo, galintis dalyvauti darbuotojų mobilumo veikloje ir dalyvaujantis rengiant projektą. Išskirtiniais atvejais besimokantys asmenys, dalyvausiantys ilgalaikio mobilumo mokymosi tikslais veikloje, ir mažiau galimybių turintys bet kokios veiklos dalyviai gali dalyvauti su jų veikla susijusiuose parengiamuosiuose vizituose.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Parengiamieji vizitai gali būti vykdomi Programos šalyse ir šalyse partnerėse.

Kviestinių ekspertų ir būsimų mokytojų ar pedagogų veiklos vieta visada yra dotaciją gaunanti organizacija (įskaitant konsorciumo narius).

TRUMPALAIKIAI PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE BESIMOKANČIŲ ASMENŲ IR ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ MOBILUMO PROJEKTAI

Trumpalaikiai besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai yra paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Jais siekiama sudaryti sąlygas organizacijoms lengvai organizuoti kelių rūšių veiklą ir įgyti su Programa susijusios patirties.

Siekiant užtikrinti paprastumą, trumpalaikiuose projektuose ribojamas dalyvių skaičius ir projekto trukmė. Tokiuose projektuose gali dalyvauti tik individualios organizacijos, o ne konsorciumų koordinatoriai. Akredituotos organizacijos negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų, nes joms jau suteikta nuolatinė galimybė gauti finansavimą pagal programą „Erasmus+“.

Paraiškoje dėl trumpalaikių projektų pateikiamas veiklos, kurią planuoja organizuoti paraišką teikianti organizacija, rūšių sąrašas ir aprašymas.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos: Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti šios organizacijos[5]:

 • organizacijos, teikiančios pirminio arba tęstinio profesinio mokymo paslaugas;
 • vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos profesinio mokymo srityje veikiančios organizacijos;
 • bendrovės ir kitos viešosios arba privačiosios organizacijos, priimančios profesinio mokymo įstaigose besimokančius asmenis ir pameistrius, juos mokančios ar kitaip su jais dirbančios.

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje, negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų.

Reikalavimus atitinkančios šalys

Paraišką teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos kurioje nors Programos šalyje.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

1 etapas visoms nacionalinėms agentūroms: gegužės 11 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

2 etapas nacionalinėms agentūroms, nusprendusioms paskelbti antrąjį terminą: spalio 5 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

Apie antrojo termino paskelbimą nacionalinės agentūros pareiškėjams praneša savo interneto svetainėje.

Projekto pradžios data

Gali būti pasirinktos šios projektų pradžios datos:

 • 1 etapas: nuo tų pačių metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • 2 etapas: nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Projekto trukmė

6–18 mėn.

Paraiškų skaičius

Per atrankos etapą organizacija gali teikti paraišką tik dėl vieno trumpalaikio projekto profesinio mokymo srityje.

Organizacijos, kurios per pirmąjį paraiškų teikimo etapą gauna dotaciją trumpalaikiam projektui, negali teikti paraiškos per antrąjį to paties kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

Per bet kurį nepertraukiamą penkerių metų kvietimo laikotarpį organizacijos gali gauti ne daugiau kaip tris dotacijas trumpalaikiams profesinio mokymo projektams. 2014–2020 m. gautos dotacijos į šį intervalą neįskaičiuojamos.

Galima veikla

Visų rūšių profesinio mokymo veikla Programos šalyse. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Projekto aprėptis

Paraiška dėl trumpalaikio projekto gali apimti ne daugiau kaip 30 mobilumo veiklos dalyvių.

Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos balais iš 100 galimų, vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 60 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš trijų dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Aktualumas

(ne daugiau kaip 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjo profilis, patirtis, veikla ir tikslinė besimokančių asmenų grupė yra aktualūs profesinio mokymo srityje;
 • siūlomas projektas yra aktualus veiksmo tikslų atžvilgiu;
 • siūlomas projektas yra aktualus atsižvelgiant į šiuos konkrečius prioritetus:
  • naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų rėmimą,
  • „ErasmusPro“ veiklos dalyvių rėmimą,
  • mažiau galimybių turinčių dalyvių rėmimą.

Projekto parengimo kokybė

(ne daugiau kaip 40 balų)

Kokiu mastu:

 • siūlomo projekto tikslai aiškiai ir konkrečiai dera su paraišką teikiančios organizacijos, jos darbuotojų ir besimokančių asmenų poreikiais;
 • siūloma veikla ir jos turinys yra tinkami siekiant projekto tikslų;
 • parengtas aiškus siūlomos veiklos darbo planas;
 • projektas apima aplinkos požiūriu tvarią ir atsakingą praktiką;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinio mobilumo veiklą ir stiprinti bendradarbiavimą su organizacijomis partnerėmis.

Tolesnės susijusios veiklos kokybė

(ne daugiau kaip 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir logiškų veiksmų, kad jo mobilumo veiklos rezultatai būtų įtraukti į kasdienę organizacijos veiklą;
 • pareiškėjas pasiūlė tinkamą projekto rezultatų vertinimo būdą;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi paraišką teikiančioje organizacijoje, būtų dalijamasi rezultatais su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas.

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE BESIMOKANČIŲ ASMENŲ IR ŠIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ MOBILUMO AKREDITUOTI PROJEKTAI

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje, gali teikti paraiškas dėl finansavimo pagal specialią tik joms skirtą finansavimo schemą. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu „Erasmus“ planu, todėl teikiant paraišką finansavimui gauti išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama biudžeto, reikalingo būsimai veiklai, nustatymui.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos: Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti organizacijos, turinčios galiojančią „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje.

Mobilumo konsorciumas

Organizacijos, turinčios mobilumo konsorciumo koordinatoriaus „Erasmus“ akreditaciją, turi teikti paraiškas dėl mobilumo konsorciumo formato.

Paraiškoje turi būti pateiktas mobilumo konsorciumo narių sąrašas ir jame turi būti nurodytas ne tik koordinatorius, bet ir bent viena organizacija narė.

Mobilumo konsorciumo nare gali tapti bet kuri organizacija, atitinkanti akredituoto mobilumo projekto tinkamumo kriterijus. Konsorciumo nariams reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją netaikomas.

Mobilumo konsorciume dalyvaujančios organizacijos gali gauti finansavimą pagal ne daugiau kaip dvi su 1 pagrindiniu veiksmu susijusias dotacijų sutartis profesinio mokymo srityje, sudarytas pagal tą patį kvietimą teikti pasiūlymus. Todėl profesinio mokymo organizacijos, gaunančios dotaciją trumpalaikiam arba akredituotam projektui, kaip organizacijos narės papildomai gali dalyvauti tik viename profesinio mokymo srities mobilumo konsorciume. Kitos organizacijos gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejuose mobilumo konsorciumuose.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

gegužės 11 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

Projekto pradžios data

tų pačių metų rugsėjo 1 d.

Projekto trukmė

Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Po 12 mėnesių visi dotacijos gavėjai turės galimybę pratęsti projektą ne daugiau kaip 24 mėnesiais.

Paraiškų skaičius

Akredituotos organizacijos gali teikti paraišką tik vieną kartą per atrankos etapą.

Galima veikla

Visų rūšių profesinio mokymo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Projekto aprėptis

Dalyvių, kurie gali būti įtraukti į akredituotus projektus, skaičius neribojamas, išskyrus bet kokius biudžeto paskirstymo etape nustatytus apribojimus.

Įgyvendinant projektus, veiklai su šalimis partnerėmis negali būti skiriama daugiau kaip 20 proc. suteiktos dotacijos. Taip siekiama paskatinti Programos šalies organizacijas plėtoti išvykstamojo mobilumo veiklą kartu su keliomis šalimis partnerėmis ir tikimasi kuo platesnės geografinės aprėpties.

Biudžeto paskirstymas

Pareiškėjų „Erasmus“ plano kokybė vertinta paraiškų dėl akreditacijos teikimo etapu, todėl biudžeto paskirstymo etapu kokybinis vertinimas nebus atliekamas. Finansavimas bus skiriamas pagal kiekvieną reikalavimus atitinkančią dotacijos paraišką.

Skiriama dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

 • bendro biudžeto, skirto akredituotų pareiškėjų finansavimui,
 • planuojamos veiklos,
 • bazinės ir didžiausios dotacijų,
 • šių finansavimo kriterijų: finansinių rezultatų, kokybinių veiklos rezultatų, politikos prioritetų ir geografinės pusiausvyros (jei šį kriterijų taiko nacionalinė agentūra).

Išsamias bazinės ir didžiausios dotacijų skyrimo taisykles, balų skaičių pagal skyrimo kriterijus, kiekvieno kriterijaus koeficientą, skyrimo metodą ir bendrą akredituotiems projektams skirtą biudžetą nacionalinė agentūra paskelbs iki kvietimo teikti paraiškas galutinio termino.

KOKIOS YRA FINANSAVIMO TAISYKLĖS?

Trumpalaikiams ir akredituotiems projektams bus taikomos toliau nurodytos finansavimo taisyklės.

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Organizacinė parama

Tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusios išlaidos, nepatenkančios į kitas išlaidų kategorijas.

Pavyzdžiui, išlaidos, susijusios su: pasirengimu (pedagoginiu, tarpkultūriniu ir kt.), dalyvių kuravimu, stebėsena ir rėmimu mobilumo laikotarpiu, paslaugomis, priemonėmis ir įranga, reikalingomis virtualiesiems mišriosios veiklos komponentams, mokymosi rezultatų pripažinimu, dalijimusi rezultatais ir Europos Sąjungos finansavimo matomumu visuomenei.

Organizacinės paramos lėšomis dengiamos siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų išlaidos (išskyrus darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais atvejus). Dėl gautos dotacijos pasidalijimo susitars abi organizacijos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

100 EUR

 • Vienam darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais dalyviui
 • Vienam kviestiniam ekspertui
 • Vienam priimtam būsimam mokytojui ar pedagogui
 • Vienam profesinio mokymo įgūdžių konkurso dalyviui

350 EUR; nuo 101-ojo dalyvio – 200 EUR vienam tos pačios rūšies veiklos dalyviui

 • Vienam profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų trumpalaikio mobilumo mokymosi tikslais dalyviui
 • Vienam darbuotojų mobilumo darbo stebėjimo ir mokymo tikslais dalyviui

500 EUR

 • Vienam profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ilgalaikio mobilumo mokymosi tikslais dalyviui („ErasmusPro“)
 • Vienam bet kokios veiklos su šalimis partnerėmis dalyviui

Kelionės išlaidos

Parama dalyvių ir lydinčių asmenų išlaidoms kelionei iš kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos[6] naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę[7].

Kelionės atstumas

Įprastinė kelionė

Ekologiška kelionė

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km arba daugiau

1 500 EUR

 

Individuali parama

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų pragyvenimo išlaidoms[8] vykdant veiklą padengti.

Prireikus pragyvenimo išlaidoms gali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su kelione prieš veiklą ir po jos – ne daugiau kaip dvi kelionės dienos dalyviams, gaunantiems įprastinės kelionės dotaciją, ir ne daugiau kaip keturios papildomos dienos dalyviams, gaunantiems ekologiškos kelionės dotaciją.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal asmenų skaičių, buvimo trukmę ir priimančiąją šalį[9].

Dalyvių kategorija

1 šalių grupė

2 šalių grupė

3 šalių grupė

Darbuotojai

90–180 EUR

80–160 EUR

70–140 EUR

Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys

35–120 EUR

30–104 EUR

25–88 EUR

Tai – bazinės normos už veiklos dieną. Dėl tikslių bazinių normų, neviršijančių leistinų ribų, spręs NA.

Bazinė norma mokama iki 14-tos veiklos dienos. Nuo 15-os veiklos dienos mokėtina norma bus lygi 70 proc. bazinės normos. Mokėtinos normos bus apvalinamos iki artimiausio viso euro.

Įtraukties rėmimas

Išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių.

100 EUR vienam dalyviui

Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Parengiamieji vizitai

Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, susijusios su dalyvavimu parengiamajame vizite.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

575 EUR vienam dalyviui, ne daugiau kaip trys dalyviai vieno vizito metu

Mokesčiai už mokslą

Išlaidos, susijusios su registracija į mokymosi programą ir mokesčiais už mokslą.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal veiklos trukmę.

80 EUR vienam dalyviui per dieną; vienas darbuotojas gali gauti ne daugiau kaip 800 EUR mokesčiams už mokslą padengti pagal vieną dotacijos sutartį.

Kalbinė parama

Išlaidos, susijusios su kalbų mokymosi medžiagos ir mokymo teikimu dalyviams, kuriems reikia gerinti kalbos, kuria bus studijuojama arba mokomasi.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

150 EUR vienam dalyviui, atitinkančiam reikalavimus internetinei kalbinei paramai gauti, tačiau negalinčiam jos gauti dėl reikiamos kalbos ar lygio nebuvimo, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius trumpesnėje nei 31 dienos mobilumo veikloje.

Be to, 150 EUR vienam „ErasmusPro“ dalyviui.

Išimtinės išlaidos

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų brangių kelionių išlaidos, kurių dėl geografinio atokumo ar kitų kliūčių negalima padengti pagal įprastą kategoriją „Kelionės išlaidos“.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Finansinės garantijos išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

 

 1. Susitarimo memorandumas ir mokymosi sutartys.

 2. Bet kokia profesinio mokymo įstaigos mokinio mobilumo veikla bus laikoma skaitmeninių galimybių stažuote, kai stažuotojas vykdo veiklą, susijusią su: skaitmenine rinkodara (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdymu, saityno analize); skaitmeniniu grafiniu, mechaniniu ar architektūros projektavimu; mobiliųjų programėlių, programinės įrangos, programinių scenarijų ar interneto svetainių kūrimu; IT sistemų ir tinklų diegimu, priežiūra ir valdymu; kibernetiniu saugumu; duomenų analize; duomenų gavyba ir vizualizavimu; robotų ir dirbtinio intelekto prietaikų programavimu ir mokymu. Į šią kategoriją neįeina bendro pobūdžio pagalba klientams, užsakymų vykdymas, duomenų įvedimas ar biuro užduotys.

 3. Reikalavimus atitinkančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas kiekvienoje Programos šalyje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje.

 4. Neseniai mokslus baigę absolventai programoje gali dalyvauti 12 mėnesių po mokslų baigimo. Jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba.

 5. Reikalavimus atitinkančias organizacijas kiekvienoje Programos šalyje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir kartu su aktualiais pavyzdžiais paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje.

 6. Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).    

 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt.

 8. Lydintiems asmenims taikomi darbuotojams nustatyti tarifai. Išimtiniais atvejais, kai lydinčiam asmeniui užsienyje reikia praleisti daugiau kaip 60 dienų, parama papildomoms pragyvenimo išlaidoms nuo 61-os dienos padengti skiriama pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Įtraukties rėmimas“.

 9. Dalyvių iš Programos šalių priimančiųjų šalių grupės:

  1 šalių grupė: Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija.

  2 šalių grupė: Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija.

  3 šalių grupė: Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija

  Dalyvių iš šalių partnerių priimančiųjų šalių grupės:

  1 šalių grupė: Japonija, Izraelis, Pietų Korėja, Gruzija, Argentina, Armėnija, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Bahreinas, Azerbaidžanas, Sudanas, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Jungtiniai Arabų Emyratai, Honkongas, Libanas, Vietnamas, Meksika, Taivanas, Moldova, Malaizija, Tanzanija, Kanada, Singapūras, Australija, Tailandas, Farerų Salos.

  2 šalių grupė: Indija, Kazachstanas, Brazilija, Kongo Demokratinė Respublika, Čilė, Nigerija, Uganda, Liberija, Džibutis, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Uzbekistanas, Turkmėnistanas, Dominikos Respublika, Jamaika, Baltarusija, Libija, Sirija, Kuba, Jemenas, Kenija, Ruanda, Seišeliai, Antigva ir Barbuda, Brunėjus, Juodkalnija, Malavis, Barbadosas, Sent Lusija, Grenada, Dominika, Urugvajus, Albanija, Kinija, Filipinai, Peru, Venesuela, Panama, Gana, Čadas, Gajana, Egiptas, Marokas, Kiribatis, Omanas, Bosnija ir Hercegovina, Iranas, Mozambikas, Senegalas, Mauricijus, Kataras, Andora, Jordanija, Indonezija, Laosas, Pietų Afrikos Respublika, Etiopija, Bangladešas, Ekvadoras, Paragvajus, Kosta Rika, Dramblio Kaulo Krantas, Siera Leonė, Gabonas, Haitis, Bahamos, Papua Naujoji Gvinėja, Mikronezija, Ukraina, Kirgizija, Rusija, Monakas, San Marinas, Palestina, Vatikano Miesto Valstybė.

  3 šalių grupė: Nepalas, Maldyvai, Tadžikistanas, Nikaragva, Zambija, Gvinėja, Kongas, Botsvana, Belizas, Samoa, Maršalo Salos, Palau, Tuvalu, Nauru, Kuko Salos, Niujė, Naujoji Zelandija, Pakistanas, Butanas, Salvadoras, Surinamas, Gvatemala, Hondūras, Somalis, Trinidadas ir Tobagas, Alžyras, Kolumbija, Gambija, Fidžis, Saliamono Salos, Vanuatu, Kambodža, Zimbabvė, Burundis, Mongolija, Kamerūnas, Rytų Timoras, Šri Lanka, Madagaskaras, Malis, Togas, San Tomė ir Prinsipė, Tonga, Bolivija, Beninas, Lesotas, Makao, Tunisas, Irakas, Burkina Fasas, Pusiaujo Gvinėja, Centrinės Afrikos Respublika, Bisau Gvinėja, Namibija, Komorai, Eritrėja, Mianmaras, Afganistanas, Nigeris, Mauritanija, Žaliasis Kyšulys, Kosovas, Esvatinis, Pietų Sudanas.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}