Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja

Ta aktivnost podupire škole i druge organizacije aktivne u području odgoja i općeg obrazovanja koje žele organizirati aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za učenike i osoblje.

Podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, pojedinačnu i grupnu mobilnost za učenike, pozvane stručnjake i druge aktivnosti, kao što je objašnjeno u nastavku.

Organizacije sudionice u svojim aktivnostima trebaju aktivno promicati uključivost i raznolikost, okolišnu održivost i digitalno obrazovanje koristeći posebne mogućnosti financiranja koje u te svrhe pruža program, informiranjem sudionika, dijeljenjem najbolje prakse i odgovarajućim planiranjem aktivnosti.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Svrha je aktivnosti mobilnosti koje se financiraju u okviru programa Erasmus+ pojedincima pružiti mogućnosti za učenje te podupirati internacionalizaciju i institucijski razvoj škola i drugih organizacija u području odgoja i općeg obrazovanja. Konkretno, ciljevi su sljedeći:

 • jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja:
  • promicanjem vrijednosti uključivosti i raznolikosti, tolerancije i demokratskog sudjelovanja
  • širenjem znanja o zajedničkoj europskoj baštini i raznolikosti
  • podupiranjem razvoja mreža unutar struke u cijeloj Europi.
 • povećanje kvalitete poučavanja i učenja u odgoju i općem obrazovanju:
  • podupiranjem stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika, ravnatelja i drugog školskog osoblja
  • poticanjem korištenja novih tehnologija i inovativnih metoda poučavanja
  • poboljšanjem programa učenja stranih jezika i jezične raznolikosti u školama
  • podupiranjem razmjene i prenošenja najbolje prakse u poučavanju i razvoju škola
 • doprinos stvaranju europskog prostora obrazovanja:
  • povećanjem kapaciteta škola za sudjelovanje u prekograničnim razmjenama i suradnji te izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti
  • omogućivanjem mobilnosti u svrhu učenja za sve učenike u odgoju i općem obrazovanju
  • poticanjem priznavanja ishoda učenja koje su učenici i osoblje stekli tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

KAKO PRISTUPITI MOGUĆNOSTIMA ZA MOBILNOST PROGRAMA ERASMUS+?

Škole i druge organizacije aktivne u području odgoja i općeg obrazovanja mogu zatražiti financiranje na dva načina:

 • kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja organizacijama prijaviteljicama omogućuju da organiziraju razne aktivnosti mobilnosti u razdoblju od 6 do 18 mjeseci. Kratkoročni projekti najbolji su izbor za organizacije koje prvi put sudjeluju u programu Erasmus+ ili za one koje žele organizirati samo ograničen broj aktivnosti
 • akreditirani projekti za mobilnost učenika i osoblja dostupni su samo organizacijama koje imaju Erasmus akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja. Ta posebna linija financiranja omogućuje akreditiranim organizacijama da redovito primaju sredstva za aktivnosti mobilnosti koje pridonose postupnoj provedbi njihova Erasmus plana. Erasmus akreditacije dostupne su svim organizacijama koje žele redovito organizirati aktivnosti mobilnosti. Za prijavu nije potrebno prethodno iskustvo u programu. Više informacija o toj mogućnosti potražite u poglavlju ovog Vodiča o Erasmus akreditaciji u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja.

Osim toga, organizacije se mogu pridružiti programu bez podnošenja prijave na sljedeće načine:

 • pridruživanjem postojećem konzorciju za mobilnost programa Erasmus+ u svojoj zemlji pod vodstvom akreditiranog koordinatora koji prihvaća nove članove u konzorcij
 • primanjem sudionika iz druge zemlje: bilo koja organizacija može primiti učenike ili osoblje koji dolaze iz partnerske organizacije u inozemstvu. Biti organizacija primateljica vrijedno je iskustvo i dobar način za sklapanje partnerstava i upoznavanje s programom prije vlastite prijave.

Škole se potiče i da se pridruže zajednici eTwinning: mrežnoj zajednici na sigurnoj platformi kojoj mogu pristupiti učitelji i nastavnici koje je odobrila služba za eTwinning u svakoj zemlji. eTwinning školama omogućava da uspostave zajedničke virtualne razrede i provode projekte s drugim školama, a učiteljima i nastavnicima da razgovaraju i razmjenjuju informacije s kolegama te da se uključe u niz mogućnosti za stručno usavršavanje. eTwinning je ujedno i idealno okruženje za traženje partnera za buduće projekte.

USPOSTAVA PROJEKTA

Organizacija prijaviteljica glavni je dionik u projektu u okviru ključne aktivnosti 1. Prijavitelj sastavlja i podnosi prijavu, potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, provodi aktivnosti mobilnosti i podnosi izvješća nacionalnoj agenciji. Postupak prijave i za kratkoročne projekte i za Erasmus akreditaciju usmjeren je na potrebe i planove organizacije prijaviteljice.

Većina vrsta dostupnih aktivnosti su odlazne aktivnosti mobilnosti. To znači da će organizacija prijaviteljica imati funkciju organizacije pošiljateljice: ona će birati sudionike i slati ih u organizaciju primateljicu u inozemstvu. Škole se potiče da iskoriste te mogućnosti za organizaciju dvosmjernih razmjena ili zajedničkih aktivnosti s jednom ili više partnerskih škola. U tom se slučaju svaka škola sudionica treba prijaviti za financiranje u okviru programa Erasmus+ ili se može pridružiti postojećem konzorciju. Kako bi se olakšao postupak traženja partnera, u okviru programa Erasmus+ dostupni su sljedeći alati za traženje partnera u inozemstvu: School Education Gateway (www.schooleducationgateway.eu) i eTwinning (www.etwinning.net).

Uz to postoje i posebne vrste aktivnosti koje organizacijama prijaviteljicama omogućavaju pozivanje stručnjaka ili učitelja i nastavnika koji se osposobljavaju u svoju organizaciju. Svrha dolaznih aktivnosti nije uspostavljati dvosmjerne razmjene, već dovesti osobe koje mogu pridonijeti razvoju i internacionalizaciji organizacije prijaviteljice.

Provedba svih aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti mora biti u skladu s Erasmus standardima kvalitete. Oni obuhvaćaju konkretne korake za provedbu projektnih zadataka, kao što su odabir i priprema sudionika, utvrđivanje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekta itd. Cijeli tekst Erasmus standarda kvalitete dostupan je na internetskim stranicama Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_hr.

Uključivost i raznoliklost

U skladu s Erasmus standardima kvalitete organizacije koje prime potporu iz programa moraju se pobrinuti da mogućnosti za mobilnost nude na uključiv i pravedan način svim sudionicima, neovisno o statusu i podrijetlu. Pri odabiru učenika koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima treba uzeti u obzir ključne čimbenike kao što su motivacija, zasluge i potrebe sudionika za osobnim razvojem i obrazovanjem. Isto tako, pri odabiru sudionika koji su članovi osoblja treba se pobrinuti da koristi od njihova stručnog usavršavanja budu na raspolaganju svim učenicima u organizaciji.

Organizacije pošiljateljice i primateljice trebaju u donošenje važnih odluka tijekom pripreme, provedbe i pratećih mjera aktivnosti mobilnosti uključiti sudionike kako bi koristi i učinak za svakog od njih bili što veći.

Organizacije sudionice koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje potiče se da aktivno stvaraju i olakšavaju mogućnosti za mobilnost, primjerice uvođenjem razdoblja za mobilnost u svoje akademske kalendare i utvrđivanjem standardnih koraka za ponovnu integraciju sudionika povratnika.

Okolišno održiva i odgovorna praksa

U skladu s Erasmus standardima kvalitete organizacije koje prime potporu iz programa moraju među sudionicima promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. O tim bi načelima trebalo povesti računa u pripremi i provedbi svih aktivnosti programa te iskoristiti posebnu financijsku potporu koja je u programu predviđena za promicanje održivih načina putovanja. Organizacije koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje trebaju uključiti ta načela u svoj svakodnevni rad i aktivno promicati promjenu načina razmišljanja i ponašanja među učenicima i osobljem.

Digitalna tranzicija u obrazovanju i osposobljavanju

U skladu s Erasmus standardima kvalitete program potiče sve organizacije sudionice na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost te poboljšala suradnja partnerskih organizacija i kvaliteta učenja i poučavanja u njima. Nastavno i administrativno osoblje također može imati koristi od programa osposobljavanja u području digitalnih vještina radi stjecanja relevantnih digitalnih vještina za upotrebu digitalnih tehnologija u nastavnim programima i za digitalnu administraciju.

AKTIVNOSTI

U ovom se odjeljku predstavljaju vrste aktivnosti koje se mogu podupirati sredstvima programa Erasmus+, bilo u sklopu kratkoročnih projekata ili akreditiranih projekata.

Za svaku aktivnost može se pružiti dodatna potpora osobama koje prate sudionike s manje mogućnosti, maloljetnike ili mlade kojima je potreban nadzor. Osobe u pratnji mogu dobiti potporu za dio ili za cijelo razdoblje aktivnosti.

Mobilnost osoblja

Prihvatljive aktivnosti

 • Praćenje rada (od 2 do 60 dana)
 • Aktivnosti poučavanja (od 2 do 365 dana)
 • Tečajevi i osposobljavanje (od 2 do 30 dana)

U slučaju tečajeva i osposobljavanja prihvatljivi troškovi pohađanja ograničeni su na ukupno 10 dana po sudioniku. Odabir tečajeva i osposobljavanja odgovornost je prijavitelja. Sljedeći standardi kvalitete osmišljeni su kako bi se prijaviteljima pomoglo pri odabiru pružatelja tečajeva: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_hr.

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti osoblja mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Prihvatljivi sudionici

Prihvatljivi sudionici uključuju učitelje, nastavnike i ravnatelje te sve ostale stručnjake koji ne izvode nastavu i osoblje koje radi u području odgoja i općeg obrazovanja.

Prihvatljivo nenastavno osoblje uključuje osoblje koje radi u području odgoja i općeg obrazovanja (asistenti u nastavi, pedagoški savjetnici, psiholozi itd.) ili u drugim organizacijama aktivnima u području odgoja i općeg obrazovanja (školski inspektori, savjetnici, koordinatori politika zaduženi za odgoj i opće obrazovanje itd.).

Sudionici moraju biti zaposleni u organizaciji pošiljateljici ili s njom redovito surađivati na provedbi osnovnih aktivnosti organizacije (npr. kao vanjski mentori, stručnjaci ili volonteri).

U svakom slučaju zadaci koji povezuju sudionika s organizacijom pošiljateljicom moraju biti dokumentirani tako da nacionalna agencija može provjeriti tu povezanost (npr. ugovorom o radu ili volontiranju, opisom zadataka ili sličnim dokumentom). Nacionalne agencije uspostavljaju transparentnu i dosljednu praksu s obzirom na to što se smatra prihvatljivim radnim odnosom i pratećom dokumentacijom u svojem nacionalnom kontekstu.

Prihvatljiva mjesta

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u zemlji sudionici programa.

Mobilnost učenika

Dostupni oblici

 • Grupna mobilnost učenika (od 2 do 30 dana, najmanje dva učenika po skupini)
 • Kratkoročna mobilnost učenika u svrhu učenja (od 10 do 29 dana)
 • Dugoročna mobilnost učenika u svrhu učenja (od 30 do 365 dana)

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti učenika mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Grupna mobilnost učenika: skupina učenika iz škole pošiljateljice može određeno vrijeme provesti učeći zajedno s vršnjacima u drugoj zemlji. Učitelji, nastavnici ili druge ovlaštene osobe iz škole pošiljateljice moraju pratiti učenike tijekom cijelog trajanja aktivnosti.

Kratkoročna mobilnost učenika u svrhu učenja: učenici mogu provesti određeno razdoblje u inozemstvu radi školovanja u partnerskoj školi ili stručne prakse u drugoj odgovarajućoj organizaciji u inozemstvu. Za svakog sudionika mora se utvrditi pojedinačni program učenja. Ako je opravdano, za osobe s manje mogućnosti može se organizirati mobilnost s minimalnim trajanjem od 2 dana.

Dugoročna mobilnost učenika u svrhu učenja: učenici mogu provesti određeno razdoblje u inozemstvu radi školovanja u partnerskoj školi ili stručne prakse u drugoj odgovarajućoj organizaciji u inozemstvu. Za svakog sudionika mora se utvrditi pojedinačni program učenja. Svim sudionicima osigurat će se obvezno osposobljavanje prije odlaska.

Prihvatljivi sudionici

Učenici sudionici moraju biti polaznici obrazovnog programa u školi pošiljateljici[1].

Prihvatljiva mjesta

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u zemlji sudionici programa.

Grupna mobilnost učenika mora se odvijati u školi primateljici, osim ako je neko drugo mjesto bolje s obzirom na sadržaj i kvalitetu aktivnosti. U tom slučaju aktivnosti se iznimno mogu odvijati na drugom mjestu u zemlji škole domaćina ili u sjedištu institucije Europske unije. Bez obzira na mjesto održavanja aktivnosti, u njoj moraju sudjelovati učenici iz najmanje dvije zemlje sudionice programa.

Druge aktivnosti koje se podupiru

Dostupni oblici

 • Pozvani stručnjaci (od 2 do 60 dana)
 • Primanje nastavnog osoblja koje se osposobljava (od 10 do 365 dana)
 • Pripremni posjeti

Pozvani stručnjaci: škole mogu pozvati predavače, učitelje i nastavnike, stručnjake za politike ili druge kvalificirane stručnjake iz inozemstva koji mogu pridonijeti poboljšanju poučavanja i učenja u školi primateljici. Primjerice, pozvani stručnjaci mogu pružiti osposobljavanje školskom osoblju, demonstrirati nove metode poučavanja ili pomoći prenijeti dobru praksu u organizaciji i rukovodstvu.

Primanje nastavnog osoblja koje se osposobljava: organizacije prijaviteljice mogu primiti učitelje i nastavnike koji se osposobljavaju i žele provesti određeno razdoblje stručne prakse u inozemstvu. Organizacija primateljica dobit će potporu za uspostavu aktivnosti, a potporu za putovanje i pojedinačnu potporu za sudionika trebala bi pružiti organizacija pošiljateljica (koja u tu svrhu može zatražiti financiranje u okviru programa Erasmus+).

Pripremni posjeti: prije održavanja mobilnosti organizacije mogu dogovoriti pripremni posjet svojem partneru primatelju. Pripremni posjeti nisu samostalna aktivnost, nego pomoćni aranžman za mobilnost osoblja ili učenika. Svaki pripremni posjet mora biti dobro obrazložen i služiti za poboljšanje uključivosti, opsega i kvalitete aktivnosti mobilnosti. Na primjer, mogu se organizirati kako bi se bolje pripremila mobilnost sudionika s manje mogućnosti, započela suradnja s novom partnerskom organizacijom ili pripremile dulje aktivnosti mobilnosti. Pripremni posjeti ne mogu se organizirati radi pripreme tečaja ili aktivnosti osposobljavanja za osoblje.

Prihvatljivi sudionici

Pozvani stručnjaci mogu biti bilo koje osobe iz druge zemlje sudionice programa s relevantnim stručnim znanjem u području odgoja i općeg obrazovanja.

Primanje nastavnog osoblja koje se osposobljava dostupno je za sudionike koji pohađaju ili su nedavno završili[2] obrazovni program nastavničkog smjera (ili sličnu vrstu obrazovnog programa za nastavno osoblje) u drugoj zemlji sudionici programa.

Pripremne posjete mogu provoditi bilo koje osobe koje ispunjavaju uvjete za aktivnosti mobilnosti osoblja i uključene su u organizaciju projekta. Iznimno, učenici koji sudjeluju u dugoročnoj mobilnosti u svrhu učenja i sudionici s manje mogućnosti u bilo kojoj vrsti aktivnosti mogu sudjelovati u pripremnim posjetima za svoje aktivnosti.

Prihvatljiva mjesta

Pripremni posjeti mogu se odvijati u zemljama sudionicama programa.

Mjesto za pozvane stručnjake te učitelje i nastavnike koji se osposobljavaju uvijek je organizacija korisnica (uključujući članove konzorcija).

KRATKOROČNI PROJEKTI ZA MOBILNOST UČENIKA I OSOBLJA U ODGOJU I OPĆEM OBRAZOVANJU

Kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja jednostavan su način sudjelovanja u programu Erasmus+. Svrha im je omogućiti organizacijama da na jednostavan način organiziraju nekoliko aktivnosti i steknu iskustvo s programom.

Da bi bili jednostavni, kratkoročni projekti imaju ograničen broj sudionika i trajanje. Taj je oblik dostupan samo pojedinačnim organizacijama, ne i koordinatorima konzorcija. Akreditirane organizacije ne mogu se prijaviti za kratkoročne projekte jer već imaju stalan pristup financiranju u okviru programa Erasmus+.

Prijava za kratkoročne projekte uključuje popis i opis aktivnosti koje organizacija prijaviteljica namjerava organizirati.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije: tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu[3] sljedeće organizacije:

 1. škole koje pružaju opće obrazovanje na predškolskoj, osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj razini[4]
 2. lokalna i regionalna javna tijela, koordinacijska tijela i druge organizacije koje imaju ulogu u području odgoja i općeg obrazovanja.

Međutim, organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju u odgoju i općem obrazovanju ne mogu se prijaviti za kratkoročne projekte.

Prihvatljive zemlje

Organizacije prijaviteljice moraju imati poslovni nastan u zemlji sudionici programa.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Rokovi za prijavu

1. krug za sve nacionalne agencije: 11. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

2. krug za nacionalne agencije koje odluče otvoriti drugi rok: 5. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

Nacionalne agencije obavijestit će prijavitelje o otvaranju drugog roka na svojim internetskim stranicama.

Datumi početka projekta

Za projekte se mogu odabrati sljedeći datumi početka:

 • 1. krug: između 1. rujna i 31. prosinca iste godine
 • 2. krug: između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Trajanje projekta

Od 6 do 18 mjeseci

Broj prijava

Organizacija može prijaviti samo jedan kratkoročni projekt u području odgoja i općeg obrazovanja po krugu odabira.

Organizacije koje prime bespovratna sredstva za kratkoročni projekt u prvom krugu prijava ne smiju se prijaviti u drugom krugu istog poziva na podnošenje prijedloga.

Za kratkoročne projekte u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju organizacije mogu primiti bespovratna sredstva najviše tri puta u pet uzastopnih godina poziva. Bespovratna sredstva primljena u razdoblju 2014. – 2020. ne ubrajaju se u to ograničenje.

Dostupne aktivnosti

Sve vrste aktivnosti u području odgoja i općeg obrazovanja. Detaljan popis i pravila potražite u odjeljku „Aktivnosti”.

Opseg projekta

Prijava kratkoročnog projekta može uključivati najviše 30 sudionika u aktivnostima mobilnosti.

Pripremni posjeti i sudjelovanje osoba u pratnji neće se ubrajati u to ograničenje.

KRITERIJI ZA DODJELU

Prijave će se ocjenjivati na temelju kriterija i pondera navedenih u nastavku, a može im se dodijeliti najviše 100 bodova. Kako bi se uzele u obzir za dodjelu, prijave moraju prijeći sljedeće pragove:

 • najmanje 60 od ukupno 100 bodova i
 • najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od tri kategorije kriterija za dodjelu.

Relevantnost

(najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • profil, iskustvo, aktivnosti i ciljna populacija učenika prijavitelja relevantni su za područje odgoja i općeg obrazovanja
 • projektni prijedlog odgovara ciljevima aktivnosti
 • projektni prijedlog odgovara sljedećim posebnim prioritetima:
  • potpora novim sudionicima i organizacijama s manje iskustva
  • potpora sudionicima u dugoročnoj mobilnosti učenika u svrhu učenja
  • potpora sudionicima s manje mogućnosti.

Kvaliteta projektnog plana

(najviše 40 bodova)

Mjera u kojoj:

 • ciljevi predloženog projekta jasno i konkretno ispunjavaju potrebe organizacije prijaviteljice, njezina osoblja i učenika
 • predložene aktivnosti i njihov sadržaj primjereni su za postizanje ciljeva projekta
 • postoji jasan radni plan za svaku predloženu aktivnost
 • projekt uključuje okolišno održivu i odgovornu praksu
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata (osobito eTwinninga) i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima fizičke mobilnosti i za poboljšanje suradnje s partnerskim organizacijama.

Kvaliteta pratećih aktivnosti

(najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijavitelj predlaže konkretne i logične korake za integriranje rezultata aktivnosti mobilnosti u redoviti rad organizacije
 • prijavitelj predlaže primjeren način vrednovanja ishoda projekta
 • prijavitelj predlaže konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacije prijaviteljice, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije.

AKREDITIRANI PROJEKTI ZA MOBILNOST UČENIKA I OSOBLJA U ODGOJU I OPĆEM OBRAZOVANJU

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja mogu se prijaviti za financiranje u okviru posebne linije financiranja koja je dostupna samo njima. Prijave se temelje na prethodno odobrenom Erasmus planu pa detaljan popis i opis planiranih aktivnosti nije potreban. Umjesto toga, zahtjevi su usmjereni na procjenu proračunskih sredstava potrebnih za sljedeći skup aktivnosti.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije: tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu organizacije koje imaju valjanu Erasmus akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja.

Konzorcij za mobilnost

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju za koordinatore konzorcija za mobilnost moraju se prijaviti kao konzorcij za mobilnost.

Prijava mora sadržavati popis članova konzorcija za mobilnost, koji uz koordinatora mora uključivati najmanje još jednu organizaciju članicu.

Svaka organizacija koja ispunjava kriterije prihvatljivosti za akreditirani projekt mobilnosti može postati članicom konzorcija za mobilnost. Erasmus akreditacija nije potrebna za članove konzorcija.

Organizacije koje sudjeluju u konzorciju za mobilnost mogu primiti sredstva od najviše dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ključne aktivnosti 1 u području odgoja i općeg obrazovanja pod istim pozivom na podnošenje prijedloga. Stoga organizacije u području odgoja i općeg obrazovanja koje prime bespovratna sredstva za kratkoročni projekt ili akreditirani projekt mogu kao organizacije članice dodatno sudjelovati u samo jednom konzorciju za mobilnost u odgoju i općem obrazovanju. Druge organizacije mogu sudjelovati u najviše dva konzorcija za mobilnost.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Rok za prijavu

11. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

Datum početka projekta

1. rujna iste godine

Trajanje projekta

Početno trajanje svih akreditiranih projekata bit će 15 mjeseci. Nakon 12 mjeseci svi će korisnici imati mogućnost produljiti trajanje svojeg projekta na ukupno 24 mjeseca.

Broj prijava

Akreditirane organizacije smiju se prijaviti samo jednom po krugu odabira.

Dostupne aktivnosti

Sve vrste aktivnosti u području odgoja i općeg obrazovanja. Detaljan popis i pravila potražite u odjeljku „Aktivnosti”.

Opseg projekta

Broj sudionika koji se mogu uključiti u akreditirane projekte nije ograničen, osim eventualnih ograničenja utvrđenih u fazi dodjele proračunskih sredstava.

DODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Kvaliteta prijaviteljeva Erasmus plana ocijenjena je u fazi prijave za akreditaciju pa stoga neće biti kvalitativnog ocjenjivanja u fazi dodjele proračunskih sredstava. Svi prihvatljivi zahtjevi za bespovratna sredstva primit će financijska sredstva.

Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava ovisit će o nizu elemenata:

 • ukupnom proračunu za dodjelu akreditiranim prijaviteljima
 • zatraženim aktivnostima
 • osnovnom i maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava
 • sljedećim kriterijima za dodjelu: financijskim rezultatima, kvalitativnim rezultatima, prioritetima politike i geografskoj ravnoteži (ako ih primjenjuje nacionalna agencija).

Nacionalna agencija će prije isteka roka za prijave objaviti detaljna pravila o osnovnim i najvećim iznosima bespovratnih sredstava, bodovanju kriterija za dodjelu, ponderiranju svakog kriterija, načinu dodjele i dostupnim proračunskim sredstvima za akreditirane projekte.

KOJA SU PRAVILA FINANCIRANJA?

Za kratkoročne i akreditirane projekte primjenjivat će se sljedeća pravila financiranja.

Proračunska kategorija

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Iznos

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti koji nisu obuhvaćeni drugim kategorijama troškova.

Na primjer: priprema (pedagoška, međukulturna i druga), mentorstvo, praćenje i potpora sudionika tijekom mobilnosti, usluge, alati i oprema potrebni za virtualnu komponentu u kombiniranim aktivnostima, priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata te osiguravanje vidljivosti financiranja sredstvima Europske unije za javnost.

Organizacijska potpora obuhvaća nastale troškove organizacije pošiljateljice i organizacije primateljice (osim u slučaju mobilnosti osoblja u svrhu tečajeva i osposobljavanja). Raspodjelu primljenih bespovratnih sredstava dogovorit će te dvije organizacije.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

100 EUR

 • po učeniku u grupnoj mobilnosti, uz najviše 1000 EUR po skupini
 • po sudioniku u mobilnosti osoblja u svrhu tečajeva i osposobljavanja
 • po pozvanom stručnjaku
 • po primljenom članu nastavnog osoblja koji se osposobljava

350 EUR; 200 EUR nakon stotine sudionika u istoj vrsti aktivnosti

 • po sudioniku u kratkoročnoj mobilnosti učenika u svrhu učenja
 • po sudioniku u mobilnosti osoblja u svrhu praćenja rada i aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja

500 EUR

 • po sudioniku u dugoročnoj mobilnosti učenika u svrhu učenja

Putovanje

Doprinos za troškove putovanja sudionika i osoba u pratnji od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Dodatno: doprinos za troškove putovanja sudionika i osoba u pratnji od mjesta boravišta do mjesta pripreme prije odlaska za učenike u dugoročnoj mobilnosti, i natrag.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti zračnu udaljenost između mjesta boravišta i mjesta u kojem se provodi aktivnost[5] uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija[6].

Udaljenost

Standardno putovanje

Zeleno putovanje

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8000 km ili više

1500 EUR

 

Pojedinačna potpora

Životni troškovi sudionika i osoba u pratnji[7] tijekom aktivnosti.

Ako je potrebno: prihvatljivi su životni troškovi za vrijeme putovanja prije i nakon aktivnosti, i to za najviše 2 dana putovanja za sudionike koji primaju standardna bespovratna sredstva za putovanje, a najviše 4 dodatna dana za sudionike koji primaju bespovratna sredstva za zeleno putovanje.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja osoba, trajanja boravka i zemlje primateljice[8].

Kategorija sudionika

1. skupina zemalja

2. skupina zemalja

3. skupina zemalja

Osoblje

90 – 180 EUR

80 – 160 EUR

70 – 140 EUR

Učenici

40 – 80 EUR

35 – 70 EUR

30 – 60 EUR

Navedeni su osnovni iznosi po danu aktivnosti. Svaka će nacionalna agencija donijeti odluku o točnim osnovnim iznosima unutar dopuštenih raspona.

Osnovni iznos može se isplatiti do 14. dana aktivnosti. Iznos koji se isplaćuje od 15. dana aktivnosti iznosit će 70 % osnovnog iznosa. Iznosi koji se isplaćuju zaokružuju se na najbliži cijeli broj u eurima.

Potpora za uključivost

Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti.

100 EUR po sudioniku

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

100 % prihvatljivih troškova

Pripremni posjeti

Troškovi koji obuhvaćaju putne i životne troškove za sudjelovanje u pripremnom posjetu.

Mehanizam financiranja: jedinični troškovi.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

575 EUR po sudioniku, uz najviše troje sudionika po posjetu

Troškovi tečaja

Troškovi koji obuhvaćaju upisninu za tečajeve i osposobljavanje.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja aktivnosti.

80 EUR po sudioniku po danu; pojedinačni član osoblja može primiti najviše 800 EUR za troškove tečaja u okviru jednog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Jezična potpora

Trošak materijala i tečajeva za učenje jezika za sudionike koji trebaju poboljšati znanje jezika kojim će se služiti za vrijeme studija ili osposobljavanja tijekom aktivnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

150 EUR po sudioniku koji ima pravo na mrežnu jezičnu potporu, ali je ne može iskoristiti zbog nedostupnosti odgovarajućeg jezika ili razine, ne uključujući osoblje koje sudjeluje u mobilnosti kraće od 31 dana. Individualna jezična potpora ne pruža se učenicima u grupnoj mobilnosti.

Dodatno: 150 EUR po sudioniku u dugoročnoj mobilnosti učenika u svrhu učenja

Izvanredni troškovi

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika i osoba u njihovoj pratnji koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Troškovi financijskog jamstva: 80 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

 

 1. Definiciju prihvatljivih obrazovnih programa u svakoj zemlji sudionici programa utvrđuje nadležno nacionalno tijelo te se objavljuje na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije.

 2. Osobe koje su nedavno diplomirale imaju pravo sudjelovati do 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za sudionike koji su nakon stjecanja kvalifikacije služili obveznu civilnu službu ili vojni rok, razdoblje prihvatljivosti će se za toliko produljiti.

 3. Definiciju prihvatljivih organizacija u svakoj zemlji sudionici programa utvrđuje nadležno nacionalno tijelo te se objavljuje na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije zajedno s odgovarajućim primjerima.

 4. Uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 5. Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).    

 6. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr

 7. U slučaju osoba u pratnji primjenjuju se iznosi za osoblje. U iznimnim slučajevima, ako osoba u pratnji mora ostati u inozemstvu dulje od 60 dana, dodatni životni troškovi nakon 60. dana financirat će se u okviru naslova proračuna „Potpora za uključivost”.

 8. Skupine zemalja primateljica:

  1. skupina zemalja: Norveška, Danska, Luksemburg, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

  2. skupina zemalja: Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

  3. skupina zemalja: Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}