Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Faoi Ghníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU, féadann eagraíochtaí agus grúpaí neamhfhoirmiúla daoine óga tacaíocht a fháil chun tionscadail a dhéanamh, cinn a ligean do dhaoine óga ar lú na deiseanna atá acu a bheith rannpháirteach in DiscoverEU ionas go mbeidh sí ar comhchéim lena bpiaraí.

Tugann DiscoverEU an deis do dhaoine óga ar aois 18 mbliana dul ag taisteal go gearrthéarmach, ina n‑aonar nó i ngrúpa, ar fud na hEorpa le traenacha nó modhanna eile iompair nuair is gá. Is iad na nithe a leanas na cuspóirí leis:

Is féidir le heagraíochtaí creidiúnaithe iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú (iarraidh ar dheontas) le haghaidh gníomhaíochtaí soghluaisteachta óige ar bhealach simplithe. Tá gníomhaíochtaí bunaithe ar an bplean gníomhaíochta creidiúnúcháin a formheasadh roimhe sin, mar sin, níl gá le liosta mionsonraithe de na gníomhaíochtaí pleanáilte, ná le tuairisc mhionsonraithe orthu. Ina ionad sin, dírítear sna hiarratais ar an líon gníomhaíochtaí atá le cur chun feidhme chomh maith leis an líon rannpháirtithe atá páirteach a mheas.

Cóitseálaí

Duine acmhainne - seachas ball den ghrúpa – a thacaíonn le daoine óga chun a dtionscadal a ullmhú, a chur chun feidhme agus meastóireacht a dhéanamh air.

Tógáil pobail

Cruthú nó feabhsú pobail i measc daoine aonair a bhfuil riachtanas nó leas coiteann acu nó a bhfuil eispéireas coiteann acu, rud a chruthaigh comhthuiscint. Grúpa beoga comhaltaí atá sa phobal a chruthaítear tríd an bpróiseas cruthaithe pobail, agus bíonn cleachtais agus smaointe maidir le forbairt bhreise á gcomhroinnt acu ar mhaithe leis an bpobal féin.

Tá sé mar aidhm le tionscadail Óige na hEorpa le Chéile líonraí a chruthú lena gcuirtear chun cinn comhpháirtíochtaí réigiúnacha, a bheidh á reáchtáil i ndlúthchomhar le daoine óga ó gach cearn den Eoraip (Ballstáit den Aontas agus tíortha nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gclár). Ba cheart go n‑eagródh na líonraí malartuithe, go gcuirfidís tréimhsí oiliúna chun cinn (do cheannairí óige, mar shampla), agus go dtabharfaidís deis do na daoine óga féin tionscadail chomhpháirteacha a bhunú, trí ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ar líne araon.

Is éard atá i gceist le creidiúnuithe Erasmus uirlis le haghaidh eagraíochtaí ar mian leo a ngníomhaíochtaí a leathnú chun malartú trasteorann agus comhar a dhéanamh agus a bheartaíonn gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama a chur chun feidhme ar bhonn rialta.

Le creidiúnú Erasmus i réimse na hÓige, tugtar rochtain shimplithe ar dheiseanna maoinithe faoi Phríomhgníomhaíocht 1 – gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama i réimse na hóige.

Sa roinn seo den Treoirleabhar tugtar gníomhaíochtaí Phríomhghníomhaíocht 1 i réimse na hÓige. Leis na gníomhaíochtaí sin soláthraítear deiseanna foghlama seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla do dhaoine óga agus d’oibrithe óige.

Leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil cumasaítear do dhaoine óga inniúlachtaí fíor‑riachtanacha a fháil lena rannchuidítear lena bhforbairt phearsanta agus shochoideachasúil agus lena gcothaítear a rannpháirtíocht ghníomhach sa tsochaí, rud a chuireann feabhas ar a n‑ionchais fostaíochta.

Is éard atá i dtionscadail fothaithe acmhainneachta tionscadail comhair idirnáisiúnta atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí iltaobhacha idir eagraíochtaí atá gníomhach i réimse na hóige i dtíortha an Chláir agus i dtíortha nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. Is é is aidhm dóibh tacú leis an gcomhar idirnáisiúnta agus leis an idirphlé beartais i réimse na hóige agus na foghlama seachfhoirmiúla, mar thiománaí na forbartha socheacnamaíche inbhuanaithe agus folláine eagraíochtaí óige agus daoine óga.

Subscribe to Youth