Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

V rámci akcie DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu na realizáciu projektov, vďaka ktorým sa môžu mladí ľudia s nedostatkom príležitostí zúčastniť na akcii DiscoverEU za rovnakých podmienok s rovesníkmi.

DiscoverEU ponúka mladým ľuďom, ktorí dovŕšili 18 rokov, šancu získať krátkodobú individuálnu alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po Európe vlakom alebo v prípade potreby inými spôsobmi dopravy. Ciele tejto akcie sú:

Akreditované organizácie majú možnosť zjednodušene požiadať o financovanie (žiadosť o grant) aktivít v rámci mobility v oblasti mládeže. Žiadosti vychádzajú z predchádzajúceho schváleného akreditačného plánu aktivít, preto sa nevyžaduje podrobný zoznam a opis plánovaných aktivít. Zameriavajú sa skôr na odhad počtu aktivít, ktoré sa majú realizovať, a počtu zapojených účastníkov.

Pri aktivitách v rámci mobility, ktoré sa majú realizovať v rámci tejto akcie, sa musia dodržiavať pravidlá a zásady stanovené pre každý druh aktivity v príslušných oddieloch tohto sprievodcu.

Kouč

Usmerňujúca osoba, ktorá nie je členom skupiny, ale podporuje mladých ľudí pri príprave, realizácii a hodnotení ich projektu.

Budovanie komunity

Vytvorenie alebo posilnenie komunity jednotlivcov so spoločnými potrebami alebo záujmami, prípadne jednotlivcov, ktorí majú spoločné skúsenosti, ktoré ich spájajú. Komunita vytvorená prostredníctvom procesu budovania komunity je aktívna skupina členov, ktorí si vymieňajú postupy a nápady s cieľom ďalšieho rozvoja samotnej komunity.

Cieľom projektu Európska mládež spolu je vytvoriť siete propagujúce regionálne partnerstvá, ktoré majú fungovať v úzkej spolupráci s mladými ľuďmi z celej Európy (členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu). Siete by mali organizovať výmeny, propagovať odbornú prípravu (napríklad pre lídrov pracujúcich s mládežou) a samotným mladým ľuďom by mali umožniť vytváranie spoločných projektov, pričom všetko sa môže realizovať prostredníctvom fyzických a online aktivít.

Akreditácie na Erasmus sú nástrojom pre organizácie, ktoré chcú svoje činnosti otvoriť cezhraničnej výmene a spolupráci a ktoré plánujú pravidelne vykonávať aktivity v rámci vzdelávacej mobility.

Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže umožňuje zjednodušený prístup k možnostiam financovania v rámci kľúčovej akcie 1 – aktivity v rámci vzdelávacej mobility v oblasti mládeže.

V tomto oddiele sprievodcu programu sa predstavujú akcie kľúčovej akcie 1 v oblasti mládeže. Tieto akcie poskytujú príležitosti na informálne učenie sa pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa umožňujú mladým ľuďom získať základné kompetencie, ktoré prispievajú k ich osobnému a sociálno-vzdelávaciemu rozvoju a podporujú ich aktívnu účasť v spoločnosti, čím zlepšujú ich vyhliadky na získanie zamestnania.

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže v programových krajinách a tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Zameriavajú sa na podporu medzinárodnej spolupráce a dialógu o politike v oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania, ako stimul udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja a dobrých podmienok pre mládežnícke organizácie a mladých ľudí.

Ciele akcie

Táto akcia bude zameraná na:

Subscribe to Youth