Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

DiscoverEU-osallisuustoimesta järjestöt ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat saada tukea sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, joiden avulla ne nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voivat osallistua DiscoverEU-aloitteeseen yhdenvertaisesti muiden kanssa.

DiscoverEU-aloite tarjoaa 18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tehdä yksin tai ryhmässä lyhytkestoinen matka Euroopassa rautateitse tai tarvittaessa muilla liikennemuodoilla. Sen tavoitteena on

Akkreditoidut organisaatiot voivat hakea rahoitusta (avustushakemus) nuorisoliikkuvuustoimintoihin yksinkertaistetulla menettelyllä. Hakemukset perustuvat aiemmin hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan, joten suunniteltujen toimintojen tarkkaa luetteloa ja kuvausta ei vaadita. Sen sijaan hakemuksissa keskitytään arvioimaan toteutettavien toimintojen sekä niihin osallistuvien osallistujien lukumäärä.

Tässä toimessa toteutettavissa liikkuvuustoiminnoissa on noudatettava kunkin tyyppisen toiminnon osalta tämän oppaan asianomaisissa luvuissa vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

Ohjaaja         

Resurssihenkilö, joka ei ole ryhmän jäsen mutta joka tukee nuoria heidän hankkeensa valmistelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Yhteisöjen muodostaminen        

Yhteisön luominen tai laajentaminen sellaisten henkilöiden keskuudessa, joilla on yhteinen tarve tai etu tai jotka ovat kokeneet heitä yhdistävän yhteisen kokemuksen. Yhteisöjen muodostamisprosessilla luotu yhteisö on ryhmä, jonka jäsenet vaihtavat vilkkaasti käytäntöjä ja edelleen kehittämistä koskevia ideoita yhteisön itsensä hyödyksi.

European Youth Together ‑hankkeiden tavoitteena on luoda verkostoja, joilla edistetään alueellisia kumppanuuksia, ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa useissa Euroopan maissa (EU:n jäsenvaltiot ja ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat). Verkostojen tarkoituksena on järjestää vaihtoja, edistää koulutusta (esimerkiksi nuorisojohtajille) ja antaa itse nuorille mahdollisuus käynnistää yhteisiä hankkeita. Nämä kaikki voidaan toteuttaa sekä fyysisillä että verkossa toteutettavilla toiminnoilla.

 Nämä ovat virallisen koulutuksen ulkopuolisia toimintoja, joilla kannustetaan, edistetään ja helpotetaan nuorten osallistumista Euroopan yhteiskunnalliseen toimintaan paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla.

Erasmus-akkreditoinnit ovat väline organisaatioille, jotka haluavat avata toimintaansa rajat ylittävälle vaihdolle ja yhteistyölle ja jotka aikovat toteuttaa säännöllisesti oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimintoja.

Erasmus+ -akkreditointi nuorisoalalla tarjoaa mahdollisuuden saada yksinkertaisemmin rahoitusta avaintoimesta 1 – oppimiseen liittyvät liikkuvuustoiminnot nuorisoalalla.

Tässä ohjelmaoppaan luvussa esitellään avaintoimen 1 toiminnot nuorisoalalla. Näillä toimilla tarjotaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen avulla nuoret hankkivat olennaisia taitoja, jotka tukevat heidän henkilökohtaista, sosiaalista ja koulutuksellista kehitystään ja kannustavat heitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan, mikä parantaa heidän työllistymisnäkymiään.

Kapasiteetin vahvistamishankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat monenvälisiin kumppanuuksiin ohjelmamaissa ja ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa nuorisoalalla toimivien organisaatioiden välillä. Niiden tavoitteena on tukea kansainvälistä yhteistyötä ja toimintapoliittisia linjauksia koskevaa vuoropuhelua nuorten ja epävirallisen oppimisen alalla ja edistää sosioekonomista kehitystä ja nuorisojärjestöjen ja nuorten kestävää hyvinvointia.

Toiminnon tavoitteet

Toiminnon tavoitteena on

Subscribe to Youth