Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetme raames saavad organisatsioonid ja mitteametlikud noorterühmad toetust projektideks, mille eesmärk on tagada, et vähemate võimalustega noored saaksid osaleda algatuses samamoodi nagu eakaaslased.

Algatuses „DiscoverEU“ saavad 18-aastased noored teatava aja jooksul kas üksi või koos rühmaga Euroopas ringi reisida – peamiselt rongiga, kuid vajaduse korral ka muude transpordivahenditega. Selle eesmärk on:

Akrediteeritud organisatsioonid saavad taotleda noortevaldkonna õpirändetegevuste jaoks rahastamist (esitada toetustaotluse) lihtsustatud korras. Kuna taotlused põhinevad varem heaks kiidetud akrediteeringu tegevuskaval, ei ole vaja esitada tegevuste üksikasjalikku loendit ega kirjeldust. Selle asemel tuleb taotlustes esitada elluviidavate tegevuste ja nendes osalejate hinnangulised arvud.

Meetme raames elluviidavad õpirändetegevused peavad juhinduma eeskirjadest ja põhimõtetest, mis on iga tegevuse liigi jaoks sätestatud selle juhendi vastavas jaotises.

Nõustaja      

Rühma mittekuuluv tugitöötaja, kes toetab noori nende projekti ettevalmistamisel, elluviimisel ja hindamisel.

Kogukonna arendamine   

Kogukonna loomine või tugevdamine selliste üksikisikute seas, kellel on ühine vajadus või huvi või kes on läbi elanud ühise kogemuse, mis neid seob. Kogukonna arendamise protsessi abil loodud kogukond on rühm, kus vahetatakse aktiivselt tavasid ja mõtteid kogukonna kui terviku edasise arengu nimel.

Algatuse „Euroopa noored üheskoos“ projektide eesmärk on luua võrgustikke, mille raames edendatakse piirkondlikke partnerlusi, mida viivad tihedas koostöös ellu noored kogu Euroopast (ELi liikmesriikidest ja programmiga liitunud kolmandatest riikidest). Võrgustikud peaksid korraldama noortevahetusi ja koolitusi (nt noortejuhtidele) ning võimaldama noortel endil algatada ühisprojekte nii kohapealsete kui ka veebipõhiste tegevuste kaudu.

Algatust „Euroopa noored üheskoos“ hõlmav meede koosneb kahest osast (kaks allmeedet).

 Tegemist on väljaspool formaalhariduse ja -koolituse süsteemi korraldatavate tegevustega, millega toetatakse, edendatakse ja hõlbustatakse noorte osalust Euroopa demokraatlikus elus kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil.

Erasmuse akrediteering on abivahend organisatsioonidele, kes soovivad osaleda piiriüleses vahetus- ja koostöötegevuses ning kavatsevad korrapäraselt ellu viia õpirändetegevusi.

Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas võimaldab lihtsustatud juurdepääsu 1. põhimeetme (õpirändetegevus noorte valdkonnas) rahastamisvõimalustele.

Programmijuhendi selles jaotises kirjeldatakse 1. põhimeetme meetmeid noorte valdkonnas. Nende meetmetega pakutakse noortele ja noorsootöötajatele mitteformaalse ja informaalse õppe võimalusi.

Mitteformaalne ja informaalne õpe võimaldavad noortel omandada põhilisi pädevusi, mis aitavad kaasa nende isiklikule ja sotsiaal-hariduslikule arengule ning soodustavad aktiivset osalemist ühiskonnaelus, parandades nende tööalaseid väljavaateid.

Suutlikkuse suurendamise projektid on rahvusvahelised koostööprojektid, mis põhinevad programmiriikides ja programmivälistes kolmandates riikides noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide mitmepoolsel partnerlusel. Nende eesmärk on toetada rahvusvahelist koostööd ja poliitikadialoogi noorte ja mitteformaalse õppimise valdkonnas ning seeläbi soodustada noorteorganisatsioonide ja noorte jätkusuutlikku sotsiaal-majanduslikku arengut ja heaolu.

Meetme eesmärgid

Meetme eesmärgid on järgmised:

Subscribe to Youth