Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inom ramen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats kan organisationer och informella ungdomsgrupper få stöd för att genomföra projekt som gör det möjligt för ungdomar med begränsade möjligheter att delta i DiscoverEU på samma villkor som sina kamrater.

DiscoverEU erbjuder ungdomar som är 18 år en möjlighet att uppleva en kortvarig resa genom Europa, antingen enskilt eller i grupp, med tåg eller andra transportsätt vid behov. De mål man vill uppnå är att

Ackrediterade organisationer har förenklade möjligheter att ansöka om bidrag för mobilitetsverksamhet för unga. Ansökningarna baseras på den tidigare godkända verksamhetsplanen för ackrediteringen, så organisationerna behöver inte lämna in en detaljerad förteckning över och beskrivning av de planerade verksamheterna. Syftet med ansökningarna är i stället att uppskatta antalet verksamheter och deltagare.

Handledare

En resursperson – inte en medlem av gruppen – som stöder unga människor i deras förberedelser, genomförande och utvärdering av projekten.

Gemenskapsbyggande

Att skapa eller förstärka en gemenskap bestående av enskilda individer som har samma behov eller intresse eller delar en erfarenhet som gett dem en känsla av samhörighet. Den gemenskap som skapas på detta sätt utgör en aktiv grupp vars medlemmar delar med sig av praxis och idéer för vidare utveckling till nytta för själva gemenskapen.

Projekt inom Europeisk ungdom tillsammans syftar till att bygga upp nätverk för att främja regionala partnerskap som ska drivas i nära samarbete med ungdomar runtom i Europa (EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet). Nätverken bör anordna utbyten, främja utbildning (t.ex. för ungdomsledare) och ge ungdomar möjlighet att själva upprätta gemensamma projekt. Allt detta kan ske i form av både fysiska och webbaserade verksamheter.

Erasmusackrediteringar är ett verktyg för organisationer som vill skapa gränsöverskridande utbyte och samarbete och som planerar att regelbundet genomföra mobilitetsverksamheter i utbildningssyfte.

Erasmusackrediteringen på ungdomsområdet ger förenklad tillgång till finansieringsmöjligheter för programområde 1 – Mobilitet i utbildningssyfte på ungdomsområdet.

I detta avsnitt av programhandledningen beskrivs insatser på ungdomsområdet inom programområde 1. Dessa insatser ger möjlighet för ungdomar och ungdomsarbetare att delta i icke-formellt och informellt lärande.

Icke-formellt och informellt lärande ger ungdomar möjlighet att skaffa sig grundläggande kompetens som bidrar till deras personliga och sociala utveckling och främjar deras aktiva deltagande i samhället, vilket också ökar deras möjligheter att få jobb.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är internationella samarbetsprojekt som baseras på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på området ungdomsfrågor i programländer och tredjeländer som inte är associerade till programmet. De syftar till att stödja internationellt samarbete och politisk dialog på ungdomsområdet och området för icke-formellt lärande som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling och välbefinnande för ungdomsorganisationer och ungdomar i allmänhet.

Insatsens mål

Insatsen kommer att inriktas på att

Subscribe to Youth