Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

W ramach działania na rzecz włączenia DiscoverEU organizacje i nieformalne grupy młodych ludzi mogą otrzymać wsparcie w celu realizacji projektów pozwalających młodym ludziom o mniejszych szansach na uczestnictwo w DiscoverEU na równych zasadach względem ich rówieśników.

DiscoverEU daje młodym ludziom, którzy ukończyli 18 lat, szansę na krótkoterminowe indywidualne lub grupowe doświadczenie w podróżowaniu po Europie koleją lub w razie potrzeby innymi środkami transportu. Cele tej inicjatywy są następujące:

Akredytowane organizacje mają możliwość ubiegania się o finansowanie (wniosek o dotację) działań w zakresie mobilności młodzieży w uproszczony sposób. Wnioski opierają się na wcześniej zatwierdzonym planie działania, więc szczegółowy wykaz i opis planowanych działań nie jest wymagany. Zamiast tego we wnioskach należy przedstawić szacunkową liczbę działań, które mają zostać zrealizowane, a także liczby zaangażowanych w nie uczestników.

Aktywność młodzieży

Aktywność pozaszkolna (taka jak wymiana młodzieży, wolontariat lub szkolenia dla młodzieży) realizowana przez osobę młodą, indywidualnie albo w grupie, w szczególności poprzez udział w działaniach organizacji młodzieżowych, charakteryzująca się podejściem opartym na uczeniu się pozaformalnym.

Projekty w ramach akcji „Europejska młodzież razem” mają na celu stworzenie sieci promujących partnerstwa regionalne, które będą prowadzone w ścisłej współpracy z młodzieżą z całej Europy (z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z Programem). Sieci te powinny organizować wymiany, promować szkolenia (np. dla liderów grup młodzieżowych) i pozwalać samej młodzieży na tworzenie wspólnych projektów – wszystkie te działania mogą być realizowane zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i w internecie.

Działania nieobjęte formalnym kształceniem i szkoleniem, których celem jest zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz wspieranie i ułatwianie tego uczestnictwa.

Cele akcji

Program Erasmus+ wspiera lokalne, krajowe i ponadnarodowe projekty na rzecz uczestnictwa prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe zachęcające młodzież do uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy i dążące do osiągnięcia co najmniej jeden z poniższych celów:

Akredytacje Erasmus są narzędziem dla organizacji, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę i które planują regularne wdrażanie działań w zakresie mobilności edukacyjnej.

Akredytacja w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży zapewnia uproszczony dostęp do możliwości w ramach akcji kluczowej 1 – działań w zakresie mobilności edukacyjnej w dziedzinie młodzieży.

W niniejszej sekcji przewodnika przedstawiono działania w ramach akcji kluczowej 1 w dziedzinie młodzieży. Działania te stwarzają możliwości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Dzięki uczeniu się pozaformalnemu i nieformalnemu młodzież może nabywać podstawowe kompetencje, które stanowią wkład w jej rozwój osobisty i społeczno-edukacyjny oraz sprzyjają jej aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, poprawiając tym samym jej szanse na zatrudnienie.

Projekty mające na celu budowanie potencjału są projektami współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie młodzieży w krajach Programu i państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Celem tych projektów jest wspieranie współpracy międzynarodowej i dialogu merytorycznego w dziedzinie młodzieży i uczenia się pozaformalnego, jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także dobrostanu organizacji młodzieżowych i osób młodych.

Subscribe to Youth