Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí možnost vysílat a přijímat zaměstnance škol pro účely výuky a odborného rozvoje.

Jak program funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, mohou podat žádost jako jednotlivé instituce nebo jako součást „národního konsorcia v oblasti mobility“, tzn. skupiny organizací řízené jednou koordinující organizací.

Tyto organizace se dělí na tři hlavní kategorie:

  • žadatelské organizace – odpovídají za podání žádosti k projektu a za jeho řízení; žadatelskou organizací může být jednotlivá škola (v tom případě je rovněž vysílající organizací) nebo koordinátor konsorcia, který podává žádost jménem skupiny škol
  • vysílající organizace – školy, které odpovídají za výběr zaměstnanců vysílaných do zahraničí a které spravují platby grantů
  • přijímající organizace – odpovídají za přijímání zahraničních pracovníků

Národní konsorcia v oblasti mobility musejí sestávat alespoň ze tří organizací z téže programové země a účast všech z nich musí být jasně určena již ve fázi podání žádosti. Vedoucím konsorcia může být místní nebo regionální školský orgán nebo jiný druh školského koordinačního subjektu. Školy zúčastněné v konsorciu musí být na koordinátora konsorcia organizačně napojeny.

Mobilita pracovníků ve školním vzdělávání musí být v případě vysílající organizace uvedena v Evropském plánu rozvoje a musí odpovídat jasně stanoveným potřebám rozvoje pracovníků. Žadatel musí zajistit, aby byly zavedeny postupy pro vhodný výběr, přípravu a následná opatření, aby byly výsledky učení u zúčastněných pracovníků řádně uznány a aby byly v rámci organizace šířeny a bohatě využívány.

Jak podat žádost?

Postup podávání žádosti řídí národní agentura té země, kde má sídlo žadatelská organizace nebo konsorcium. Jedna organizace nebo konsorcium v oblasti mobility může v rámci jednoho výběrového kola podat pouze jednu žádost. Organizace však může být součástí několika různých národních konsorcií v oblasti mobility nebo může více takových konsorcií koordinovat.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o těchto nabízených příležitostech je příručka k programu Erasmus+, jejíž část B uvádí podrobné informace o kritériích pro udělení grantů, kritériích způsobilosti a finančních pravidlech.

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury, případně národní kanceláře (v partnerských zemích).

eTwinning tvoří skupina škol, v jejímž rámci mohou pracovníci škol z celé Evropy vzájemně komunikovat, spolupracovat, realizovat projekty, sdílet zkušenosti a být součástí největší pedagogické komunity v Evropě.

Platforma School Education Gateway je určená učitelům, školám, odborníkům a ostatním zainteresovaným stranám, kteří mají zájem dozvědět se o aktualitách, trendech, politikách, iniciativách a aktivitách v oblasti školního vzdělávání. V rámci platformy mohou rovněž se svými kolegy diskutovat o významných otázkách v této oblasti.

Příručka pro vedoucí pracovníky škol

Příručka pro vedoucí pracovníky škol s informacemi o tom, jak mohou školy z programu těžit.