Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Къде се кандидатства

Тази страница съдържа насоки за организациите, които искат да кандидатстват за безвъзмездни средства или по покани за представяне на предложения в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

Ако искате да кандидатствате в лично качество по някоя от тези програми, вижте страницата Как можете да участвате.

Възможностите за финансиране се управляват от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или от националните агенции.

В списъка на проектите по-долу можете да видите кои действия по програмата от коя агенция се управляват.

В зависимост от поканата можете да видите как да кандидатствате, като

Нямате профил в EU Login? Регистрирайте се тук

Списък на проектите

Ключово действие 1 — Мобилност с учебна цел за физически лица

Кандидатствайте чрез националните агенции за:

 • Проекти за мобилност на ученици и служители в училищата
 • Проекти за мобилност на учащи и служители в рамките на ПОО
 • Проекти за мобилност на студенти и служители във висшите училища
 • Проекти за мобилност на учащи и служители в областта на образованието за възрастни
 • Проекти за мобилност в областта на младежта
 • Дейности за младежко участие
 • Мобилност на персонал в областта на спорта

Ключово действие 2 — Сътрудничество между организациите и институциите

Кандидатствайте чрез националните агенции за:

 • Партньорства за сътрудничество в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта (освен когато кандидатурата се подава от европейска НПО)
 • Партньорства от малък мащаб в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта

Кандидатствайте чрез EACEA за:

 • Партньорства за сътрудничество в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта, когато кандидатурата се подава от европейска НПО
 • Партньорства за сътрудничество и партньорства от малък мащаб в областта на спорта
 • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение
 • Действия „Еразмус Мундус“
 • Съюзи за иновации
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта
 • Изграждане на капацитет в областта на спорта
 • Европейски спортни прояви с нестопанска цел

Ключово действие 3 — Подкрепа за политически реформи

Кандидатствайте чрез EACEA за:

Обединена европейска младеж

Инициатива „Жан Моне“

Кандидатствайте чрез EACEA за:

 • Действия в областта на висшето образование: модули, катедри и центрове за високи постижения
 • Действия в други области на образованието и обучението: обучение на учители и мрежи
 • Инициативи за запознаване с ЕС в други области на образованието и обучението
 • Ориентационен дебат „Жан Моне“