Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Финансирани дейности и къде се кандидатства

Възможностите за финансиране се управляват от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или от националните агенции.

Можете да видите кои действия по програмата от коя агенция се управляват в списъка на проектите по-долу.

Къде се кандидатства

В зависимост от поканата можете да видите как да кандидатствате, като

EU login е новост за вас? Регистрирайте се тук.

Списък на проектите

КД1 — Образователна мобилност за граждани

Вид на действието Управляващ орган
Проекти за мобилност за ученици в началното училище и служители Национални агенции
Проекти за мобилност за учащите се в ПОО и служители Национални агенции
Проекти за мобилност за студенти във висши училища и служители Национални агенции
Проекти за мобилност за учащите се в областта на образованието за възрастни и служители Национални агенции
Проекти за мобилност в областта на младежта Национални агенции
Дейности за участие на младежта Национални агенции

КД 2 - Сътрудничество между организациите и институциите

Вид на действието Управляващ орган
Партньорства за сътрудничество в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта (освен тези, подадени от европейски НПО) Национални агенции
Партньорства от малък мащаб в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта Национални агенции
Партньорства за сътрудничество в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта, подадени от европейски НПО Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Партньорства за сътрудничество и партньорства от малък мащаб в областта на спорта Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Академии за учители по програма „Еразъм“ Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Действие „Еразмус Мундус“ Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Съюзи за иновации Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Създаване на капацитет в областта на младежта Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Европейски спортни прояви с нестопанска цел Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

КД3 - Подкрепа за политически реформи

Вид на действието Управляващ орган
Обединена европейска младеж Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Жан Моне

Вид на действието Управляващ орган
„Жан Моне“ в областта на висшето образование: модули, катедри и центрове за високи постижения Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
„Жан Моне“ в други области на образованието и обучението: обучение на учители и мрежи Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate