Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Част Б: Информация за действията, обхванати от настоящото ръководство

В тази част читателите ще намерят следната информация за всички действия и дейности, обхванати в ръководството за програмата „Еразъм+“:

 • описание на техните цели и очакваното въздействие;
 • описание на дейностите, за които се предоставя подкрепа;
 • таблици, в които са представени критериите, използвани за оценяване на проектните предложения;
 • допълнителна полезна информация за добро разбиране на видовете подкрепяни проекти;
 • описание на правилата за финансиране.

Съветваме кандидатите, преди да подадат своите заявления, да прочетат внимателно целия раздел, посветен на съответното действие, по което желаят да кандидатстват, както и общата информация за приоритетите, целите и основните характеристики на програмата. 

 

Кои действия са представени в настоящото ръководство? 

Разделите „Ключово действие 1“, „Ключово действие 2“ и „Ключово действие 3“ представят следните действия:

Ключово действие 1:

 • Проекти за мобилност на учещи и персонал във висшето образование, професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование, ученето за възрастни и младежта;
 • Дейности за младежко участие. 

Ключово действие 2:

 • Партньорства с цел сътрудничество, включващи:
  • Партньорства за сътрудничество;
  • Малки партньорства.
 • Партньорства за високи постижения, обхващащи:
  • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение;
  • Академии за учители „Еразъм+“;
  • Действие „Еразмус Мундус“.
 • Партньорства за иновации — Алианси за иновации
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел

Ключово действие 3:

 • Обединена европейска младеж

Действие по инициативата „Жан Моне“:

 • Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
 • Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Освен това някои от действията по програмата се реализират посредством специални покани за представяне на предложения, управлявани пряко от Европейската комисия или от нейната Изпълнителна агенция. За повече информация, моля, посетете уебсайтовете на Европейската комисия и Изпълнителната агенция.