Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Европейски спортни прояви с нестопанска цел

За възможността

Програма „Еразъм+“ предлага подкрепа за организирането на европейски спортни прояви с нестопанска цел и европейско измерение. Предоставят се възможности в следните области:

 • доброволческа дейност в спорта
 • социално приобщаване чрез спорт
 • борба срещу дискриминацията в спорта, включително равенство между половете
 • насърчаване на физическата активност и участието в спортни дейности.

Обхванати дейности

 • подготовка и организация на проявата
 • организиране на образователни дейности за спортисти, треньори, организатори и доброволци в процеса на подготовка на проявата
 • организиране на съпътстващи спортната проява дейности (конференции, семинари)
 • обучение на доброволци
 • изпълнение на последващи дейности (оценки, изготвяне на планове за бъдещи дейности)
 • комуникационни дейности, свързани с темата на проявата.

Видове прояви

Европейските спортни прояви с нестопанска цел могат да се провеждат в една държава с участници от други държави (общоевропейски прояви) или да се състоят от отделни прояви във всяка участваща държава (европейски местни прояви).

Налични са следните варианти на европейски спортни прояви с нестопанска цел:

 • европейска местна проява тип I: организирана от минимум 3 организации от 3 различни държави по програмата до максимум 5 организации от 5 различни държави по програмата
 • европейска местна проява тип II: организирана от минимум 6 организации от 6 различни държави по програмата
 • общоевропейска проява: една проява с най-малко 10 участващи организации от поне 10 държави по програмата (включително кандидатстващата организация)

Кой може да кандидатства

Кандидатурата трябва да се подаде от организация от страна по програмата. Кандидати могат да бъдат всички публични органи или организации, заедно със свързаните с тях субекти (ако има такива), които извършват дейност в областта на спорта.

Примерни организации:

 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище с компетентности в областта на спорта
 • местна, регионална, национална, европейска или международна спортна организация
 • национален олимпийски комитет или национална спортна конфедерация
 • организация, представляваща движението „спорт за всички“
 • организация, работеща в областта на популяризирането на физическата активност
 • организация, представляваща сектора за активен отдих
 • организация, работеща в областта на образованието, обучението или младежта.

Какво друго трябва да знаете

Когато подавате вашата кандидатура, ще трябва да изберете продължителността на вашия проект. Тя може да бъде 12 или 18 месеца според целта на проекта и вида на предвидените дейности.

Следните спортни прояви не могат да получат подкрепа по това действие:

спортни състезания, организирани редовно от национални, европейски или международни спортни федерации/асоциации/лиги (национални, европейски или световни първенства), освен ако финансовата подкрепа е поискана за организирането на съпътстващи дейности, насочени към големи групи от населението.

Как да кандидатствате

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да го направят чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки.

Всяка година се публикува по една покана за представяне на предложения. През 2021 г. крайният срок за изпращане на предложения за проекти е 17 юни 2021 г. (17:00 ч. централноевропейско лятно часово време).

Научете повече

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният източник на информация за европейските спортни прояви с нестопанска цел. То съдържа цялата информация за приоритетите, критериите за отпускане на безвъзмездни средства, правилата за финансиране и други.

Related funding calls