Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Neziskové európske športové podujatia

Základné informácie

Erasmus+ ponúka podporu pri organizovaní neziskových európskych športových podujatí, ktoré majú európsky rozmer. Príležitosti sa sa týkajú týchto oblastí:

 • dobrovoľníctvo v oblasti športu
 • sociálne začlenenie prostredníctvom športu
 • boj proti diskriminácii v športe vrátane presadzovania rodovej rovnosti
 • podpora zapájania sa do športových a fyzických aktivít

Zahrnuté činnosti

 • príprava a organizácia podujatia
 • organizovanie vzdelávacích činností pre športovcov, trénerov, organizátorov a dobrovoľníkov v rámci prípravy podujatia
 • organizovanie doplnkových činností k športovým podujatiam (konferencií, seminárov)
 • odborná príprava dobrovoľníkov
 • vykonávanie dlhodobých činností (hodnotenie a návrh plánov do budúcnosti)
 • komunikačné aktivity spojené s témou podujatia.

Druhy podujatí

Neziskové európske športové podujatia sa buď môžu konať v jednej krajine s účastníkmi z iných krajín (celoeurópske podujatia), alebo môžu mať formu jedného podujatia v každej zúčastnenej krajine (európske miestne podujatia).

Možné sú tieto typy neziskových európskych športových podujatí:

 • Európske miestne podujatie typu I: najmenej tri organizácie pochádzajúce z troch rôznych programových krajín a najviac päť organizácií z piatich rôznych programových krajín
 • Európske miestne podujatie typu II: najmenej šesť organizácií zo šiestich rôznych programových krajín
 • Celoeurópske podujatia: jedno podujatie najmenej s desiatimi účastníckymi organizáciami aspoň z desiatich programových krajín (vrátane žiadajúcej organizácie)

Kto môže podať žiadosť?

Žiadosť musí predložiť organizácia z programovej krajiny. Žiadateľom môže byť každý verejný subjekt alebo organizácia s pridruženými subjektmi (ak existujú) pôsobiace v oblasti športu.

Príklad organizácií

 • verejný subjekt zodpovedný za oblasť športu na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni
 • športová organizácia na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni
 • národný olympijský výbor alebo národná športová federácia
 • organizácia zastupujúca hnutie „šport pre všetkých“
 • organizácia pôsobiaca v oblasti podpory fyzickej aktivity
 • organizácia zastupujúca odvetvie aktívneho trávenia voľného času
 • organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže

Ďalšie relevantné informácie

Pri podávaní žiadosti si budete musieť zvoliť dĺžku trvania projektu. Môže to byť 12 alebo 18 mesiacov v závislosti od cieľa projektu a typu plánovaných činností.

V rámci tejto akcie sa nepodporujú tieto športové podujatia:

športové súťaže organizované pravidelne národnými, európskymi alebo medzinárodnými športovými federáciami/združeniami/ligami (národné, európske alebo svetové šampionáty), ak sa na organizáciu doplnkových aktivít zameraných na väčšiu populáciu nevyžaduje finančná podpora.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré chcú podať žiadosť, by tak mali urobiť prostredníctvom portálu EÚ pre financovanie a ponuky.

Každý rok sa uverejní len jedna výzva na predkladanie žiadostí. V roku 2021 sa lehota na predkladanie žiadostí končí 17. júna 2021 (o 17.00 hod. SELČ).

Viac informácií

Sprievodca programom Erasmus+ je hlavným zdrojom informácií o neziskových európskych športových podujatiach. Sprievodca programom obsahuje všetky informácie o prioritách, kritériách na vyhodnotenie návrhov, pravidlách financovania atď.

Related funding calls