Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Последици от коронавируса

Тази страница е предназначена за студенти, ученици, доброволци и други участници в програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. На нея се предоставя информация за последиците от коронавируса върху дейностите, за промените и наличната помощ.

Пандемията от COVID-19 се отразява отрицателно на текущите или планираните дейности в рамките на програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

Нашата реакция

Основната цел на Европейската комисия е безопасността и защитата на всички участници в „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, като същевременно напълно се спазват всички противоепидемични мерки, взети на национално равнище. Европейската комисия полага усилия да помогне на бенефициерите и студентите, учениците, доброволците и другите участници в програмите да се справят с последиците.

Комисията ще продължи да адаптира своята реакция с оглед на развитието на тази безпрецедентна ситуация, като пояснява и опростява прилагането или правилата и процедурите, когато това е необходимо, в сътрудничество с националните агенции по „Еразъм+“ и Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA).

Публикуване на извънредни покани

На 25 август 2020 г. бяха публикувани две извънредни покани за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ с цел подкрепа на цифровата подготвеност на образованието и творческите умения. По всяка от тези покани ще бъдат предоставени 100 млн. евро за мерки в отговор на пандемията от коронавирус.

  • С поканата за цифрова подготвеност на образованието ще се подкрепят проекти в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение и висшето образование. Поканата има за цел подобряване на онлайн, дистанционното и смесеното обучение, включително чрез подкрепа на преподавателите и обучителите, както и запазване на приобщаващия характер на възможностите за цифрово обучение.
  • С поканата за „партньорства за творчество“ ще се подкрепят проекти в областта на младежта, училищното образование и образованието и обучението на възрастни. Целта на поканата е да се развиват умения и компетентности, които допринасят за насърчаване на творчеството и повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа.

И двете покани ще помогнат за свързването на организации в сферата на образованието, обучението и младежта с организации от секторите на културата и творчеството.

Крайният срок за кандидатстване е 29 октомври 2020 г. Заинтересованите организации трябва да се свържат с националната агенция по „Еразъм +“ в съответната държава.

Допълнителна информация и обяснения за поканите ще намерите във втората поправка на ръководството за програма „Еразъм+“ за 2020 г.

Проучвания на въздействието от май 2020 г.

Европейската комисия проведе две проучвания за събиране на мненията на участниците в мобилност и висшите училища за начина, по който пандемията от COVID-19 се е отразила на изпълнението на техните проекти и дейности.

Инициатива за мрежи от европейски университети — резултати от проучването (на английски)

Образователна мобилност — резултати от проучването (на английски)

Често задавани въпроси

Към кого трябва да се обърна с въпроси относно въздействието на пандемията от Covid-19 върху дейностите в рамките на „Еразъм+“ или Европейския корпус за солидарност?

Индивидуални участници

Студенти, учители, младежи, младежки работници, доброволци и др., които срещат затруднения, трябва да се свържат с институцията или организацията в своята страна. Институциите и организациите трябва да поддържат отворен канал за комуникация с участниците в своите проекти, дори ако офисите им са затворени.

Моля, имайте предвид, че отговорите на запитвания по финансови въпроси (възстановявания, допустимост на разходи, условия за отпускане на безвъзмездни средства и др.) могат да отнемат малко повече време поради намаления достъп до много институции и организации.

Още въпроси за участниците

Организации бенефициери

Университети, училища, младежки организации и др. трябва да се свържат за помощ с агенцията, която им е предоставила проекта — това може да бъде:

  • националната агенция в тяхната страна — за повечето действия по програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. Национални агенции има в държавите — членки на ЕС, както и в Северна Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Сърбия и Обединеното кралство.
  • Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA) — за централизираните действия в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, като например съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“, дейностите „Жан Моне“, европейските университети, центровете за високи постижения в областта на професионалното образование, изграждането на капацитет, екипите на Обединената европейска младеж или доброволческите екипи във високоприоритетни области.

Още въпроси за организациите

Други партньори по проекти

Партньорите по проекти, които не са бенефициери по тях (университети, училища, младежки организации и др.), трябва да поддържат връзка с координатора (бенефициерите на проекта) на своя проект.

Вижте също

Информационен документ: практически съвети за участниците

Въздействие в по-широк план

Информация за мерките на Европейската комисия в отговор на коронавируса

Related news

Публикувано: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Публикувано: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Публикувано: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.