Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmusstadgan För Studerande

Erasmus+ syftar till att stödja deltagarnas utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utveckling.

Slide

Erasmus+ syftar till att stödja deltagarnas utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utveckling. Programmet syftar också till att genomgående främja lika möjligheter och tillgång, inkludering, mångfald och rättvisa.

Det bidrar dessutom till EU:s mål om digital omställning, hållbar utveckling och aktivt medborgarskap.

Erasmusstadgan för studerande återspeglar dessa värden och prioriteringar. Syftet med stadgan är att informera deltagarna om deras rättigheter och skyldigheter så att deras utbyte kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt.

Före utbytet

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om ansökningsprocessen, den mottagande institutionen/organisationen och de utbytesrelaterade aktiviteter som erbjuds.

Du har rätt att få en utbetalning av förfinansiering senast 30 dagar efter att båda parter har undertecknat avtalet eller bekräftelsen om ankomst har mottagits, och senast den dag då ditt utbyte börjar.

Om du ska studera utomlands bör du få underteckna ett digitalt lärandeavtal (Learning Agreement) med närmare uppgifter om vad du ska göra under ditt utbyte. Du kan underteckna det digitala lärandeavtalet i appen Erasmus+ om du kommer överens om det med din institution.
Du har rätt att få information om hur det automatiska erkännandet går till och hur betygssystemet vid den mottagande institutionen fungerar.

Du har rätt att få information om hur du ordnar försäkring, boende och visum (om det krävs) och vilket stöd som erbjuds för deltagare med särskilda behov.

Dina skyldigheter

Du måste underteckna ett bidragsavtal (Grant Agreement) med den sändande institutionen. Du måste också underteckna ett lärandeavtal med den sändande och den mottagande institutionen där det framgår vad du ska göra under ditt utbyte och hur många poäng du förväntas ta. Det är lärandeavtalet som gör att du kan få ditt utbyte erkänt automatiskt och tillgodoräkna dig det i din examen.

När du har nominerats ska du göra ett kostnadsfritt digitalt språktest genom det webbaserade språkstödet (Online Language Support), förutsatt att det finns ett språktest för det huvudsakliga undervisnings- eller arbetsspråket i fråga. Syftet är att testa din nivå och ge dig tillgång till särskilda möjligheter att lära dig språk som du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din utlandsvistelse.

När ditt lärosäte har gett dig information och vägledning om försäkring bör du se till att du har en sjukförsäkring som gäller för din utlandsvistelse. Om du ska praktisera utomlands bör du och din praktikvärd se till att du också har en ansvars- och olycksfallsförsäkring.

Under utbytet

Dina rättigheter

Du har rätt att behandlas likadant som de lokala studenterna/anställda och inte diskrimineras på grund av ålder, etniskt ursprung, ras, nationalitet, tillhörighet till en nationell minoritet, kultur, språk, kön, sexuell läggning, civilstånd, omsorgs- eller föräldraansvar, sjukdom, förmåga eller funktionsnedsättning, psykisk hälsa, hälsotillstånd, utseende, socioekonomisk bakgrund, religiös tro eller tillhörighet eller avsaknad av sådan, politisk tillhörighet eller politiska åsikter eller avsaknad av sådana, eller någon annan anledning.

Du har rätt till akademisk frihet när du förmedlar idéer och fakta, liksom i eventuell forskning som du bedriver under ditt utbyte.

Du har rätt att delta i mentors- och fadderverksamhet om det finns vid den mottagande institutionen/organisationen.

Du har rätt att göra din röst hörd och få information om lokala studentföreningar, den mottagande institutionens system för styrning och kvalitetssäkring samt andra relevanta stödtjänster för studenterna (t.ex. studentkårer, studentrepresentanter och ombudsmän).

Du har rätt att fortsätta få samma studiebidrag och studielån från det sändande landet under ditt utbyte.

Du har rätt till ytterligare ekonomiskt stöd i form av tilläggsbelopp om du är en deltagare med begränsade möjligheter eller om du väljer att resa med miljövänliga transportmedel.

Du ska inte behöva betala någon avgift för undervisning, registrering eller examination eller för att få tillgång till laboratorier och bibliotek under ditt utbyte.

Du har rätt att begära ändringar av lärandeavtalet inom en tidsfrist som bestäms av den sändande och den mottagande institutionen. Du har rätt att lämna in en begäran till den sändande institutionen om förlängning av utbytet.

Dina skyldigheter

Du måste följa den mottagande institutionens/organisationens och värdlandets regler, däribland uppföranderegler och hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Du måste följa din mottagande institutions uppförandekod, respektera mångfald och inte diskriminera någon på grund av ålder, etniskt ursprung, ras, nationalitet, tillhörighet till en nationell minoritet, kultur, språk, kön, sexuell läggning, civilstånd, omsorgs- eller föräldraansvar, sjukdom, förmåga eller funktionsnedsättning, psykisk hälsa, hälsotillstånd, utseende, socioekonomisk bakgrund, religiös tro eller tillhörighet eller avsaknad av sådan, politisk tillhörighet eller politiska åsikter eller avsaknad av sådana, eller någon annan anledning.

Du måste uppföra dig ansvarsfullt och respektfullt mot andra på din utbytesort. Att uppföra sig respektfullt innebär också att följa lagen och till exempel inte trakassera eller mobba någon.

Du måste uppföra dig på ett sätt som inte innebär någon hälso- eller säkerhetsrisk för dig själv eller andra. Du måste följa din institutions/organisations och värdlandets hälso- och säkerhetsregler.

Du måste respektera principen om akademisk integritet och sträva efter att göra ditt bästa vid alla relevanta examinationer och andra bedömningar.

Du uppmuntras att utnyttja alla möjligheter till lärande vid den mottagande institutionen/organisationen och att aktivt engagera dig i det lokala samhället och delta i interkulturella aktiviteter och andra projekt för att få ut så mycket som möjligt av din utlandsvistelse.

Du kan behöva betala en mindre avgift (på samma villkor som lokala studenter) för kostnader såsom försäkring, studentkårsmedlemskap och användning av studierelaterat material och utrustning.

Om du vill förlänga utbytet måste du lämna in en begäran om detta senast en månad innan den ursprungliga utbytesperioden tar slut.

Därefter måste du tillsammans med den sändande och den mottagande institutionen se till att ändringarna i lärandeavtalet valideras.

Efter utbytet

Dina rättigheter

Alla uppgifter som du har utfört på ett tillfredsställande sätt under utbytet i enlighet med lärandeavtalet har du rätt att få automatiskt erkända av den sändande institutionen.

Du har rätt att – och uppmuntras att – begära dokumentet Europass-mobilitet om du nyligen utexaminerats från ett lärosäte i ett programland.

Du har rätt att få ett resultatintyg (Transcript of Records) med dina poäng och betyg, om möjligt i digitalt format, från den mottagande institutionen senast fem veckor efter att dina resultat har registrerats. När den sändande institutionen har fått resultatintyget ska den ge dig fullständig information om erkännandet av dina resultat.
Om du är inskriven vid ett lärosäte i ett programland har du rätt att få de erkända komponenterna angivna i bilagan till ditt examensbevis (Diploma Supplement). Du har rätt att få ditt Diploma Supplement i digitalt format och på originalspråk om så är möjligt.

Om du har gjort praktik har du rätt att få ett praktikintyg från den mottagande organisationen/institutionen, om möjligt i digitalt format, med en sammanfattning av arbetsuppgifterna och en bedömning. Den sändande institutionen ska också ge dig ett resultatintyg om det anges i lärandeavtalet. Om praktiken inte ingick i studierna kan du begära att få den registrerad i dokumentet Europass-mobilitet. Om du är inskriven vid ett lärosäte i ett land som deltar i Bolognaprocessen bör praktiken dessutom registreras i ditt Diploma Supplement.

Dina skyldigheter

Du måste fylla i en deltagarrapport för att ge feedback om ditt utbyte till den sändande och den mottagande institutionen, det nationella programkontoret för Erasmus+ och EU-kommissionen.

Med hjälp av din feedback kan kommissionen och de nationella programkontoren förbättra Erasmus+ för framtida deltagare.

Du uppmuntras att berätta om ditt utbyte för vänner, andra studenter, personal vid din heminstitution, journalister m.fl. så att andra kan ta del av och dra nytta av dina erfarenheter.

Du kan med fördel använda Erasmusappen för att ge tips till framtida utbytesstudenter.

Du uppmuntras att gå med i lokala och nationella alumnnätverk, Erasmus+ alumnföreningar, studentföreningar och projekt som främjar Erasmus+ och dess värden, liksom ömsesidig förståelse mellan folk, kulturer och länder samt internationalisering på hemmaplan.

Under hela utbytesprocessen

Dina rättigheter

Du har rätt till lika och rättvis tillgång och möjligheter inom Erasmus+ och till rättvisa, inkluderande och öppna förfaranden under hela utbytesprocessen.

Om du stöter på problem eller anser att dina rättigheter inte har respekterats kan du börja med att kontakta den sändande eller den mottagande institutionen/organisationen för att försöka hitta en lösning. Beskriv problemet tydligt och kontakta den person som ansvarar för det område som problemet gäller. De ansvariga personernas kontaktuppgifter ska finnas i lärandeavtalet. Vid behov kan du använda dig av de formella överklagandeförfaranden som fastställts av den sändande eller den mottagande institutionen/organisationen. Om den sändande eller den mottagande institutionen/organisationen inte fullgör de skyldigheter som fastställs i Erasmusstadgan för högre utbildning eller i ditt bidragsavtal kan du kontakta det nationella programkontoret för Erasmus+.

Du kan få hjälp av studentkårerna och studentrepresentanterna vid både den sändande och den mottagande institutionen. Den sändande och den mottagande institutionen kan ge dig information om hur du kan kontakta de lokala studentkårerna och studentrepresentanterna.

Dina skyldigheter

Du kan ladda ner Erasmusappen för att få tillgång till olika funktioner, tips och möjligheter som du kan ha nytta av före, under och efter ditt utbyte.

Du kan också använda det webbaserade språkstödet som tagits fram för deltagare i Erasmus+. Där kan du få hjälp att lära dig de språk du kan ha nytta av under utbytet.

Tänk på hur ditt utbyte påverkar miljön – välj exempelvis gärna transportmedel med lägre klimatavtryck.
Kontakta gärna den sändande och den mottagande institutionen/organisationen för att ta reda på vilka alternativ som finns för att göra ditt utbyte miljövänligare.

Vad händer om du inte följer den här stadgan?

Den sändande och/eller den mottagande institutionen kan besluta att avbryta ditt utbyte.