Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Charta Študenta Programu Erasmus

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj zúčastnených študentov a absolventov.

Slide

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj zúčastnených študentov a absolventov. Cieľom programu je aj podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií.

Program v neposlednom rade prispieva k dosahovaniu cieľov EÚ týkajúcich sa digitálnej transformácie, trvalo udržateľného rozvoja a aktívneho občianstva.

V charte študenta programu Erasmus sa zohľadňujú uvedené hodnoty a priority a jej cieľom je primerane informovať účastníkov o ich právach a povinnostiach a zaistiť úspešnú realizáciu ich mobility.

Pred obdobím mobility

Vaše práva

Máte právo získať usmernenie k postupu podávania žiadosti a informácie o prijímajúcej inštitúcii/organizácii, ako aj o aktivitách dostupných počas obdobia mobility v zahraničí.

Máte právo na platbu predbežného financovania

  • do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy oboma stranami alebo
  • po prijatí potvrdenia o príchode a najneskôr do dátumu začiatku obdobia mobility.

Ak sa zúčastňujete na mobilite študentov na účely štúdia, mali by ste mať možnosť podpísať zmluvu o digitálnom online štúdiu, v ktorej sa uvádzajú podrobnosti o aktivitách v zahraničí. Ak sa tak dohodnete so svojou inštitúciou, zmluvu o online vzdelávaní môžete podpísať prostredníctvom mobilnej aplikácie Erasmus+.
Máte právo získať informácie o postupoch automatického uznávania a systéme klasifikácie, ktoré používa prijímajúca inštitúcia.

Máte právo na informácie o získaní poistenia, hľadaní bývania, zabezpečení víz (ak je to potrebné) a o zariadeniach/podpore, ktoré sú k dispozícii ľuďom s osobitnými potrebami.

Vaše záväzky a povinnosti

S vysielajúcou inštitúciou musíte podpísať zmluvu o grante a s vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou zmluvu o štúdiu s uvedením podrobností o aktivitách v zahraničí, čo je základom pre zabezpečenie automatického uznania vášho obdobia mobility v zahraničí (s vysvetlením kreditov, ktoré by ste mali získať, a ich započítaním do štúdia v domovskej krajine).

Po vybraní musíte podstúpiť bezplatné online posúdenie jazykovej spôsobilosti prostredníctvom online jazykovej podpory (za predpokladu, že je k dispozícii v hlavnom vyučovacom jazyku/jazyku práce v zahraničí) na účely zhodnotenia vašej úrovne a získania možností prístupu k špecifickým prvkom, ktoré vyhovujú vašim potrebám v oblasti jazykového vzdelávania, aby ste čo najlepšie využili vaše obdobie vzdelávania v zahraničí.

Po nadobudnutí informácií a usmernení k získaniu poistenia od vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by ste si na účely vášho pobytu v zahraničí mali zaistiť zdravotné poistenie. V prípade mobility študentov na účely stáže by ste sa mali spolu s hostiteľom stáže uistiť, že uzavriete aj poistenie zodpovednosti a úrazové poistenie.

Počas obdobia mobility

Vaše práva

Máte právo, aby s vami zaobchádzali rovnako ako s domácimi študentmi/zamestnancami, a nesmiete byť diskriminovaní na základe vášho veku, etnického pôvodu, rasy, národnosti, príslušnosti k národnostnej menšine, kultúry, jazyka, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, opatrovníckych alebo rodičovských povinností, choroby, schopnosti alebo postihnutia, duševného zdravotného stavu, zdravotných problémov, fyzického vzhľadu, sociálno-ekonomických pomerov, náboženskej viery alebo príslušnosti, resp. jej neexistencie, politickej príslušnosti alebo názorov, resp. ich neexistencie alebo akejkoľvek inej nepodstatnej odlišnosti.

Máte právo na akademickú slobodu v komunikácii alebo pri výmene myšlienok a faktov, ako aj v akomkoľvek potenciálnom výskume, ktorý by ste mohli vykonávať počas obdobia mobility.

Máte právo využívať siete mentorov a priateľov, ak sú v prijímajúcej inštitúcii/organizácii k dispozícii.

Máte právo byť vypočutí a informovaní o študentských organizáciách na akademickej pôde, o systémoch riadenia a zabezpečovania kvality prijímajúcej inštitúcie, ako aj o všetkých príslušných službách podpory študentov (napr. študentské spolky a zástupcovia študentov, ombudsmani).

V zahraničí máte právo naďalej dostávať rovnaké študentské granty alebo pôžičky z vašej vysielajúcej krajiny.

Máte právo na dodatočnú finančnú podporu vo forme navýšenia prostriedkov, ak ste účastníkom s nedostatkom príležitostí alebo ak sa rozhodnete cestovať ekologickým dopravným prostriedkom.
Počas obdobia mobility vám nesmú byť účtované poplatky za štúdium, registráciu, skúšky ani za prístup do laboratórií a knižníc.

Máte právo požiadať o zmeny v zmluve o štúdiu v lehote určenej vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Máte právo na podanie žiadosti o predĺženie obdobia mobility vašej vysielajúcej inštitúcii.

Vaše záväzky a povinnosti

Musíte dodržiavať pravidlá a predpisy prijímajúcej inštitúcie/organizácie a hostiteľskej krajiny, okrem iného aj predpisov o správaní, zdraví a bezpečnosti.

Musíte dodržiavať etický kódex prijímajúcej inštitúcie tým, že budete uznávať rozmanitosť komunity a nebudete diskriminovať ostatných na základe ich veku, etnického pôvodu, rasy, národnosti, príslušnosti k národnostnej menšine, kultúry, jazyka, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, opatrovníckych alebo rodičovských povinností, choroby, schopnosti alebo postihnutia, duševného zdravotného stavu, zdravotných problémov, fyzického vzhľadu, sociálno-ekonomických pomerov, náboženskej viery alebo príslušnosti, resp. jej neexistencie, politickej príslušnosti alebo názorov, resp. ich neexistencie, alebo akejkoľvek inej nepodstatnej odlišnosti.
K miestnej a akademickej komunite sa musíte správať zodpovedne a úctivo. Ohľaduplné správanie k druhým znamená dodržiavanie zákonov a okrem iného to, že ostatných nebudete obťažovať ani šikanovať.
Musíte sa správať tak, aby vaše správanie nepredstavovalo žiadne zdravotné ani bezpečnostné riziko pre vás ani pre ostatných. Musíte dodržiavať zdravotné a bezpečnostné normy vašich inštitúcií/organizácií a hostiteľskej krajiny.

Musíte dodržiavať zásadu akademickej integrity a snažiť sa podať čo najlepší výkon pri všetkých príslušných skúškach alebo pri iných formách hodnotenia.

Môžete plne využiť všetky možnosti vzdelávania, ktoré sú k dispozícii v prijímajúcej inštitúcii/organizácii, a takisto maximalizovať výhody svojho pobytu v zahraničí tým, že sa budete aktívne zapájať do života miestnej spoločnosti prostredníctvom aktivít/projektov zameraných na medzikultúrnu alebo občiansku angažovanosť.
Môžu sa od vás žiadať drobné poplatky (ktoré sa vyžadujú aj od domácich študentov) za náklady, ako sú poistenie, členstvo v študentských spolkoch alebo používanie študijného materiálu a zariadenia.

Akúkoľvek žiadosť o prípadné predĺženie obdobia mobility musíte podať minimálne jeden mesiac pred koncom pôvodne plánovaného obdobia.

Spolu s vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou musíte zabezpečiť, aby boli zmeny v zmluve o štúdiu po odoslaní žiadosti potvrdené.

Po období mobility

Vaše práva

V súlade so zmluvou o štúdiu máte počas vášho obdobia mobility právo na plné automatické akademické uznanie úspešne dokončených aktivít vysielajúcou inštitúciou.

Ak ste čerstvým absolventom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá sa nachádza v programovej krajine, odporúčame vám využiť vaše právo a požiadať o dokument Europass-mobilita.

Od prijímajúcej inštitúcie máte právo získať výpis výsledkov štúdia s uvedením dosiahnutých kreditov a známok, pokiaľ je to možné v digitálnom formáte, a to do piatich týždňov od zverejnenia vašich výsledkov. Po prijatí výpisu výsledkov štúdia vám vysielajúca inštitúcia poskytne úplné informácie o uznaní vašich dosiahnutých výsledkov.
Ak ste zapísaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktorá sa nachádza programovej krajine, máte právo na zahrnutie uznaných komponentov do dodatku k diplomu. Máte právo na získanie dodatku k diplomu v digitálnom formáte, ak je to možné, ako aj v pôvodnej jazykovej verzii.

Pri absolvovaní stáže máte právo získať od prijímajúcej organizácie/inštitúcie osvedčenie o stáži v digitálnom formáte, ak je to možné, v ktorom budú zhrnuté vykonané úlohy a poskytnuté hodnotenie. Vysielajúca inštitúcia vám takisto poskytne výpis výsledkov štúdia, ak je to uvedené v zmluve o štúdiu. Ak stáž nebola súčasťou učebného plánu, môžete požiadať o jej zaznamenanie do dokumentu Europass-mobilita a ak ste zapísaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania so sídlom v členskej krajine bolonského procesu, obdobie mobility by sa malo dodatočne zaznamenať do vášho dodatku k diplomu.

Vaše záväzky a povinnosti

Musíte vyplniť správu účastníka, ktorá poslúži ako spätná väzba o vašej mobilite v rámci programu Erasmus+ pre vašu vysielajúcu a prijímajúcu inštitúciu, príslušnú národnú agentúru a Európsku komisiu.

Európska komisia a národné agentúry programu Erasmus+ môžu na základe vašich skúseností potom posúdiť, ako zlepšiť a obohatiť program Erasmus+ pre budúce generácie.

O svoje skúsenosti s mobilitou sa môžete podeliť s priateľmi, spolužiakmi, zamestnancami domovskej inštitúcie, novinármi atď., aby sa o týchto skúsenostiach dozvedeli ostatní a mohli ich využiť.
Na tento účel môžete použiť mobilnú aplikáciu Erasmus+ a podeliť sa o svoje tipy s budúcimi študentmi.

Môžete sa pripojiť k miestnym a národným komunitám absolventov a k združeniam absolventov programu Erasmus+, k študentským organizáciám a projektom, v ktorých sa propaguje program Erasmus+ a jeho hodnoty, ako aj vzájomné porozumenie medzi ľuďmi, kultúrami a krajinami a internacionalizácia doma.

Počas celého obdobia mobility

Vaše práva

V rámci programu Erasmus+ máte právo na rovnaký a spravodlivý prístup a príležitosti, ako aj na spravodlivé, inkluzívne a transparentné postupy vo všetkých fázach vašej mobility.

V prípade, že narazíte na problém alebo sa domnievate, že vaše práva sa nedodržiavajú, môžete sa najskôr obrátiť na svoju vysielajúcu alebo prijímajúcu inštitúciu/organizáciu a spoločne s nimi hľadať riešenie. Problém by ste mali jasne identifikovať a podľa jeho povahy kontaktovať príslušnú zodpovednú osobu. Mená a kontaktné údaje zodpovedných osôb by mali byť uvedené v zmluve o štúdiu. V prípade potreby by ste si mali pozrieť formálne odvolacie postupy stanovené vo vysielajúcej alebo prijímajúcej inštitúcii/organizácii. Ak vaša vysielajúca alebo prijímajúca inštitúcia/organizácia nedodržiava záväzky stanovené v Charte Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie alebo vo vašej zmluve o grante, môžete kontaktovať príslušnú národnú agentúru programu Erasmus+.

Pomôcť vám môžu študentské spolky a zástupcovia študentov z vašej vysielajúcej aj prijímajúcej inštitúcie. Vysielajúca a prijímajúca inštitúcia vám môžu ukázať, kde nájdete kontakty na miestne študentské spolky a zástupcov.

Vaše záväzky a povinnosti

Aby sme vás mohli podporiť v každom kroku vašej mobility, odporúčame vám stiahnuť si mobilnú aplikáciu Erasmus+, ktorá predstavuje váš prvý vstupný bod k relevantným službám, tipom a príležitostiam pre vaše obdobie mobility v zahraničí.

Zároveň vás pozývame využiť online jazykovú podporu určenú pre účastníkov programu Erasmus+, aby ste získali prístup k špecifickým prvkom jazykového vzdelávania, ktoré vám pomôžu zvládnuť jazyky, ktorými chcete komunikovať vo svojom každodennom živote alebo pri aktivitách v rámci mobility.

Odporúčame vám, aby ste venovali pozornosť vplyvu vašej mobility na životné prostredie, napríklad prijatím opatrení, ktoré by znížili uhlíkovú stopu vašich ciest.

Kontaktujte svoju vysielajúcu a prijímajúcu inštitúciu/organizáciu a zistite, aké možnosti máte k dispozícii, aby bola vaša skúsenosť s programom Erasmus+ šetrnejšia k životnému prostrediu.

Čo sa stane v prípade, že nebudete dodržiavať túto chartu?

Vaša vysielajúca a/alebo prijímajúca inštitúcia sa môže rozhodnúť, že vaše obdobie mobility v zahraničí ukončí.