Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Hallgatói Charta

Az Erasmus+ program célja a részt vevő hallgatók és diplomások tanulmányi, szakmai és személyes fejlődésének támogatása.

Slide

Az Erasmus+ program célja a részt vevő hallgatók és diplomások tanulmányi, szakmai és személyes fejlődésének támogatása.

A program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás, a sokszínűség és a méltányosság előmozdítására törekszik. Emellett hozzájárul a digitális átállással, a fenntartható fejlődéssel és az aktív polgári szerepvállalással kapcsolatos uniós célok eléréséhez is.

Az Erasmus Hallgatói Charta tükrözi a fent említett értékeket és prioritásokat, és célja, hogy megfelelően tájékoztassa a résztvevőket jogaikról és kötelezettségeikről, és biztosítsa mobilitásuk sikeres megvalósítását.

A mobilitási időszak előtt

Jogok

Önnek jogában áll tájékoztatást kapni a pályázati eljárásról, és a fogadó intézményről/szervezetről, valamint a külföldi mobilitási időszakra vonatkozóan rendelkezésre álló tevékenységekről.

Ön jogosult előfinanszírozást kapni

  • a megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 30 naptári napon belül, vagy
  • az érkezés visszaigazolásának kézhezvételekor, de legkésőbb a mobilitási időszak kezdőnapján.

Ha tanulmányi célú hallgatói mobilitásban vesz részt, lehetősége van arra, hogy digitális online tanulmányi megállapodást írjon alá, mely meghatározza a külföldi tevékenységek részleteit. Intézménye hozzájárulásával az Erasmus+ mobilalkalmazásban is aláírhatja az online tanulmányi megállapodást.

Önnek jogában áll tájékoztatást kapni a fogadó intézmény által alkalmazott automatikus elismerési eljárásokról és osztályozási/értékelési rendszerről.

Önnek jogában áll tájékoztatást kapni a biztosításkötés és (szükség esetén) a vízumszerzés menetéről, a szálláskeresésről, valamint a speciális szükségletű résztvevők rendelkezésére álló létesítményekről/támogatásról.

Kötelezettségek

Támogatási megállapodást kell aláírnia a küldő intézménnyel, valamint tanulmányi megállapodást kell kötnie a küldő és a fogadó intézménnyel, mely meghatározza a külföldi tevékenységek részleteit. Ez képezi a külföldi mobilitási időszak automatikus elismerésének alapját (rögzíti a megszerzendő krediteket, melyeket otthoni diplomájába is beleszámítanak).

Kiválasztását követően az online nyelvi támogatást (Online Linguistic Support, OLS) nyújtó platform használatával Önnek ingyenes online nyelvi szintfelmérőn kell részt vennie (feltéve, hogy az alkalmazás a külföldi oktatás/munka fő nyelvén rendelkezésre áll). A szintfelmérő célja, hogy megállapítsa idegennyelv-ismeretének szintjét, és így Ön hozzáférhessen a nyelvtanulási szükségleteinek megfelelő speciális funkciókhoz, és a lehető legjobban kihasználhassa külföldi tanulási időszakát.

Miután a felsőoktatási intézménytől tájékoztatást és útmutatást kap a biztosításkötés menetéről, gondoskodnia kell arról, hogy a külföldi tartózkodásának időtartamára egészségbiztosítással rendelkezzen. Szakmai gyakorlati célú hallgatói mobilitás esetén a szakmai gyakorlat fogadóintézményével együtt gondoskodnia kell arról, hogy felelősség- és balesetbiztosítással is rendelkezzen.

A mobilitási időszak alatt

Jogok

Ön jogosult arra, hogy a fogadó intézmény/szervezet hallgatóival/munkavállalóival egyenlő bánásmódban részesüljön, és életkora, etnikai, faji származása, állampolgársága, nemzeti kisebbségi hovatartozása, kultúrája, nyelve, neme, szexuális irányultsága, családi állapota, ápolási vagy gyermekgondozási feladatai, betegsége, valamely adottsága vagy fogyatékossága, mentális és fizikai egészségi állapota, megjelenése, társadalmi-gazdasági háttere, vallási hovatartozása vagy annak hiánya, politikai hovatartozása vagy meggyőződése, vagy ezek hiánya alapján, illetve bármely más nem releváns különbségtétel alapján ne érje diszkrimináció.

A tudományos élet szabadságának megfelelően joga van nyilvánosságra hozni vagy megosztani ötleteket és tényeket, és ez a mobilitás időtartama alatt esetlegesen végzett kutatásaira is érvényes.

Ön jogosult arra, hogy igénybe vegye a mentori és diákhálózatok kínálta lehetőségeket, ha azok a fogadó intézménynél/szervezetnél rendelkezésre állnak.

Joga van ahhoz, hogy az egyetemen működő diákszervezetekhez, a fogadó intézmény irányítási és minőségbiztosítási részlegeihez, valamint a diákoknak támogatást nyújtó releváns szolgálatokhoz (pl. diákönkormányzathoz, érdekképviselethez, ombudsmanhoz) forduljon, illetve tájékoztatást kapjon ezekről.

Külföldi tartózkodása alatt Ön jogosult arra, hogy a küldő ország továbbra is változatlanul folyósítsa diákösztöndíját, illetve diákhitelét.

Ha Ön kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevő vagy ha környezetkímélő utazást választ, kiegészítő pénzügyi támogatásra jogosult.

A mobilitási időszak alatt Önnek nem számíthatnak fel tandíjat, beiratkozási díjat, vizsgadíjat, illetve labor- vagy könyvtárhasználati díjat sem.

Ön jogosult arra, hogy a küldő és a fogadó intézmény által meghatározott határidőn belül kérelmezze a tanulmányi szerződés módosítását. Ön jogosult arra, hogy kérelmet nyújtson be a küldő intézményhez, ha meg kívánja hosszabbítani mobilitási időszakát.

Kötelezettségek

Tiszteletben kell tartania a fogadó intézmény/szervezet és a fogadó ország szabályait és rendelkezéseit, beleértve többek között a magatartási szabályokat, valamint az egészségvédelmi és biztonsági előírásokat.

Tiszteletben kell tartania a fogadó intézmény magatartási kódexét és a közösség sokszínűségét, és nem részesíthet hátrányos megkülönböztetésben másokat életkor, etnikai vagy faji származás, állampolgárság, nemzeti kisebbségi hovatartozás, kultúra, nyelv, nem, szexuális irányultság, családi állapot, ápolási vagy gyermekgondozási feladat, betegség, valamely adottság vagy fogyatékosság, mentális és fizikai egészségi állapot, megjelenés, társadalmi-gazdasági háttér, vallási hovatartozás vagy annak hiánya, politikai hovatartozás vagy meggyőződés, vagy ezek hiánya alapján, illetve bármely más nem releváns különbségtétel alapján.

A helyi és a tudományos közösséggel szemben felelősségteljes szemléletet és tiszteletet kell tanúsítania. A másokkal szemben tanúsított tiszteletteljes magatartás magában foglalja a jogszabályok tiszteletben tartását, és többek között azt, hogy nem tesz ki másokat zaklatásnak vagy megfélemlítésnek.

Viselkedése nem jelenthet egészségügyi vagy biztonsági kockázatot saját maga vagy mások számára. Tiszteletben kell tartania intézményei/szervezetei és a fogadó ország egészségügyi és biztonsági előírásait.

Tiszteletben kell tartania a tudományos integritás elvét, és törekednie kell arra, hogy minden releváns vizsgán vagy egyéb megmérettetésen a legjobb tudása szerint teljesítsen.

Javasoljuk, hogy teljes mértékben használja ki a fogadó intézménynél/szervezetnél rendelkezésre álló tanulási lehetőségeket, és a lehető legnagyobb mértékben éljen a külföldön töltött időszak kínálta előnyökkel azáltal, hogy interkulturális vagy polgári szerepvállalást célzó tevékenységek/projektek révén aktívan részt vesz a helyi közösség életében.

A mobilitási időszak után

Jogok

A tanulmányi megállapodásnak megfelelően Ön jogosult arra, hogy a küldő intézmény tanulmányi célból teljeskörűen és automatikusan elismerje a mobilitási időszaka alatt kielégítően elvégzett tevékenységeket.

Ha Ön egy programország felsőoktatási intézményében frissen szerzett diplomát, jogosult arra – és ajánljuk is –, hogy Europass mobilitási igazolványt igényeljen.

Ön jogosult arra, hogy az eredmények közzétételét követő öt héten belül – lehetőség szerint digitális formátumban – tanulmányi átiratot kapjon a fogadó intézménytől, mely feltünteti a megszerzett krediteket és osztályzatokat. A tanulmányi átirat kézhezvételét követően küldő intézménye teljeskörűen tájékoztatja Önt eredményei elismeréséről.
Ha Ön programországban található felsőoktatási intézménybe iratkozott be, jogosult arra, hogy az elismert oktatási komponenseket felvegyék az oklevélmellékletbe. Ön jogosult arra, hogy az oklevélmellékletet lehetőség szerint digitális formátumban, annak eredeti nyelvi változatában is megkapja.

Ha szakmai gyakorlatot teljesít, Ön jogosult arra, hogy a fogadó szervezettől/intézménytől – lehetőség szerint digitális formátumban – igazolást kapjon a szakmai gyakorlat elvégzéséről, mely összefoglalja az elvégzett feladatokat és értékeli a nyújtott teljesítményt. Ha a tanulmányi megállapodásban szerepel, a küldő intézmény tanulmányi átiratot is átad Önnek. Ha a szakmai gyakorlat nem képezte részét a tantervnek, kérheti, hogy azt rögzítsék az Europass mobilitási igazolványban, és ha Ön a bolognai folyamat valamelyik tagországában található felsőoktatási intézménybe iratkozott be, a mobilitási időszakot az oklevélmellékletben is fel kell tüntetni.

Kötelezettségek

Ki kell töltenie egy résztvevői beszámolót is, mely az Erasmus+ mobilitási időszakkal kapcsolatos visszajelzésként szolgál a küldő és a fogadó intézmény, az illetékes Erasmus+ nemzeti ügynökség, valamint az Európai Bizottság számára.

Visszajelzése alapján az Európai Bizottság és az Erasmus+ nemzeti irodák felmérhetik, hogy a jövőre nézve hogyan lehetne javítani és gazdagítani az Erasmus+ programot.

Kérjük, ossza meg mobilitási tapasztalatait barátaival, diáktársaival, a küldő intézmény munkatársaival/szakembereivel/oktatóival, újságírókkal stb., hogy mások is megismerhessék e mobilitási lehetőséget és adott esetben éljenek is vele.

E célból kérjük, használja az Erasmus+ mobilalkalmazást, és ossza meg tippjeit a jövőbeli diákokkal.

Ajánlott csatlakoznia a helyi és nemzeti öregdiák-hálózatokhoz, csakúgy mint az Erasmus+ Öregdiák Egyesületekhez, diákszervezetekhez és projektekhez, melyek előmozdítják egyrészt az Erasmus+ programot és annak értékeit, másrészt az emberek, kultúrák és országok közötti kölcsönös megértést és a nemzetköziesítést.

A mobilitási időszak egésze alatt

Jogok

Az Erasmus+ program keretében Ön egyenlő és méltányos hozzáférésre és lehetőségekre, valamint tisztességes, inkluzív és átlátható eljárásokra jogosult a mobilitás minden szakaszában.

Ha problémába ütközik, vagy úgy véli, hogy jogait nem tartják tiszteletben, első lépésként vegye fel a kapcsolatot a küldő vagy a fogadó intézménnyel/szervezettel, és próbáljon velük együttműködve megoldást találni. Igyekezzen a problémát egyértelműen beazonosítani, majd a probléma jellegének megfelelően felvenni a kapcsolatot az illetékes személlyel. Az illetékes személyek nevének és elérhetőségének szerepelnie kell a tanulmányi megállapodásban. Szükség esetén a küldő vagy a fogadó intézmény/szervezet hivatalos jogorvoslati eljárását kell követnie. Ha a küldő vagy a fogadó intézmény/szervezet nem tartja be az Erasmus Felsőoktatási Chartában vagy az Önnel kötött támogatási megállapodásban rögzített kötelességeit, kapcsolatba léphet az illetékes Erasmus+ nemzeti ügynökséggel.

A küldő és a fogadó intézmény diákönkormányzata és diák-érdekképviseleti szervezetei egyaránt segítséget nyújthatnak. A helyi diákönkormányzat és diák-érdekképviseleti szervezetek elérhetőségéről a küldő és a fogadó intézménytől kaphat tájékoztatást.

Kötelezettségek

Az Erasmus+ mobilalkalmazás a mobilitás minden szempontjára kiterjedően hasznos segítséget nyújthat, ezért ajánlott letölteni. Az alkalmazás tippeket és közvetlen hozzáférést nyújt a külföldi mobilitás kapcsán igénybe vehető szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez.

Kérjük továbbá, hogy használja az Erasmus+ program résztvevői számára kialakított, online nyelvi támogatást nyújtó platformot, mely hozzáférést biztosít bizonyos, a nyelvtanulást szolgáló speciális funkciókhoz, és ezáltal segít abban, hogy a mobilitás alatt elmélyítse a mindennapi életben és a különböző tevékenységek során használt nyelvek ismeretét.

Kérjük, ne feledkezzen meg arról, milyen hatással van mobilitása a környezetre, ezért többek között ajánlott, hogy a lehetőségekhez mérten csökkentse utazásai szénlábnyomát.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a küldő és a fogadó intézménnyel/szervezettel, melyek tájékoztatják arról, hogy miként teheti környezetbarátabbá az Erasmus+ program keretében szerzett tapasztalatait.

Mi történik, ha nem tartja tiszteletben ezt a chartát?

A küldő és/vagy a fogadó intézmény dönthet úgy, hogy idő előtt lezárja az Ön külföldi mobilitási időszakát.