Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Karta Studenta Erasmusa

Program Erasmus+ służy wspieraniu rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego uczestniczących w nim studentów i jego absolwentów.

Slide

Program Erasmus+ służy wspieraniu rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego uczestniczących w nim studentów i jego absolwentów.

Wszystkie jego działania mają również na względzie propagowanie równych szans i równego dostępu, włączenia społecznego, różnorodności i sprawiedliwości. Ponadto program przyczynia się do osiągnięcia celów UE związanych z transformacją cyfrową, zrównoważonym rozwojem i aktywnością obywatelską.

Karta Studenta Erasmusa odzwierciedla wyżej wymienione wartości i priorytety, a jej celem jest odpowiednie informowanie uczestników o ich prawach i obowiązkach oraz zapewnienie pomyślnej realizacji ich planów w zakresie mobilności.

Przed okresem mobilności

Twoje prawa

Masz prawo do otrzymania informacji o procedurze składania wniosków, o instytucji lub organizacji przyjmującej oraz o działaniach możliwych w okresie mobilności za granicą.

Masz prawo do otrzymania płatności zaliczkowej

  • w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy stypendialnej przez obie strony lub
  • po potwierdzeniu przyjazdu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu mobilności.

Jeśli uczestniczysz w programie mobilności studentów w celu odbycia studiów, prawdopodobnie będziesz mógł/mogła podpisać online porozumienie o programie zajęć w formie cyfrowej, określające szczegóły działań za granicą. Jeżeli zostanie to uzgodnione z Twoją instytucją wysyłającą, możesz podpisać porozumienie o programie zajęć online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Erasmus+.

Masz prawo do otrzymania informacji o stosowanych przez instytucję przyjmującą procedurach automatycznego uznawania osiągnięć i systemie ocen.

Masz prawo do otrzymania informacji o możliwościach ubezpieczenia, zakwaterowania, uzyskania wizy (jeżeli jest wymagana) oraz o udogodnieniach lub środkach wsparcia dostępnych dla osób o specjalnych potrzebach.

Twoje obowiązki

Musisz podpisać umowę stypendialną z instytucją wysyłającą, zaś z instytucją wysyłającą i instytucją przyjmującą – porozumienie o programie zajęć, zawierające szczegółowe informacje o działaniach za granicą. Porozumienie to jest podstawą automatycznego uznawania okresu mobilności za granicą, gdyż określa przewidywane punkty zaliczeniowe, które uzyskasz i które będą zaliczone na poczet studiów w uczelni macierzystej.

Po pomyślnym przejściu procesu selekcji musisz wykonać przez internet nieodpłatny test biegłości językowej za pośrednictwem systemu wsparcia językowego online (pod warunkiem że jest on dostępny w głównym języku nauczania lub pracy za granicą). Test ten ma ocenić Twój poziom językowy i umożliwić Ci dostęp do specjalnych funkcji systemu wsparcia dostosowanych do Twoich potrzeb w zakresie nauki języka, abyś mógł/mogła jak najpełniej wykorzystać okres nauki za granicą.

Po otrzymaniu od swojej uczelni informacji dotyczących ubezpieczenia należy postarać się o ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu za granicą. W przypadku mobilności studentów w celu odbycia stażu należy postarać się, wraz z osobą przyjmującą Cię na staż, o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podczas okresu mobilności

Twoje prawa

Masz prawo do bycia traktowanym na równi z miejscowymi studentami lub pracownikami, bez dyskryminacji ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, rasę, narodowość, przynależność do mniejszości narodowej, kulturę, język, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, obowiązki opiekuńcze lub rodzicielskie, chorobę, sprawność lub niepełnosprawność, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, wygląd zewnętrzny, status społeczno-ekonomiczny, wyznanie lub przynależność religijną lub ich brak, przynależność polityczną lub opinie lub ich brak, czy jakiekolwiek inne nieistotne cechy.

Masz prawo do wolności akademickiej przy wypowiadaniu się i głoszeniu swoich idei i pomysłów, a także przy prowadzeniu ewentualnych badań naukowych przez cały okres mobilności.

Masz prawo korzystać z sieci mentorów i opiekunów, jeżeli są oni dostępni w instytucji lub organizacji przyjmującej.

Masz prawo do bycia wysłuchanym/-ą na forum organizacji studenckich na kampusie i poinformowanym/-ą o ich działalności, o systemach zarządzania i zapewniania jakości instytucji przyjmującej oraz o wszelkich odpowiednich usługach wsparcia dla studentów (np. o działalności stowarzyszeń studenckich i przedstawicieli studentów czy rzeczników praw obywatelskich).

Podczas pobytu za granicą masz prawo do dalszego otrzymywania stypendiów lub pożyczek studenckich z kraju wysyłającego.

Jeśli jesteś uczestnikiem o mniejszych szansach lub jeśli zdecydujesz się na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, masz prawo do dodatkowego wsparcia finansowego w formie dopłat uzupełniających.
W okresie mobilności nie mogą być od Ciebie pobierane żadne opłaty za naukę, zapisy, egzaminy ani za dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i bibliotek.

Masz prawo zwrócić się o wprowadzenie zmian do porozumienia o programie zajęć w terminie ustalonym przez instytucje wysyłającą i przyjmującą. Masz prawo zwrócić się do swojej instytucji wysyłającej o przedłużenie okresu mobilności.

Twoje obowiązki

Masz obowiązek przestrzegać zasad i przepisów instytucji lub organizacji przyjmującej oraz kraju przyjmującego, w tym zasad postępowania, zdrowia i bezpieczeństwa.

Masz obowiązek przestrzegać kodeksu postępowania instytucji przyjmującej, uznając różnorodność jej społeczności i nie dyskryminując nikogo ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, rasę, narodowość, przynależność do mniejszości narodowej, kulturę, język, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, obowiązki opiekuńcze lub rodzicielskie, chorobę, sprawność lub niepełnosprawność, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, wygląd zewnętrzny, status społeczno-ekonomiczny, wyznanie lub przynależność religijną lub ich brak, przynależność polityczną lub opinie lub ich brak, czy jakiekolwiek inne nieistotne cechy.

Masz obowiązek postępować odpowiedzialnie i z szacunkiem wobec społeczności lokalnej i akademickiej. Zachowanie z szacunkiem wobec innych oznacza poszanowanie prawa oraz m.in. powstrzymywanie się od molestowania lub nękania kogokolwiek.

Masz obowiązek postępować w sposób, który nie stanowi zagrożenia zdrowia ani bezpieczeństwa Twojego ani innych osób. Masz obowiązek przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w Twojej instytucji lub organizacji oraz w kraju przyjmującym.

Masz obowiązek przestrzegać zasady rzetelności akademickiej i starać się jak najlepiej wykazywać swoje umiejętności w trakcie wszelkich egzaminów lub innych form oceny.

Zachęcamy do pełnego wykorzystania wszystkich możliwości uczenia się dostępnych w instytucji lub organizacji przyjmującej, a także do maksymalizacji korzyści płynących z pobytu za granicą przez aktywny udział w lokalnej społeczności w ramach działań lub projektów służących angażowaniu się na poziomie międzykulturowym lub obywatelskim.

Może jednak być wymagana niewielka opłata, na takich samych zasadach jak od studentów miejscowych, np. na poczet ubezpieczenia, członkostwa w stowarzyszeniach studenckich i korzystanie z materiałów i urządzeń na potrzeby studiów.

Wniosek o ewentualne przedłużenie okresu mobilności musisz złożyć na co najmniej miesiąc przed końcem pierwotnie planowanego okresu mobilności.

Wraz z instytucjami wysyłającą i przyjmującą masz obowiązek dopilnować, aby zmiany w porozumieniu o programie zajęć zostały po złożeniu wniosku zatwierdzone.

Po okresie mobilności

Twoje prawa

Masz prawo do pełnego automatycznego uznania przez Twoją instytucję wysyłającą wszystkich zajęć pomyślnie ukończonych podczas okresu mobilności, zgodnie z porozumieniem o programie zajęć.

Masz prawo i zdecydowanie powinieneś/powinnaś ubiegać się o dokument Europass-Mobilność, jeśli niedawno ukończyłeś/-aś studia w uczelni zlokalizowanej w kraju programu.

W ciągu pięciu tygodni od ogłoszenia wyników masz prawo otrzymać od instytucji przyjmującej wykaz zaliczeń, w miarę możliwości w formacie cyfrowym, ze wskazaniem uzyskanych punktów i ocen. Po otrzymaniu wykazu zaliczeń Twoja instytucja wysyłająca przekaże Ci pełne informacje o Twoich uznanych osiągnięciach.

Jeżeli uczęszczałeś/-aś do uczelni znajdującej się w kraju programu, masz prawo do wpisania uznanych elementów studiów do suplementu do dyplomu. Masz prawo do otrzymania suplementu do dyplomu, w miarę możliwości w formacie cyfrowym, również w oryginalnej wersji językowej.

W przypadku stażu masz prawo otrzymać zaświadczenie o stażu, w miarę możliwości w formacie cyfrowym, od organizacji lub instytucji przyjmującej, podsumowujące wykonane zadania i zawierające ocenę stażu. Instytucja wysyłająca przekaże również wykaz zaliczeń, jeżeli zostało to przewidziane w porozumieniu o programie zajęć. Jeżeli staż nie był częścią programu nauczania, możesz zwrócić się o zarejestrowanie go w dokumencie Europass-Mobilność, a jeśli jesteś studentem uczelni znajdującej się w państwie członkowskim procesu bolońskiego, okres mobilności należy dodatkowo wpisać do suplementu do dyplomu.

Twoje obowiązki

Masz obowiązek wypełnić sprawozdanie uczestnika programu, aby przekazać instytucjom wysyłającej i przyjmującej, odpowiednim agencjom narodowym Erasmus+ oraz Komisji Europejskiej informacje zwrotne na temat okresu mobilności w ramach programu Erasmus+.

Na podstawie Twoich doświadczeń Komisja Europejska i agencje narodowe Erasmus+ będą mogły rozważyć, jak ulepszyć i wzbogacić program Erasmus+ dla kolejnych pokoleń uczestników.

Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami związanymi z mobilnością ze znajomymi, innymi studentami, pracownikami instytucji macierzystej, dziennikarzami itp., aby umożliwić innym osobom zapoznanie się z tym programem i skorzystanie z niego.

W tym celu zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej Erasmus+ i do dzielenia się swoimi doświadczeniami z przyszłymi studentami.

Zachęcamy do wstępowania do lokalnych i krajowych społeczności absolwentów i stowarzyszeń absolwentów Erasmus+ oraz do organizacji studenckich i projektów propagujących program Erasmus+ i jego wartości oraz wzajemne zrozumienie między ludźmi, kulturami i krajami oraz internacjonalizację na miejscu.

Podczas okresu mobilności

Twoje prawa

Masz prawo do równego i sprawiedliwego dostępu i takich samych możliwości w ramach programu Erasmus+, a także do sprawiedliwych, integracyjnych i przejrzystych procedur na wszystkich etapach mobilności.

Jeżeli napotkasz problemy lub uznasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane, możesz najpierw skontaktować się z instytucją lub organizacją wysyłającą lub przyjmującą i poprosić o pomoc w znalezieniu rozwiązania. Należy jasno określić problem i w zależności od jego charakteru skontaktować się z kompetentną osobą. Jej dane osobowe i kontaktowe powinny być podane w porozumieniu o programie zajęć. W razie potrzeby należy przejść formalne procedury odwoławcze obowiązujące w instytucji lub organizacji wysyłającej lub przyjmującej. Jeżeli Twoja instytucja lub organizacja wysyłająca lub przyjmująca nie dopełnia obowiązków określonych w Karcie Erasmusa dla szkolnictwa wyższego lub w umowie stypendialnej, możesz skontaktować się z odpowiednią agencją narodową Erasmus+.

Pomocy udzielić mogą również stowarzyszenia studenckie i przedstawiciele studentów zarówno instytucji wysyłającej, jak i przyjmującej. Instytucje wysyłająca i przyjmująca mogą wskazać, gdzie znaleźć dane kontaktowe lokalnych stowarzyszeń studenckich i przedstawicieli studentów.

Twoje obowiązki

Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej Erasmus+, która będzie wspierać Cię na każdym etapie mobilności jako pierwszy punkt dostępu do odpowiednich usług, porad i możliwości dotyczących okresu mobilności za granicą.

Zachęcamy również do korzystania ze wsparcia językowego online przeznaczonego dla uczestników programu Erasmus+ w celu uzyskania dostępu do jego specjalnych funkcji służących do nauki języków. Pomoże Ci to opanować języki, które będą Ci potrzebne do porozumiewania się na co dzień lub podczas działań związanych z mobilnością.
Zachęcamy do zwrócenia uwagi na wpływ Twojej mobilności na środowisko, na przykład przez podejmowanie działań, które zmniejszą ślad węglowy podróży.

Zgłoś się do swojej instytucji lub organizacji wysyłającej i przyjmującej po informacje o tym, jak sprawić, by Twoje działania w ramach programu Erasmus+ były bardziej przyjazne dla środowiska.

Co dzieje się w przypadku nieprzestrzegania Karty Studenta Erasmusa?

Twoja instytucja wysyłająca lub przyjmująca może podjąć decyzję o zakończeniu Twojego okresu mobilności za granicą.