Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Студентска Харта „Еразъм“

Целта на програмата „Еразъм+“ е да се подпомогне образователното, професионалното и личностното развитие на участващите студенти и висшисти.

Slide

Целта на програмата „Еразъм+“ е да се подпомогне образователното, професионалното и личностното развитие на участващите студенти и висшисти.

Друга нейна цел е насърчаването на равните възможности и достъпа, приобщаването, многообразието и справедливостта във всички включени в нея действия. Накрая, програмата допринася за постигането на целите на ЕС, свързани с цифровата трансформация, устойчивото развитие и активното гражданство.

Студентската харта „Еразъм“ отразява горепосочените ценности и приоритети, като има за цел да информира съответно участниците относно техните права и задължения, както и да гарантира успешното осъществяване на тяхната мобилност.

Получаване на печатна версия на хартата

Изтегляне на хартата във формат pdf (на всички езици на ЕС, както и на исландски, македонски, норвежки, сръбски и турски)

Изтегляне на хартата от Службата за публикации  

Вашите права, Вашите задължения и отговорности

  • Преди периода на мобилност

  • По време на периода на мобилност

  • След периода на мобилност

  • През периода на мобилност

Преди периода на мобилност

Вашите права

Имате право да получите насоки относно процеса на кандидатстване и информация за приемащата институция/организация, както и за дейностите, които са на разположение за периода на мобилност в чужбина.

Имате право да получите предварително финансиране

  • в рамките на 30 календарни дни след подписването на споразумението от двете страни или
  • след получаване на потвърждение за пристигането, но не по-късно от началната дата на периода на мобилност.

Ако участвате в студентска мобилност с цел обучение, следва да можете да подпишете цифрово онлайн споразумение за обучение, в което се посочват подробностите за дейностите в чужбина. Ако сте получили съгласието на вашата институция, можете да подпишете онлайн споразумението за обучение чрез мобилното приложение „Еразъм+“.
Имате право да получите информация относно процедурите за автоматично признаване и системата за оценяване, използвани от приемащата институция.

Имате право да получите информация относно сключването на застраховка, намирането на жилище, осигуряването на виза (ако се изисква такава), както и  съоръженията/подкрепата, налични за лицата със специални нужди.

Вашите задължения

Трябва да подпишете споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства с изпращащата институция и споразумение за обучение с изпращащата и с приемащата институция, в което са изложени подробно дейностите в чужбина. На тази  основа се гарантира автоматичното признаване на периода ви на мобилност в чужбина (чрез посочване на кредитите, които се очаква да придобиете и които ще бъдат прибавени към необходимите за дипломата ви у дома).

След като бъдете избран/а, трябва да преминете безплатно онлайн оценяване на езиковите ви умения чрез инструмента за езикова подкрепа (Online Language Support (OLS) (при условие че е достъпен на основния език на обучение/работа в чужбина) с цел оценка на вашето ниво и предоставяне на възможности за достъп до специфични функции, съответстващи на вашите нужди от езиково обучение, за да извлечете максимална полза от периода ви на обучение в чужбина.

След като получите информацията и насоките за получаване на застраховка от вашата институция за висше образование, следва да си осигурите здравна осигуровка за вашия престой в чужбина. При студентска мобилност за стажове трябва да гарантирате заедно с домакина на стажа, че имате също така застрахователно покритие за гражданска отговорност и срещу злополука.

По време на периода на мобилност

Вашите права

Имате право да бъдете третиран/а наравно с местните студенти/служители и да не бъдете дискриминиран/а въз основа на вашата възраст, етнически произход, раса, националност, принадлежност към национално малцинство, култура, език, пол, сексуална ориентация, семейно положение, отговорности за полагане на грижи или родителски отговорности, болест, способности или увреждания, психическо здравословно състояние, здравословно състояние, външен вид, социално-икономически произход, религиозни вярвания или принадлежност или липса на такава, политическа принадлежност или убеждения или липса на такива или всяко друго неуместно разграничение.

Имате право на академична свобода да заявявате или споделяте идеи и факти, както и във вашите евентуални изследвания, които бихте могли да проведете през периода си на мобилност.

Имате право да използвате възможностите, предлагани от мрежите от ментори и „другарчета“), ако има такива в приемащата институция/организация.

Имате право да бъдете изслушвани в рамките на студентските организации на учебното заведение, както и да бъдете информирани за тях и за системите за управление и осигуряване на качество на приемащата институция, както и за съответни услуги за подкрепа на студентите (напр. студентски съюзи и студентски представители, омбудсмани).

Имате право да продължите да получавате същите  безвъзмездни средства или заеми за студенти от изпращащата държава, докато сте в чужбина.

Имате право на допълнителна финансова подкрепа под формата на допълнителни средства, ако сте участник в програмата, който има по-малко възможности, или ако изберете да пътувате с екологични превозни средства.

Не трябва да плащате такси за обучение, записване, изпити или за достъп до лаборатории и библиотеки по време на периода на мобилност.

Имате право да поискате промени в споразумението за обучение в рамките на срока, определен от изпращащата и приемащата институция. Имате право да подадете искане за удължаване на периода на мобилност до изпращащата институция.

Вашите задължения

Трябва да спазвате правилата и разпоредбите на приемащата институция/организация и на приемащата държава, включително, наред с другото, разпоредбите в областта на здравето и безопасността.
Трябва да спазвате кодекса на поведение на приемащата институция, като зачитате разнообразието на общността и като не дискриминирате другите въз основа на възраст, етнически произход, раса, националност, принадлежност към национално малцинство, култура, език, пол, сексуална ориентация, семейно положение, отговорности за полагане на грижи или родителски отговорности, болест, способности или увреждания, психическо здравословно състояние, здравословно състояние, външен вид, социално-икономически произход, религиозни вярвания или принадлежност или липса на такава, политическа принадлежност или убеждения или липса на такива или всяко друго неуместно разграничение.

Трябва да действате отговорно и с уважение към вашата местна и академична общност. Поведението с уважение към другите предполага да спазвате закона и, наред с другото, да не тормозите или малтретирате никого.

Поведението ви не трябва да представлява риск за здравето или безопасността на вас и на другите. Трябва да спазвате стандартите за здраве и безопасност на вашите институции/организации, както и на приемащата държава.

Трябва да спазвате принципа на академичната почтеност и да се стремите да се представите по най-добрия възможен начин на всички съответни изпити или други форми на оценяване.

Насърчаваме ви да се възползвате пълноценно от всички възможности за учене, които предлага приемащата институция/организация, както и да извлечете максимални ползи от вашето време в чужбина, като участвате активно в местното общество чрез междукултурни дейности/проекти или граждански инициативи.

От вас може да бъде поискано да заплатите малка такса на същото основание като местните студенти във връзка с разходи като застраховка, членство в студентски съюзи или използване на учебни материали и оборудване.

Трябва да подадете искане за евентуално удължаване на периода на мобилност най-малко един месец преди края на първоначално планирания период.

Заедно с изпращащата и приемащата институция трябва да гарантирате, че след подаването на искането промените в споразумението за обучение са валидирани.

След периода на мобилност

Вашите права

Имате право да получите пълно автоматично академично признаване от изпращащата институция за дейностите, които се завършени по задоволителен начин през периода ви на мобилност, в съответствие със споразумението за обучение.

Имате право и ви препоръчваме да поискате документа „Европас—Мобилност“, ако наскоро сте завършили висше училище, намиращо се в държава по програмата.

Имате право да получите академична справка, ако е възможно в цифров формат, от приемащата институция в срок от пет седмици след публикуването на вашите резултати, показваща постигнатите кредити и степени. След получаването на академичната справка изпращащата институция ще ви предостави цялостна информация относно признаването на вашите резултати.

Ако сте записани във висше училище, намиращо се в държава по програмата, имате право признатите компоненти да бъдат включени в приложението към дипломата. Имате право да получите приложението към дипломата в цифров формат, а също и на оригиналния език, ако това е възможно.

Когато провеждате стаж, имате право да получите удостоверение за стаж, ако е възможно, в цифров формат от приемащата организация/институция, в което се обобщават изпълнените задачи и се дава оценка. Изпращащата институция ще ви предостави и академична справка, ако това е посочено в споразумението за обучение. Ако стажът не е бил част от учебната програма, може да поискате той да бъде записан в документа „Европас—Мобилност “ и ако сте записан/а във висше училище, намиращо се в държава членка на процеса от Болоня, периодът на мобилност следва да бъде допълнително вписан във вашето приложение към дипломата.

Вашите задължения и отговорности

Трябва да попълните доклада на участника, чрез който ще предоставите обратна информация относно периода ви на мобилност по програмата „Еразъм+“ на изпращащата и приемащата институция, на съответната национална агенция по „Еразъм +“ и на Европейската комисия.

Въз основа на вашия опит Европейската комисия и националните агенции по „Еразъм+“ могат да преценят как да подобрят и обогатят програмата „Еразъм+“ за бъдещите поколения.

Приканваме ви да споделите опита си в областта на мобилността с приятели, състуденти, служители в родната институция, журналисти и др., за да бъдат информирани и да се възползват от този опит и други хора.

За тази цел ви препоръчваме да използвате мобилното приложение „Еразъм+“ и да споделите вашите полезни съвети с бъдещи студенти.

Приканваме ви да се присъедините към местните и националните общности на завършилите студенти и асоциациите на участвалите студенти по програма „Еразъм+“, студентските организации и проекти, които популяризират „Еразъм+“ и нейните ценности, както и взаимното разбирателство между хората, културите и държавите и интернационализацията „у дома“.

През периода на мобилност

Вашите права

Имате право на равен и справедлив достъп и възможности в рамките на програма „Еразъм+“, както и на справедливи, приобщаващи и прозрачни процедури на всички етапи от вашата мобилност.

Ако срещнете проблем или считате, че правата ви не се зачитат, трябва да се свържете първо с изпращащата или с приемащата институция/организация и да потърсите решение с тях. Трябва ясно да посочите проблема и да се свържете със съответното отговорно лице в зависимост от естеството на проблема. Имената и данните им за контакт следва да бъдат посочени в споразумението за обучение. Ако е необходимо, следва да предприемете официалните процедури за обжалване, установени в изпращащата или приемащата институция/организация. Ако изпращащата или приемащата институция/организация не изпълнява задълженията си, посочени в Хартата за висше образование „Еразъм“ или в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства, можете да се обърнете към съответната национална агенция по програмата „Еразъм+“.

Студентските съюзи и студентските представители както на изпращащите, така и на приемащите институции, могат да ви съдействат. Изпращащите и приемащите институции могат да ви посочат къде да намерите координатите за връзка на местните студентски съюзи и представители.

Вашите задължения и отговорности

За да получите подкрепа на всеки етап от вашата мобилност, ви приканваме да изтеглите приложението Erasmus+ Mobile App, което е първата ви входна точка към съответните услуги, полезни съвети и възможности за периода ви на мобилност в чужбина.

Приканваме ви също така да използвате инструмента за езикова подкрепа (Online Language Support (OLS), проектиран за участниците в програмата с цел да получат достъп до специфични функции за изучаване на езици, които ще ви помогнат да научите езиците, които желаете да говорите в ежедневието си или в рамките на дейностите за мобилност.

Насърчаваме ви да обърнете внимание на въздействието на вашата мобилност върху околната среда, например като предприемете действия, които биха намалили въглеродния отпечатък на вашите пътувания.

Моля, свържете се с изпращащите и приемащите институции/организации относно възможностите, които ви се предлагат, за да бъде опитът ви, свързан с програма „Еразъм+“, в по-висока степен щадящ околната среда.

Какво ще се случи, ако не спазвате тази Харта?

Вашата изпращаща и/или приемаща институция може да реши да прекрати периода ви на мобилност в чужбина.