Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus-studentercharter

Erasmus+-programmet har til formål at støtte de deltagende studerende og kandidaters uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling.

Slide

Erasmus+-programmet har til formål at støtte de deltagende studerende og kandidaters uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling.

Derudover har programmet til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets aktioner. Endelig bidrager programmet til at nå EU's mål vedrørende digital omstilling, bæredygtig udvikling og aktivt medborgerskab.

Erasmus-studenterchartret afspejler ovennævnte værdier og prioriteter med henblik på at informere deltagerne tilstrækkeligt om deres rettigheder og forpligtelser og sikre en vellykket gennemførelse af deres mobilitet.

 

Få en udskriftsvenlig udgave af Erasmus-studenterchartret

Du kan downloade det som PDF (på alle EU-sprog, islandsk, makedonsk, norsk, serbisk og tyrkisk)

Download chartret fra Publikationskontoret  

Dine rettigheder, dine forpligtelser

Før mobilitetsperioden

Dine rettigheder

Du har ret til at modtage vejledning om ansøgningsprocessen og oplysninger om værtsinstitutionen/-organisationen samt om aktiviteter, der er tilgængelige for mobilitetsperioden i udlandet.

Du har ret til at modtage en forhåndsstøtteudbetaling

  • indenfor 30 kalenderdage efter begge parters undertegnelse af aftalen eller
  • efter modtagelse af ankomstbekræftelsen og senest på startdatoen for mobilitetsperioden.

Hvis du deltager i studentermobilitet i forbindelse med dine studier, bør du kunne underskrive en digital onlinelæringsaftale med nærmere oplysninger om detaljerne i forbindelse med aktiviteterne i udlandet. Du kan efter aftale mellem dig og din institution underskrive onlinelæringsaftalen via Erasmus+-mobilapplikationen. Du har ret til at modtage oplysninger om den automatiske anerkendelsesprocedure og den karakterskala, der anvendes af værtsinstitutionen.

Du har ret til at få oplysninger om at tegne forsikring, finde bolig, få visum (hvis det er påkrævet) og faciliteter/støtte til personer med særlige behov.

Dine forpligtelser

Du skal underskrive en tilskudsaftale med hjeminstitutionen og en læringsaftale med både hjem- og værtsinstitutionen med nærmere oplysninger om aktiviteterne i udlandet, som er grundlaget for at sikre automatisk anerkendelse af din mobilitetsperiode i udlandet (ved at præcisere de meritter, du forventes at opnå og kan tælle med i din oprindelige uddannelse).

Du skal gennemgå en gratis online sprogprøve via Online Language Support efter at være blevet udvalgt (forudsat at det er tilgængeligt på det primære undervisnings-/arbejdssprog i det pågældende værtsland) for at bedømt dit niveau og få adgang til særlige funktioner, der passer til dine sprogindlæringsbehov, for at få mest muligt ud af dit læringsophold i udlandet.

Når du har modtaget oplysninger og vejledning om at tegne forsikring fra din videregående uddannelsesinstitution, skal du sikre dig, at du har sygesikringsdækning for dit udlandsophold. I tilfælde af studentermobilitet i forbindelse med praktikophold bør du sammen med din praktikvært sikre dig, at du også tegner ansvars- og ulykkesforsikring.

Under mobilitetsperioden

Dine rettigheder

Du har ret til at blive behandlet på lige fod med værtlandets studerende/ansatte og må ikke blive forskelsbehandlet på grund af din alder, etniske oprindelse, race, nationalitet, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, kultur, sprog, køn, seksuelle orientering, civilstand, pleje- eller forældreansvar, sygdom, evner eller handicap, psykiske sundhedstilstand, helbredstilstand, fysiske udseende, socioøkonomiske baggrund, religiøse overbevisning eller tilhørsforhold eller mangel herpå, politiske tilhørsforhold eller mangel herpå eller ethvert andet irrelevant kendetegn.

Du har ret til akademisk frihed med hensyn til at kommunikere eller udveksle idéer og fakta samt i enhver potentiel forskning, du måtte udføre i løbet af din mobilitetsperiode.

Du har ret til at gøre brug af netværk af mentorer og følordninger, hvor det er muligt i værtsinstitutionen/-organisationen.

Du har ret til at blive hørt i og informeret om studenterorganisationer på universitetet, værtsinstitutionens forvaltnings- og kvalitetssikringssystemer samt eventuelle relevante støttetjenester for studerende (f.eks. studenterforeninger, studenterrepræsentanter og ombudsmænd).

Du har ret til fortsat at modtage de samme stipendier eller lån fra dit hjemland, mens du er i udlandet.

Du har ret til yderligere økonomisk støtte i form af supplerende tilskud, hvis du er deltager med færre muligheder, eller hvis du vælger at rejse med miljøvenlige transportmidler. Du skal ikke betale gebyr for undervisning, tilmelding, eksaminer eller adgang til laboratorie- og biblioteksfaciliteter i mobilitetsperioden.

Du har ret til at anmode om ændringer af uddannelsesaftalen inden for den frist, som hjem- og værtsinstitutionerne har fastsat. Du har ret til at indgive en anmodning om forlængelse af mobilitetsperioden til din hjeminstitution.

Dine forpligtelser

Du skal overholde de regler og forskrifter, der gælder for værtsinstitutionen/-organisationen og i værtslandet, herunder bl.a. regler for adfærd, sundhed og sikkerhed.

Du skal overholde værtsinstitutionens adfærdskodeks, ved at anerkende mangfoldigheden i fællesskabet og ikke forskelsbehandle andre på baggrund af alder, etnisk oprindelse, race, nationalitet, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, kultur, sprog, køn, seksuel orientering, civilstand, pleje- eller forældreansvar, sygdom, evner eller handicap, psykisk sundhedstilstand, helbredstilstand, fysisk udseende, socioøkonomisk baggrund, religiøs overbevisning eller tilhørsforhold eller mangel herpå, politisk tilhørsforhold eller mangel herpå eller enhvert andet irrelevant kendetegn.

Du skal agere ansvarligt og respektfuldt over for dit lokalmiljø og akademiske fællesskab. At udvise respektfuld adfærd over for andre indebærer overholdelse af loven og bl.a., at du ikke chikanerer eller mobber andre. Du skal udvise en adfærd, der ikke udgør nogen sundheds- eller sikkerhedsrisiko for dig selv eller andre. Du skal overholde standarderne for sundhed og sikkerhed i din institution/organisation og værtslandet.

Du skal overholde princippet om akademisk integritet og bestræbe dig på efter bedste evne at gennemføre alle relevante eksamener eller andre former for bedømmelse.

Du opfordres til fuldt ud at udnytte alle de læringsmuligheder, der findes i værtsinstitutionen/-organisationen, og maksimere fordelene ved din tid i udlandet ved at tage aktiv del i lokalsamfundet gennem interkulturelle eller medborgerengagerende aktiviteter/projekter.

Du kan dog blive afkrævet et mindre beløb på samme vilkår som lokale studerende for forsikring, studenterforeninger og brug af diverse studierelaterede materialer.

Du skal indsende en eventuel anmodning om forlængelse af mobilitetsperioden mindst en måned inden udløbet af den oprindeligt planlagte periode.

Sammen med hjem- og værtsinstitutionen skal du sørge for, at ændringerne i læringsaftalen godkendes, efter at anmodningen er indgivet.

Efter mobilitetsperioden

Dine rettigheder

Du har ret til fuld akademisk anerkendelse fra din hjeminstitution af aktiviteter, der er gennemført på tilfredsstillende måde under mobilitetsopholdet i overensstemmelse med uddannelsesaftalen.

Du har ret til og opfordres til at anmode om Europass-mobilitetsbeviset, hvis du er nyuddannet fra en videregående uddannelsesinstitution i et programland.

Du har ret til at modtage en eksamensudskrift, om muligt i digitalt format, fra værtsinstitution senest fem uger efter offentliggørelsen af dine resultater med angivelse af de opnåede meritter og karakterer. Når hjeminstitutionen har modtaget eksamensudskriften, vil du modtage fyldestgørende oplysninger om anerkendelsen af dine resultater.

Hvis du er indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution i et programland, har du ret til at få de anerkendte komponenter inkluderet i tillægget til eksamensbeviset. Du har ret til om muligt at modtage tillægget til eksamensbeviset i digitalt format, også på originalsproget.

Når du gennemfører et praktikophold, har du ret til at modtage et praktikcertifikat, om muligt i digitalt format, fra værtsorganisationen/-institutionen med en sammenfatning af de udførte opgaver og en evaluering. Hjeminstitutionen vil også give dig en eksamensudskrift, hvis det er angivet i læringsaftalen. Hvis praktikopholdet ikke var en del af læreplanen, kan du anmode om at få det registreret i Europass-mobilitetsbeviset, og hvis du er indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution i et land, der er medlem af Bolognaprocessen, skal mobilitetsperioden også registreres i dit tillæg til eksamensbeviset.

Dine forpligtelser

Du skal udfylde et spørgeskema med feedback om dit mobilitetsophold med Erasmus+ til din hjem- og værtsinstitution, det relevante nationale Erasmus+-agentur og til Europa-Kommissionen.

På baggrund af dine erfaringer kan Europa-Kommissionen og de nationale Erasmus+-agenturer derefter vurdere, hvordan man kan forbedre og berige Erasmus+-programmet for kommende generationer.

Du opfordres til at dele din mobilitetserfaring med venner, medstuderende, personale i hjeminstitutionen, journalister osv., så andre kan få indblik i dine oplevelser og få gavn af dem.

Med henblik herpå opfordres du til at bruge Erasmus+-mobilapplikationen og dele dine tips med fremtidige studerende.

Du opfordres til at melde dig ind i lokale og nationale alumneforeninger og i Erasmus+-Alumneforeninger, studenterorganisationer og projekter, der fremmer Erasmus+ og dets værdier, samt gensidig forståelse mellem mennesker, kulturer, lande og internationalisering hjemme.

Under mobilitetsperioden

Dine rettigheder

Du har ret til lige adgang og muligheder under Erasmus+-programmet samt til retfærdige, inklusive og gennemsigtige procedurer i alle faser af din mobilitet.

Hvis du støder på et problem eller mener, at dine rettigheder ikke respekteres, kan du først kontakte din hjem- eller værtsinstitution/-organisation og prøve at finde en løsning med dem. Du bør beskrive problemet tydeligt og kontakte den relevante ansvarlige person afhængigt af problemets art. Deres navne og kontaktoplysninger bør fremgå af læringsaftalen. Om nødvendigt bør du følge de formelle klageprocedurer, der er fastlagt af hjem- eller værtsinstitutionen/-organisationen. Hvis din hjem- eller værtsinstitution ikke opfylder de forpligtelser, der er fastsat i Erasmus-chartret for videregående uddannelse eller i din tilskudsaftale, kan du kontakte det relevante nationale Erasmus+-agentur.

Studenterforeninger og studenterrepræsentanter, både i hjem- og værtsinstitutionen, kan være til hjælp for dig. Hjem- og værtsinstitutionen kan oplyse, hvor du kan finde kontakter i de lokale studenterforeninger og repræsentationer.

Dine forpligtelser

For at støtte dig i alle faser af din mobilitet opfordres du til at downloade mobilapp'en Erasmus+, som er dit første kontaktpunkt, til de relevante tjenester, tips og muligheder for din mobilitetsperiode i udlandet.

Du opfordres også til at gøre brug af Online Language Support, der er udformet til deltagere i Erasmus+-programmet, for at få adgang til særlige sprogindlæringsfunktioner, som kan hjælpe dig til at beherske de sprog, du ønsker at tale i din dagligdag eller under mobilitetsaktiviteter.

Du opfordres til at være opmærksom på den indvirkning, som din mobilitet har på miljøet, f.eks. ved at træffe foranstaltninger, der vil reducere dine rejsers kulstoffodaftryk.

Spørg gerne din hjem- og værtsinstitution/-organisation om, hvilke muligheder du har for at gøre din Erasmus+-oplevelse mere miljøvenlig.

Hvad hvis du ikke overholder dette charter?

Din hjem- og/eller værtsinstitution kan beslutte sig for at afslutte dit mobilitetsophold i udlandet.