Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Charta Studenta

Cílem programu Erasmus+ je podporovat vzdělávací, profesní a osobní rozvoj zúčastněných studentů a absolventů.

Slide

Cílem programu Erasmus+ je podporovat vzdělávací, profesní a osobní rozvoj zúčastněných studentů a absolventů. V rámci všech svých akcí program také usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti.

V neposlední řadě přispívá k dosažení cílů EU souvisejících s digitální transformací, udržitelným rozvojem a aktivním občanstvím.

Erasmus Charta studenta výše uvedené hodnoty a priority odráží a jejím účelem je řádně informovat účastníky o právech a povinnostech a přispět k úspěchu jejich pobytu v zahraničí.

Před zahájením mobility

Vaše práva

Máte nárok na informace o postupu podání žádosti, o přijímající instituci/organizaci a také o činnostech, kterým se při pobytu v zahraničí můžete věnovat.

Máte nárok na výplatu zálohy (tzv. předběžného financování)

  • do 30 kalendářních dnů od podpisu účastnické smlouvy oběma stranami, nebo
  • po obdržení potvrzení o příjezdu, nejpozději však k datu zahájení mobility.

Pokud do zahraničí vyjíždíte jako student za účelem studia, měli byste mít možnost podepsat on-line studijní smlouvu, v níž bude vaše činnost v zahraničí podrobně popsána. Po dohodě s vaší vysílající institucí můžete tuto smlouvu podepsat v mobilní aplikaci Erasmus+.

Máte nárok na informace o postupu automatického uznání studia a o klasifikačním systému v přijímající instituci.

Dále máte nárok na informace ohledně pojištění, ubytování, získání víz (v případě potřeby) a o možnostech vybavení a podpory pro osoby se specifickými potřebami.

Vaše povinnosti

S vysílající institucí musíte podepsat účastnickou smlouvu a s vysílající i přijímající studijní smlouvu s podrobným popisem vaší činnosti v zahraničí. Tato smlouva je základem pro automatické uznání vašeho pobytu v zahraničí (uvádí kredity, které máte získat a jež budou započteny do studia na domovské instituci).

Poté, co jste byli vybráni, podstoupíte bezplatné on-line hodnocení vašich jazykových znalostí na platformě on-line jazykové podpory (je-li k dispozici v hlavním jazyce výuky či práce v zahraničí). Zjistíte tak svoji úroveň a získáte přístup k cílenému jazykovému vzdělávání, jež odpovídá vašim potřebám a umožní vám ze studia v zahraničí vytěžit co nejvíce.

Po obdržení informací a pokynů od vaší vysokoškolské instituce byste si měli sjednat zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí. Pokud do zahraničí vyjíždíte jako student za účelem stáže, měli byste po dohodě s hostitelem stáže uzavřít také pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění.

V průběhu mobility

Vaše práva

Máte nárok na stejné zacházení, jakého se dostává místním studentům/zaměstnancům, a nesmíte být diskriminováni na základě věku, etnického původu, rasy, národnosti, příslušnosti k národnostní menšině, kultury, jazyka, pohlaví, sexuální orientace, občanského stavu, pečovatelských či rodičovských povinností, nemoci, schopností nebo zdravotního postižení, duševního zdraví, zdravotního stavu, vzhledu, socioekonomického zázemí, náboženského vyznání nebo příslušnosti či jejich neexistence, politické příslušnosti ani názorů či jejich neexistence nebo jiného nepodstatného rozlišování.

Máte právo na akademickou svobodu při komunikaci, vyjadřování názorů a sdělování faktů a při výzkumu, který budete v průběhu mobility případně provádět.

Můžete využít sítí mentorů a spolužáků, pokud v přijímající instituci/organizaci existují.

Máte právo obrátit se na studentské organizace ve škole a právo na informace o činnosti těchto organizací, o systému řízení a systému zajištění kvality v přijímající instituci a dále o všech relevantních službách podpory studentů (např. svazy studentů, zástupci studentů, školský ombudsman).

Po dobu pobytu v zahraničí vám zůstává zachováno studentské stipendium nebo půjčka poskytnutá státem, který vás vysílá.

Jste-li účastník s omezenými příležitostmi nebo cestujete-li ekologickým dopravním prostředkem, máte nárok na dodatečnou finanční podporu.

V průběhu mobility vám nesmí být účtovány poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do laboratoří ani knihoven.

O změny studijní smlouvy smíte požádat ve lhůtách stanovených vysílající a přijímající institucí. Máte právo podat vysílající instituci žádost o prodloužení mobility.

Vaše povinnosti

Dodržujte pravidla a předpisy přijímající instituce/organizace a hostitelské země, mimo jiné pravidla týkající se chování, zdraví a bezpečnosti.

Musíte dodržovat kodex chování přijímající instituce, respektovat rozmanitost školní komunity a nesmíte nikoho diskriminovat na základě věku, etnického původu, rasy, národnosti, příslušnosti k národnostní menšině, kultury, jazyka, pohlaví, sexuální orientace, občanského stavu, pečovatelských či rodičovských povinností, nemoci, schopností nebo zdravotního postižení, duševního zdraví, zdravotního stavu, vzhledu, socioekonomického zázemí, náboženského vyznání nebo příslušnosti či jejich neexistence, politické příslušnosti ani názorů či jejich neexistence nebo jiného nepodstatného rozlišování.

Jednejte odpovědně a s úctou vůči místní a akademické komunitě. Chovat se s respektem vůči ostatním znamená dodržovat právní předpisy, mimo jiné neobtěžovat či nešikanovat ostatní.

Chovejte se tak, abyste ze zdravotního nebo bezpečnostní hlediska neohrozili sebe ani jiné osoby. Dodržujte zdravotní a bezpečnostní normy své instituce/organizace a hostitelské země.

Respektujte zásadu akademické integrity a snažte se co nejlépe obstát ve všech zkouškách nebo jiných formách hodnocení.

Plně využijte všech příležitostí ke vzdělávání dostupných v přijímající instituci/organizaci a aktivně se zapojte do života místní společnosti prostřednictvím činností/projektů zaměřených na mezikulturní či občanskou angažovanost, zvýšíte tím přínos vašeho pobytu v zahraničí.

Může vám být účtován malý poplatek (stejně jako místním studentům) např. za pojištění, členství ve svazu studentů a za použití studijních materiálů nebo vybavení.

Žádost o prodloužení období mobility musí být předložena nejméně měsíc před koncem původně plánovaného období.

Po podání žádosti musíte zajistit, aby vysílající a přijímající instituce změny studijní smlouvy potvrdily.

Po skončení mobility

Vaše práva

Podle studijní smlouvy máte ze strany vysílající instituce nárok na plné automatické akademické uznání úspěšně dokončených činností v průběhu mobility.

Pokud jste čerstvý absolvent vysokoškolské instituce z programové země, doporučuje se požádat o vystavení dokumentu Europass Mobility.

Přijímající instituce vám do pěti týdnů od zveřejnění známek zašle výpis studijních výsledků, kde jsou uvedeny získané kredity a známky, pokud možno v digitálním formátu. Vysílající instituce vás bude po obdržení tohoto výpisu podrobně informovat o jejich uznání.

Jste-li zapsáni na vysokoškolské instituci v programové zemi, jsou uznané složky výuky uvedeny v dodatku k diplomu. Dodatek k diplomu máte obdržet rovněž v původním jazykovém znění, nejlépe v digitálním formátu.
Účastníte-li se praktické stáže, máte nárok od přijímající organizace/instituce obdržet osvědčení o absolvování praktické stáže (Traineeship Certificate), přednostně v digitálním formátu, v němž jsou uvedeny činnosti i jejich hodnocení. Stanovuje-li to studijní smlouva, obdržíte od vysílající instituce též výpis studijních výsledků. Pokud stáž není součástí studijního plánu, můžete požádat o její zapsání do dokladu Europass Mobility, a jste-li zapsáni na vysokoškolské instituci se sídlem ve státě účastnícím se boloňského procesu, mělo by se období mobility uvést také v dodatku k diplomu.

Vaše povinnosti

Pro potřeby zpětné vazby o mobilitě Erasmus+ pro vysílající a přijímající instituci, národní agenturu programu Erasmus+ a Evropskou komisi jste povinni vyplnit závěrečnou zprávu účastníka.

Na základě vašich zkušeností pak může Evropská komise a národní agentura programu Erasmus+ posoudit, jak program Erasmus+ do budoucna zlepšit.

Zároveň doporučujeme, abyste se o své zkušenosti s mobilitou podělili s přáteli, spolužáky, kolegy v domovské instituci, novináři atd., aby vašich zkušeností mohly využít i další osoby.

K tomu použijte nejlépe mobilní aplikaci Erasmus+, v níž se můžete podělit o tipy s novými studenty.


Doporučujeme, abyste se zapojili do místních a národních spolků absolventů a sdružení absolventů programu Erasmus+, studentských organizací a projektů, které propagují program Erasmus+, jeho hodnoty a napomáhají vzájemnému porozumění mezi lidmi, kulturami a zeměmi a internacionalizaci na domácí půdě.

V průběhu mobility

Vaše práva

V programu Erasmus+ máte nárok na rovný a spravedlivý přístup a příležitosti a dále na spravedlivý, inkluzivní a transparentní postup ve všech fázích vaší mobility.

V případě potíží nebo pokud se domníváte, že vaše práva nejsou dodržována, nejprve se obraťte na vysílající nebo přijímající instituci/organizaci. Problém byste měli jasně identifikovat a v závislosti na jeho povaze kontaktovat odpovědnou osobu. Jména a kontaktní údaje odpovědné osoby naleznete ve studijní smlouvě. Je-li to nezbytné, využijte v rámci vaší vysílající nebo přijímající instituce/organizace formálního postupu odvolání. Neplní-li vysílající nebo přijímající instituce/organizace své povinnosti uvedené v Listině programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání nebo v účastnické smlouvě, můžete kontaktovat příslušnou národní agenturu programu Erasmus+.

O pomoc můžete požádat také svazy studentů či zástupce studentů z vysílajících i přijímajících institucí. Vysílající a přijímající instituce vás budou informovat, jak kontaktovat místní svazy studentů a zástupce studentů.

Vaše povinnosti

Doporučujeme, abyste si stáhli mobilní aplikaci Erasmus+, která vám při pobytu v zahraničí pomůže na každém kroku a obsahuje základní přehled relevantních služeb, tipů a příležitostí.

Využijte také on-line jazykovou podporu vytvořenou pro účastníky programu Erasmus+, díky níž získáte přístup k cílenému jazykovému vzdělávání, které vám pomůže ovládnout jazyky, jež chcete využít v každodenním životě nebo při mobilitě.

Prosíme, abyste mysleli na dopad vašeho výjezdu do zahraničí na životní prostředí a snažili se omezit například uhlíkovou stopu vašich cest.

Ohledně možností, jak při vašem pobytu v rámci programu Erasmus+ přispět k ochraně životního prostředí, kontaktujte vysílající a přijímající instituci/organizaci.

A pokud se nebudete touto chartou řídit?

Vysílající nebo přijímající instituce může rozhodnout o ukončení vaší zahraniční mobility.