Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus“ Studento Chartija

Programos „Erasmus+“ tikslas – remti dalyvaujančių studentų ir absolventų edukacinį, profesinį ir asmeninį tobulėjimą.

Slide

Programos „Erasmus+“ tikslas – remti dalyvaujančių studentų ir absolventų edukacinį, profesinį ir asmeninį tobulėjimą. Programa taip pat siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį, įvairovę ir teisingumą vykdant visus jos veiksmus.

Galiausiai programa padeda siekti ES tikslų, susijusių su skaitmenine transformacija, darniu vystymusi ir aktyviu pilietiškumu.

„Erasmus“ studento chartija atsižvelgiama į minėtas vertybes ir prioritetus, siekiant tinkamai informuoti dalyvius apie jų teises ir prievoles ir užtikrinti sėkmingą jų mobilumo veiklos įgyvendinimą.

Prieš mobilumo laikotarpį

Jūsų teisės

Turite teisę gauti pagalbos, susijusios su paraiškų teikimo procesu, informacijos apie priimančiąją instituciją arba organizaciją ir apie mobilumo laikotarpiu užsienyje siūlomą veiklą.

Turite teisę gauti išankstinio finansavimo dalį:

  • per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią abi šalys pasirašė sutartį, arba
  • gavus atvykimo patvirtinimą ir ne vėliau kaip mobilumo laikotarpio pradžios dieną.

Jei rengiatės dalyvauti studentų mobilumo studijų tikslais programoje, turėtumėte galėti pasirašyti skaitmeninę elektroninę mokymosi sutartį, kurioje būtų išdėstyta išsami veiklos užsienyje informacija. Jei susitarta su jūsų institucija, elektroninę mokymosi sutartį galite pasirašyti naudodamasis „Erasmus+“ mobiliąja programėle.
Turite teisę gauti informaciją apie  automatinio pripažinimo procedūrą ir priimančiosios institucijos naudojamą vertinimo balais sistemą.

Turite teisę gauti informaciją apie draudimo ir vizos (jei reikia) gavimą, būsto radimą bei specialiųjų poreikių turintiems asmenims skirtas priemones ir paramą.

Jūsų prievolės ir pareigos

Privalote su siunčiančiąja institucija pasirašyti sutartį dėl stipendijos, o su siunčiančiąja ir priimančiąja institucijomis – mokymosi sutartį, kurioje išdėstoma išsami veiklos užsienyje informacija. Mokymosi sutartis yra automatinio jūsų mobilumo laikotarpio užsienyje pripažinimo pagrindas (nes joje nurodomi kreditai, kuriuos turėtumėte gauti ir kurie bus įskaitomi į kreditų skaičių jūsų valstybėje).

Po atrankos jums reikia atlikti nemokamą kalbos žinių įvertinimą internete naudojantis internetinės kalbinės paramos priemone (jei tai galima padaryti pagrindine mokymo arba darbo užsienyje kalba), kad būtų įvertintas jūsų lygis ir turėtumėte galimybių naudotis jūsų kalbos mokymosi poreikius atitinkančiomis specialiomis priemonėmis, ir jūsų mokymosi užsienyje laikotarpis jums būtų kuo naudingesnis.

Iš savo aukštojo mokslo institucijos gavus informacijos ir rekomendacijų dėl draudimo, reikėtų pasirūpinti sveikatos draudimu visu buvimo užsienyje laikotarpiu. Studentų mobilumo mokomosios praktikos tikslais atveju kartu su organizacija, kurioje ją atliksite, turėtumėte pasirūpinti ir civilinės atsakomybės draudimu bei draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.

Mobilumo laikotarpiu

Jūsų teisės

Turite teisę į tokias pačias sąlygas, kokios taikomos vietos studentams ir (arba) darbuotojams, ir nediskriminavimą dėl amžiaus, etninės kilmės, rasės, pilietybės, priklausymo tautinei mažumai, kultūros, kalbos, lyties, lytinės orientacijos, civilinės būklės, priežiūros arba tėvų pareigų, ligos, gebėjimų ar negalios, psichikos sveikatos būklės, sveikatos sutrikimo, fizinės išvaizdos, socialinės ir ekonominės padėties, religinių įsitikinimų arba priklausomybės ar jų nebuvimo, politinių pažiūrų arba nuomonių ar jų nebuvimo, ar kokių nors kitų nereikšmingų skirtumų.

Turite teisę į akademinę laisvę perteikdamas idėjas ir faktus ar jais dalydamasis, taip pat atlikdamas bet kokius galimus mokslinius tyrimus savo mobilumo laikotarpiu.

Turite teisę naudotis mentorių ir bičiulių tinklais, jei jie veikia priimančiojoje institucijoje arba organizacijoje.

Turite teisę gauti informacijos apie studentų organizacijas universitete ir apie priimančiosios institucijos valdymo ir kokybės užtikrinimo sistemas, taip pat apie visas svarbias paramos studentams paslaugas (pvz., studentų sąjungas ir studentų atstovus, ombudsmenus), ir tuose organuose pasisakyti.

Užsienyje turite teisę ir toliau gauti tas pačias savo siunčiančiosios šalies teikiamas studentų stipendijas arba paskolas.

Jei esate mažiau galimybių turintis dalyvis arba jei nusprendžiate keliauti ekologiškomis transporto priemonėmis, turite teisę gauti papildomą finansinę paramą (priemoką).
Mobilumo laikotarpiu iš jūsų neturi būti imamas mokestis už mokslą, registraciją, egzaminus arba naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis.
Turite teisę iki siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų nustatyto termino prašyti pakeisti mokymosi sutartį. Turite teisę savo siunčiančiajai institucijai pateikti prašymą pratęsti mobilumo laikotarpį.

Jūsų prievolės ir pareigos

Turite laikytis priimančiosios institucijos arba organizacijos ir priimančiosios šalies taisyklių ir nuostatų, be kita ko, elgesio, sveikatos ir saugos nuostatų.

Turite laikytis savo priimančiosios institucijos elgesio kodekso: pripažinti bendruomenės įvairovę ir nediskriminuoti kitų asmenų dėl amžiaus, etninės kilmės, rasės, pilietybės, priklausymo tautinei mažumai, kultūros, kalbos, lyties, lytinės orientacijos, civilinės būklės, priežiūros arba tėvų pareigų, ligos, gebėjimų ar negalios, psichikos sveikatos būklės, sveikatos sutrikimo, fizinės išvaizdos, socialinės ir ekonominės padėties, religinių įsitikinimų arba priklausomybės ar jų nebuvimo, politinių pažiūrų arba nuomonių ar jų nebuvimo, ar kokių nors kitų nereikšmingų skirtumų.

Turite elgtis atsakingai ir pagarbiai savo vietos ir akademinės bendruomenės atžvilgiu. Pagarbus elgesys kitų atžvilgiu reiškia teisės aktų laikymąsi ir, be kita ko, nepriekabiavimą prie kitų asmenų ar nesityčiojimą iš jų.
Turite elgtis taip, kad nesukeltumėte pavojaus savo ar kitų asmenų sveikatai arba saugai. Turite laikytis savo institucijų arba organizacijų ir priimančiosios šalies sveikatos ir saugos standartų.

Turite laikytis akademinio sąžiningumo principo ir per visus egzaminus ar kitų formų vertinimą siekti kuo geresnių rezultatų.

Esate raginamas visapusiškai pasinaudoti visomis priimančiojoje institucijoje arba organizacijoje teikiamomis mokymosi galimybėmis ir kuo labiau išnaudoti savo gyvenimo užsienyje laikotarpį aktyviai dalyvaudamas vietos bendruomenės veikloje: skirtingas kultūras susiejančioje arba pilietinėje veikloje ir (arba) projektuose.

Jums gali būti taikomas nedidelis mokestis (apskaičiuojamas tokiu pačiu pagrindu kaip vietos studentams), pavyzdžiui, už draudimą, narystę studentų sąjungose arba naudojimąsi su studijomis susijusia medžiaga ir įranga.
Prašymą apsvarstyti galimybę pratęsti mobilumo laikotarpio trukmę privalote pateikti ne mažiau kaip prieš mėnesį iki numatyto laikotarpio pabaigos.

Kartu su siunčiančiąja ir priimančiąja institucijomis privalote užtikrinti, kad pateikus prašymą mokymosi sutarties pakeitimai būtų patvirtinti.

Po mobilumo laikotarpio

Jūsų teisės

Siunčiančioji institucija turi užtikrinti jūsų mobilumo laikotarpiu sėkmingai užbaigtos veiklos visapusišką automatinį akademinį pripažinimą, kaip nustatyta mokymosi sutartyje.

Jei neseniai baigėte studijas programos šalyje esančioje aukštojo mokslo institucijoje, turite teisę prašyti „Europass“ mobilumo dokumento – rekomenduojama tai padaryti.

Turite teisę per penkias savaites nuo jūsų rezultatų paskelbimo iš priimančiosios institucijos, jei įmanoma, skaitmeniniu formatu gauti akademinę pažymą, kurioje būtų nurodyti gauti kreditai ir balai. Gavusi akademinę pažymą siunčiančioji institucija jums suteiks visą informaciją apie jūsų pasiekimų pripažinimą.

Jei mokotės programos šalyje esančioje aukštojo mokslo institucijoje, turite teisę į pripažintų elementų įtraukimą į diplomo priedėlį. Turite teisę diplomo priedėlį, jei įmanoma, skaitmeniniu formatu, gauti ir originalo kalba.

Jeigu stažuojatės (atliekate mokomąją praktiką), turite teisę, jei įmanoma, skaitmeninu formatu iš priimančiosios organizacijos arba institucijos gauti stažuotės (mokomosios praktikos) pažymėjimą, kuriame būtų apibendrintos atliktos užduotys ir pateiktas vertinimas.  Jei tai numatyta mokymosi sutartyje, siunčiančioji institucija jums taip pat išduos akademinę pažymą. Jei stažuotė (mokomoji praktika) nebuvo įtraukta į mokymo programą, galite prašyti ją įtraukti į „Europass“ mobilumo dokumentą, o jei mokotės aukštojo mokslo institucijoje,  kuri yra Bolonijos procese dalyvaujančioje valstybėje narėje, mobilumo laikotarpis turėtų būti užregistruotas ir jūsų diplomo priedėlyje.

Jūsų prievolės ir pareigos

Turite užpildyti dalyvio ataskaitą, kad siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms, atitinkamai „Erasmus+“ nacionalinei agentūrai ir Europos Komisijai pateiktumėte atsiliepimą apie savo „Erasmus+“ mobilumo laikotarpį.
Tuomet, remdamosi jūsų patirtimi, Europos Komisija ir programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros galės įvertinti, kaip patobulinti ir papildyti programą „Erasmus+“ ateities kartoms.

Esate raginamas papasakoti apie savo mobilumo laikotarpio patirtį draugams, kitiems studentams, savo šalies institucijos darbuotojams, žurnalistams ir kt., kad ir kiti sužinotų apie tokią patirtį ir ja pasinaudotų.
Šiuo tikslu esate raginamas naudotis „Erasmus+“ mobiliąja programėle ir dalytis patarimais su būsimais studentais.

Esate raginamas prisijungti prie vietos ir nacionalinių absolventų bendruomenių ir „Erasmus+“ absolventų asociacijų, studentų organizacijų ir projektų, propaguojančių programą „Erasmus+“ ir jos vertybes, žmonių, kultūrų ir šalių tarpusavio supratimą ir tarptautinimą savo šalyje.

Visu mobilumo laikotarpiu

Jūsų teisės

Turite teisę į lygiateisę ir sąžiningą prieigą ir galimybes pagal programą „Erasmus+“, taip pat į sąžiningas, įtraukias ir skaidrias procedūras visais jūsų mobilumo laikotarpio etapais.

Jei kiltų problema arba manytumėte, kad nėra užtikrinamos jūsų teisės, pirmiausia galite kreiptis į savo siunčiančiąją arba priimančiąją instituciją arba organizaciją ir ieškoti sprendimo su ja. Turėtumėte aiškiai suformuluoti problemą ir, priklausomai nuo jos pobūdžio, kreiptis į atitinkamą atsakingą asmenį. Jų vardai ir pavardės ir kontaktiniai duomenys turėtų būti nurodyti mokymosi sutartyje. Jei būtina, turėtumėte laikytis siunčiančiojoje arba priimančiojoje institucijoje arba organizacijoje nustatytos oficialios skundų teikimo tvarkos. Jeigu siunčiančioji arba priimančioji institucija arba organizacija nesilaiko „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje arba jūsų sutartyje dėl stipendijos nustatytų prievolių, galite kreiptis į atitinkamą „Erasmus+“ nacionalinę agentūrą.

Jums padėti gali ir siunčiančiosios, ir priimančiosios institucijų studentų sąjungos bei studentų atstovai. Siunčiančioji ir priimančioji institucijos gali jums nurodyti, kur rasti vietos studentų sąjungų ir atstovų kontaktinius duomenis.

Jūsų prievolės ir pareigos

Esate raginamas parsisiųsti „Erasmus+“ mobiliąją programėlę, sukurtą siekiant padėti kiekvienu jūsų mobilumo laikotarpio etapu. Ši programėlė – geriausias pagalbininkas ieškant su jūsų mobilumo laikotarpiu užsienyje susijusių paslaugų, patarimų ir galimybių.

Taip pat esate kviečiamas naudotis programos „Erasmus+“ dalyviams sukurta internetinės kalbinės paramos priemone, suteikiančią prieigą prie konkrečių kalbų mokymosi funkcijų, kurios jums padės gerai išmokti kalbas, kurias norite vartoti kasdieniame gyvenime arba mobilumo veikloje.

Turėtumėte pagalvoti apie savo mobilumo veiklos poveikį aplinkai, pavyzdžiui, stengtis sumažinti savo kelionių anglies pėdsaką.

Siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų arba organizacijų pasiteiraukite, kokių aplinkos tausojimo galimybių programa „Erasmus+“ suteikia savo dalyviams.

 Kas atsitiks, jei šios chartijos nesilaikysite?

Siunčiančioji ir (arba) priimančioji institucija gali nuspręsti nutraukti jūsų mobilumo užsienyje laikotarpį.