Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus” Studenta Harta

Programmas “Erasmus+” mērķis ir atbalstīt iesaistīto studentu un absolventu izglītības, profesionālo un personisko izaugsmi.

Slide

Programmas “Erasmus+” mērķis ir atbalstīt iesaistīto studentu un absolventu izglītības, profesionālo un personisko izaugsmi. Programma arī tiecas veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu visos tās pasākumos.

Visbeidzot, programma palīdz sasniegt ES digitālās pārveides un ilgtspējīgas attīstības mērķus un veicināt aktīvu pilsoniskumu.

Erasmus” studenta harta atspoguļo iepriekš minētās vērtības un prioritātes, kuru mērķis ir pienācīgi informēt dalībniekus par viņu tiesībām un pienākumiem un nodrošināt sekmīgu viņu mobilitātes īstenošanu.

Pirms mobilitātes perioda

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības saņemt norādījumus par pieteikšanās procesu un informāciju par uzņēmējiestādi/uzņēmējorganizāciju, kā arī par pasākumiem, kas pieejami mobilitātes periodā ārzemēs.

Jums ir tiesības saņemt priekšfinansējuma maksājumu

  • 30 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad abas puses ir parakstījušas līgumu, vai
  • pēc ierašanās apliecinājuma saņemšanas, un ne vēlāk kā datumā, kurā sākas mobilitātes periods.

Ja iesaistāties studentu mobilitātē studiju nolūkā, jums jābūt iespējai tiešsaistē parakstīt mācību līgumu, kurā sīki izklāstīta informācija par pasākumiem ārzemēs. Pēc vienošanās ar jūsu augstskolu mācību līgumu tiešsaistē varat parakstīt, izmantojot mobilo lietotni “Erasmus+”.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par automātiskas atzīšanas procedūrām un uzņēmējiestādē izmantoto vērtēšanas sistēmu.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par apdrošināšanu, mājokļa meklēšanu, vīzas saņemšanu (attiecīgā gadījumā) un personām ar īpašām vajadzībām pieejamo infrastruktūru/atbalstu.

Jūsu uzdevumi un pienākumi

Jums ir jāparaksta dotācijas nolīgums ar nosūtītājiestādi un mācību līgums ar nosūtītājiestādi un uzņēmējiestādi, kurā izklāstīta informācija par pasākumiem ārzemēs un kas ir pamats ārvalstīs pavadītā mobilitātes perioda automātiskai atzīšanai (tajā paskaidroti iegūstamie kredītpunkti un tas, kā tos ņems vērā grāda iegūšanai jūsu izcelsmes valstī).

Pēc atlases jums ar bezmaksas Tiešsaistes valodas atbalsta rīku (ar nosacījumu, ka tas ir pieejams galvenajā mācību/darba valodā ārvalstīs) ir jāpārbauda savas valodas zināšanas tiešsaistē. Tas ļaus novērtēt jūsu līmeni, un jūs varēsiet izmantot īpašas funkcijas atbilstīgi savām valodu apguves vajadzībām, kas ļaus jums gūt maksimālu labumu no mācību perioda ārzemēs.

Pēc tam, kad augstākās izglītības iestāde ir sniegusi informāciju un norādes par apdrošināšanu, jums ir jānodrošina veselības apdrošināšanas segums uzturēšanās periodam ārzemēs. Ja piedalāties studentu mobilitātē stažēšanās nolūkā, jums kopā ar uzņēmējiestādi jānodrošina, ka ir apdrošināta arī jūsu civiltiesiskā atbildība un nelaimes gadījumi.

Mobilitātes perioda laikā

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības uz tādu pašu attieksmi, kāda valda pret vietējiem studentiem/darbiniekiem, un jūs nedrīkst diskriminēt, pamatojoties uz vecumu, etnisko izcelsmi, rasi, tautību, piederību pie nacionālās minoritātes, kultūru, valodu, dzimumu, seksuālo orientāciju, ģimenes stāvokli, aprūpes vai vecāku pienākumiem, slimību, spējām vai invaliditāti, garīgo veselības stāvokli, veselības problēmām, fizisko izskatu, sociālekonomisko izcelsmi, reliģisko piederību vai tās neesamību, politisko piederību, uzskatiem vai to neesamību, vai jebkādu citu nenozīmīgu atšķirību.

Jums ir tiesības uz akadēmisko brīvību ideju un faktu izplatīšanā, kā arī visos iespējamos pētījumos, ko jūs varētu veikt mobilitātes periodā.

Jums ir tiesības izmantot mentoru un līdzbiedru tīklus, ja uzņēmējiestādē/uzņēmējorganizācijā tādi pastāv.

Jums ir tiesības tikt uzklausītam un informētam par studentu organizācijām universitātēs, uzņēmējiestādes pārvaldības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kā arī visiem attiecīgajiem studentu atbalsta dienestiem (piemēram, studentu apvienībām un studentu pārstāvjiem, ombudiem).

Jūsu uzturēšanās laikā ārzemēs jums ir tiesības turpināt saņemt stipendiju vai aizdevumus no nosūtītājvalsts.

Ja esat dalībnieks ar ierobežotām iespējām vai vēlaties ceļot ar videi draudzīgu transportu, jums ir tiesības saņemt papildu finansiālo atbalstu.

Mobilitātes periodā no jums nedrīkst iekasēt maksu par mācībām, reģistrāciju, eksāmeniem vai piekļuvi laboratoriju un bibliotēku infrastruktūrai.

Ievērojot nosūtītājiestādes un saņēmējiestādes noteiktos termiņus, jums ir tiesības pieprasīt izmaiņas mācību līgumā. Jums ir tiesības nosūtītājiestādei iesniegt lūgumu pagarināt mobilitātes periodu.

Jūsu uzdevumi un pienākumi

Jums ir jāievēro uzņēmējiestādes/uzņēmējorganizācijas un uzņēmējvalsts noteikumi, tai skaitā uzvedības normas, veselības aizsardzības un drošības noteikumi.

Jums ir jāievēro uzņēmējiestādes rīcības kodekss, atzīstot daudzveidību kopienā un nediskriminējot citus, pamatojoties uz vecumu, etnisko izcelsmi, rasi, tautību, piederību pie nacionālās minoritātes, kultūru, valodu, dzimumu, seksuālo orientāciju, ģimenes stāvokli, aprūpes vai vecāku pienākumiem, slimību, spējām vai invaliditāti, garīgo veselības stāvokli, veselības problēmām, fizisko izskatu, sociālekonomisko izcelsmi, reliģisko piederību vai tās neesamību, politisko piederību, uzskatiem vai to neesamību, vai jebkādu citu nenozīmīgu atšķirību.

Jums jāizturas atbildīgi un cieņpilni pret vietējo un akadēmisko kopienu. Cieņpilna izturēšanās pret citiem nozīmē ievērot likumus, tai skaitā nevajāt un neiebiedēt citus.

Jūsu rīcība nedrīkst apdraudēt ne jūsu, ne arī citu cilvēku veselību vai drošību. Jums jāievēro savas iestādes/organizācijas un uzņēmējvalsts veselības un drošības standarti.

Jums ir jāievēro akadēmiskās godprātības princips un jācenšas pēc iespējas labi nokārtot visus attiecīgos eksāmenus vai citus pārbaudījumus.

Aicinām pilnībā izmantot visas mācību iespējas, kas pieejamas uzņēmējiestādē/uzņēmējorganizācijā, kā arī gūt maksimālu labumu no ārzemēs pavadītā laika, aktīvi iesaistoties vietējās sabiedrības dzīvē, piedaloties starpkultūru vai pilsoniskās līdzdalības pasākumos/projektos.

Tomēr, iespējams, jums tāpat kā vietējiem studentiem būs jāmaksā neliela maksa, piemēram, par apdrošināšanu, dalību studentu apvienībās un ar studijām saistītu materiālu un iekārtu izmantošanu.

Pieprasījums pagarināt mobilitātes periodu ir jāiesniedz vismaz vienu mēnesi pirms sākotnēji plānotā perioda beigām.

Pēc pieprasījuma iesniegšanas jums kopā ar nosūtītājiestādi un saņēmējiestādi ir jāpārliecinās, ka izmaiņas mācību līgumā ir apstiprinātas.

Pēc mobilitātes perioda

Jūsu tiesības

Saskaņā ar mācību līgumu jūsu nosūtītājiestādei automātiski akadēmiski jāatzīst visi pasākumi, kas sekmīgi pabeigti jūsu mobilitātes periodā.

Ja esat nesen absolvējis augstākās izglītības iestādi programmas valstī, jūs varat pieprasīt Europass mobilitātes dokumentu.

Uzņēmējiestādei piecu nedēļu laikā pēc rezultātu publicēšanas ir jums jāsniedz sekmju izraksts, ja iespējams, digitālā formātā, norādot iegūtos kredītpunktus un vērtējumu. Pēc sekmju izraksta saņemšanas nosūtītājiestāde sniegs jums visaptverošu informāciju par jūsu sasniegumu atzīšanu.

Ja esat uzņemts augstākās izglītības iestādē, kas atrodas programmas valstī, jums ir tiesības uz atzīto elementu iekļaušanu diploma pielikumā. Jums ir tiesības saņemt diploma pielikumu, ja iespējams, digitālā formātā, arī tā oriģinālvalodā.

Pēc stažēšanās jums no uzņēmējiestādes/uzņēmējorganizācijas ir tiesības saņemt stažēšanās sertifikātu, ja iespējams, digitālā formātā, kurā ir apkopoti veiktie uzdevumi un sniegts novērtējums. Ja tas paredzēts mācību līgumā, nosūtītājiestāde jums izsniegs arī sekmju izrakstu. Ja stažēšanās nav mācību programmas sastāvdaļa, varat pieprasīt, lai to reģistrē Europass mobilitātes dokumentā, un, ja esat reģistrējies augstākās izglītības iestādē, kas atrodas Boloņas procesa dalībvalstī, mobilitātes periods būtu papildus jāreģistrē jūsu diploma pielikumā.

Jūsu uzdevumi un pienākumi

Lai sniegtu atsauksmes par “Erasmus+” mobilitātes periodu, jums jāaizpilda dalībnieka anketa, kas nosūtāma nosūtītājiestādei un uzņēmējiestādei, attiecīgajām “Erasmus+” valsts aģentūrām un Eiropas Komisijai.

Pamatojoties uz jūsu pieredzi, Eiropas Komisija un “Erasmus+” valstu aģentūras varēs izvērtēt iespējas uzlabot un bagātināt programmu “Erasmus+” nākamo dalībnieku vajadzībām.

Aicinām stāstīt par mobilitātes pieredzi draugiem, studiju biedriem, kolēģiem, žurnālistiem u. c., lai arī viņi būtu informēti par šo iespēju un gūtu labumu no šādas pieredzes.

Šajā nolūkā aicinām izmantot mobilo lietotni “Erasmus+”, kur varat sniegt padomus topošajiem studentiem.

Aicinām pievienoties vietējām un nacionālajām absolventu kopienām un “Erasmus+” absolventu apvienībām, studentu organizācijām un projektiem, kas popularizē programmu “Erasmus+” un tās vērtības, kā arī savstarpēju sapratni starp cilvēkiem, kultūrām un valstīm un internacionalizāciju pašu mājās.

Visos mobilitātes posmos

Jūsu tiesības

Visos mobilitātes posmos jums ir tiesības uz vienlīdzīgām iespējām un vienlīdzīgu un taisnīgu piekļuvi saskaņā ar programmu “Erasmus+”, kā arī uz taisnīgām, iekļaujošām un pārredzamām procedūrām.

Ja jums ir problēmas vai uzskatāt, ka netiek ievērotas jūsu tiesības, risinājuma meklēšanas nolūkos vispirms sazinieties ar nosūtītāju vai uzņēmēju iestādi/organizāciju. Jums precīzi jānosaka problēma un atkarībā no problēmas veida jāsazinās ar attiecīgo atbildīgo personu. Šo personu vārdam un kontaktinformācijai jābūt norādītai mācību līgumā. Vajadzības gadījumā izmantojiet oficiālās pārsūdzības procedūras, kas noteiktas nosūtītājā vai uzņēmējā iestādē/organizācijā. Ja jūsu nosūtītāja vai uzņēmēja iestāde/organizācija nepilda “Erasmus” Augstākās izglītības hartā vai jūsu dotācijas nolīgumā noteiktos pienākumus, sazinieties ar attiecīgo “Erasmus+” valsts aģentūru.

Jums var palīdzēt studentu apvienības un studentu pārstāvji gan nosūtītājiestādē, gan uzņēmējiestādē. Nosūtītājiestāde un uzņēmējiestāde var jums sniegt informāciju par to, kā sazināties ar vietējām studentu apvienībām un pārstāvjiem.

Jūsu uzdevumi un pienākumi

Lai gūtu atbalstu visos mobilitātes posmos, lejupielādējiet mobilo lietotni “Erasmus+”, caur kuru varēsiet piekļūt pakalpojumiem, padomiem un iespējām saistībā ar jūsu mobilitātes periodu ārzemēs.

Aicinām izmantot arī programmas “Erasmus+” dalībniekiem izstrādāto Tiešsaistes valodas atbalsta rīku. Tā īpašās valodu apguves funkcijas palīdzēs jums apgūt valodas, kuras vēlaties lietot ikdienā vai mobilitātes pasākumos.
Aicinām ņemt vērā jūsu mobilitātes ietekmi uz vidi, piemēram, veicot pasākumus, kas samazinātu jūsu ceļojumu radīto oglekļa pēdu.

Sazinieties ar nosūtošajām un uzņemošajām iestādēm/organizācijām, lai uzzinātu vairāk par iespējām “Erasmus+” pieredzi padarīt videi draudzīgāku.

Kas notiek, ja neievērojat šo hartu

Nosūtītājiestāde un/vai saņēmējiestāde var nolemt pārtraukt jūsu mobilitātes periodu ārzemēs.