Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Studentska Povelja

Program Erasmus+ provodi se radi pružanja potpore za obrazovni, profesionalni i osobni razvoj uključenih studenata i osoba s diplomom.

Slide

Program Erasmus+ provodi se radi pružanja potpore za obrazovni, profesionalni i osobni razvoj uključenih studenata i osoba s diplomom. Pritom se nastoje promicati jednake mogućnosti i pristup, uključivost, raznolikost i pravednost u svim aktivnostima koje obuhvaća.

Program doprinosi i postizanju ciljeva EU-a povezanih s digitalnom transformacijom, održivim razvojem i aktivnim građanstvom.

Erasmus studentska povelja odražava prethodno navedene vrijednosti i prioritete jer joj je cilj na odgovarajući način informirati sudionike o njihovim pravima i obvezama te im osigurati uspješna razdoblja mobilnosti.

Povelja je dostupna u verziji za ispis

Možete je preuzeti u PDF obliku (na svim jezicima EU-a te na islandskom, makedonskom, norveškom, srpskom i turskom)

Preuzmite Povelju sa stranica Ureda za publikacije  

Vaša prava, vaše obveze i dužnosti

Prije razdoblja mobilnosti

Vaša prava

Imate pravo primati upute o postupku prijave i informacije o ustanovi/organizaciji primateljici te o aktivnostima koje su dostupne tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Imate pravo na isplatu pretfinanciranja

  • u roku od 30 kalendarskih dana nakon što obje stranke potpišu ugovor ili
  • po primitku potvrde o dolasku, a najkasnije na datum početka razdoblja mobilnosti.

Ako sudjelujete u programu mobilnosti studenata u svrhu studija, trebali biste moći potpisati internetski ugovor o učenju u kojem se navode pojedinosti o aktivnostima u inozemstvu. Ako se vaša ustanova složi s tim, taj ugovor možete potpisati preko mobilne aplikacije Erasmus+.

Imate pravo na informacije o postupcima automatskog priznavanja i sustavu ocjenjivanja kojim se koristi ustanova primateljica.

Imate pravo na informacije o osiguranju, stanovanju, pribavljanju vize (ako je potrebna) te o dostupnim uslugama i potpori za osobe s posebnim potrebama.

Vaše obveze i dužnosti

Sa svojom ustanovom pošiljateljicom i ustanovom primateljicom morate potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovor o učenju u kojima se navode pojedinosti o aktivnostima u inozemstvu, što je osnova za automatsko priznavanje vašeg razdoblja mobilnosti u inozemstvu (navođenjem bodova koje biste trebali ostvariti i koji se uračunavaju u ukupan zbroj bodova potreban za diplomu).

Nakon što ste primljeni, trebate proći besplatnu internetsku jezičnu procjenu putem platforme za mrežnu jezičnu potporu (uz uvjet da je dostupna na glavnom jeziku školovanja/rada u inozemstvu) radi ocjene vaše razine znanja i mogućnosti pristupa posebnim funkcijama koje odgovaraju vašim potrebama za učenje jezika kako biste u najvećoj mogućoj mjeri iskoristili razdoblje učenja u inozemstvu.

Nakon što od vašeg visokog učilišta primite informacije i smjernice o pribavljanju osiguranja, trebali biste ugovoriti zdravstveno osiguranje za razdoblje boravka u inozemstvu. U slučaju mobilnosti studenata radi stažiranja, trebali biste se zajedno sa svojim domaćinom pobrinuti i za ugovaranje osiguranja od odgovornosti i nezgoda.

Tijekom razdoblja mobilnosti

Vaša prava

Imate pravo na to da se prema vama postupa na jednak način kao i prema domaćim studentima/zaposlenicima te da vas se ne diskriminira na temelju dobi, etničkog podrijetla, rase, nacionalnosti, kulture, jezika, roda, spolne orijentacije, bračnog stanja, skrbničkih ili roditeljskih odgovornosti, bolesti, sposobnosti ili invaliditeta, fizičkog ili mentalnog zdravstvenog stanja, fizičkog izgleda, socioekonomskog položaja , vjerskih uvjerenja i pripadnosti ili nepripadnosti, političkih uvjerenja i pripadnosti ili nepripadnosti ili nekih drugih nevažnih razlika.

Imate pravo na akademsku slobodu u priopćavanju ili dijeljenju ideja i činjenica te u svim istraživanjima koja biste mogli provoditi tijekom razdoblja mobilnosti.

Imate pravo na pomoć koju pružaju mreže mentora i kolega-trenera (buddies) ako su dostupni u ustanovi/organizaciji primateljici.

Imate pravo na iznošenje svojeg mišljenja i informiranje o studentskim organizacijama u kampusu, kao i o sustavima upravljanja i osiguranja kvalitete ustanove primateljice te svim relevantnim službama za potporu (npr. studentska udruženja, predstavnici studenata i pučki pravobranitelji).

Za vrijeme boravka u inozemstvu imate pravo i dalje primati stipendije ili studentske zajmove zemlje pošiljateljice.

Imate pravo na dodatnu financijsku potporu ako ste sudionik s manje mogućnosti ili ako odlučite putovati ekološki prihvatljivim prijevoznim sredstvom.

Tijekom razdoblja mobilnosti ne smije vam se naplaćivati školarina, kao ni naknada za prijavu, ispite ili za pristup laboratoriju i knjižnici.

Imate pravo zatražiti izmjene ugovora o učenju u roku koji odrede ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica. Imate pravo ustanovi pošiljateljici podnijeti zahtjev za produljenje razdoblja mobilnosti.

Vaše obveze i dužnosti

Obvezni ste poštovati pravila i propise ustanove/organizacije primateljice i zemlje domaćina, među ostalim one koji se odnose na ponašanje, zdravlje i sigurnost.

Obvezni ste poštovati kodeks ponašanja ustanove primateljice, prihvaćajući raznolikost zajednice i ne diskriminirajući druge osobe na temelju dobi, etničkog podrijetla, rase, nacionalnosti, kulture, jezika, roda, spolne orijentacije, bračnog stanja, skrbničkih ili roditeljskih odgovornosti, bolesti, sposobnosti ili invaliditeta, fizičkog ili mentalnog zdravstvenog stanja, fizičkog izgleda, socioekonomskih uvjeta, vjerskih uvjerenja i pripadnosti ili nepripadnosti, političkih uvjerenja i pripadnosti ili nepripadnosti ili nekih drugih nevažnih razlika.

Prema svojoj lokalnoj i akademskoj zajednici morate postupati odgovorno i s poštovanjem. Uvažavanje drugih podrazumijeva da poštujete zakon te da ne maltretirate ili uznemirujete druge.

Svojim ponašanjem ne smijete ugrožavati svoje ili tuđe zdravlje i sigurnost. Morate poštovati zdravstvene i sigurnosne standarde vaše ustanove/organizacije i zemlje domaćina.

Morate poštovati načelo akademskog integriteta te nastojati postizati što bolje rezultate na svim relevantnim ispitima ili drugim oblicima ocjenjivanja.

Pozivamo vas da u potpunosti iskoristite sve mogućnosti za učenje koje su dostupne u ustanovi/organizaciji primateljici te da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite vrijeme provedeno u inozemstvu aktivnim sudjelovanjem u društvu kroz međukulturne aktivnosti/projekte ili aktivnosti/projekte građanskog sudjelovanja.

Međutim, mogu vam se naplaćivati sitne naknade kao i domaćim studentima za troškove poput osiguranja, članstva u studentskom udruženju te korištenja raznih materijala i opreme.

Svaki zahtjev za eventualno produljenje razdoblja mobilnosti morate podnijeti najkasnije mjesec dana prije završetka prvotno planiranog razdoblja.

Zajedno s ustanovom pošiljateljicom i ustanovom primateljicom morate osigurati da sve izmjene sporazuma o učenju budu potvrđene nakon podnošenja zahtjeva.

Nakon razdoblja mobilnosti

Vaša prava

U skladu s ugovorom o učenju ustanova pošiljateljica mora vam jamčiti puno automatsko akademsko priznavanje uspješno završenih aktivnosti tijekom razdoblja mobilnosti.

Ako ste nedavno diplomirali na visokom učilištu koje se nalazi u državi sudionici u programu, pozivamo vas da ostvarite svoje pravo i zatražite  dokument o mobilnosti Europass.

Imate pravo od ustanove primateljice dobiti prijepis ocjena, ako je moguće u digitalnom obliku, u roku od pet tjedana od objave vaših rezultata u kojoj se prikazuju postignuti bodovi i ocjene. Po primitku prijepisa ocjena, vaša ustanova pošiljateljica dostavit će vam sve informacije o priznavanju.

Ako ste upisani u visoko učilište koje se nalazi u državi sudionici u programu, imate pravo na uključivanje priznatih aktivnosti u dopunsku ispravu o studiju. Imate pravo na dopunsku ispravu o studiju, ako je moguće u digitalnom obliku, uključujući i verziju na izvornom jeziku.

Ako stažirate, imate pravo na potvrdu organizacije/institucije primateljice o stažiranju, ako je moguće u digitalnom obliku, sa sažetim pregledom svih izvršenih zadaće i evaluacijom. Ustanova pošiljateljica također će vam dostaviti prijepis ocjena, ako je tako navedeno u ugovoru o učenju. Ako stažiranje nije bilo dio kurikuluma, možete zatražiti da ga se zabilježi u dokumentu o mobilnosti Europass, a ako ste upisani u visoko učilište koje se nalazi u državi članici Bolonjskog procesa, razdoblje mobilnosti trebalo bi dodatno zabilježiti u vašoj dopunskoj ispravi o studiju.

Vaše obveze i dužnosti

Morate ispuniti izvješće za sudionike kako biste pružili povratnu informaciju o svojem razdoblju mobilnosti u okviru programa Erasmus+ vašoj ustanovi pošiljateljici i ustanovi primateljici, relevantnoj nacionalnoj agenciji za Erasmus+ i Europskoj komisiji.

Na temelju vaših iskustava Europska komisija i nacionalna agencija za Erasmus+ mogu procijeniti kako poboljšati i obogatiti program Erasmus+ za buduće generacije.

Pozivamo vas da svoje iskustvo mobilnosti podijelite s prijateljima, drugim studentima, osobljem u ustanovi pošiljateljici, novinarima i drugima kako bi i oni imali koristi od njega.

U tu vas svrhu pozivamo da se koristite mobilnom aplikacijom Erasmus+ i podijelite savjete budućim studentima.

Pozivamo vas da se pridružite lokalnim i nacionalnim zajednicama bivših polaznika te udruženjima polaznika programa Erasmus+, studentskim organizacijama i projektima koji promiču Erasmus+ i njegove vrijednosti, kao i razumijevanje među ljudima, kulturama i zemljama te internacionalizaciju kod kuće.

Za cijelo vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti

Vaša prava

Imate pravo na jednak i pravedan pristup i prilike u okviru programa Erasmus+ te na poštene, uključive i transparentne postupke u svim fazama vaše mobilnosti.

Ako naiđete na problem ili mislite da se vaša prava ne poštuju, za pomoć se možete prvo obratiti vašoj ustanovi/organizaciji pošiljateljici ili ustanovi/organizaciji primateljici. Trebali biste jasno opisati problem te stupiti u kontakt s osobom koja je nadležna za rješavanje konkretne vrste problema. Njihova imena i kontaktni podaci trebali bi biti navedeni u ugovoru o učenju. Ako je potrebno, trebali biste proći službene žalbene postupke koji su predviđeni u ustanovi/organizaciji pošiljateljici ili ustanovi/organizaciji primateljici. Ako vaša ustanova/organizacija pošiljateljica ili ustanova/organizacija primateljica ne ispuni obveze navedene u Erasmus povelji o visokom obrazovanju ili u vašem ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, možete se obratiti nadležnoj nacionalnoj agenciji za program Erasmus+.

Studentska udruženja i predstavnici studenata u ustanovi/organizaciji pošiljateljici i ustanovi/organizaciji primateljici trebali bi vam pružiti potrebnu pomoć. Ustanova/organizacija pošiljateljica i ustanova/organizacija primateljica pomoći će vam u potrazi za kontaktnim podacima lokalnih studentskih udruženja i predstavnika studenata.

Vaše obveze i dužnosti

Kako bismo vam mogli osigurati pomoć na svakom koraku, pozivamo vas da preuzmete mobilnu aplikaciju Erasmus+, koja je vaša prva kontaktna točka za relevantne usluge, savjete i mogućnosti tijekom vašeg razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Pozivamo vas i da se koristite mrežnom jezičnom potporom koja je namijenjena sudionicima programa Erasmus+ kako biste dobili pristup posebnim funkcijama učenja jezika koje će vam pomoći da ovladate jezicima kojima se želite služiti u svakodnevnom životu ili na aktivnostima mobilnosti.

Pozivamo vas da vodite računa o utjecaju mobilnosti na okoliš, primjerice odlukama da smanjite ugljični otisak svojih putovanja.

Za više informacija o tome koje su vam mogućnosti dostupne kako bi vaše iskustvo u okviru programa Erasmus+ bilo prihvatljivije za okoliš obratite se ustanovi/organizaciji pošiljateljici i ustanovi/organizaciji primateljici.

Koje bi posljedice imalo nepoštovanje Povelje?

Vaša ustanova/organizacija pošiljateljica i/ili ustanova/organizacija primateljica u tom slučaju mogu odlučiti prekinuti vaše razdoblje mobilnosti u inozemstvu.