Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Jean Monnet“ kompetencijos centrai

Kas gali teikti paraiškas

  • Visų pasaulio šalių aukštojo mokslo institucijos. Programos „Erasmus+“ šalyse įsikūrusios institucijos turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).
  • Fiziniai asmenys paraiškų teikti negali.

Trukmė: 3 metai

Didžiausia dotacija: 100 000 EUR (ne daugiau kaip 80 proc. visų mokymo programos arba kurso išlaidų)

Kas yra ir kokią veiklą vykdo „Jean Monnet“ kompetencijos centras?

„Jean Monnet“ kompetencijos centrus siūlo aukštojo mokslo institucijos ir jie įkuriami tose institucijose. Jų veikloje gali bendradarbiaudami dalyvauti keli fakultetai arba katedros, taip pat kitos organizacijos, kurių specializacija – ES studijos.

„Jean Monnet“ kompetencijos centrai yra pagrindiniai kompetencijos ir žinių apie Europos Sąjungos dalykus centrai. Jie kaupia aukšto lygio ekspertų žinias ir kompetenciją ir siekia kurti Europos studijų įvairių disciplinų ir išteklių sinergiją.

Jie atlieka svarbų vaidmenį siekiant įtraukti fakultetų, kuriuose Europos Sąjungos dalykai paprastai nestudijuojami, studentus, taip pat politikus, pilietinę visuomenę ir plačiąją visuomenę. Be to, jie sudaro ekspertams sąlygas kurti bendrą tarpvalstybinę veiklą.

Ko tikimasi iš „Jean Monnet“ kompetencijos centro?

Centrai turėtų:

  • organizuoti ir koordinuoti savo institucijos Europos Sąjungos studijų išteklius,
  • vykdyti mokslinių tyrimų veiklą konkrečių ES dalykų srityje,
  • rinkti, analizuoti ir skelbti svarbiausius rezultatus.

Jie gali padėti rengti ES dalykų studijų turinį, kad būtų atnaujintos ir papildytos dabartinės studijų programos ir toliau vyktų diskusijos ir būtų keičiamasi patirtimi apie ES.

Jie turėtų tapti ES dalykų srities akademiniu etalonu ir skleisti informaciją kituose švietimo lygmenyse bei plačiojoje visuomenėje.

Ši informavimo veikla gali būti vykdoma įvairiais būdais. Tai gali būti:

  • sklaidos ir informavimo renginiai Europos ir nacionaliniu lygmeniu,
  • paskaitos, seminarai arba darbas grupėse, kuriuose dalyvauja vietos, regionų ir nacionalinio lygmens politikai, taip pat pilietinė visuomenė,
  • dalyvavimas specialiame mokyme mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose,
  • bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir asmenimis, remiamais pagal „Jean Monnet“ veiksmus,
  • veiklos rezultatų kaip atvirųjų švietimo išteklių skelbimas.

Terminai ir paraiškų formos

Programos „Erasmus+“ vadovas

Paraiškų teikimo procedūros etapų paaiškinimas

Related funding calls