Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Čo je Erasmus+?

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Jeho rozpočet predstavuje približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov.

Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Program ďalej slúži na

  • podporu európskeho piliera sociálnych práv,
  • realizáciu stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a
  • rozvoj európskeho rozmeru v športe.

Ako sa zapojiť?

Máte záujem podať prihlášku sami alebo v mene vašej organizácie?

Príležitosti

Erasmus+ ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce, pokiaľ ide o

  • vysokoškolské vzdelávanie,
  • odborné vzdelávanie a prípravu,
  • školské vzdelávanie (vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve),
  • vzdelávanie dospelých,
  • mládež,
  • šport.

Podrobné informácie o týchto príležitostiach vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+.

Podávanie správ

Výsledky programu Erasmus+ sú k dispozícii v správach a súhrnných štatistikách, ako aj na platforme pre projekty Erasmus+. Táto obsahuje väčšinu iniciatív financovaných z programu a výber osvedčených postupov a príkladov úspechu.

Download