Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kas yra „Erasmus+“?

„Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti.

Jos biudžeto sąmata – 26,2 mlrd. EUR. Palyginti su ankstesne programa (2014–2020 m.), jos finansavimas yra beveik dvigubai didesnis.

2021–2027 m. programoje daug dėmesio skiriama socialinei įtraukčiai, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir jaunimo dalyvavimui demokratiniame gyvenime skatinti.

Ja remiami Europos švietimo erdvėje, Skaitmeninio švietimo veiksmų plane ir Europos įgūdžių darbotvarkėje nustatyti prioritetai ir veikla. Pagal šią programą taip pat:

  • padedama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį;
  • įgyvendinama 2019–2027 m. ES jaunimo strategija;
  • plėtojamas europinis sporto aspektas.

Galimybės

Programa „Erasmus+“ suteikia judumo ir bendradarbiavimo galimybių šiose srityse:

  • aukštojo mokslo;
  • profesinio rengimo ir mokymo;
  • mokyklinio ugdymo (įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą);
  • suaugusiųjų švietimo;
  • jaunimo
  • ir sporto.

Išsami informacija apie šias galimybes, įskaitant tinkamumo kriterijus, pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

Rezultatai

Programos „Erasmus+“ rezultatai pateikiami ataskaitose ir statistikos rinkiniuose, taip pat „Erasmus+“ projektų platformoje. Tai apima daugumą pagal programą finansuojamų iniciatyvų ir gerosios patirties bei sėkmės istorijų pavyzdžių.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Outcomes

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.