Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kas ir “Erasmus+” ?

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.

Tās aptuvenais budžets ir 26,2 miljardi eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu (2014.–2020. g.) finansējums ir gandrīz divkāršojies.

2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību, zaļo un digitālo pārkārtošanos, jauniešu dalības veicināšanu demokrātijā.

Tā atbalsta prioritātes un darbības, kas noteiktas Eiropas izglītības telpā, Digitālās izglītības rīcības plānā un Prasmju programmā Eiropai. Šī programma arī

  • atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāru,
  • īsteno ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam,
  • veido Eiropas dimensiju sportā.

Iespējas

“Erasmus+” piedāvā mobilitāti un sadarbības iespējas šādās jomās:

  • augstākā izglītība,
  • profesionālā izglītība un apmācība,
  • skolu izglītība (tostarp pirmsskolas izglītība un aprūpe),
  • pieaugušo izglītība,
  • jaunatne,
  • sports.

Detalizētu informāciju par tās piedāvātajām iespējām (un dalībniekiem izvirzītajiem kritērijiem) var atrast programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Rezultāti

Ar “Erasmus+” rezultātiem var iepazīties ziņojumos un statistikas krājumos, kā arī “Erasmus+” projektu platformā. Tā satur informāciju par lielāko daļu iniciatīvu, kuras ir finansētas no programmas, un iepazīstina ar paraugpraksi un veiksmīgu pieredzi.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Outcomes

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.