Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Czym jest Erasmus+?

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

Jego budżet szacuje się na 26,2 mld euro. Jest to niemal dwukrotność kwoty finansowania przeznaczonej na poprzedni program (na lata 2014–2020).

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:

  • wspiera Europejski filar praw socjalnych
  • służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027
  • pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.

Oferta

Erasmus+ oferuje możliwości w zakresie mobilności i współpracy w następujących obszarach:

  • szkolnictwo wyższe
  • kształcenie i szkolenie zawodowe
  • edukacja szkolna (w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem)
  • kształcenie dorosłych
  • młodzież
  • sport.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz kryteriów, jakie muszą spełnić jego uczestnicy, są dostępne w przewodniku po programie Erasmus+.

Wyniki

Wyniki programu Erasmus+ są publikowane w sprawozdaniach i zestawieniach statystycznych, jak również na platformie projektów Erasmus+. Można tam znaleźć informacje o większości inicjatyw finansowanych w ramach programu oraz opisy wybranych sprawdzonych rozwiązań i udanych projektów.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Outcomes

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.