Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Какво представлява „Еразъм+“?

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.).

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:

 • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права,
 • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
 • развива европейското измерение в спорта.

Възможности

„Еразъм+“ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на:

 • висшето образование
 • професионалното образование и обучение
 • училищното образование (включително образованието и грижите в ранна детска възраст)
 • образованието за възрастни
 • младежта
 • спорта.

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите в ръководството за програма „Еразъм +“.

Резултати

Резултатите от програмата „Еразъм+“ са достъпни в доклади и статистически сборници, както и на платформата за резултатите от проекти по „Еразъм+“. На нея са достъпни повечето от финансираните по програмата инициативи, както и подбор от добри практики и успешни примери.

Opportunities

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities in

 • higher education
 • vocational education and training
 • school education (including early childhood education and care)
 • adult education
 • youth
 • sport

Overview of opportunities

Introduction to the opportunities, calls listing, and advice on how to apply.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Reporting

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.