Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Mobilitatea pentru elevii și personalul din învățământul școlar

Această acțiune sprijină școlile și alte organizații active în domeniul învățământului școlar care doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru elevi și pentru personalul școlar.

O gamă largă de activități sunt sprijinite, inclusiv observarea directă la locul de muncă și cursuri de dezvoltare profesională pentru personal, mobilitate individuală și de grup pentru elevi, experți invitați și alte activități, după cum se explică mai jos.

Organizațiile participante ar trebui să promoveze în mod activ incluziunea și diversitatea, durabilitatea mediului și educația digitală prin activitățile lor: prin utilizarea oportunităților de finanțare specifice oferite de program în aceste scopuri, prin sensibilizarea participanților lor, prin schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru activitățile lor.

OBIECTIVELE ACȚIUNII

Scopul activităților de mobilitate finanțate de Erasmus+ este de a oferi oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a școlilor și a altor organizații din învățământul școlar. În mod specific, obiectivele acestei acțiuni sunt:

 • Consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării prin:
  • promovarea valorilor incluziunii și diversității, a toleranței și a participării democratice
  • promovarea cunoașterii patrimoniului și diversității europene comune
  • sprijinirea dezvoltării de rețele profesionale în întreaga Europă
 • Creșterea calității predării și învățării în învățământul școlar prin:
  • sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, a directorilor unităților de învățământ și a altor categorii de personal din unitățile de învățământ
  • promovarea utilizării noilor tehnologii și a metodelor inovatoare de predare
  • îmbunătățirea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice în școli
  • sprijinirea schimbului și a transferului de bune practici în materie de predare și de dezvoltare a școlilor
 • Contribuția la crearea spațiului european al educației prin:
  • consolidarea capacității școlilor de a se angaja în schimburi și cooperare la nivel transfrontalier și de a realiza proiecte de mobilitate de înaltă calitate
  • transformarea mobilității în scopul învățării într-o posibilitate realistă pentru orice elev care urmează învățământul școlar
  • promovarea recunoașterii rezultatelor învățării elevilor și ale personalului în perioadele de mobilitate în străinătate

CUM SE POT ACCESA OPORTUNITĂȚILE DE MOBILITATE ERASMUS+?

Școlile și alte organizații active în învățământul școlar pot solicita finanțare în două moduri:

 • Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului oferă organizațiilor solicitante posibilitatea de a organiza diverse activități de mobilitate pe o perioadă de șase până la optsprezece luni. Proiectele pe termen scurt reprezintă cea mai bună alegere pentru organizațiile care încearcă Erasmus+ pentru prima dată sau pentru cele care doresc să organizeze doar un număr limitat de activități.
 • Proiectele acreditate pentru mobilitatea elevilor și a personalului sunt deschise numai organizațiilor care dețin o acreditare Erasmus în domeniul învățământului școlar. Această componentă specifică de finanțare permite organizațiilor acreditate să primească în mod regulat finanțare pentru activitățile de mobilitate care contribuie la punerea în aplicare treptată a planului lor Erasmus. Acreditările Erasmus sunt deschise tuturor organizațiilor care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat. Experiența anterioară în program nu este necesară pentru depunerea cererii. Pentru a afla mai multe despre această oportunitate, consultați capitolul din prezentul ghid privind acreditarea Erasmus în domeniul învățământului pentru adulți, al educației și formării profesionale și al învățământului școlar.

În plus, organizațiile pot adera la program fără a depune cerere, prin:

 • aderarea la un consorțiu de mobilitate Erasmus+ existent care este gestionat de un coordonator de consorțiu acreditat din țara lor și care acceptă noi membri în consorțiu;
 • Găzduirea unor participanți din altă țară: orice organizație poate deveni gazdă pentru cursanții sau membrii personalului care provin dintr-o organizație parteneră din străinătate. A deveni o organizație gazdă este o experiență valoroasă și o modalitate bună de a crea parteneriate și de afla mai multe despre program înainte de a depune cererea.

Școlile sunt încurajate, de asemenea, să adere la eTwinning: o comunitate online găzduită pe o platformă securizată și accesibilă profesorilor, verificată de serviciul eTwinning din fiecare țară. Platforma eTwinning permite școlilor să creeze săli de clasă virtuale comune și să desfășoare proiecte împreună cu alte școli, le permite cadrelor didactice să discute și să facă schimburi cu colegii și să se implice într-o varietate de oportunități de dezvoltare profesională. De asemenea, eTwinning este mediul perfect pentru a găsi parteneri pentru proiecte viitoare.

CREAREA UNUI PROIECT

Organizația solicitantă este actorul principal în cadrul unui proiect aferent Acțiunii-cheie 1. Solicitantul redactează și depune cererea, semnează acordul de grant, pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției sale naționale. Procedura de depunere a cererilor, atât pentru proiectele pe termen scurt, cât și pentru acreditarea Erasmus, se concentrează pe nevoile și planurile organizației solicitante.

Cele mai multe tipuri de activități disponibile sunt activități de mobilitate de ieșire. Aceasta înseamnă că organizația solicitantă va acționa ca organizație de trimitere: va selecta participanții și îi va trimite către o organizație gazdă din străinătate. Utilizarea acestor oportunități pentru a organiza schimburi bidirecționale sau activități comune cu una sau mai multe școli partenere este puternic încurajată. În acest caz, fiecare școală participantă ar trebui să solicite finanțare Erasmus+ sau poate adera la un consorțiu existent. Pentru a facilita procesul de găsire a partenerilor, Erasmus+ sprijină instrumente pentru găsirea partenerilor în străinătate: School Education Gateway (https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/index.htm) și eTwinning (https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm).

În plus, există tipuri speciale de activități care permit organizațiilor solicitante să invite în cadrul organizației experți sau cadre didactice în curs de formare. Scopul activităților de intrare nu este de a crea schimburi bidirecționale, ci mai degrabă de a aduce persoane care pot contribui la dezvoltarea și internaționalizarea organizației solicitante.

Punerea în aplicare a tuturor activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus. Standardele de calitate Erasmus acoperă practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, precum selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Pentru a citi textul complet al standardelor de calitate Erasmus, accesați următorul link pe site-ul Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_ro

Incluziune și diversitate

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin în cadrul programului trebuie să se asigure că oferă oportunități de mobilitate participanților din toate mediile într-o manieră favorabilă incluziunii și echitabilă. Selecția cursanților care vor participa la activitățile proiectului ar trebui să ia în considerare factori-cheie precum motivația, meritul, precum și nevoile de dezvoltare personală și de învățare ale participanților. În mod similar, selecția participanților din rândul personalului ar trebui să asigure că beneficiile dezvoltării profesionale a acestora sunt puse la dispoziția tuturor cursanților din cadrul organizației.

În timpul pregătirii, punerii în aplicare și urmăririi activităților de mobilitate, organizațiile de trimitere și organizațiile gazdă ar trebui să implice participanții în decizii-cheie pentru a garanta că beneficiile și impactul sunt maxime pentru fiecare participant.

Organizațiile participante care furnizează educație și formare sunt încurajate să creeze și să faciliteze în mod activ oportunități de mobilitate, de exemplu prin înființarea unor ferestre de mobilitate în calendarul lor academic și prin definirea etapelor standard de reintegrare pentru participanții care revin.

Practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin din partea programului trebuie să promoveze în rândul participanților un comportament responsabil și durabil din punctul de vedere al mediului, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Aceste principii ar trebui să se reflecte în pregătirea și punerea în aplicare a tuturor activităților programului, în special prin utilizarea sprijinului financiar specific oferit de program, pentru a promova mijloace de călătorie sustenabile. Organizațiile care furnizează educație și formare profesională ar trebui să integreze aceste principii în activitatea lor de zi cu zi și să promoveze în mod activ o schimbare de mentalitate și de comportament în rândul cursanților și al personalului.

Tranziția digitală în educație și formare

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, programul sprijină toate organizațiile participante să încorporeze utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale pentru a-și completa activitățile fizice, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și pentru a îmbunătăți calitatea activităților acestora de învățare și predare. În plus, personalul didactic și administrativ poate beneficia și de programe de formare în domeniul competențelor digitale în scopul dobândirii competențelor digitale relevante pentru utilizarea de tehnologii digitale în cadrul cursurilor și pentru digitalizarea administrației.

ACTIVITĂȚI

Această secțiune prezintă tipurile de activități care pot fi sprijinite prin fonduri Erasmus+, atât ca parte a proiectelor pe termen scurt, cât și ca parte a proiectelor acreditate.

Pentru orice activitate, se poate oferi sprijin suplimentar persoanelor care însoțesc participanții cu mai puține oportunități, minori sau tineri adulți care necesită supraveghere. Însoțitorii pot beneficia de sprijin pentru întreaga durată a activității sau pentru o parte din aceasta.

Acțiuni de mobilitate a personalului

Activități eligibile

 • Job shadowing (între 2 și 60 de zile)
 • Misiuni de predare (între 2 și 365 de zile)
 • Cursuri și formare (între 2 și 30 de zile)

În cazul cursurilor și al formării, taxele de studii eligibile vor fi limitate la un total de 10 zile per participant. Solicitanții sunt responsabili pentru alegerea cursurilor și a formării. Următoarele standarde de calitate au fost concepute pentru a ghida solicitanții în alegerea furnizorilor de cursuri: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale personalului pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cadre didactice, directori ai unităților de învățământ și toate tipurile de experți și personal nedidactic care lucrează în învățământul școlar.

Personalul nedidactic eligibil include personalul care lucrează în învățământul școlar, fie în școli (asistenți didactici, consilieri pedagogici, psihologi etc.), fie în alte organizații active în învățământul școlar (de exemplu, inspectori școlari, consilieri, coordonatori de politici responsabili cu învățământul școlar etc.).

Participanții trebuie să lucreze în organizația de trimitere sau să lucreze în mod regulat cu organizația de trimitere pentru a ajuta la punerea în aplicare a activităților de bază ale organizației (de exemplu, în calitate de formatori externi, de experți sau de voluntari).

În toate cazurile, sarcinile care leagă participantul de organizația de trimitere trebuie documentate într-un mod care să îi permită agenției naționale să verifice această legătură (de exemplu, printr-un contract de muncă sau de voluntariat, prin fișa postului sau un document similar). Agențiile naționale stabilesc o practică transparentă și consecventă cu privire la ceea ce constituie relații de lucru acceptabile și documentație justificativă în contextul lor național.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să aibă loc în străinătate, într-o țară participantă la program.

Mobilitatea cursanților

Formate disponibile

 • Mobilitatea de grup a elevilor (între 2 și 30 de zile, cel puțin doi elevi per grup)
 • Mobilitate pe termen scurt în scopul învățării pentru elevi (între 10 și 29 de zile):
 • Mobilitate pe termen lung pentru elevi (între 30 și 365 de zile):

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale elevilor pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Mobilitatea de grup a elevilor: un grup de elevi de la școala de trimitere pot petrece timp învățând împreună cu colegii lor în altă țară. Cadrele didactice sau alte persoane autorizate de la școala de trimitere trebuie să însoțească elevii pe întreaga durată a activității.

Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării pentru elevi: elevii pot petrece o perioadă în străinătate pentru a studia la o școală parteneră sau pentru a efectua un stagiu în cadrul unei alte organizații relevante din străinătate. Trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Pentru participanții cu mai puține oportunități, poate fi organizată o mobilitate cu durata minimă de 2 zile, dacă acest lucru este justificat.

Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării pentru elevi: elevii pot petrece o perioadă în străinătate pentru a studia la o școală parteneră sau pentru a efectua un stagiu în cadrul unei alte organizații relevante din străinătate. Trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Se va asigura o formare obligatorie înainte de plecare pentru toți participanții.

Participanți eligibili

Elevii participanți trebuie să fie înscriși într-un program de învățământ la școala de trimitere[1].

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să aibă loc în străinătate, într-o țară participantă la program.

Mobilitatea de grup a elevilor trebuie să aibă loc la o școală gazdă, cu excepția cazului în care un alt loc este mai bine justificat de conținutul și de calitatea activității. În acest caz, activitățile pot avea loc, în mod excepțional, într-un alt loc din țara în care se află școala gazdă sau la sediul unei instituții a Uniunii Europene. Indiferent de locul de desfășurare, activitatea trebuie să implice elevi din cel puțin două țări participante la program.

Alte activități sprijinite

Formate disponibile

 • Experți invitați (între 2 și 60 de zile)
 • Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare (între 10 și 365 de zile)
 • Vizite pregătitoare

Experți invitați: școlile pot invita formatori, cadre didactice, experți în politici sau alți specialiști calificați din străinătate care pot contribui la îmbunătățirea predării și a învățării la școala gazdă. De exemplu, experții invitați pot oferi cursuri de formare personalului școlii, pot demonstra noi metode de predare sau pot contribui la transferul de bune practici în materie de organizare și de gestionare.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare: organizațiile solicitante pot găzdui cadre didactice în curs de formare care doresc să petreacă o perioadă de stagiu în străinătate. Organizația gazdă va primi asistență pentru a crea activitatea, iar sprijinul individual și sprijinul pentru deplasare acordate participantului ar trebui să fie furnizate de către instituția de trimitere a acestuia (care poate solicita finanțare Erasmus+ în acest scop).

Vizite pregătitoare: organizațiile pot realiza o vizită pregătitoare la partenerul gazdă înainte ca mobilitatea să aibă loc. Vizitele pregătitoare nu sunt o activitate de sine stătătoare, ci un mecanism de sprijin pentru mobilitatea personalului sau a cursanților. Fiecare vizită pregătitoare trebuie să fie justificată în mod clar și să servească la îmbunătățirea incluziunii, a domeniului de aplicare și a calității activităților de mobilitate. De exemplu, vizitele pregătitoare pot fi organizate pentru a pregăti mai bine mobilitatea participanților cu mai puține oportunități, pentru a începe colaborarea cu o nouă organizație parteneră sau pentru a pregăti activități de mobilitate cu o durată mai îndelungată. Vizitele pregătitoare nu pot fi organizate pentru a pregăti un curs sau o activitate de formare pentru personal.

Participanți eligibili

Experții invitați pot fi persoane dintr-o altă țară participantă la program care au expertiză relevantă în învățământul școlar.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare este disponibilă pentru participanții care au absolvit recent sau sunt înscriși într-un[2] program de învățământ pedagogic (sau într-un tip similar de program de învățământ pentru formatori sau pedagogi) din altă țară participantă la program.

Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de orice persoană care este eligibilă pentru activități de mobilitate a personalului și care este implicată în organizarea proiectului. În mod excepțional, cursanții care vor participa la acțiunea de mobilitate pe termen lung în scopul învățării și participanții cu mai puține oportunități la orice tip de activitate pot lua parte la vizite pregătitoare pentru activitățile lor.

Locuri eligibile

Vizitele pregătitoare pot avea loc în țările participante la program.

Locul în care sunt invitați experții și cadrele didactice în curs de formare este întotdeauna organizația beneficiară (inclusiv membrii consorțiului).

PROIECTE PE TERMEN SCURT PENTRU MOBILITATEA ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ȘCOLAR

Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului constituie o modalitate directă și simplă de a beneficia de programul Erasmus+. Scopul acestora este de a permite organizațiilor să organizeze câteva activități într-o manieră facilă și să câștige experiență în cadrul programului.

În scopul menținerii simplității, proiectele pe termen scurt includ o limitare a numărului de participanți și a duratei proiectului. Formatul este deschis numai organizațiilor individuale, și nu coordonatorilor de consorții. Organizațiile acreditate nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt, deoarece beneficiază deja de acces permanent la finanțarea Erasmus+.

Cererea pentru proiecte pe termen scurt include o listă și o descriere a activităților pe care organizația solicitantă intenționează să le organizeze.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: Cine poate depune o cerere de finanțare?

Următoarele organizații sunt eligibile[3] să depună o cerere:

 1. Unitățile de învățământ preșcolar, primar sau secundar[4]
 2. Autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu un rol în domeniul învățământului școlar

Cu toate acestea, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în învățământul școlar nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt.

Țările eligibile

Fiecare organizație solicitantă trebuie să fie stabilită într-o țară participantă la program.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termene-limită de depunere a cererilor

Etapa 1 pentru toate agențiile naționale: 11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Etapa 2 pentru agențiile naționale care decid să deschidă un al doilea termen-limită: 5 octombrie ora 12:00:00 (ora Bruxelles-ului la amiază)

Agențiile naționale vor informa solicitanții cu privire la deschiderea celui de-al doilea termen-limită prin intermediul site-ului lor.

Datele de începere a proiectelor

Proiectele pot alege următoarele date de începere:

 • Etapa 1: între data de 1 septembrie și 31 decembrie a aceluiași an
 • Etapa 2: între data de 1 ianuarie și 31 mai a anului următor

Durata proiectului

Între 6 și 18 luni.

Numărul cererilor

În fiecare etapă de selecție, o organizație poate depune cerere pentru un singur proiect pe termen scurt în domeniul învățământului școlar.

Organizațiile care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt în prima etapă de depunere a cererilor nu mai pot depune o cerere în cea de-a doua etapă din cadrul aceleiași cereri de propuneri.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani consecutivi de cereri de propuneri, organizațiile pot primi cel mult trei granturi pentru proiecte pe termen scurt în domeniul învățământului școlar. Granturile primite în perioada 2014-2020 nu sunt luate în calcul pentru această limită.

Activități disponibile

Toate tipurile de activități în domeniul învățământului școlar. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Domeniul de aplicare al proiectului

O cerere pentru un proiect pe termen scurt poate include maximum 30 de participanți la activități de mobilitate.

Vizitele pregătitoare și participarea însoțitorilor nu vor fi luate în calcul pentru această limită.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • Cel puțin jumătate din punctajul maxim din fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire

Relevanța

(punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul solicitantului, experiența, activitățile și populația-țintă de cursanți sunt relevante pentru domeniul învățământului școlar
 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele acțiunii
 • propunerea de proiect este relevantă pentru următoarele priorități specifice:
  • sprijinirea organizațiilor nou-venite și organizațiilor cu mai puțină experiență
  • sprijinirea participanților la mobilitatea pe termen lung a elevilor în scopul învățării
  • sprijinirea participanților cu mai puține oportunități

Calitatea elaborării proiectului

(punctaj maxim 40 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului propus răspund într-un mod clar și concret nevoilor organizației solicitante, ale personalului său și ale cursanților
 • activitățile propuse și conținutul acestora sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor proiectului
 • există un plan clar de lucru pentru fiecare dintre activitățile propuse
 • proiectul încorporează practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente (în special eTwinning) și metode de învățare digitale în scopul completării activităților de mobilitate fizică pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere

Calitatea măsurilor de monitorizare

(punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • solicitantul a propus măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele activităților de mobilitate în activitatea obișnuită a organizației
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a rezultatelor proiectului
 • solicitantul a propus măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizației solicitante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene

PROIECTE ACREDITATE PENTRU MOBILITATEA ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ȘCOLAR

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul învățământului școlar pot solicita finanțare ca parte a unei componente de finanțare speciale disponibile numai pentru ele. Cererile se bazează pe planul Erasmus aprobat anterior, prin urmare, nu sunt necesare o listă detaliată și nici o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării bugetului necesar pentru următorul set de activități.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: Cine poate depune o cerere?

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus valabilă în domeniul învățământului școlar sunt eligibile pentru depunerea unei cereri.

Consorțiul de mobilitate

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pentru coordonatori de consorții de mobilitate trebuie să depună cererea pentru formatul consorțiului de mobilitate.

Lista membrilor consorțiului de mobilitate trebuie furnizată ca parte a cererii și trebuie să includă cel puțin o organizație membră în plus față de coordonator.

Orice organizație care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru un proiect de mobilitate acreditat poate deveni membru al unui consorțiu de mobilitate. Nu este necesară acreditarea Erasmus pentru membrii consorțiului.

Organizațiile care participă la un consorțiu de mobilitate pot primi finanțare prin cel mult două acorduri de grant aferente Acțiunii-cheie 1 în domeniul învățământului școlar în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Prin urmare, organizațiile din domeniul învățământului școlar care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt sau un proiect acreditat pot participa, în plus, la un singur consorțiu de mobilitate în domeniul învățământului școlar în calitate de organizații membre. Alte organizații pot participa la cel mult două consorții de mobilitate.

Unde se depune cererea?

Cererile trebuie depuse la agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Termen-limită de depunere a cererilor

11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Data de începere a proiectului

Data de 1 septembrie a aceluiași an

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. După 12 luni, toți beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și prelungi proiectul până la 24 de luni în total.

Numărul cererilor

Organizațiile acreditate pot depune o singură cerere în fiecare etapă de selecție.

Activități disponibile

Toate tipurile de activități în domeniul învățământului școlar. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Domeniul de aplicare al proiectului

Numărul de participanți care pot fi incluși în proiectele acreditate nu este limitat, în afară de limitările definite în etapa de alocare a bugetului.

ALOCAREA BUGETULUI

Calitatea planului Erasmus al solicitantului a fost evaluată în etapa de depunere a cererii de acreditare și, prin urmare, nu va avea loc nicio evaluare calitativă în etapa de alocare bugetară. Orice cerere de grant eligibilă va primi finanțare.

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați
 • activitățile solicitate
 • grantul de bază și cel maxim
 • următoarele criterii de alocare: performanța financiară, performanța calitativă, prioritățile de politică și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională)

Normele detaliate privind grantul de bază și cel maxim, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?

Următoarele reguli de finanțare se vor aplica proiectelor pe termen scurt și proiectelor acreditate.

Categoria bugetară

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sumă

Sprijin organizatoric

Costurile legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate care nu sunt acoperite de alte categorii de costuri.

De exemplu: pregătire (pedagogică, interculturală și de alte tipuri), îndrumarea, monitorizarea și sprijinirea participanților în timpul mobilității, servicii, instrumente și echipamente necesare pentru componentele virtuale din cadrul activităților mixte, recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor și asigurarea vizibilității publice a finanțării din partea Uniunii Europene.

Sprijinul organizatoric acoperă costurile suportate atât de organizațiile de trimitere, cât și de organizațiile gazdă (cu excepția cazului mobilității personalului pentru cursuri și formare). Împărțirea grantului primit va fi convenită între cele două organizații.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

100 EUR

 • Pentru fiecare elev care participă la mobilitatea de grup, în cuantum de cel mult 1 000 EUR pentru fiecare grup
 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru cursuri și formare
 • pentru fiecare specialist invitat
 • pentru fiecare cadru didactic sau pedagog în curs de formare

350 EUR; 200 EUR după depășirea numărului de sută de participanți la același tip de activitate

 • pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen scurt a elevilor în scopul învățării
 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru job shadowing și pentru misiuni de predare sau formare

500 EUR

 • pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen lung a elevilor în scopul învățării

Transport

Contribuția la costurile călătoriei participanților și a însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

De asemenea: contribuția la costurile de călătorie dus-întors ale participanților și ale însoțitorilor, de la locul de origine la locul în care se desfășoară formarea înainte de plecare pentru elevii care participă la mobilitate pe termen lung.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței de călătorie și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța aeriană dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității[5] prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană[6].

Distanțe de călătorie

Deplasare standard

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8 000 km sau mai mult

1 500 EUR

 

Sprijin individual

Costuri de ședere pentru participanți și însoțitori[7] pe perioada activității.

Dacă este necesar: costurile de ședere sunt eligibile pentru timpul de călătorie înainte și după activitate, pentru o perioadă de maximum două zile de călătorie pentru participanții care primesc un grant standard pentru deplasare și de maximum patru zile în plus pentru participanții care primesc un grant pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de persoane, a duratei șederii și a țării gazdă[8].

Categoria participanților

Grupa de țări 1

Grupa de țări 2

Grupa de țări 3

Personalul

90 - 180 EUR

80 - 160 EUR

70 - 140 EUR

Elevi

40 - 80 EUR

35 - 70 EUR

30 - 60 EUR

Cifrele de mai sus reprezintă ratele de bază pentru fiecare zi de activitate. Fiecare autoritate națională va decide cu privire la ratele de bază exacte, în limitele permise.

Rata de bază este plătibilă până în a 14-a zi de activitate. Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata plătibilă va fi egală cu 70 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Sprijin pentru incluziune

Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități

100 EUR pentru fiecare participant

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costuri justificate de călătorie și ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin individual”).

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

100 % din costurile eligibile

Vizite pregătitoare

Costuri care acoperă deplasarea și șederea pentru participarea la o vizită pregătitoare.

Mecanism de finanțare: costuri unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

575 EUR pentru fiecare participant, cu maximum trei participanți per vizită

Taxe de studii

Costuri care acoperă taxele de înscriere la cursuri și formare.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei activității.

80 EUR pentru fiecare participant pe zi; un membru individual al personalului poate primi o sumă maximă de 800 EUR pentru acoperirea taxelor de studii în cadrul unui acord de grant.

Sprijin lingvistic

Costurile aferente furnizării de materiale și cursuri de limbi străine pentru participanții care au nevoie să își îmbunătățească cunoașterea limbii pe care o vor utiliza pentru studiu sau formare pe durata activității lor.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

150 EUR pentru fiecare participant eligibil pentru sprijinul lingvistic online care nu poate beneficia de acesta din cauza indisponibilității limbii sau a nivelului corespunzător, cu excepția personalului care participă la acțiuni de mobilitate cu o durată mai mică de 31 de zile. Pentru elevii care participă la mobilitatea de grup nu se oferă sprijin lingvistic.

În plus: 150 EUR pentru fiecare participant la mobilitatea elevilor pe termen lung în scopul învățării

Costuri excepționale

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile ridicate de călătorie ale participanților și ale însoțitorilor acestora care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Transport” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere.

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Costuri pentru garanția financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de deplasare eligibile

 

 1. Definiția programelor eligibile de învățământ din fiecare țară participantă la program va fi stabilită de autoritatea națională competentă și va fi publicată pe site-ul agenției naționale relevante.

 2. Proaspeții absolvenți sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.

 3. Definiția organizațiilor eligibile din fiecare țară participantă la program va fi stabilită de autoritatea națională competentă și va fi publicată pe site-ul agenției naționale relevante, împreună cu exemple relevante.

 4. Inclusiv educație și îngrijire timpurie.

 5. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță de deplasare aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).

 6. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro.

 7. În cazul însoțitorilor, se aplică ratele pentru personal. În cazuri excepționale, în care însoțitorul trebuie să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile suplimentare de ședere după cea de-a 60-a zi vor fi încadrate în rubrica bugetară „Sprijin pentru incluziune”.

 8. Grupe de țări-gazdă:

  Grupa de țări 1: Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein;

  Grupa de țări 2: Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia;

  Grupa de țări 3: Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}