Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Partnerstwa na rzecz współpracy

Czym są partnerstwa na rzecz współpracy?

Akcja ta pozwala organizacjom uczestniczącym na zdobycie doświadczenia w dziedzinie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie swoich zdolności, ale także na osiągnięcie wysokiej jakości innowacyjnych wyników. W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji uczestniczących, oczekiwanego wpływu lub innych elementów partnerstwa na rzecz współpracy mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane. Ocena jakościowa tych projektów będzie adekwatna do celów współpracy i charakteru zaangażowanych organizacji.

Opierając się na tej logice, organizacjom oferuje się dwa rodzaje partnerstwa mające na celu wspólną pracę, uczenie się i rozwój:

 • Partnerstwa współpracy
 • Partnerstwa na małą skalę

Te dwa rodzaje partnerstw omówiono szczegółowo w następnej sekcji. Informacje zawarte w tych dwóch sekcjach pomogą Państwu wybrać rodzaj partnerstwa, który najbardziej odpowiada profilowi i strukturze Państwa organizacji oraz Państwa pomysłom na projekty.

Jakie działania zazwyczaj prowadzi się w ramach partnerstw na rzecz współpracy?

Przez cały czas trwania projektu organizacje mogą realizować szeroko zakrojony zakres działań. Organizacje mają możliwość wyboru najlepszej kombinacji działań, od tradycyjnych do bardziej kreatywnych i innowacyjnych, która przyczyni się do osiągnięcia celów projektu w odniesieniu do jego zakresu i proporcjonalnie do możliwości partnerstwa. Na przykład:

 • Zarządzanie projektami działania, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego planowania, realizacji i monitorowania projektów, w tym sprawnej i skutecznej współpracy między partnerami w ramach projektu. Na tym etapie działania zazwyczaj obejmują zadania organizacyjne i administracyjne, wirtualne spotkania partnerów, przygotowanie materiałów komunikacyjnych, przygotowanie i działania następcze wobec uczestników biorących udział w działaniach, itp.
 • Realizacja działań: może obejmować wydarzenia w zakresie tworzenia sieci kontaktów, spotkania, sesje robocze mające na celu wymianę praktyk i osiągnięcie wyników. Działania te mogą również obejmować udział kadry i osób uczących się (pod warunkiem, że ich udział przyczyni się do osiągnięcia celów projektu).
 • Działania mające na celu dzielenie się doświadczeniami i promocję: organizowanie konferencji, sesji, wydarzeń mających na celu dzielenie się rezultatami projektu, ich wyjaśnianie i promowanie, niezależnie od tego, czy mają one formę konkretnych rezultatów, wniosków, dobrych praktyk czy też inną.

Wkład tej akcji w realizację priorytetów w ramach polityki

Co roku Komisja Europejska określa wspólne priorytety i cele, które należy realizować na poziomie programu Erasmus+ w różnych dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W związku z tym, poza rozwijaniem potencjału organizacji zaangażowanych w projekt, rezultaty osiągnięte w ramach partnerstw na rzecz współpracy mają na celu przyczynienie się do realizacji priorytetów.

W związku z tym wymaga się, aby ramy pracy projektów określano w odniesieniu do jednego lub kilku z tych priorytetów oraz aby wybierano je na etapie składania wniosków. Przy formułowaniu wniosków dotyczących projektu zaleca się również konsultowanie wyników uzyskanych w ramach wcześniej finansowanych projektów opartych na podobnych priorytetach, aby zapewnić spójność i uniknąć powielania działań, a także aby stopniowo rozwijać istniejące wyniki i przyczyniać się do wspólnego rozwoju różnych dziedzin. Przydatne informacje o finansowanych projektach udostępniono na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

Ponadto, aby lepiej powiązać priorytety europejskie z konkretnymi potrzebami na szczeblu krajowym, agencje narodowe programu Erasmus+ mają możliwość określenia jednego lub kilku z tych priorytetów europejskich jako szczególnie istotnych w kontekście krajowym, w celu zachęcenia organizacji do skoncentrowania swojego wkładu w tych wybranych obszarach w danym roku.

W 2021 r. partnerstwa na rzecz współpracy muszą dotyczyć jednego lub kilku z następujących obszarów priorytetowych:

Priorytety mające zastosowanie do wszystkich sektorów programu Erasmus+

 • Włączenie społeczne i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu: w ramach programu wspierane będą projekty, które promują włączenie społeczne i mają na celu poprawę dostępu do osób o mniejszych szansach, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób ze środowisk migracyjnych, a także osób mieszkających na obszarach wiejskich i oddalonych, osób stojących w obliczu trudności społeczno-ekonomicznych lub wszelkich innych potencjalnych źródeł dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekty te pomogą w pokonywaniu barier, jakie napotykają te grupy w dostępie do możliwości oferowanych w ramach programu, a także przyczynią się do tworzenia środowisk sprzyjających włączeniu społecznemu, które wspierają równość i sprawiedliwość oraz odpowiadają na potrzeby szerszej społeczności.
 • Środowisko i walka ze zmianą klimatu Celem programu jest podnoszenie – we wszystkich sektorach – świadomości na temat problemów środowiskowych i kwestii związanych ze zmianą klimatu. Priorytetowo będą traktowane projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie sektorów związanych ze zrównoważonym rozwojem, rozwój strategii i metodyki w obszarze umiejętności sektorowych bazujących na ekologicznym podejściu, a także przyszłe programy nauczania, które lepiej odpowiadają potrzebom społeczeństwa. Program będzie również zachęcał do testowania innowacyjnych praktyk służących przygotowaniu osób uczących się, pracowników i osób pracujących z młodzieżą do realnego zarządzania zmianami (np. odnośnie do oszczędzania zasobów, ograniczenia zużycia i marnowania energii, kompensowania emisji gazów cieplarnianych, dokonywania wyborów promujących zrównoważoną żywność i mobilność, itd.). Poza tym priorytetowo będą traktowane projekty, które – bazując na działaniach związanych z kształceniem, szkoleniem, sportem i młodzieżą – pozwalają wprowadzać zmiany behawioralne w indywidualnych preferencjach, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia; rozwijać kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród edukatorów i liderów w dziedzinie edukacji oraz wspierać planowane podejścia organizacji uczestniczących w zakresie zrównoważenia środowiskowego.
 • Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego: Program zapewni wsparcie realizacji planów transformacji cyfrowej w szkołach podstawowych i średnich, instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych. Priorytetowo traktowane będą projekty mające na celu zwiększenie zdolności i gotowości instytucji do zarządzania skutecznym przejściem na edukację cyfrową. Program będzie wspierać celowe wykorzystanie technologii cyfrowych w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na potrzeby nauczania, uczenia się, oceny i zaangażowania. Obejmuje to rozwój pedagogiki cyfrowej i wiedzy fachowej w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w odniesieniu do nauczycieli, w tym technologii dotyczących dostępności i wspierania oraz treści cyfrowych, oraz tworzenie i innowacyjne wykorzystywanie treści edukacji cyfrowej. Obejmuje to również rozwijanie umiejętności i kompetencji cyfrowych całej populacji poprzez odpowiednie programy i inicjatywy. Szczególną uwagę będzie się zwracać na promowanie równości płci i niwelowanie różnic pod względem dostępu do rozwiązań i wykorzystywania ich przez grupy niedostatecznie reprezentowane. Program będzie też wspierał wykorzystywanie europejskich struktur ramowych w odniesieniu do cyfrowych kompetencji edukatorów, obywateli i organizacji.
 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo: celem programu jest zachęcanie do aktywności obywatelskiej i etycznych zachowań w odniesieniu do uczenia się przez całe życie; chodzi o wzmacnianie rozwoju kompetencji społecznych i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów. Priorytetowo będą również traktowane projekty umożliwiające ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz społeczne i obywatelskie zaangażowanie poprzez formalne lub pozaformalne działania związane z uczeniem się Ważna będzie również kwestia podnoszenia świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, zasad jedności i różnorodności oraz tożsamości kulturowej, świadomości kulturowej oraz dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Oprócz wyżej wymienionych priorytetów ogólnych w poszczególnych sektorach realizowane będą następujące priorytety szczegółowe.

Priorytety dotyczące poszczególnych sektorów

W dziedzinie szkolnictwa wyższego:

pierwszeństwo otrzymają akcje kluczowe dla realizacji celów europejskiego obszaru edukacji. Celem jest wspieranie sektora szkolnictwa wyższego, aby stał się jeszcze bardziej połączony, innowacyjny, włączający i cyfrowy. W tym celu program będzie zachęcał do znacznie głębszej i w większym stopniu interdyscyplinarnej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, jak również z otaczającymi je ekosystemami innowacji, oraz do wzmacniania powiązań między kształceniem, badaniami naukowymi i innowacjami. Nacisk zostanie położony w szczególności na wzmocnienie włączenia społecznego, mobilności, cyfryzacji, uczenia się przez całe życie, zapewniania jakości i automatycznego uznawania kwalifikacji. Celem jest przyspieszenie transformacji szkolnictwa wyższego w całej Europie, aby szkolić przyszłe pokolenia w zakresie współtworzenia wiedzy na rzecz odpornego, włączającego i zrównoważonego społeczeństwa.

 • Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego: celem programu będzie pogłębienie współpracy strategicznej i strukturalnej między instytucjami szkolnictwa wyższego poprzez: a) wspieranie rozwijania i testowania różnych rodzajów modeli współpracy, w tym współpracy wirtualnej i łączonej oraz wykorzystania różnych narzędzi cyfrowych i platform internetowych; b) poprawę mobilności poprzez wzajemne uznawanie kwalifikacji i efektów kształcenia oraz poprzez uwzględnianie mobilności w programach nauczania; c) wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego we wprowadzaniu założeń i narzędzi procesu bolońskiego celem wsparcia powszechnej mobilności.
 • Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia: w celu sprostania wyzwaniom społecznym dzięki wsparciu na rzecz: a) opracowania programów nauczania nastawionych na wyniki w nauce i studenta, które lepiej spełniają potrzeby edukacyjne studentów i zmniejszają niedopasowanie umiejętności, przy jednoczesnym zachowaniu zasadności tych programów z punktu widzenia rynku pracy i ogółu społeczeństwa; b) opracowania, sprawdzenia i wdrożenia elastycznych ścieżek kształcenia i modularnych schematów kursów (niepełny wymiar czasowy, w trybie online lub połączenie tych opcji) oraz odpowiednich form oceny, w tym opracowania oceny internetowej, c) promowania wymiaru uczenia się przez całe życie w szkolnictwie wyższym, w tym poprzez ułatwianie podejmowania, zatwierdzania i uznawania krótkich kursów prowadzących do uzyskania mikroreferencji; d) wdrożenia podejść transdyscyplinarnych oraz innowacyjnych metod pedagogicznych takich jak nauka odwrócona, kształcenie międzynarodowe oparte na współpracy i uczenie się oparte na badaniach naukowych; e) uwzględnienia zrównoważonego rozwoju we wszystkich programach nauczania dla studentów wszystkich dyscyplin na wszystkich poziomach.
 • Rozwój STEM/STEAM w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział kobiet w STEM: Priorytet ten wspiera opracowanie i wdrożenie programów nauczania w szkolnictwie wyższym w zakresie STEM dostosowanych do potrzeb, zgodnie z podejściem opartym na naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce (STEAM); promowanie udziału kobiet w dziedzinach STEM, a zwłaszcza w inżynierii, ICT i dziedzinach wymagających zaawansowanych umiejętności cyfrowych; opracowywanie programów poradnictwa i mentoringu dla studentów, zwłaszcza dziewcząt i kobiet, w celu podejmowania studiów i pracy w dziedzinach STEM i ICT; promowanie praktyk edukacyjnych i szkoleniowych uwzględniających kwestie płci w edukacji w zakresie STEM; eliminowanie stereotypów płci w STEM;
 • Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności: poprzez a) opracowywanie i wdrażanie strategii oraz kultury jakości, które nagradzają doskonałość w nauczaniu i zachęcają do niej, w tym w nauczaniu przez internet i kształceniu osób uczących się, będących w niekorzystnej sytuacji; b) szkolenie nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych lub internetowych metod pedagogicznych, w tym podejść transdyscyplinarnych, nowych metod opracowywania programów nauczania, metod realizacji i oceny, które łączą kształcenie z badaniami naukowymi i innowacjami (w stosownych przypadkach); c) popieranie przedsiębiorczego, otwartego i innowacyjnego sektora szkolnictwa wyższego poprzez promowanie partnerstw w zakresie uczenia się i nauczania z podmiotami komercyjnymi i organizacjami niekomercyjnymi sektora prywatnego; e) opracowanie nowych praktyk w oparciu o badania edukacyjne i kreatywność.
 • Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu: Program ma propagować włączające podejście do mobilności i współpracy w drodze stosowania rozwiązań takich jak a) poprawione wskaźniki w zakresie dostępu, uczestnictwa i uzyskania dyplomu, jeśli chodzi o grupy docelowe o mniejszych szansach; b) aktywne wsparcie nowych uczestników mobilnych w procesie szukania zakwaterowania, w tym na bazie współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, jeśli chodzi o zapewnienie właściwego i niedrogiego mieszkania; c) wspieranie rozwoju elastycznych ścieżek kariery między kształceniem a badaniami naukowymi; d) promowanie równowagi płci w instytucjach szkolnictwa wyższego, na wszystkich kierunkach studiów i na stanowiskach kierowniczych; e) sprzyjanie zaangażowaniu obywatelskiemu poprzez promowanie nieformalnego uczenia się i zajęć pozalekcyjnych oraz uznawanie wolontariatu i pracy na rzecz społeczności w wynikach nauczania studentów.
 • Wspieranie zdolności cyfrowych sektora szkolnictwa wyższego: poprzez a) akcje umożliwiające wdrożenie inicjatywy w zakresie europejskiej legitymacji studenckiej za sprawą bezpiecznego elektronicznego przekazywania danych studentów pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, przy pełnym poszanowaniu ochrony danych osobowych oraz w połączeniu, w miarę możliwości z nowymi dokumentami Europass; b) rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych studentów i pracowników.

W dziedzinie edukacji szkolnej pierwszeństwo otrzymają następujące działania:

 • Przeciwdziałanie nierównościom w nauce, wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu poziomowi biegłości w zakresie umiejętności podstawowych: celem tego priorytetu jest pomoc w umożliwieniu osiągnięcia sukcesu wszystkim osobom uczącym się, a w szczególności osobom o mniejszych szansach. Priorytet ten obejmuje monitorowanie, wczesną identyfikację uczniów zagrożonych, podejścia zapobiegawcze i wczesne interwencje na rzecz osób uczących się mających problemy w nauce, promowanie podejść bardziej skoncentrowanych na osobie uczącej się, promowanie dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego osób uczących się i nauczycieli, a także ochronę przed nękaniem w szkole. Na poziomie szkół priorytet ten wspiera holistyczne podejście do nauczania i uczenia się oraz współpracę między wszystkimi członkami społeczności szkolnych, a także z rodzinami oraz innymi osobami zainteresowanymi spoza szkół. Ponadto, na poziomie strategicznym, nacisk kładzie się na poprawę przechodzenia między poszczególnymi etapami kształcenia, poprawę oceny i opracowanie solidnych systemów zapewniania jakości.
 • Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i innych zawodów nauczycielskich: priorytet ten wspiera osoby wykonujące zawody nauczycielskie (w tym edukatorów nauczycieli) na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. Projekty w ramach tego priorytetu mogą koncentrować się na poprawie kształcenia wstępnego nauczycieli, jak również ich stałego rozwoju zawodowego, w szczególności poprzez poprawę ram politycznych i konkretnych możliwości w zakresie mobilności nauczycieli. Kolejnym obszarem zainteresowania w ramach priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności i różnorodności kariery nauczycielskiej oraz wzmocnienie selekcji, rekrutacji i oceny w zawodach nauczycielskich. Projekty mogą również bezpośrednio wspierać rozwój silniejszej kadry kierowniczej w szkołach oraz innowacyjnych metod nauczania i oceny.
 • Rozwój kompetencji kluczowych: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się na promowaniu współpracy w obrębie programów nauczania, kreatywności oraz innowacyjnych podejść do zdobywania wiedzy, rozwijaniu kreatywności, wspieraniu nauczycieli w zakresie nauczania opartego o kompetencje oraz opracowywaniu ocen i walidacji kluczowych kompetencji.
 • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków: priorytet ten obejmuje projekty, których celem jest wspieranie włączenia wymiaru językowego do wszystkich programów nauczania oraz zagwarantowanie odpowiedniego poziomu kompetencji językowych przez osoby uczące się przed zakończeniem kształcenia obowiązkowego. Upowszechnienie wykorzystania nowych technologii celem wsparcia nauki języków również stanowi część prac przewidzianych w ramach tego priorytetu. Ponadto w ramach priorytetu wspierane są projekty, które mogą pomóc w tworzeniu szkół świadomych językowo oraz wykorzystują rosnącą różnorodność językową w szkołach, na przykład poprzez zachęcanie i podnoszenie świadomości dotyczącej wczesnego rozpoczęcia nauki języka oraz rozwijanie wielojęzycznych opcji kształcenia (w szczególności w regionach przygranicznych i w regionach, gdzie mieszkańcy posługują się więcej niż jednym językiem).
 • Promowanie zainteresowania i doskonałości w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) i podejście oparte na STEAM: priorytet ten wspiera projekty, które promują podejście STEM do edukacji poprzez interdyscyplinarne nauczanie w kontekstach kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, projektowych i innych. Priorytet ten obejmuje rozwój i propagowanie efektywnych i innowacyjnych metod pedagogicznych i systemów oceny. Szczególnie wartościowe w tym kontekście jest tworzenie partnerstw między szkołami, przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego, instytucjami badawczymi i ogółem społeczeństwa. Na poziomie strategicznym priorytet ten ma na celu promowanie rozwoju krajowych strategii STEM.
 • Rozwijanie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem: priorytet ten koncentruje się na promowaniu wdrażania unijnych ram jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Obejmuje on projekty zapewniające wsparcie na rzecz wczesnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego pracowników uczestniczących w organizowaniu, prowadzeniu i zapewnianiu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Priorytet wspiera ponadto tworzenie, testowanie i wdrażanie strategii i praktyk ukierunkowanych na intensyfikację uczestnictwa wszystkich dzieci we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, z uwzględnieniem dzieci o mniejszych szansach.
 • Uznawanie wyników kształcenia uczestników transgranicznej mobilności edukacyjnej: priorytet ten ma na celu pomoc we wprowadzeniu w życie zalecenia Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania. Wspiera on włączanie transgranicznych wymian klasowych do programów szkolnych, budowanie potencjału szkół w zakresie organizowania okresów nauki za granicą dla swoich uczniów oraz tworzenie długoterminowych partnerstw między szkołami w różnych krajach. Na poziomie strategicznym priorytet ten ma na celu większe zaangażowanie władz szkolnych na wszystkich szczeblach w starania na rzecz zapewnienia uznawania, a także wspiera rozwój i wymianę narzędzi i praktyk związanych z przygotowaniem, monitorowaniem i uznawaniem okresów spędzonych za granicą.

W dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (zarówno wstępnego, jak i ustawicznego) pierwszeństwo otrzymają:

 • Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy: obejmuje to wspieranie rozwoju programów kształcenia i szkolenia zawodowego, które oferują zrównoważony zestaw umiejętności zawodowych dobrze dostosowanych do wszystkich cykli gospodarczych, stale zmieniających się rynków i metod pracy oraz kluczowych kompetencji, oraz stwarzają możliwości uczenia się w miejscu pracy. Priorytet ten sprzyja również opracowywaniu programów nauczania VET, ofert programowych i kwalifikacji, które są regularnie aktualizowane dzięki gromadzeniu informacji na temat umiejętności. W ramach projektów organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego otrzymają wsparcie w dostosowywaniu ich oferty szkoleniowej do zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności, dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej oraz cykli koniunkturalnych.
 • Zwiększenie elastyczności pod względem możliwości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego: priorytet ten wspiera inicjatywy, w których rozwija się elastyczne i ukierunkowane na osobę uczącą się programy kształcenia i szkolenia zawodowego i które przyczyniają się do wypełniania istniejących luk w dostępie do szkoleń dla dorosłych w wieku produkcyjnym, aby mogli oni z powodzeniem radzić sobie ze zmianami stanu na rynku pracy. Projekty w ramach tego priorytetu przyczyniają się również do rozwoju programów ustawicznego szkolenia zawodowego, które mają być możliwe do dostosowania do rynku pracy, a także programów ułatwiających transfer, uznawanie i akumulację efektów uczenia się prowadzących do uzyskania krajowych kwalifikacji.
 • Przyczynianie się do innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego: w ramach tego priorytetu wspiera się projekty, których głównym celem jest zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego, tak aby w większym stopniu odpowiadało ono obecnym i przyszłym potrzebom gospodarki i społeczeństwa. Zmiany te mogą mieć charakter organizacyjny (planowanie, finansowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, monitorowanie i komunikacja). Mogą one również dotyczyć nauczania i uczenia się poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych i bardziej adekwatnych podejść do tych procesów. Zmiany te mogą dotyczyć ekosystemu organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sposobu, w jaki angażują się oni w kontakty z partnerami, na przykład poprzez upowszechnianie technologii i badania stosowane, rzecznictwo, tworzenie sieci kontaktów i działania na rzecz umiędzynarodowienia. Mogą one również być ukierunkowane na opracowywanie i dostarczanie produktów i usług VET (jak np. rozwój umiejętności, badania stosowane i doradztwo) podmiotom zewnętrznym takim jak studenci, przedsiębiorstwa i rządy.
 • Zwiększanie atrakcyjności VET: priorytetowo traktowane będą projekty, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego na różnych poziomach. Przykładem mogą być projekty, których celem jest działanie na rzecz większej przenikalności między różnymi poziomami kształcenia, które sprzyjają otwartym i partycypacyjnym środowiskom edukacyjnym, wspierają rozwój zawodowy nauczycieli i osób prowadzących szkolenia VET lub ułatwiają uznawanie efektów uczenia się oraz korzystanie z Europass i innych usług cyfrowych. W ramach tego priorytetu wspierane są również projekty, które przyczyniają się do rozwoju długoterminowych partnerstw na rzecz tworzenia lub wzmacniania międzynarodowych, krajowych, regionalnych i sektorowych konkursów umiejętności. Wpływ tych działań można zoptymalizować poprzez ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego, izbami handlowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami na poszczególnych etapach cyklu projektu.
 • Poprawa w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym: priorytet ten koncentruje się na pomiarze i poprawie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez opracowanie krajowych systemów zapewniania jakości, zarówno w odniesieniu do wstępnego, jak i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, we wszystkich środowiskach edukacyjnych i wszystkich formach uczenia się, świadczonych zarówno przez publicznych, jak i prywatnych organizatorów. W szczególności obejmuje to ustanowienie i testowanie rozwiązań w zakresie monitorowania losów absolwentów zgodnie z zaleceniem Rady dotyczącym monitorowania losów absolwentów oraz zaleceniem w sprawie europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET)[1], a także badanie podstawowych profili zawodowych UE i mikroreferencji.
 • Tworzenie i wdrażanie strategii na rzecz umiędzynarodowienia dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego: priorytet ten ma na celu wprowadzenie mechanizmów wsparcia i ram umownych promujących wysokiej jakości mobilność kadry zapewniającej kształcenie i szkolenie zawodowe oraz osób uczących się w tym zakresie. Do szczególnie ważnych aspektów należą automatyczne wzajemne uznawanie kwalifikacji i efektów uczenia się, a także rozwój usług wsparcia dla uczniów w zakresie mobilności osób uczących się. Usługi takie mogą obejmować informowanie, motywowanie i przygotowywanie osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w kraju przyjmującymi oraz ułatwianie im integracji społecznej, a także zwiększanie ich świadomości międzykulturowej i aktywności obywatelskiej.

W dziedzinie kształcenia dorosłych pierwszeństwo otrzymają następujące działania:

 • Poprawa dostępu do możliwości wysokiej jakości uczenia się dla dorosłych: priorytet ten zapewnia wsparcie dla tworzenia i rozwoju elastycznych ofert edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób dorosłych w zakresie uczenia się, na przykład poprzez rozwój możliwości w zakresie kształcenia mieszanego i cyfrowego uczenia się. Priorytetowo traktowane są również projekty, w ramach których pracuje się nad poświadczaniem umiejętności nabytych w drodze uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.
 • Tworzenie ścieżek poprawy umiejętności, poprawa dostępu i zwiększenie liczby osób korzystających z kształcenia dorosłych: priorytet ten ma na celu promowanie nowych możliwości kształcenia dorosłych, w szczególności osób dorosłych o niskim poziomie umiejętności, wiedzy i kompetencji. Stworzenie nowych ścieżek poprawy umiejętności powinno umożliwić dorosłym słuchaczom podniesienie kompetencji kluczowych i dokonanie postępów na drodze do zdobycia wyższych kwalifikacji. Prace uzupełniające wchodzące w zakres tego priorytetu obejmują rozwijanie poradnictwa jako usługi w celu zapewnienia dorosłym dostępu do odpowiedniego uczenia się przez całe życie, poprawę identyfikacji i monitorowania umiejętności, opracowywanie dostosowanych do potrzeb ofert w zakresie uczenia się oraz opracowywanie skutecznych strategii w zakresie działań informacyjnych, poradnictwa i motywacji.
 • Podnoszenie kompetencji edukatorów i innych pracowników dydaktycznych sektora kształcenia dorosłych: priorytetowo traktowane są w szczególności projekty, w ramach których rozwija się kompetencje pracowników dydaktycznych, które prowadzą do ogólnej poprawy w zakresie zapewniania, ukierunkowania i skuteczności kształcenia dorosłych. Obejmuje to ocenę nabytej wcześniej wiedzy i dorosłych słuchaczy, lepsze i bardziej innowacyjne metody nauczania, jak również wzmocnienie roli wspierającej pracowników dydaktycznych zajmujących się kształceniem dorosłych w motywowaniu i instruowaniu osób uczących się w trudnych sytuacjach edukacyjnych oraz doradzaniu im w tym zakresie.
 • Rozszerzenie działań na rzecz zapewniania jakości w sektorze kształcenia dorosłych: priorytet ten wspiera opracowanie lepszych mechanizmów zapewniania jakości w zakresie polityki i oferty kształcenia dorosłych. W szczególności obejmuje to opracowanie i transfer metodyki z zakresu monitorowania w celu pomiaru skuteczności oferty kształcenia dorosłych oraz monitorowania postępów dorosłych słuchaczy.
 • Rozwijanie przyszłościowych ośrodków kształcenia: priorytet ten ma na celu wspieranie lokalnych środowisk edukacyjnych, promowanie włączenia społecznego, zaangażowania obywatelskiego i demokracji oraz przyciąganie i oferowanie wszystkim mieszkańcom społeczności możliwości uczenia się przez całe życie i przez całokształt sytuacji życiowych, również poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. W ramach projektów można by na przykład zachęcać lokalne ośrodki kształcenia, biblioteki, społeczeństwo obywatelskie i szerszą społeczność (organizacje pozarządowe, władze lokalne, służbę zdrowia, ośrodki kultury itp.) do współpracy w celu motywowania osób dorosłych w każdym wieku do uczenia się umiejętności życiowych i kompetencji kluczowych niezbędnych do zachowania odporności i zdolności adaptacyjnych w obliczu zmian i niepewności oraz umożliwiania tym osobom podjęcia takich działań.
 • Promowanie programu Erasmus+ wśród wszystkich obywateli i pokoleń: priorytetowo traktowane są projekty, w ramach których tworzy się i promuje możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń wśród seniorów, w celu budowania i wzmacniania tożsamości europejskiej.

W dziedzinie młodzieży:

Priorytetowo traktowane będą akcje, które przyczyniają się do osiągania celów w kluczowych obszarach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027: angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych. Szczególny nacisk zostanie położony na wzmocnienie współpracy międzysektorowej pozwalającej na osiągnięcie większych synergii w różnych obszarach akcji mających znaczenie dla osób młodych, promowanie uczestnictwa młodzieży na różną skalę i w różnych formach oraz wspieranie aktywności obywatelskiej osób młodych, zwłaszcza młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Konkretne priorytety w dziedzinie młodzieży obejmują:

 • Promowanie aktywności obywatelskiej, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym przedsiębiorczości społecznej: Priorytet ten ma na celu wspieranie aktywności obywatelskiej wśród osób młodych, w szczególności poprzez wolontariat i działania będące przejawem solidarności, a tym samym wzmocnienie ich zmysłu inicjatywy, w szczególności w dziedzinie społecznej, oraz wspieranie ich społeczności. Projekty w ramach tego priorytetu mogłyby również promować przedsiębiorczość, kreatywne uczenie się i przedsiębiorczość społeczną wśród młodzieży. Dialog międzykulturowy, znajomość i uznanie różnorodności oraz promowanie tolerancji mają kluczowe znaczenie dla tego priorytetu.
 • Podnoszenie jakości, innowacyjności i skali uznawania pracy z młodzieżą: Priorytet ten ma na celu promowanie uznawania i poświadczania pracy z młodzieżą oraz uczenia się nieformalnego i pozaformalnego na wszystkich poziomach, a także wspieranie rozwoju jakości i innowacji w pracy z młodzieżą. Obejmuje to budowanie zdolności osób pracujących z młodzieżą w zakresie ich praktyk stosowanych w internecie i poza nim, a także wspieranie opracowywania i udostępniania metod docierania do zmarginalizowanych osób młodych, zapobiegania rasizmowi i nietolerancji wśród młodzieży oraz zagrożenia, szanse i skutki związane z transformacją cyfrową.
 • Wzmacnianie zdolności do zatrudnienia osób młodych: Priorytet ten ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych wśród osób młodych. Sektor młodzieży odgrywa ważną rolę w ułatwianiu młodzieży wkraczania w dorosłość, w tym poprzez wspieranie wchodzenia na rynek pracy. Podstawę tego priorytetu stanowią działania skupiające się na włączeniu społecznym i zwiększaniu zdolności do zatrudnienia osób młodych o mniejszych szansach (w tym młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się), ze szczególnym naciskiem na osoby młode zagrożone marginalizacją oraz pochodzące ze środowisk migracyjnych.
 • Wzmacnianie powiązań między polityką, badaniami i praktyką: Priorytet ten dotyczy potrzeby zacieśnienia powiązań między polityką, badaniami i praktyką w dziedzinie młodzieży, aby zapewnić lepsze dowody na potrzeby i ułatwić kształtowanie polityki. Istotne z punktu widzenia tego priorytetu będą działania promujące lepszą wiedzę na temat sytuacji osób młodych i polityk dotyczących młodzieży w Europie i poza jej granicami.

W dziedzinie sportu:

Priorytetowo traktowane będą partnerstwa, które przyczyniają się do realizacji kluczowych dokumentów programowych, takich jak plan prac UE w dziedzinie sportu (2021–2024) lub zalecenie Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej. Konkretne priorytety w dziedzinie sportu obejmują:

 • Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się głównie na: a) wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej, wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej oraz wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia, b) wspieraniu wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu i c) promowaniu sportu i aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie d) promowaniu wszelkich działań zachęcających do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym tradycyjnych sportów i gier oraz sportu międzypokoleniowego.
 • Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się głównie na: a) zwalczaniu stosowania dopingu b) zwalczaniu ustawiania wyników zawodów sportowych i korupcji w sporcie c) poprawie dobrych rządów w sporcie oraz d) promowaniu pozytywnych sportowych wartości.
 • Promowanie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się głównie na a) wspieraniu rozwoju umiejętności w sporcie, b) zachęcaniu do podejmowania dwutorowej kariery sportowców c) promowaniu jakości pracy trenerów i personelu d) wykorzystywaniu mobilności jako narzędzia podnoszenia kwalifikacji e) promowaniu zdolności do zatrudnienia poprzez sport.
 • Zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie oraz zwalczanie radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy: Projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się głównie na zwalczaniu tych zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na uprawianie sportu i na całe społeczeństwo. Projekty będą przyczyniać się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i promować równość w sporcie, w tym równość płci.
 1. Dz.U. C 417 z 2.12.2020, s. 1.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}