Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus -toiminnot

Erasmus Mundus -toimintoihin sisältyvät

 • Kategoria 1: Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ja
 • Kategoria 2: Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu.

Tällä toimella pyritään edistämään korkeakoulujen huippuosaamista ja maailmanlaajuista kansainvälistymistä Euroopassa sijaitsevien korkeakoulujen yhteisesti tarjoamilla ja tunnustamilla maisterikurssitasoisilla koulutusohjelmilla, jotka ovat avoimia maailman muiden maiden korkeakouluille.

Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmat ja Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmien valmistelu muodostavat kaksi itsenäistä kategoriaa. Ennen Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmaa ei tarvitse suorittaa Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman valmistelua. Tuen myöntäminen Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman valmisteluun ei merkitse automaattista rahoitusta Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman puitteissa, eikä Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman valmisteluhankkeen toteuttaminen ole Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman myöntämisperuste.

Kategoria 1: Erasmus Mundus -maisteriohjelmat (EMJM)

Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmien toimella tuetaan korkealaatuisia integroituja ohjelmamaiden välisiä maisteritason koulutusohjelmia[1], joita tarjoavat kansainväliset korkeakoulujen konsortiot, joihin kuuluu eri maiden korkeakouluja ja tarvittaessa muita koulutusalalla ja/tai muilla aloilla toimivia kumppaneita, joilla on erityisosaamista kyseisillä opinto- tai ammattialoilla ja kiinnostusta niihin.

Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmat ovat huippuosaamisohjelmia, joilla on tarkoitus edistää eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) yhdentymistä ja kansainvälistymistä. Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmien erityispiirteenä on osallistuvien korkeakoulujen pitkälle menevä yhteisyys/yhdentyminen ja niiden akateemisen sisällön korkea taso.

Erasmus mundus -maisteriohjelmien tavoitteet

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien tarkoituksena on parantaa eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen huippuosaamista ja lisätä sen houkuttelevuutta maailmassa sekä houkutella lahjakkuuksia Eurooppaan seuraavien seikkojen yhdistelmällä:

 1. korkeakoulujen välinen akateeminen yhteistyö, jolla esitellään eurooppalaista huippuosaamista korkea-asteen koulutuksen alalla
 2. kaikkien Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden yksilöllinen liikkuvuus parhaille opiskelijoille myönnettävien, EU:n rahoittamien apurahojen avulla.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea erasmus mundus -maisteriohjelmaa?

Kelpoisuusperusteet

Saadakseen Erasmus+ -avustusta Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmia koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat perusteet:

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa ohjelma- tai kumppanimaassa sijaitseva korkeakoulu.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

Osallistujaorganisaatioita voivat olla kaikki jonkin ohjelma- tai kumppanimaan julkiset tai yksityiset organisaatiot mahdollisine sidosyhteisöineen, jotka osallistuvat suoraan ja aktiivisesti Erasmus Mundus -maisteriohjelman toteuttamiseen.

Ohjelmamaiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja. Kumppanimaiden osallistuvilta korkeakouluilta ei edellytetä Erasmus-peruskirjaa, mutta niiden on sitouduttava noudattamaan sen periaatteita.

Täysivaltaisina kumppaneina osallistuvien korkeakoulujen on hakuvaiheessa osoitettava, että ne ovat täyttäneet ulkoista laadunvarmennusta koskevat lainkäyttöalueensa vaatimukset (esimerkiksi akkreditointi tai arviointi) yhteisen ohjelman osalta. Tämä voidaan tehdä joko i) osoittamalla, että ne käyttävät yhteisten ohjelmien laadunvarmistusta koskevaa eurooppalaista lähestymistapaa (jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii) tai se voi perustua ii) yhteisen ohjelman tai iii) Erasmus Mundus -maisteriohjelman kunkin kansallisen komponentin erityisiin akkreditointeihin.

Erasmus Mundus -maisteriohjelman koulutusohjelman toteutuksessa voi olla mukana myös assosioituneita kumppaneja (valinnaista). Tällaiset organisaatiot ovat välillisesti mukana maisteriohjelman tiettyjen tehtävien ja toimintojen toteutuksessa ja/tai tukevat sen tulosten levittämistä ja jatkuvuutta. Ne voivat esimerkiksi siirtää tietoa ja taitoja tai tarjota opiskelijoille lisäkursseja tai mahdollisuuksia työelämäjaksoihin tai työharjoitteluun. Tukikelpoisuuden ja sopimusten hallinnoinnin osalta niitä ei pidetä ohjelmarahoituksen edunsaajina.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Erasmus Mundus -maisteriohjelmassa on mukana täysivaltaisina kumppaneina vähintään kolme korkeakoulua ainakin kolmesta eri maasta, joista vähintään kahden on oltava ohjelmamaita.

Tukikelpoiset osallistujat

Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin osallistuu maisteritason opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai osoittavat suorittaneensa vastaavan tasoiset, kyseisen tutkinnon myöntäneen maan/korkeakoulun kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti tunnustetut opinnot.

Opiskelijat, jotka ovat aiemmin saaneet Erasmus Mundus -maisteriohjelman apurahan, eivät voi hakea muuta apurahaa Erasmus Mundus -maisteriohjelman puitteissa.

Erasmus Mundus -maisteriohjelman apurahoja voidaan tarjota kaikkialta maailmasta tuleville opiskelijoille. Konsortioiden olisi kuitenkin varmistettava maantieteellinen tasapaino, eli enintään 10 prosenttia kaikista hankkeen toteutuksen aikana myönnettävistä apurahoista voidaan myöntää samaa kansallisuutta oleville hakijoille (tätä sääntöä ei sovelleta mahdollisiin lisäapurahoihin maailman prioriteettialueilta tuleville opiskelijoille).

Toiminnon tapahtumapaikka tai -paikat soveltuvin osin

Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan sisältyy kaikkien siihen osallistuvien opiskelijoiden (katsomatta siihen, ovatko he saaneet Erasmus Mundus -maisteriohjelman apurahan) pakollinen fyysinen liikkuvuus, joka koostuu vähintään kahdesta opiskelujaksosta kahdessa maassa, joista vähintään toisen on oltava ohjelmamaa. Opiskelijan asuinmaa ohjelmaan kirjoittautuessa ei saa olla yksi näistä maista. Molempien pakollisten opiskelujaksojen työmäärän on vastattava vähintään yhtä korkeakoulun lukukautta (30 ECTS-järjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän opintopistettä).

Kaikki maisteriohjelman opiskelujaksot on suoritettava täysivaltaisena kumppanina osallistuvissa korkeakouluissa tai niiden välittömässä valvonnassa.

Pakollisia liikkuvuusjaksoja ei voida korvata virtuaaliliikkuvuudella (etäoppiminen).

Hankkeen (ja soveltuvin osin toiminnon) kesto

Konsortion kanssa tehdään kuusi lukuvuotta kestävä avustussopimus, jolla rahoitetaan vähintään neljä maisteriohjelman kurssikokonaisuutta, joista kukin kestää yhdestä kahteen lukuvuotta (60, 90, tai 120 ECTS-opintopistettä).

Aiemmin rahoitetut yhteiset Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ja Erasmus Mundus -maisteriohjelmat voivat hakea sopimuksen uusimista aikaisintaan vuotta ennen sopimuksen päättymistä. Saman maisteriohjelman kaksi kurssikokonaisuutta, jotka rahoitetaan kahdella eri avustussopimuksella, eivät voi missään tapauksessa alkaa saman lukuvuoden aikana.

Apuraha myönnetään päätoimiseen opiskeluun ja se kattaa maisteriohjelman koko keston (eli 12, 18 tai 24 kuukautta). Apurahan kestoa lyhennetään, jos aiemmat oppimistulokset tunnustetaan (tällöin apurahan vähimmäiskesto on yksi lukuvuosi).

Opiskelijoiden ensimmäisen sukupolven olisi aloitettava opintonsa viimeistään hankkeen hyväksymisvuotta seuraavana lukuvuonna.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Pyynnön tunniste: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 26. toukokuuta klo 17.00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen perustaminen

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien odotetaan täyttävän seuraavat vaatimukset:

 1. Ohjelmissa on oltava yhdessä suunniteltu ja täysin integroitu opinto-ohjelma, joka on Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmaa koskevan hakemuksen jättämisajankohtana sovellettavien eurooppalaisen korkeakoulutusalueen yhteisten ohjelmien laadunvarmistusstandardien[2] mukainen. Nämä standardit kattavat kaikki yhteisten ohjelmien keskeiset näkökohdat, kuten yhteisen suunnittelun, täytäntöönpanon, toteutuksen ja laadunvarmistuksen.

Yhteisten ohjelmien laadunvarmistusstandardien lisäksi Erasmus Mundus -maisteriohjelmissa painotetaan seuraavia yhteisiä täytäntöönpanomenettelyjä:

 • yhteiset opiskelijoiden pääsyvaatimukset ja hakua, valintaa, seurantaa sekä tenttien ja opintosuoritusten arviointia koskevat säännöt ja menettelyt
 • yhteiset ohjelmasuunnittelutoiminnot ja integroidut opetus- tai koulutustoiminnot, kuten yhdessä sovitut kielijärjestelyt ja yhteinen konsortion puitteissa suoritettujen opiskelujaksojen tunnustamismenettely
 • opiskelijoille tarjottavat yhteiset palvelut (esimerkiksi kielikurssit, viisumituki)
 • yhteiset markkinointi- ja tiedotustoiminnot ohjelman ja Erasmus+ -apurahajärjestelmän maailmanlaajuisen näkyvyyden varmistamiseksi; markkinointistrategiaan olisi kuuluttava yhteinen ja kattava erityinen verkkosivusto (joka laaditaan englanniksi sekä pääasiallisella opetuskielellä, jos se on muu kuin englanti), jolla opiskelijoille ja muilla asiaan kuuluville sidosryhmille, kuten tuleville työnantajille, kaikki tarvittava tieto ohjelmasta.
 • konsortion yhteinen hallinto ja varainhoito
 • yhteistutkintoja suositellaan, jos ne sallitaan kansallisessa lainsäädännössä.
 1. Ohjelman toteuttaa korkeakoulujen ja tarvittaessa muiden opetusalan ja/tai opetusalan ulkopuolisten kumppanien muodostama konsortio, joka on sijoittautunut ohjelma- tai kumppanimaahan. Konsortiossa on oltava mukana korkeakouluja ainakin kolmesta eri maasta, joista vähintään kahden on oltava ohjelmamaita.

Kaikkien (ohjelma- tai kumppanimaissa sijaitsevien) korkeakoulujen, jotka ovat täysivaltaisia kumppaneita, on oltava maisterin tutkintoja myöntäviä korkeakouluja, jotka voivat myöntää Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman suorittaneille joko yhteistutkinnon tai yhdistelmätutkinnon.

Jotta hankkeen kannatus ja luja juurtuminen organisaatioihin voidaan taata, kaikkien Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmaa toteuttavaan konsortioon osallistuvien organisaatioiden on varmistettava riittävä sitoutuneisuus ennen ensimmäisten maisteriopiskelijoiden ilmoittautumista. Tämä sitoutuneisuus ilmaistaan Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmaa toteuttavan kumppanuuden sopimuksessa, joka kaikkien kumppanikorkeakoulujen (tarvittaessa myös assosioituneiden kumppanien) on allekirjoitettava. Kumppanimaiden osallistuvien korkeakoulujen olisi sitouduttava tässä kumppanuussopimuksessa noudattamaan Erasmus-peruskirjan periaatteita. Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmaa koskevan kumppanuussopimuksen on katettava mahdollisimman tarkoin kaikki Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman toteuttamiseen ja Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmien apurahojen hallinnointiin liittyvät akateemiset, operatiiviset, hallinnolliset ja taloudelliset näkökohdat (ks. jäljempänä). Kumppanuussopimuksen luonnos toimitetaan hakuvaiheessa.

 1. Ohjelmaan osallistuu huippuluokan opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmaa koskeva konsortio vastaa yksin yksittäisten opiskelijoiden valinnasta, rekrytoinnista ja seurannasta. Opiskelijavalinta on järjestettävä avoimesti, puolueettomasti ja tasapuolisesti. Näistä opiskelijoista muutamat voivat saada Erasmus Mundus -maisteriohjelman apurahan.

Täyden avoimuuden varmistamiseksi ja osallistuvien opiskelijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemiseksi molempien osapuolten (eli hyväksyttyjen opiskelijoiden ja Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmaa koskevan konsortion) on allekirjoitettava opiskelijasopimus (Student Agreement) opiskelijan ilmoittauduttua ohjelmaan. Opiskelijasopimuksen malli on julkaistava Erasmus Mundus -maisteriohjelman verkkosivustolla.

 1. Ohjelmaan sisältyy kaikkien siihen osallistuvien opiskelijoiden pakollinen fyysinen liikkuvuus: Konsortion täytyy olla sopinut liikkuvuusreiteistä ja kumppanikorkeakoulujen välisestä opiskelujaksojen tunnustamismekanismista hankkeen hakuvaiheessa.
 2. Ohjelmalla edistetään henkilöstön ja kutsuttujen tutkijoiden vaihtoa opetus-, koulutus-, tutkimus- ja hallintotoimintojen edistämiseksi.
 3. Erasmus Mundus -maisteriohjelman loppuun suorittamisesta on myönnettävä joko yhteistutkinto (eli yksi tutkintotodistus, jonka myöntäjinä on vähintään kaksi korkeakoulua eri maista, joista vähintään toisen on oltava ohjelmamaa) tai usean tutkinnon yhdistelmä (eli vähintään kaksi tutkintotodistusta, joiden myöntäjinä on kaksi korkeakoulua eri maista, joista vähintään toisen on oltava ohjelmamaa), tai näiden yhdistelmä.

Ohjelman suorittaneille opiskelijoille myönnettävän tutkinnon tai tutkintojen on kuuluttava niiden maiden korkeakoulututkintojen järjestelmiin, joissa korkeakoulut sijaitsevat. Kaikkien tutkintoja myöntävien täysivaltaisina kumppaneina osallistuvien korkeakoulujen on tunnustettava tutkinto tai tutkinnot vastavuoroisesti. Konsortioiden olisi annettava opiskelijoille heidän opintojensa päätyttyä yhteisen tutkintotodistuksen liite (Joint Diploma Supplement), joka kattaa koko maisteriohjelman sisällön.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmia koskevissa hakemuksissa yhteisten koulutusohjelmien täytyy olla valmiita jo hakuvaiheessa, jotta niitä voidaan tarjota opiskelijoille ja mainostaa maailmanlaajuisesti heti niiden valinnan jälkeen. Erasmus Mundus -maisteriohjelman voi suorittaa millä tieteenalalla hyvänsä.

Yhteisten maisteriohjelmien järjestämiseen myönnettävän rahoituksen lisäksi (ks. jäljempänä rahoitussääntöjä koskeva luku) kaikki Erasmus Mundus -toiminnosta rahoitetut hankkeet, jotka päättyvät vuosina 2021–2027 (mukaan lukien vuosien 2014–2020 aikana aloitetut hankkeet), voivat jatkaa kurssin järjestämistä Erasmus Mundus -maisteriohjelmana enintään kolmen kurssikokonaisuuden ajan toimen päättymisen jälkeen edellyttäen, että EACEA:n loppuraportointivaiheessa toteuttaman avustussopimusten arvioinnin tulos on vähintään 75 pistettä. Asianomaisten maisteriohjelmien olisi sitouduttava i) noudattamaan edelleen toimen tavoitteita, soveltamisalaa ja odotettuja vaikutuksia, ii) varmistamaan jatkuvuus aiemmin rahoitetun maisteriohjelman kanssa ja iii) antamaan toimintakertomus kyseisen ajanjakson lopussa.

Odotettu vaikutus

Järjestelmän tasolla

 • Edistetään akateemista yhteistyötä eurooppalaisella korkeakoulutusalueella ja sen ulkopuolella tukemalla yhteistä opetusta ja yhteisiä tutkintoja, laadun parantamista ja akateemisen huippuosaamisen edistämistä.
 • Tehostetaan korkea-asteen koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä kaikkialta maailmasta tulevien parhaiden opiskelijoiden liikkuvuudella.
 • Lisätään korkea-asteen koulutuksen, innovoinnin ja tutkimuksen välisiä synergiavaikutuksia.
 • Poistetaan oppimisen esteitä parantamalla laadukkaan ja innovaatiovetoisen koulutuksen saatavuutta ja helpottamalla oppijoiden siirtymistä eri maiden välillä.
 • Vastataan yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeisiin.
 • Edistetään koulutusta koskevien innovatiivisten toimintapolitiikkojen kehittämistä.

Korkeakoulujen tasolla

 • Tarjotaan eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille korkeakouluille enemmän mahdollisuuksia järjestelmälliseen ja kestävään akateemiseen yhteistyöhön kaikkialla maailmassa.
 • Parannetaan maisteritason ohjelmien laatua ja ohjausjärjestelyjä.
 • Lisätään osallistujaorganisaatioiden kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.
 • Tuetaan uusien verkostojen luomista ja parannetaan nykyisten verkostojen laatua.
 • Lisätään osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden houkuttelevuutta lahjakkaiden opiskelijoiden silmissä.
 • Edistetään korkeakoulujen kansainvälistymistoimia luomalla kansainvälistä tietoisuutta niiden opetussuunnitelmien avulla ja suunnittelemalla kattavia kansainvälistymisstrategioita (korkeakoulujen yhteistyö ja henkilöiden rajat ylittävä liikkuvuus).

Henkilöiden tasolla

 • Parannetaan osallistuvien opiskelijoiden työllistettävyyttä.
 • Parannetaan opiskelijoiden avain- ja ammattitaitoja.
 • Luodaan uusia ajattelutapoja ja lähestymistapoja akateemisiin opintoihin kansainvälisen, monitieteellisen, monialaisen ja kulttuurien välisen kokemuksen avulla.
 • Parannetaan opiskelijoiden verkostoitumis- ja viestintävalmiuksia.
 • Lisätään yksilöiden panosta osaamiseen perustuvaan talouteen ja yhteiskuntaan.

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi

(enintään 30 pistettä)

 • Hankkeen yleiset päämäärät ja erityiset tavoitteet sekä niiden relevanssi Erasmus Mundus -maisteriohjelman kannalta.
 • Hankkeen perusajatus ja miten sillä vastataan yhteiskunnassa, työelämässä ja kyseisellä aihealueella tunnistettuihin tarpeisiin.
 • Strategia huippuosaamisen ja innovoinnin edistämiseksi.
 • Strategia eurooppalaisen korkeakoulutusalueen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja sen yhdentymisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu

(enintään 30 pistettä)

 • Erasmus Mundus -maisteriohjelman yhteisyys/yhdentyminen sen suunnittelun, täytäntöönpanon, toteutuksen ja laadunvarmistuksen suhteen 1.2 jaksossa kuvattujen vaatimusten osalta. Ehdotuksessa on kuvailtava etenkin
 • sisäiset ja ulkoiset laadunvarmistustoimenpiteet
 • opiskelijoiden hakemuksia, valintaa, kurssille osallistumista sekä apurahojen jakamista opiskelijoille koskevat periaatteet ja vaatimukset
 • opinto-ohjelma sekä se, miten huippuosaaminen ja oppimiskokemuksen innovatiiviset osatekijät varmistetaan koko konsortiossa
 • opiskelujaksojen järjestäminen, mukaan lukien liikkuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja oppimistulosten/opintopisteiden vastavuoroinen tunnustaminen
 • opiskelijoille tarjottavat palvelut
 • myönnettävä yhteistutkinto tai -tutkinnot ja sen/niiden tunnustaminen tutkintoja myöntävissä täysivaltaisina kumppaneina osallistuvissa korkeakouluissa sekä yhteinen tutkintotodistuksen liite.
 • Henkilöstön liikkuvuuden ja kutsuttujen tutkijoiden panos opetus-, koulutus-, tutkimus- ja hallintotoimintojen edistämiseksi.
 • Erityiset tukitoimenpiteet, joilla helpotetaan osallistujien yhdenvertaista ja osallistavaa pääsyä hankkeeseen sekä sellaisten opiskelijoiden, henkilöstön jäsenten ja kutsuttujen tutkijoiden osallistumista, joilla on pitkäaikaiseen ruumiilliseen, henkiseen, älylliseen tai aisteihin liittyvään vammaan liittyviä yksilöllisiä tarpeita.
 • Hankkeen toteutukseen liittyvien riskien tunnistaminen ja asianmukaisten riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelu.

Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu

(enintään 20 pistettä)

 • Konsortion kokoonpanon perusteet ja kumppanien täydentävyys; niiden tuoma lisäarvo Erasmus Mundus -maisteriohjelman toteutuksen kannalta sekä se, miten kukin kumppani hyötyy hankkeeseen osallistumisesta.
 • Konsortion innovatiivinen luonne ja Erasmus Mundus ‑toiminnoista vaihtelevassa määrin kokemusta omaavien kumppanien osallistaminen. Tapauksen mukaan:

– miten nykyistä Erasmus Mundus -konsortiota on laajennettu

– miten yhteistyö koulutusalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa on järjestetty ja mikä on sen tarkoitus.

 • Korkeakoulujen sitoutuneisuus, kunkin kumppanin roolin ja tehtävien määrittely sekä hankkeen toimintoihin osallistumisen aste; yhteistyöjärjestelyt, hallintoelimet ja erityisesti hallintoa ja varainhoitoa koskevat hallintovälineet. Kumppanuussopimusluonnos on kattava ja johdonmukainen Erasmus Mundus -maisteriohjelman kuvauksen kanssa.
 • Rahoituksen jakamista ja budjettia koskeva suunnitelma; täydentävän rahoituksen hankinta ja hallinnointi.

Vaikuttavuus

(enintään 20 pistettä)

 • Ennusteet osallistuvien opiskelijoiden määrästä hankkeen aikana ja muiden rahoituslähteiden hankkiminen kestävän maisteriohjelman luomiseksi. Toimenpiteet maantieteellisen tasapainon varmistamiseksi opiskelijoiden rekrytoinnissa.
 • Markkinointistrategia lahjakkaiden opiskelijoiden houkuttelemiseksi kaikkialta maailmasta: kohderyhmät, kumppanien tehtävät ja se, miten opiskelijoita kannustetaan edistämään Erasmus-identiteettiä/yhteisöä.
 • Tulosten levittämistä ja hyödyntämistä koskeva strategia.
 • Vaikutukset järjestelmän tasolla (tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella, muun muassa suuren yleisön keskuudessa ja yhteiskunnassa), korkeakoulujen tasolla (kumppaniorganisaatiot) ja yksilöiden tasolla (erityisesti työllistettävyyden suhteen).
 • Keskipitkän tai pitkän aikavälin kehitys- ja jatkuvuusstrategia EU:n rahoituksen loppumisen jälkeen.

Hakemuksen on saatava vähintään 70 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään 22 pistettä arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Mikäli useampi hanke saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien avustus lasketaan seuraavien kolmen osatekijän perusteella:

 • tuki institutionaalisiin kustannuksiin ohjelman toteuttamiseksi
 • sopimuksen voimassaoloaikana myönnettävien opiskelija-apurahojen enimmäismäärä
 • lisätuki, jolla on tarkoitus kattaa vammaisten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.

Tuki Erasmus Mundus -maisteriohjelman institutionaalisiin kustannuksiin

Tätä tukea myönnetään yksikkökustannusten perusteella ohjelmaan hyväksyttyä opiskelijaa kohden, ja sen on tarkoitus kattaa Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman toteutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Yksikkökustannuksiin sisältyvät henkilöstökulut (opetus, matkat), kutsutut vierailevat luennoijat, markkinointi, tulosten levittäminen, organisaatioon liittyvät kustannukset (mukaan lukien opiskelijoiden täydellinen vakuutussuoja, erityistarpeisten opiskelijoiden taloudellinen tuki, mikäli he eivät kuulu lisätuen (ks. jäljempänä) piiriin, apu majoituksen löytämisessä sekä muut opiskelijoiden palvelut), hallintokustannukset ja kaikki muut onnistuneen maisteriohjelman toteuttamiseksi tarvittavat kustannukset.

Valitut hankkeet eivät voi veloittaa opiskelijoilta hakemusmaksuja. Lisäksi hankkeet eivät voi periä Erasmus Mundus ‑apurahan saajilta lukukausimaksuja tai muita opiskelijan osallistumiseen liittyviä pakollisia kustannuksia.

 

Institutionaalisiin kustannuksiin myönnettävä enimmäistuki on 750 euroa/kuukaudessa x DR x NRES

jossa

 • DR = maisteriohjelman enimmäiskesto kuukausina (eli 12, 18 tai 24 kuukautta)
 • NRES = avustussopimuksen koko voimassaolon aikana ohjelmaan hyväksyttävien opiskelijoiden (apurahan saajien ja muiden) määrä.

On huomattava, että avustusta laskettaessa NRES-määrä voi olla enintään 100 (pois lukien maailman prioriteettialueilta tuleville opiskelijoille tarvittaessa myönnettävät lisäapurahat).

Opiskelija-apurahat

Apuraha on tuki opiskelijoille aiheutuviin kuluihin ja kattaa matka-, viisumi-, asettautumis- ja oleskelukustannukset. Se lasketaan kuukausittaisten yksikkökustannusten perusteella koko siltä ajalta, jonka ohjelmaan hyväksytty apurahan haltija tarvitsee opinto-ohjelman suorittamiseen. Tämä ajanjakso kattaa opiskelun, tutkimuksen, harjoittelutoiminnot sekä väitöskirjan tekemisen ja puolustamisen maisteriohjelman vaatimusten mukaisesti. Tänä aikana apuraha voidaan myöntää vain täysimääräisenä ja päätoimisille opiskelijoille.

Opiskelijaa kohden myönnettävän apurahan enimmäismäärän laskeminen:

Apuraha lasketaan seuraavasti: 1 400 euroa/kuukaudessa x DS

jossa DS = maisteriohjelman kesto.

avustussopimuksen voimassaolon aikana myönnettävän Erasmus Mundus -maisteriohjelman apurahan enimmäismäärän laskeminen:

Apurahan enimmäismäärä lasketaan seuraavasti: 1 400 euroa/kuukaudessa x DR x NRS

jossa

 • DR = maisteriohjelman enimmäiskesto kuukausina (eli 12, 18 tai 24 kuukautta)
 • NRS = avustussopimuksen koko voimassaolon aikana myönnettävien apurahojen määrä (enintään 60 apurahaa, pois lukien maailman prioriteettialueilta tuleville opiskelijoille tarvittaessa myönnettävät lisäapurahat).

Tuki vammaisten opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin

Yksilöllisiin tarpeisiin voidaan myöntää rahoitusta, jos se täyttää avustussopimuksessa vahvistetut yleiset kelpoisuusehdot. Sitä myönnetään ohjelmaan osallistuville opiskelijoille (katsomatta siihen, onko näille myönnetty apuraha), joilla on vammoja (kuten pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma), esimerkiksi erityisten tarvikkeiden tai palvelujen hankintaan (kolmansien henkilöiden antama apu, työympäristön mukauttaminen, ylimääräiset matka- tai kuljetuskustannukset).

 

Tuki ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden kattamiseksi muodostuu seuraavista erityistarpeiden yksikkökustannuksista:

a) 3 000 euroa

b) 4 500 euroa

c) 6 000 euroa

d) 9 500 euroa

e) 13 000 euroa

f) 18 500 euroa

g) 27 500 euroa

h) 35 500 euroa

i) 47 500 euroa

j) 60 000 euroa

Opiskelijaa kohden myönnettävän yksikkökustannuksiin perustuvan tuen laskeminen:

Ohjelmaan osallistuvat opiskelijat ilmoittavat, millaisia tarvikkeita/palveluja tarvitaan ja mitä ne maksavat. Sovellettava yksikkökustannus määritetään arvioituja kustannuksia vastaavaksi tai niitä välittömästi alhaisemmaksi määräksi. Tämä yksikkökustannus on osittainen tuki, eikä sen tarkoituksena ole kattaa kaikkia todellisia kustannuksia.

Huom. Pienimmän määrän (eli 3 000 euroa) alittaviin kustannuksiin ei voida myöntää lisätukea, vaan ne on katettava Erasmus Mundus -maisteriohjelman institutionaalisiin kustannuksiin myönnettävästä tuesta tai muista edunsaajakorkeakoulujen rahoituslähteistä.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmalle avustussopimuksen keston aikana myönnettävän rahoituksen enimmäismäärän laskeminen:

Hakuvaiheessa hakijat hakevat arvionsa perusteella enintään kahta yksikkökustannusta, jotka vastaavat luokituksen korkeimpia yksikkökustannuksia, eli enintään 2 x 60 000 euroa. Tämän määrän perusteella yksikkökustannukset jaetaan asianomaisille opiskelijoille.

Hankkeen toteutusvaiheessa yksikkökustannukset lasketaan kuukausittaisena yksikkökorvauksena seuraavasti:

{erityistarpeiden yksikkökustannus x (1/kuukausien määrä)}

Edellä olevan kaavan kuukausien lukumäärän on vastattava niiden kuukausien lukumäärää, joina erityistarpeiden edellyttämiä tarvikkeita tai palveluja käytettiin tai tuotettiin toimen toteuttamiseksi, riippuen tarvikkeiden tai palvelujen luonteesta. Kun kyse on kertaluonteisista kustannuksista, kuukausien määrä on 1.

Lisävarat maailman prioriteettialueilta tuleville opiskelijoille

Hakijat voivat hakea lisävaroja sellaisilta kumppanimaiden alueilta tulevia opiskelijoita varten, joita tuetaan seuraavista EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä (otsake 6):

 • naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (NDICI)
 • liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III).

Rahoitettavaksi ehdotetut Erasmus Mundus -maisteriohjelmat voivat saada enintään 18 lisäapurahaa (mukaan lukien vastaavat institutionaaliset kustannukset), jotka rahoitetaan NDICI-välineestä, ja enintään kuusi lisäapurahaa (mukaan lukien vastaavat institutionaaliset kustannukset), jotka rahoitetaan IPA III -välineestä koko maisteriohjelman keston ajan. Lisäapurahojen tarkoituksena on saavuttaa EU:n ulkosuhteiden tärkeimmät korkeakoulupoliittiset tavoitteet ja ottaa huomioon tasoerot, joita asianomaisten kumppanimaiden talous- ja yhteiskuntakehityksessä ilmenee. Nämä apurahat jaetaan rahoitettaviksi valituille Erasmus Mundus -maisteriohjelmille niiden saaman pistemäärän mukaan laskevassa järjestyksessä ja käytettävissä olevat määrärahat huomioon ottaen.

Yksityiskohtainen luettelo tämän toimen kohteena olevista maista julkaistaan osoitteessa https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en.

Lopullisen avustusmäärän laskeminen

Lopullinen avustusmäärä lasketaan loppuraportointivaiheessa myönnettyjen apurahojen määrän, ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden määrän ja erityistarpeisiin osoitettujen yksikkökustannusten todellisen määrän perusteella, edellyttäen, että kokonaismäärä ei ylitä myönnettävän avustuksen enimmäismäärää. Hankkeet voivat siirtää varoja apurahojen (maailman prioriteettialueilta tuleville opiskelijoille myönnettävät lisäapurahat pois luettuna) ja yksilöllisten tarpeiden rahoituksen välillä todellisten tarpeiden mukaan avustussopimusta noudattaen. Siirrot budjettikohtien ja rahoitusvälineiden välillä eivät ole sallittuja.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Kategoria 2: Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun tarkoituksena on osaltaan lisätä yliopistojen valmiuksia nykyaikaistaa ja kansainvälistää opetussuunnitelmiaan ja opetuskäytäntöjään, yhdistää resursseja ja kehittää korkeakoulujärjestelmien osalta yhteisiä laadunvarmistukseen, akkreditointiin ja tutkintojen ja opintosuoritusten tunnustamista koskevia mekanismeja. Tuki on tarkoitettu myös yhteisten ohjelmien laadunvarmistusta koskevan eurooppalaisen lähestymistavan tarjoamien mahdollisuuksien tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Osallistuvien korkeakoulujen suuren yhtenäisyyden/yhdentymisen vuoksi tällaisilla integroiduilla ohjelmamaiden välisillä ohjelmilla olisi edistettävä eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (eHEA) yhdentymistä ja kansainvälistymistä.

Erasmus mundus -maisteriohjelmien valmistelun tavoite

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun päätavoitteena on kannustaa uusien, innovatiivisten ja korkean tason integroitujen maisteriohjelmien kehittämistä. Näillä valmistelutoimilla pyritään saamaan mukaan a) Erasmus+ ‑ohjelmamaita, b) korkeakouluja ja/tai c) aihealueita, jotka ovat aliedustettuina Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmissa (ks. Erasmus Mundus ‑luettelo[3]).

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea erasmus mundus -maisteriohjelman valmistelutoimintoja?

Saadakseen avustusta Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmien valmistelua koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat perusteet:

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa ohjelma- tai kumppanimaassa sijaitseva korkeakoulu.

Hankkeen (ja soveltuvin osin toiminnon) kesto

15 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Pyynnön tunniste: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 26. toukokuuta klo 17.00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen perustaminen

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelulla autetaan suunnittelemaan korkealaatuisia integroituja maisteritason koulutusohjelmia[4], joita tarjoavat yhteisesti kansainväliset konsortiot, joihin kuuluu eri maiden korkeakouluja kaikkialta maailmasta ja tarvittaessa muita koulutusalalla ja/tai muilla aloilla toimivia kumppaneita, joilla on erityisosaamista kyseisillä opinto- tai ammattialoilla ja kiinnostusta niihin.

Edunsaaja luo yhteyksiä ja käynnistää yhteistyötoimia ”integroidun maisteriohjelman” määritelmän mukaisen maisteriohjelman perustamiseksi (ks. Erasmus Mundus -maisteriohjelmia koskeva jakso ”Hankkeen perustaminen”). Yhteisesti suunnitellun maisteriohjelman olisi

 • tarjottava täysin integroitu opinto-ohjelma, jonka toteuttaa korkeakoulujen konsortio (johon kuuluu vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri maasta, joista vähintään kahden on oltava ohjelmamaita)
 • pyrittävä rekrytoimaan huippuluokan opiskelijoita kaikkialta maailmasta
 • sisällettävä pakollisia fyysisiä liikkuvuusjaksoja kaikille opiskelijoille
 • johdettava joko yhteistutkintoon (yksi tutkintotodistus, jonka myöntäjinä on vähintään kaksi korkeakoulua eri maista, joista vähintään toisen on oltava ohjelmamaa) tai usean tutkinnon yhdistelmään (vähintään kaksi tutkintotodistusta, joiden myöntäjinä on kaksi korkeakoulua eri maista, joista vähintään toisen on oltava ohjelmamaa), tai näiden yhdistelmään.

Rahoituskauden päättyessä hankkeessa on täytynyt suunnitella seuraavat yhteiset mekanismit:

 • yhteiset opiskelijoiden pääsyvaatimukset ja hakua, valintaa, seurantaa sekä tenttien ja opintosuoritusten arviointia koskevat säännöt ja menettelyt
 • yhteiset ohjelmasuunnittelutoiminnot ja integroidut opetus-/koulutustoiminnot
 • opiskelijoille tarjottavat yhteiset palvelut (esimerkiksi kielikurssit, viisumituki)
 • yhteinen markkinointi- ja tiedotusstrategia
 • konsortion yhteinen hallinto ja varainhoito
 • yhteiset tutkintoja koskevat periaatteet
 • luonnos yhteiseksi kumppanuussopimukseksi, jossa on oltava mukana korkeakouluja ainakin kolmesta eri maasta, joista vähintään kahden on oltava ohjelmamaita. Sopimuksen on tarkoitus kattaa kaikki maisteriohjelman toteutukseen liittyvät akateemiset, toiminnalliset, hallinnolliset ja taloudelliset näkökohdat
 • luonnos yhteiseksi opiskelijasopimukseksi.

Kehitettävän maisteriohjelman odotetaan noudattavan eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) yhteisten ohjelmien laadunvarmistusstandardeja[5].

On suositeltavaa käynnistää ainakin jokin akkreditointi- tai arviointiprosessi ennen hankkeen päättymistä ja tutkia yhteisten ohjelmien laadunvarmistusta koskevan eurooppalaisen lähestymistavan tarjoamia mahdollisuuksia (jos kansallinen lainsäädäntö tämän sallii).

Odotettu vaikutus

 • Tarjotaan eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille korkeakouluille mahdollisuuksia kehittää uusia kumppanuuksia.
 • Parannetaan maisteritason ohjelmien laatua ja ohjausjärjestelyjä ja edistetään innovointia näissä ohjelmissa.
 • Lisätään osallistujaorganisaatioiden kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.
 • Lisätään osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden houkuttelevuutta lahjakkaiden opiskelijoiden silmissä.
 • Edistetään yliopistojen kansainvälistymistoimia luomalla kansainvälistä tietoisuutta niiden opetussuunnitelmien avulla ja suunnittelemalla kattavia kansainvälistymisstrategioita (korkeakoulujen yhteistyö ja henkilöiden rajat ylittävä liikkuvuus).

ARVIOINTIKRITEERIT

Relevanssi

(enintään 40 pistettä)

 • Hankkeen yleiset päämäärät ja erityiset tavoitteet sekä niiden relevanssi Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmien valmistelun kannalta.
 • Pitkälle integroidun maisteriohjelman suunnittelua varten ehdotettu strategia.
 • Hankkeen kunnianhimoisuus verrattuna nykyiseen maisteriohjelmien tarjontaan ja sen eurooppalaisen korkeakoulutusalueen houkuttelevuutta lisäävä vaikutus.
 • Panos uusien kumppanuuksien luomiseen ja potentiaali saada mukaan a) ohjelmamaita, b) korkeakouluja ja/tai c) aihealueita, jotka ovat aliedustettuina Erasmus Mundus ‑toiminnossa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu

(enintään 20 pistettä)

 • Tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi ehdotettujen toimintojen suunnittelu.
 • Suunnitellut toiminnalliset resurssit suhteessa suunniteltuihin toimintoihin ja tuloksiin.
 • Ehdotettua maisteriohjelmaa koskevan akkreditointi- tai arviointiprosessin käynnistämiseksi esitetyt toimet, joissa mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään yhteisten ohjelmien laadunvarmistusta koskevan eurooppalaisen lähestymistavan tarjoamia mahdollisuuksia.

Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu

(enintään 20 pistettä)

 • Hankeryhmän roolien määrittely ja tehtävien jakautuminen.
 • Muiden koulutusalan tai koulutusalan ulkopuolisten toimijoiden odotettu osallistuminen ja niiden panos ohjelman suunnitteluun.
 • Niiden osallistumisen perusajatus, lisäarvo ja täydentävyys.

Vaikuttavuus

(enintään 20 pistettä)

 • Uuden maisteriohjelman odotetut vaikutukset.
 • Uuden maisteriohjelman ja hankkeen tuotosten tunnetuksi tekemiseksi ja levittämiseksi esitetyt toiminnot.
 • Uuden maisteriohjelman kestävyyden varmistamiseksi ja mahdollisten rahoituslähteiden tunnistamiseksi suunnitellut toimenpiteet.

Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi hanke saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

RAHOITUSSÄÄNNÖT

Tuki myönnetään kertakorvauksena uuden maisteriohjelman perustamisen edellyttämistä toimista, kuten kokouksista ja konferensseista, tutkimuksista ja kyselytutkimuksista ja akkreditointi- tai arviointiprosessista, suoraan aiheutuviin kustannuksiin. Tukea voidaan käyttää myös henkilöstökustannusten, matka- ja majoituskustannusten, hallintokustannusten ja alihankkijoilla teetettävien toimintojen kattamiseen, mikäli ne liittyvät Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun toteuttamiseen.

Kertakorvaus on 55 000 euroa hanketta kohden.

Avustusperusteet vahvistetaan avustussopimuksessa.

Avustuksen loppusuoritusta varten edunsaajien on toimitettava näyttöä siitä, että niiden hakemuksessa esitetyt toiminnot on toteutettu täysimääräisesti ja tyydyttävästi.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

 1. Kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 2011) mukainen taso 7.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en

 4. Kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 2011) mukainen taso 7.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: