Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Δραση Του Προγραμματος Erasmus Mundus

Η δράση του προγράμματος Erasmus Mundus περιλαμβάνει τα εξής:

 • Κατηγορία 1: Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters – ΕΜΚΜΠ)
 • Κατηγορία 2: Μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus (EMDM).

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας και της διεθνοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω προγραμμάτων σπουδών —σε μεταπτυχιακό επίπεδο— τα οποία παρέχονται και αναγνωρίζονται από κοινού από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ευρώπη, και τα οποία είναι ανοικτά σε ιδρύματα άλλων χωρών του κόσμου.

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (ΕΜΚΜΠ) και τα μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus (ΕΜDM) αντιπροσωπεύουν δύο ανεξάρτητες κατηγορίες. Δεν υπάρχει υποχρέωση να εφαρμοστούν τα μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus πριν από ένα ΕΜΚΜΠ. Η χορήγηση EMDM δεν συνεπάγεται αυτόματη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΜΚΜΠ και η ολοκλήρωση ενός σχεδίου EMDM δεν αποτελεί κριτήριο χορήγησης για ένα ΕΜΚΜΠ.

Κατηγορία 1: Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters – ΕΜΚΜΠ)

Τα ΕΜΚΜΠ παρέχουν στήριξη σε ολοκληρωμένα διακρατικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου[1] που παρέχονται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφόρων χωρών παγκοσμίως και —κατά περίπτωση— από άλλους εκπαιδευτικούς και/ή μη εκπαιδευτικούς εταίρους με ιδιαίτερη εμπειρoγνωσία και ενδιαφέρον στα σχετικά πεδία σπουδών / επαγγελματικούς τομείς.

Τα ΕΜΚΜΠ είναι προγράμματα αριστείας και θα πρέπει να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση και τη διεθνοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ιδιαιτερότητα των ΕΜΚΜΠ έγκειται στην υψηλού βαθμού «συνένωση δυνάμεων» / ενσωμάτωση μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών και στο εξαιρετικό ακαδημαϊκό περιεχόμενο.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΜΚΜΠ

Στόχος του ΕΜΚΜΠ είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο και η προσέλκυση ταλέντων στην Ευρώπη μέσω του συνδυασμού:

 1. της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων για την προβολή της ευρωπαϊκής αριστείας στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και
 2. της κινητικότητας των ατόμων όσον αφορά όλους τους φοιτητές που λαμβάνουν μέρος στο ΕΜΚΜΠ με υποτροφίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ στους καλύτερους από τους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση.

ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ERASMUS MUNDUS;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus, οι προτάσεις σχεδίου για τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οποιοδήποτε επιλέξιμο συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο μπορεί να υποβάλει αίτηση.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, με τις συνδεόμενες με αυτόν οντότητες (αν υπάρχουν), ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο και συμβάλλει άμεσα και ενεργά στην υλοποίηση των ΕΜΚΜΠ.

Στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε Χώρα του Προγράμματος πρέπει να έχει χορηγηθεί έγκυρος Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Χώρες Εταίρους δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά οφείλουν να τηρούν τις αρχές του.

Στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως πλήρεις εταίροι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας της δικαιοδοσίας τους (π.χ. διαπίστευση ή αξιολόγηση) για το κοινό πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να προκύψει είτε i) από την επιτυχή υλοποίηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διασφάλιση ποιότητας των κοινών προγραμμάτων (εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία) είτε ii) να βασίζεται σε ειδική διαπίστευση/αξιολόγηση του κοινού προγράμματος ή iii) κάθε εθνικής συνιστώσας βάσει της οποίας έχει συσταθεί το ΕΜΚΜΠ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών ΕΜΚΜΠ μπορεί επίσης να επωφελείται από τη συμμετοχή συνεργαζόμενων εταίρων (προαιρετικά). Οι εν λόγω οργανισμοί συμβάλλουν έμμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων και/ή στηρίζουν τη διάδοση και τη βιωσιμότητα του ΕΜΚΜΠ. Αυτή η συμβολή μπορεί για παράδειγμα να λάβει τη μορφή της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων, της προσφοράς συμπληρωματικών μαθημάτων ή της υποστήριξης δυνατοτήτων απόσπασης ή πρακτικής άσκησης. Όσον αφορά τις πτυχές επιλεξιμότητας και συμβατικής διαχείρισης, δεν θεωρούνται δικαιούχοι της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Στο ΕΜΚΜΠ συμμετέχουν τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως πλήρεις εταίροι από τρεις διαφορετικές χώρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι Χώρες του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Το ΕΜΚΜΠ εγγράφει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατέχουν αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές των χωρών/ιδρυμάτων που απονέμουν τους τίτλους σπουδών.

Οι φοιτητές που έχουν λάβει προηγουμένως υποτροφία στο πλαίσιο του ΕΜΚΜΠ δεν είναι επιλέξιμοι για να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη υποτροφία στο πλαίσιο του ΕΜΚΜΠ.

Οι υποτροφίες ΕΜΚΜΠ μπορούν να χορηγούνται σε φοιτητές από όλον τον κόσμο. Θα πρέπει, ωστόσο, οι κοινοπραξίες να εξασφαλίζουν το κριτήριο της γεωγραφικής ισορροπίας, δηλαδή, το 10 % κατ’ ανώτατο όριο του συνολικού αριθμού των υποτροφιών που χορηγούνται ανά υλοποίηση σχεδίου θα πρέπει να χορηγείται σε υποψηφίους της ίδιας ιθαγένειας (ο εν λόγω κανόνας δεν εφαρμόζεται στις συμπληρωματικές υποτροφίες για στοχευμένες περιφέρειες του κόσμου, κατά περίπτωση).

Τόπος/-οι των δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση

Το ΕΜΚΜΠ περιλαμβάνει κινητικότητα με υποχρεωτική τη φυσική παρουσία για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές (κάτοχοι ή μη κάτοχοι υποτροφιών ΕΜΚΜΠ) και αποτελείται από τουλάχιστον δύο περιόδους φοίτησης σε δύο χώρες, από τις οποίες τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι Χώρα του Προγράμματος. Οι εν λόγω δύο χώρες πρέπει να διαφέρουν από τη χώρα μόνιμης κατοικίας του φοιτητή κατά το στάδιο της εγγραφής. Καθεμία από τις δύο υποχρεωτικές περιόδους φοίτησης πρέπει να αντιστοιχεί σε πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (30 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS ή ισοδύναμες).

Όλες οι περίοδοι φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών πρέπει να διεξάγονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως πλήρεις εταίρους ή υπό την άμεση εποπτεία τους.

Οι περίοδοι υποχρεωτικής κινητικότητας δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την εικονική κινητικότητα (εξ αποστάσεως μάθηση).

Διάρκεια σχεδίου (και δραστηριότητας, κατά περίπτωση)

Η κοινοπραξία λαμβάνει συμφωνία επιχορήγησης για διάρκεια 6 ακαδημαϊκών ετών για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον τεσσάρων εκδόσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος —το καθένα με διάρκεια 1 έως 2 ακαδημαϊκά έτη (60, 90 ή 120 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS).

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) που έχουν λάβει χρηματοδότηση κατά το παρελθόν και τα μετέπειτα χρηματοδοτούμενα ΕΜΚΜΠ μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης, αλλά όχι νωρίτερα από το έτος που προηγείται της λήξης της σύμβασης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ξεκινήσουν δύο εκδόσεις μεταπτυχιακού προγράμματος που χρηματοδοτούνται από δύο διαφορετικές συμφωνίες επιχορήγησης κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Η υποτροφία χορηγείται για εγγραφή πλήρους φοίτησης και καλύπτει όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος (δηλαδή 12, 18, 24 μήνες). Η μειωμένη διάρκεια της υποτροφίας εφαρμόζεται σε περίπτωση αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης (με ελάχιστη διάρκεια υποτροφίας ένα ακαδημαϊκό έτος).

Η πρώτη γενιά εγγεγραμμένων φοιτητών δεν θα πρέπει να αρχίζει τη φοίτηση αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους επιλογής του σχεδίου.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 26 Μαΐου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τα ΕΜΚΜΠ αναμένεται να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 1. Να περιλαμβάνουν από κοινού σχεδιασμένα και πλήρως ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των κοινών προγραμμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ)[2] που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία αίτησης του ΕΜΚΜΠ. Τα εν λόγω πρότυπα καλύπτουν όλες τις βασικές πτυχές των κοινών προγραμμάτων όσον αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την εφαρμογή, την υλοποίηση και τη διασφάλιση ποιότητας.

Πέρα από τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των κοινών προγραμμάτων, τα ΕΜΚΜΠ δίνουν έμφαση στις ακόλουθες κοινές διαδικασίες υλοποίησης:

 • κοινές διαδικασίες/κανόνες όσον αφορά τις προϋποθέσεις αποδοχής των φοιτητών, την υποβολή αίτησης, την παρακολούθηση, την εξέταση, την αξιολόγηση των επιδόσεων·
 • σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων και ενοποιημένες δραστηριότητες διδασκαλίας/κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού συμφωνηθείσας γλωσσικής πολιτικής και κοινής διαδικασίας αναγνώρισης περιόδων φοίτησης στο πλαίσιο της κοινοπραξίας·
 • κοινές υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές (π.χ. μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, υποστήριξη όσον αφορά τις θεωρήσεις)·
 • κοινές δραστηριότητες προώθησης και γνωστοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο του προγράμματος σπουδών, όσο και του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Erasmus Mundus. Η στρατηγική προώθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ενοποιημένο και ολοκληρωμένο ειδικό ιστότοπο για το πρόγραμμα (στα αγγλικά, καθώς και στις βασικές γλώσσες διδασκαλίας, αν είναι διαφορετικές), ο οποίος θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα για φοιτητές και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως μελλοντικοί εργαζόμενοι·
 • κοινή διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση από την κοινοπραξία·
 • ενθάρρυνση για κοινά πτυχία, εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία.
 1. Να υλοποιούνται από κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και, κατά περίπτωση, άλλων εκπαιδευτικών και/ή μη εκπαιδευτικών εταίρων εγκατεστημένων σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο. Στην κοινοπραξία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τρεις διαφορετικές χώρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι Χώρες του Προγράμματος.

Όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως πλήρεις εταίροι (από Χώρες του Προγράμματος ή Χώρες Εταίρους) πρέπει να είναι ιδρύματα που απονέμουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών με την ικανότητα έκδοσης κοινού ή πολλαπλού πτυχίου που να πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση του ΕΜΚΜΠ.

Η απαραίτητη θεσμική δέσμευση όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία ΕΜΚΜΠ πρέπει να εξασφαλίζεται πριν από την εγγραφή των πρώτων σπουδαστών ΕΜΚΜΠ, ώστε να διασφαλίζεται ισχυρή θεσμική ενσωμάτωση και στήριξη. Η εν λόγω δέσμευση λαμβάνει τη μορφή συμφωνίας σύμπραξης ΕΜΚΜΠ η οποία πρέπει να υπογραφεί από όλα τα ιδρύματα–εταίρους (συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων εταίρων, εάν κριθεί απαραίτητο). Τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Χώρες Εταίρους θα πρέπει να δεσμεύονται ως προς τις αρχές του ECHE στην παρούσα συμφωνία σύμπραξης. Η συμφωνία σύμπραξης ΕΜΚΜΠ πρέπει να καλύπτει όλες τις ακαδημαϊκές, επιχειρησιακές, διοικητικές και δημοσιονομικές πτυχές της υλοποίησης του ΕΜΚΜΠ και της διαχείρισης των υποτροφιών ΕΜΚΜΠ (βλ. παρακάτω). Στο στάδιο της υποβολής αίτησης, παρέχεται προσχέδιο της συμφωνίας σύμπραξης.

 1. Να προσελκύουν άριστους φοιτητές από όλον τον κόσμο. Η κοινοπραξία ΕΜΚΜΠ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαδικασία επιλογής, τον καθορισμό των επιτυχόντων και την παρακολούθηση της προόδου κάθε φοιτητή. Η επιλογή των σπουδαστών πρέπει να οργανώνεται με διαφάνεια, αμεροληψία και δικαιοσύνη. Μερικοί από αυτούς τους φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από υποτροφία ΕΜΚΜΠ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια, καθώς και να καθοριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών, αμφότερα τα μέρη (ήτοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές και η κοινοπραξία ΕΜΚΜΠ) πρέπει να υπογράψουν μια συμφωνία σπουδαστή πριν από την εγγραφή του φοιτητή στο πρόγραμμα. Το υπόδειγμα της συμφωνίας σπουδαστή πρέπει να δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΕΜΚΜΠ.

 1. Να περιλαμβάνουν την κινητικότητα με υποχρεωτική φυσική παρουσία για όλους τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Οι διαδικασίες κινητικότητας και ο μηχανισμός αναγνώρισης των περιόδων φοίτησης μεταξύ των ιδρυμάτων–εταίρων πρέπει να έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της κοινοπραξίας κατά το στάδιο υποβολής αιτήσεων.
 2. Πρέπει να προάγουν την ανταλλαγή προσωπικού και προσκεκλημένων επιστημόνων για τη συμβολή στις δραστηριότητες διδασκαλίας, κατάρτισης, έρευνας και στις διοικητικές δραστηριότητες.
 3. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός ΕΜΚΜΠ οδηγεί στην απονομή είτε ενός κοινού πτυχίου (δηλ. ενός ενιαίου τίτλου σπουδών ο οποίος απονέμεται από τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών από τις οποίες τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι Χώρα του Προγράμματος) είτε πολλαπλών πτυχίων (δηλ. τουλάχιστον δύο τίτλων σπουδών που απονέμονται από δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών, από τις οποίες τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι Χώρα του Προγράμματος) ή εφαρμόζεται συνδυασμός των δύο παραπάνω περιπτώσεων.

Τα πτυχία που απονέμονται σε αποφοιτήσαντες πρέπει να ανήκουν σε πτυχία συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα . Τα πτυχία πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα-πλήρεις εταίρους που απονέμουν πτυχία. Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να παρέχουν στους φοιτητές κοινό παράρτημα διπλώματος στο τέλος των σπουδών τους, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρο το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Στο στάδιο της αίτησης, οι προτάσεις ΕΜΚΜΠ πρέπει να παρουσιάζουν πλήρως ανεπτυγμένα κοινά προγράμματα σπουδών που θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και να προβληθούν διεθνώς αμέσως μετά την επιλογή τους. Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τους κλάδους σπουδών.

Εκτός από τη χρηματοδοτική συνεισφορά για την υλοποίηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων (βλ. παρακάτω ενότητα σχετικά με τους κανόνες χρηματοδότησης), κάθε χρηματοδοτούμενο από σχέδιο Erasmus Mundus που λήγει κατά την περίοδο 2021-2027 (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2014-2020) μπορεί να συνεχίσει να υλοποιούν το πρόγραμμα ως Erasmus Mundus για έως και τρεις επιπλέον εκδόσεις μετά το τέλος της δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση των συμφωνιών επιχορήγησης που θα διενεργήσει ο EACEA στο τελικό στάδιο υποβολής εκθέσεων θα καταλήξει σε βαθμολογία με τουλάχιστον 75. Τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα θα πρέπει να δεσμευτούν i) να συνεχίσουν να τηρούν τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τον αναμενόμενο αντίκτυπο της δράσης, ii) να εξασφαλίσουν τη συνέχεια με το προηγούμενο χρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και iii) να υποβάλουν έκθεση δραστηριοτήτων στο τέλος της σχετικής περιόδου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Σε επίπεδο συστήματος

 • Ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή συνεργασία εντός του ΕΧΤΕ αλλά και πέραν αυτού με τη στήριξη της κοινής διδασκαλίας και προσόντων, τις βελτιώσεις στην ποιότητα και την προαγωγή της ακαδημαϊκής αριστείας.
 • Ενισχύει τη διεθνή διάσταση της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό, καθώς και μέσω της κινητικότητας για τους καλύτερους φοιτητές από όλον τον κόσμο.
 • Αυξάνει τις συνέργειες μεταξύ της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της έρευνας.
 • Εξαλείφει τα εμπόδια στη μάθηση, βελτιώνει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που έχει ως γνώμονα την καινοτομία και διευκολύνει τη μετακίνηση των εκπαιδευομένων μεταξύ χωρών.
 • Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών για την εκπαίδευση.

Σε θεσμικό επίπεδο

 • Παρέχει στα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα περισσότερες ευκαιρίες για διαρθρωμένη και βιώσιμη ακαδημαϊκή συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Βελτιώνει την ποιότητα των προγραμμάτων σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και ρυθμίσεων εποπτείας.
 • Ενισχύει τη διεθνοποίηση και την ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων οργανισμών.
 • Υποστηρίζει τη δημιουργία νέων δικτύων και ενισχύει την ποιότητα όσων υφίστανται.
 • Αυξάνει την ελκυστικότητα του/των συμμετέχοντος/-ων οργανισμού/-ών σε ταλαντούχους φοιτητές.
 • Συμβάλλει στις πολιτικές διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την ανάπτυξη της διεθνούς ευαισθητοποίησης μέσω των προγραμμάτων σπουδών τους και του σχεδιασμού ολοκληρωμένων στρατηγικών διεθνοποίησης (θεσμική συνεργασία και διασυνοριακή κινητικότητα ατόμων).

Σε ατομικό επίπεδο

 • Βελτιώνει την απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων φοιτητών.
 • Βελτιώνει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών.
 • Διαμορφώνει νέους τρόπους σκέψης και προσεγγίσεις στις ακαδημαϊκές σπουδές μέσω της διεθνούς, διεπιστημονικής, διατομεακής και διαπολιτισμικής εμπειρίας.
 • Ενισχύει τις ικανότητες δικτύωσης και επικοινωνίας των φοιτητών.
 • Αυξάνει την ατομική συμβολή στην οικονομία της γνώσης και την κοινωνία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του σχεδίου και η συνάφειά του σχετικά με το ΕΜΚΜΠ.
 • Σκεπτικό του σχεδίου και τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται στις προσδιορισθείσες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας στον σχετικό θεματικό τομέα.
 • Στρατηγική προαγωγής της αριστείας και της καινοτομίας.
 • Στρατηγική αύξησης της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμβολής στην ολοκλήρωση και διεθνοποίησή του.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνένωση δυνάμεων/ενσωμάτωση του ΕΜΚΜΠ σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την υλοποίηση και τη διασφάλιση ποιότητας του, κυρίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ενότητα 1.2. Ειδικότερα, η πρόταση περιγράφει τα ακόλουθα:
 • τα εσωτερικά και εξωτερικά μέτρα διασφάλισης ποιότητας·
 • τις αρχές και τις απαιτήσεις για την υποβολή αίτησης φοιτητών, την επιλογή και τη συμμετοχή τους στα μαθήματα, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές·
 • το ακαδημαϊκό πρόγραμμα και πώς θα διασφαλιστούν η αριστεία και τα καινοτόμα στοιχεία στη μαθησιακή εμπειρία στο πλαίσιο της κοινοπραξίας·
 • την οργάνωση των περιόδων σπουδών συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της ελάχιστης κινητικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων / ακαδημαϊκών μονάδων·
 • τις υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές·
 • το κοινό πτυχίο / τα κοινά πτυχία που χορηγούνται και την αναγνώρισή του/τους από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα-πλήρεις εταίρους που το/τα απονέμουν, καθώς και το κοινό παράρτημα διπλώματος.
 • Συμβολή του μετακινούμενου προσωπικού και των προσκεκλημένων επιστημόνων στις δραστηριότητες διδασκαλίας, κατάρτισης, έρευνας και στις διοικητικές δραστηριότητες.
 • Ειδικά μέτρα στήριξης για τη διευκόλυνση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης στους συμμετέχοντες και την εγγραφή φοιτητών / προσωπικού / προσκεκλημένων επιστημόνων με ατομικές ανάγκες που συνδέονται με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές.
 • Προσδιορισμός των κινδύνων στην υλοποίηση του σχεδίου και σχεδιασμός επαρκών μέτρων μετριασμού.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Σκεπτικό για τη σύνθεση της κοινοπραξίας και τη συμπληρωματικότητα των εταίρων· η προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά την υλοποίηση του ΕΜΚΜΠ και ο τρόπος με τον οποίο κάθε εταίρος επωφελείται από τη συμμετοχή του στο σχέδιο.
 • Καινοτόμος χαρακτήρας της κοινοπραξίας και της ένταξης των εταίρων με διαφορετικά επίπεδα πείρας σε σχέση με τη δράση Erasmus Mundus. Κατά περίπτωση:

— πώς ενισχύθηκε η υπάρχουσα κοινοπραξία του Erasmus Mundus·

— πώς οργανώθηκε η συνεργασία με μη εκπαιδευτικούς φορείς και για ποιον σκοπό.

 • Θεσμική δέσμευση, καθορισμός των ρόλων και των καθηκόντων κάθε εταίρου και επίπεδο συμμετοχής σε δραστηριότητες του σχεδίου· ρυθμίσεις συνεργασίας, διοικητικά όργανα και εργαλεία διαχείρισης ιδίως όσον αφορά τη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση. Το σχέδιο συμφωνίας σύμπραξης είναι ολοκληρωμένο και ευθυγραμμίζεται με την περιγραφή του ΕΜΚΜΠ.
 • Κατανομή χρηματοδότησης και σχέδιο προϋπολογισμού· Κινητοποίηση και διαχείριση της συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

Αντίκτυπος

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Προβλέψεις σχετικά με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών εντός του χρονοδιαγράμματος του σχεδίου και κινητοποίηση άλλων πηγών χρηματοδότησης όσον αφορά τη δημιουργία ενός βιώσιμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Μέτρα που διασφαλίζουν την ισορροπημένη συμμετοχή των χωρών στην προσέλκυση φοιτητών.
 • Στρατηγική προώθησης για την προσέλκυση άριστων φοιτητών από όλον τον κόσμο: ομάδες–στόχοι, καθήκοντα εταίρων και πώς οι φοιτητές θα ενθαρρύνονται στο να συμβάλλουν στην ταυτότητα/κοινότητα του Erasmus+.
 • Στρατηγική διάδοσης και αξιοποίησης.
 • Αντίκτυπος σε επίπεδο συστήματος (εντός και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του ευρύτερου κοινού και της κοινωνίας), σε θεσμικό επίπεδο (οργανισμοί εταίροι) και σε ατομικό επίπεδο (με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχολησιμότητα).
 • Στρατηγική μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και βιωσιμότητας πέραν της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 22 βαθμούς για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου». Σε περιπτώσεις ex aequo, θα δοθεί προτεραιότητα στην υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία «Συνάφεια του σχεδίου» και, κατόπιν, στην κατηγορία «Αντίκτυπος».

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Η επιχορήγηση του προγράμματος ΕΜΚΜΠ υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες τρεις συνιστώσες:

 • συνεισφορά στις δαπάνες θεσμικού τύπου για την υλοποίηση του προγράμματος·
 • μέγιστος αριθμός υποτροφιών που χορηγούνται στους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.
 • συμπληρωματική ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη ατομικών αναγκών φοιτητών με αναπηρία.

Συνεισφορά στις δαπάνες θεσμικού τύπου του ΕΜΚΜΠ

Λαμβάνει τη μορφή του μοναδιαίου κόστους ανά εγγεγραμμένο φοιτητή και προορίζεται για την κάλυψη μέρους των δαπανών που συνδέονται με την υλοποίηση του προγράμματος ΕΜΚΜΠ.

Στις μοναδιαίες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (διδασκαλία, μετακίνηση), οι προσκεκλημένοι επισκέπτες καθηγητές, η προώθηση, η διάδοση, οι δαπάνες διοργάνωσης [συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης για τους εγγεγραμμένους φοιτητές με ατομικές ανάγκες σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό συμπληρωματικής ενίσχυσης (βλ. παρακάτω), της υποστήριξης όσον αφορά τη στέγαση και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές], οι διοικητικές δαπάνες και όλες οι άλλες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Τα επιλεγμένα σχέδια δεν μπορούν να χρεώνουν τέλη για την υποβολή αίτησης για φοιτητές. Επιπλέον, τα σχέδια δεν μπορούν να χρεώνουν δίδακτρα ή άλλες υποχρεωτικές δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα στους κατόχους υποτροφιών Erasmus Mundus.

 

Η μέγιστη συνεισφορά σε δαπάνες θεσμικού τύπου είναι: 750 EUR/μήνα x Δ x ΑΕΦ

Όπου:

 • Δ = η μέγιστη διάρκεια σε μήνες του μεταπτυχιακού προγράμματος (δηλ. 12, 18, 24 μήνες)
 • ΑΕΦ = ο αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών (κάτοχοι υποτροφίας και μη κάτοχοι υποτροφίας) που προβλέπεται για ολόκληρη τη διάρκεια της συμφωνίας επιχορήγησης.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, το ανώτατο όριο του ΑΕΦ θα είναι 100 (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών υποτροφιών για στοχευμένες περιφέρειες του κόσμου, κατά περίπτωση).

Υποτροφίες φοιτητών

Η υποτροφία θα αποτελεί συνεισφορά στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους φοιτητές και καλύπτει δαπάνες μετακίνησης, έκδοσης θεώρησης, εγκατάστασης και διαβίωσης. Υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά μήνα καθ΄ όλη τη διάρκεια που απαιτείται από τον εγγεγραμμένο κάτοχο της υποτροφίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Η εν λόγω περίοδος καλύπτει τις δραστηριότητες φοίτησης, έρευνας και πρακτικής άσκησης, εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας και υποστήριξή της, σύμφωνα με την απαίτηση του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η υποτροφία μπορεί να χορηγηθεί μόνο εις το ακέραιο και σε σπουδαστές πλήρους φοίτησης.

Υπολογισμός του μέγιστου ποσού υποτροφίας ανά φοιτητή:

Η υποτροφία υπολογίζεται ως εξής: 1 400 EUR/μήνα x ΔΜΠ

Όπου ΔΜΠ = η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Υπολογισμός του μέγιστου ποσού υποτροφίας που διατίθεται στο ΕΜΚΜΠ για τη διάρκεια της συμφωνίας επιχορήγησης:

Το μέγιστο ποσό υποτροφίας υπολογίζεται ως εξής: 1 400 EUR / μήνα x Δ x ΑΥ

Όπου:

 • Δ = η μέγιστη διάρκεια σε μήνες του μεταπτυχιακού προγράμματος (δηλ. 12, 18, 24 μήνες)
 • ΑΥ = ο αριθμός των υποτροφιών που προβλέπεται για ολόκληρη τη διάρκεια της συμφωνίας επιχορήγησης (με μέγιστο όριο τις 60 υποτροφίες, εξαιρουμένων των πρόσθετων υποτροφιών για στοχευμένες περιφέρειες του κόσμου, εφόσον προβλέπεται)

Συμβολή στις ατομικές ανάγκες των φοιτητών με αναπηρία

Η συνεισφορά για ατομικές ανάγκες είναι επιλέξιμη εφόσον πληροί τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας που καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Θα χρησιμοποιηθεί για εγγεγραμμένους φοιτητές (με ή χωρίς υποτροφία) με αναπηρία (π.χ. μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές), όπως εκείνες που σχετίζονται με την απόκτηση ειδικών στοιχείων ή υπηρεσιών (π.χ. βοήθεια από τρίτους, προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος, πρόσθετες δαπάνες μετακίνησης/μεταφοράς).

 

Η στήριξη για την κάλυψη των εν λόγω ατομικών αναγκών των εγγεγραμμένων φοιτητών θα λάβει τη μορφή των ακόλουθων μοναδιαίων δαπανών για την κάλυψη ειδικών αναγκών:

α) 3 000 EUR

β) 4 500 EUR

γ) 6 000 EUR

δ) 9 500 EUR

ε) 13 000 EUR

στ) 18 500 EUR

ζ) 27 500 EUR

η) 35 500 EUR

θ) 47 500 EUR

ι) 60 000 EUR

Υπολογισμός της συνεισφοράς στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης ανά φοιτητή:

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα δηλώσουν τι είδους στοιχεία/υπηρεσίες χρειάζονται και το κόστος τους. Το εφαρμοστέο μοναδιαίο κόστος προσδιορίζεται ως το ποσοστό που αντιστοιχεί ή είναι αμέσως χαμηλότερο από τις εκτιμώμενες δαπάνες. Αυτό το μοναδιαίο κόστος αποτελεί συνεισφορά και δεν προορίζεται να καλύψει πλήρως τις πραγματικές δαπάνες.

ΣΗΜ: οι δαπάνες κάτω από το χαμηλότερό ποσό (ήτοι λιγότερο από το ποσό των 3 000 EUR) δεν θα είναι επιλέξιμες για την εν λόγω πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη και θα πρέπει να καλύπτονται από άλλες συνεισφορές σε δαπάνες θεσμικού τύπου ή άλλες πηγές χρηματοδότησης των δικαιούχων ιδρυμάτων.

Υπολογισμός της μέγιστης συνεισφοράς που διατίθεται στο ΕΜΚΜΠ για τη διάρκεια της συμφωνίας επιχορήγησης:

Στο στάδιο της αίτησης, βάσει της εκτίμησής τους, οι αιτούντες θα ζητούν δύο μοναδιαία κόστη κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο διαθέσιμο μοναδιαίο κόστος, ήτοι κατά μέγιστο 2 x 60 000 EUR. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατανομή του μοναδιαίου κόστους στους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Στο στάδιο της υλοποίησης, το μοναδιαίο κόστος θα λάβει τη μορφή μηνιαίας μοναδιαίας συνεισφοράς, η οποία θα υπολογίζεται ως εξής:

{μονάδα ειδικών αναγκών x (1/αριθμό μηνών)}

Ο αριθμός των μηνών στον παραπάνω τύπο αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνών κατά τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν ή παρήχθησαν για την υλοποίηση της δράσης τα στοιχεία ή οι υπηρεσίες ειδικών αναγκών, ανάλογα με τη φύση των στοιχείων ή υπηρεσιών. Για εφάπαξ δαπάνες, ο αριθμός των μηνών αντιστοιχεί σε 1.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πρόσθετα κονδύλια για μία ή περισσότερες περιφέρειες Χωρών Εταίρων χρηματοδοτούμενες από τα ακόλουθα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ (τομέας 6):

 • Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)
 • Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III)

Τα ΕΜΚΜΠ που προτείνονται για χρηματοδότηση μπορούν να λάβουν έως και 18 πρόσθετες υποτροφίες (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων δαπανών θεσμικού τύπου) χρηματοδοτούμενες από τον ΜΓΑΔΣ, και έως 6 πρόσθετες υποτροφίες (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων δαπανών θεσμικού τύπου) που χρηματοδοτούνται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ για όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Οι εν λόγω πρόσθετες υποτροφίες παρέχονται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χορηγία των υποτροφιών αυτών γίνεται με γνώμονα τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις σχετικές Χώρες Εταίρους. Οι υποτροφίες αυτές διατίθενται στο επιλεγμένο ΕΜΚΜΠ για χρηματοδότηση σύμφωνα με την κατάταξή του σε φθίνουσα σειρά, και λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Ο λεπτομερής κατάλογος των χωρών στις οποίες απευθύνεται η παρούσα δράση θα δημοσιεύεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_el.

Υπολογισμός του τελικού ποσού της επιχορήγησης

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται στο στάδιο της τελικής έκθεσης με βάση τον αριθμό των υποτροφιών που χορηγήθηκαν, τον αριθμό φοιτητών που εγγράφηκαν και τον πραγματικό αριθμό των μοναδιαίων κοστών που κατανεμήθηκαν για ατομικές ανάγκες με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης που χορηγήθηκε. Τα σχέδια θα διαθέτουν την ευελιξία μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ των υποτροφιών (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών υποτροφιών για στοχευμένες περιφέρειες του κόσμου, κατά περίπτωση) και των ατομικών αναγκών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης. Δεν επιτρέπονται οι μεταφορές μεταξύ κονδυλίων του προϋπολογισμού και μεταξύ μέσων χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Κατηγορία 2: Μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus.

Τα μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus (EMDM) θα πρέπει να ενισχύσουν τις ικανότητες των πανεπιστημίων ώστε να εκσυγχρονίσουν και να διεθνοποιήσουν τα προγράμματα σπουδών και τις πρακτικές διδασκαλίας τους, να συγκεντρώσουν πόρους ενώ, όσον αφορά τα συστήματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αναπτύξουν κοινούς μηχανισμούς σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας, τη διαπίστευση και την αναγνώριση πτυχίων και ακαδημαϊκών μονάδων. H στήριξη έχει επίσης σκοπό να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διασφάλιση ποιότητας των κοινών προγραμμάτων. Με βάση τον υψηλό βαθμό «συνένωσης δυνάμεων»/ενσωμάτωσης μεταξύ των συμμετεχόντων ιδρυμάτων, τα σχετικά ολοκληρωμένα διακρατικά προγράμματα θα πρέπει να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση και τη διεθνοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ).

ΣΤΌΧΟΣ ΤΩΝ ΜΈΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ERASMUS MUNDUS

Ο κύριος στόχος των μέτρων σχεδιασμού Erasmus Mundus είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, ολοκληρωμένων διακρατικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου. Τα εν λόγω μέτρα σχεδιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν α) Χώρες του Προγράμματος Erasmus+, β) ιδρύματα και/ή γ) θεματικούς τομείς που υποεκπροσωπούνται στο Erasmus Mundus (βλ. κατάλογο Erasmus Mundus)[3].

ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ERASMUS MUNDUS;

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση, οι προτάσεις σχεδίου για τα μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οποιοδήποτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο μπορεί να υποβάλει αίτηση.

Διάρκεια σχεδίου (και δραστηριότητας, κατά περίπτωση)

15 μήνες

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 26 Μαΐου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τα ΕΜΚΜΠ παρέχουν στήριξη στον σχεδιασμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών υψηλού επιπέδου[4] που παρέχονται από κοινού από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από διαφορετικές χώρες του κόσμου και, κατά περίπτωση, από άλλους εκπαιδευτικούς και/ή μη εκπαιδευτικούς εταίρους με ιδιαίτερη εμπειρoγνωσία και ενδιαφέρον στα σχετικά πεδία σπουδών / επαγγελματικούς τομείς.

Ο δικαιούχος θα ξεκινήσει δραστηριότητες επαφών και συνεργασίας με σκοπό τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σύμφωνα με τον ορισμό του «ολοκληρωμένου μεταπτυχιακού προγράμματος» (βλ. ενότητα «Οργάνωση σχεδίου» του ΕΜΚΜΠ). Το από κοινού σχεδιασμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα πρέπει:

 • να προσφέρει ένα πλήρως ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο να υλοποιείται από κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριών διαφορετικών χωρών, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι Χώρες του Προγράμματος)·
 • να έχει ως στόχο την προσέλκυση άριστων φοιτητών από όλον τον κόσμο·
 • να περιλαμβάνει την κινητικότητα με υποχρεωτική φυσική παρουσία για όλους τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα·
 • να οδηγεί στην απονομή είτε ενός κοινού πτυχίου (δηλ. ενός ενιαίου τίτλου σπουδών ο οποίος απονέμεται από τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών από τις οποίες τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι Χώρα του Προγράμματος) είτε πολλαπλών πτυχίων (δηλ. τουλάχιστον δύο τίτλων σπουδών που απονέμονται από δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών από τις οποίες τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι Χώρα του Προγράμματος) ή να εφαρμόζεται συνδυασμός των δύο παραπάνω περιπτώσεων.

Έως το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης, το σχέδιο αναμένεται να έχει σχεδιάσει τους ακόλουθους βασικούς κοινούς μηχανισμούς:

 • κοινές διαδικασίες/κανόνες όσον αφορά τις προϋποθέσεις αποδοχής των φοιτητών, την υποβολή αίτησης, την παρακολούθηση, την εξέταση, την αξιολόγηση των επιδόσεων·
 • κοινό σχεδιασμό του προγράμματος και τις ενοποιημένες δραστηριότητες διδασκαλίας/κατάρτισης·
 • κοινές υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές (π.χ. μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, υποστήριξη όσον αφορά τις θεωρήσεις)·
 • κοινή στρατηγική προώθησης και ενημέρωσης·
 • κοινή διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση από την κοινοπραξία·
 • κοινή πολιτική πτυχίων·
 • Στο σχέδιο κοινής συμφωνίας σύμπραξης στο οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τρεις διαφορετικές χώρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο θα πρέπει να είναι Χώρες του Προγράμματος. H εν λόγω συμφωνία έχει σκοπό να καλύψει όλες τις ακαδημαϊκές, επιχειρησιακές, διοικητικές και δημοσιονομικές πτυχές που αφορούν την υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος·
 • σχέδιο κοινής συμφωνίας φοιτητών.

Το υπό εκπόνηση μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναμένεται να πληροί τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των κοινών προγραμμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ)[5].

Ενθαρρύνεται τουλάχιστον κάθε διαδικασία διαπίστευσης/αξιολόγησης να δρομολογείται πριν από τη λήξη του σχεδίου και να διερευνώνται οι ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διασφάλιση της ποιότητας των κοινών προγραμμάτων (εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

 • Παρέχει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη νέων συμπράξεων.
 • Βελτιώνει την ποιότητα και προάγει την αριστεία στα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις ρυθμίσεις εποπτείας.
 • Ενισχύει τη διεθνοποίηση και την ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων οργανισμών.
 • Αυξάνει την ελκυστικότητα του/των συμμετέχοντος/-ων οργανισμού/-ών σε ταλαντούχους φοιτητές.
 • Συμβάλλει στις πολιτικές διεθνοποίησης των πανεπιστημίων με την ανάπτυξη της διεθνούς ευαισθητοποίησης μέσω των προγραμμάτων σπουδών τους και του σχεδιασμού ολοκληρωμένων στρατηγικών διεθνοποίησης (θεσμική συνεργασία και διασυνοριακή κινητικότητα ατόμων).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συνάφεια

(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του σχεδίου και η συνάφειά του σχετικά με τα μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus.
 • Προτεινόμενη στρατηγική για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου μεταπτυχιακού προγράμματος υψηλού επιπέδου.
 • Φιλοδοξία του σχεδίου σε σύγκριση με την προσφορά των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και συμβολή στην ελκυστικότητα του ΕΧΤΕ.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη νέων συμπράξεων και δυνατότητα συμμετοχής α) Χωρών του Προγράμματος, β) ιδρυμάτων και/ή γ) θεματικών τομέων που υποεκπροσωπούνται στο Erasmus Mundus.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Σχεδιασμός των προτεινόμενων δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
 • Προβλεπόμενοι επιχειρησιακοί πόροι σε σχέση με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και αποτελέσματα.
 • Προβλεπόμενα στάδια για τη δρομολόγηση της διαδικασίας διαπίστευσης/αξιολόγησης για το προτεινόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα οποία, εάν είναι δυνατόν, να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διασφάλιση της ποιότητας των κοινών προγραμμάτων.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Καθορισμός ρόλων και κατανομή καθηκόντων στην ομάδα σχεδίου.
 • Αναμενόμενη συμμετοχή άλλων εκπαιδευτικών/μη εκπαιδευτικών φορέων και συμβολή τους στον σχεδιασμό του προγράμματος.
 • Σκεπτικό της συμμετοχής τους, της προστιθέμενης αξίας και της συμπληρωματικότητάς τους.

Αντίκτυπος

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αναμενόμενος αντίκτυπος του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος.
 • Προβλεπόμενες δραστηριότητες για την προώθηση και τη διάδοση του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος και των αποτελεσμάτων του σχεδίου.
 • Προτεινόμενα μέτρα για τη βιωσιμότητα του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος και τον προσδιορισμό πιθανών πηγών χρηματοδότησης.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Σε περιπτώσεις ex aequo, θα δοθεί προτεραιότητα στην υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία «Συνάφεια του σχεδίου» και, κατόπιν, στην κατηγορία «Αντίκτυπος».

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς μέσω κατ’ αποκοπήν ποσών στις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος, όπως συνεδριάσεις και διασκέψεις, μελέτες/έρευνες, διαδικασία διαπίστευσης/αξιολόγησης κ.λπ. Η συνεισφορά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των δαπανών προσωπικού, των δαπανών μετακίνησης και διαμονής, των διοικητικών δαπανών και των δραστηριοτήτων υπεργολαβικής ανάθεσης, εφόσον αφορούν την εφαρμογή των μέτρων σχεδιασμού Erasmus Mundus.

Το κατ’ αποκοπήν ποσό θα ανέρχεται στα 55 000 EUR ανά σχέδιο

Οι παράμετροι της επιχορήγησης θα καθοριστούν στη συμφωνία επιχορήγησης.

Για την τελική πληρωμή της επιχορήγησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι δραστηριότητες που προβλέπονται στην αίτησή τους έχουν εκτελεστεί πλήρως και με ικανοποιητικό τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

 1. Επίπεδο 7 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης (ISCED 2011).

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en.

 4. Επίπεδο 7 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης (ISCED 2011).

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: