Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Samarbetspartnerskap

Vad går det ut på?

Samarbetspartnerskapen ska främja europeiska nätverk inom idrott. Målet är att

 • öka kvaliteten på de deltagande organisationernas och institutionernas arbete, verksamhet och metoder
 • bygga upp organisationernas kapacitet att arbeta sektorsövergripande och i olika länder
 • arbeta för att tillgodose gemensamma behov på idrottsområdet
 • skapa förutsättningar för utveckling och förändring (för enskilda individer, organisationer och sektorer).

Samarbetspartnerskapen kan bland annat

 • bilda nätverk mellan viktiga intressenter
 • utveckla, kartlägga och sprida goda exempel
 • ta fram och genomföra moduler och verktyg för utbildning
 • utveckla kompetensen hos dem som jobbar med idrottsfrågor
 • utveckla tillsyn och riktvärden för att fastställa indikatorer
 • öka kunskapen om fördelarna med idrott och motion
 • främja synergieffekter mellan idrotts-, hälso-, utbildnings- och ungdomsfrågor
 • stärka faktaunderlaget för idrottspolitiken
 • anordna konferenser, seminarier, evenemang och möten.

Resultaten bör kunna vidareutnyttjas, överföras, gå att utveckla och, om möjligt, täcka flera olika områden. De projektansvariga förväntas dela med sig av sina lokala resultat till flera länder.

Vem kan söka?

Ett samarbetspartnerskap ska omfatta minst tre olika organisationer från tre olika programländer.

Sökande

Alla deltagande organisationer som är etablerade i ett programland kan ansöka om ett samarbetspartnerskap. En deltagande organisation ska lämna in en ansökan som gäller för alla organisationer som deltar i projektet.

Andra deltagare

Alla offentliga eller privata organisationer som är etablerade i ett program- eller partnerland får delta i ett partnerskap.

Organisationer med säte i programländer kan antingen delta som projektsamordnare eller som partnerorganisation.

Organisationer i partnerländer får inte fungera som projektsamordnare (läs mer om villkoren i programhandledningen).

Typer av organisationer

Oavsett vilket område som berörs av projektet är samarbetspartnerskap öppna för alla typer av organisationer inom utbildning, ungdomsfrågor, idrott eller andra socioekonomiska sektorer. Organisationer som är verksamma på andra områden (t.ex. lokala, regionala och nationella myndigheter, erkännande- och valideringscentrum, handelskammare, branschorganisationer, rådgivningscentrum och kultur- och idrottsorganisationer) får också delta.

Beroende på vilken prioritering och vilka mål som projektet har ska samarbetspartnerskap omfatta det mest lämpade och mångsidiga urvalet av partnerorganisationer och dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskap för att ge relevanta projektresultat av hög kvalitet.

Hur söker man?

Intresserade organisationer ska söka via EU:s finansierings- och anbudsportal.

Sista dag för att lämna in en ansökan i ansökningsomgången 2021 var den 17 juni 2021 (kl. 17.00 centraleuropeisk tid).

Närliggande politikområden

Samarbetspartnerskapen är kopplade till de övergripande prioriteringarna och de fyra idrottsspecifika prioriteringarna i Erasmus+.

Övergripande prioriteringar

 • Inkludering och mångfald inom idrotten
 • Miljö och klimatarbete
 • Bidrag till den digitala omställningen genom utveckling av digital beredskap, digital resiliens och digital kapacitet
 • Gemensamma värden, samhällsengagemang och deltagande i samhällslivet

Idrottsspecifika prioriteringar

 • Uppmuntra deltagande i idrottsverksamhet och fysisk aktivitet
 • Främja integritet och värden inom idrott
 • Främja utbildning inom och genom idrott
 • Motverka våld, rasism, diskriminering och intolerans inom idrotten och agera mot våldsbejakande radikalisering

Samarbetspartnerskapen är i linje med EU:s arbetsplan för idrott 2021–2024.

Läs mer

I programhandledningen för Erasmus+ hittar du mer information om t.ex. prioriteringar, tilldelningskriterier och finansieringsregler för partnerskap.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Stängd

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Stängd

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).